13 точки в дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет в Силистра. Пълен дневен ред

Share This:


Общо 13 точки са включени в дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет в Силистра. Тя е свикана от председателя на местния парламент д-р Мария Димитрова на 26 октомври от 9.30 часа.Общо 13 точки са включени в дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет в Силистра. Тя е свикана от председателя на местния парламент д-р Мария Димитрова на 26 октомври от 9.30 часа.

ПЪЛЕН ДНЕВЕН РЕД НА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА, СВИКАНА НА 26 ОКТОМВРИ:

1. Изказвания и питания.

2. ДЗ с вх. № 1966: Изменение на размера на средствата за работна заплата на персонала в дейност „Център за подкрепа за личностно развитие”.            Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра          Резолиран до ПК: БФ и ОК;

3. ДЗ с вх. № 1984: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Силистра за 2018 г.  Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община СилистраРезолиран до ПК: ИИП;

4. ДЗ с вх. № 1978: Даване на съгласие за анекс на договор за аренда на земеделска земя, предоставен чрез търг.     Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра     Резолиран до ПК: ИИП и ОС;

5. ДЗ с вх. № 1970: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра, по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.          Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра        Резолиран до ПК: ОС;

6. ДЗ с вх. № 1972: Промени в списъка за 2017 година на общинските жилища по групи, според тяхното предназначение. Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община СилистраРезолиран до ПК: ОС;

7. ДЗ с вх. № 1967: Промяна характера на собствеността на имот – публична общинска собственост.Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община СилистраРезолиран до ПК: ОС;

8. ДЗ с вх. № 1969: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Силистра.         Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община СилистраРезолиран до ПК: ОС;

9. ДЗ с вх. № 1968: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр. Силистра.Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра      Резолиран до ПК: ОС;

10. ДЗ с вх. № 1971: Разпореждане с имот общинска собственост, находящ се в жил. кв. „Дръстър” на с. Калипетрово.Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община СилистраРезолиран до ПК: ОС;

11. ДЗ с вх. № 1986: Осигуряване на финансови средства за участие в национални състезания от Републиканския шампионат „Младежта за безопасност на движението, приложно колоездене“, за учебната 2017/2018 учебна година. Внася: Ганчо Неделчев – общински съветникРезолиран до ПК: БФ и ОК;

12. ДЗ с вх. № 1975: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на  Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за създаване на устройствена основа за изграждане на водопроводно отклонение за поземлен имот /ПИ/ с номер 090025 в землището на с. Поп Кралево, община Силистра, местност „Възстановими граници“.Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община СилистраРезолиран до ПК: УТ;

13. ДЗ с вх. № 1976: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на  Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за създаване на устройствена основа за изграждане на водопроводно отклонение за поземлен имот /ПИ/ с номер 053131 в землището на с. Брадвари, община Силистра, местност „Карапелит“.Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община СилистраРезолиран до ПК: УТ;


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com