Общинският съвет гласува бюджета на Силистра на редовна сесия /Пълен дневен ред/

Share This:


Общо 18 точки в дневния ред на Общинския съвет в Силистра са предвидени в поредното му редовно заседание, което се очертава да е стратегическо за тази година. Сесията на старейшините е насрочена от техния председател д-р Мария Димитрова за 28 януари. /Пълният дневен ред можете да прочете по-долу/
На нея те ще трябва да приемат стратегия за управление на общинската собственост през периода 2015 – 2019 г. и програма за управление и разпореждане с имоти, също общинска собственост през 2016 г.
Една от най-важните докладни обаче е приемане на бюджета на общината за настоящата 2016 година и ндикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 година.
Освен това те ще гласуват и програмата за управление на Община Силистра, както и отчета за работата и дейността на Общинския съвет и комисиите към него за периода 01.07.2015 – 31.12.2015 година.

***

ПЪЛЕН ДНЕВЕН РЕД НА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА ЗА 28 ЯНУАРИ:

1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2015 – 2019 г.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Силистра през 2016 г.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

3. Приемане Бюджета на Община Силистра за 2016г., индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

4. Представяне на Програма за управление на Община Силистра за мандат 2015 – 2019 г.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

5. Отчет за работата и дейността на Общински съвет – Силистра и комисиите към него за периода 01.07.2015 – 31.12.2015 г.
Внася: Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра

6. План за работа на Общински съвет-Силистра за първото шестмесечие на 2016 г.
Внася: Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра

7. Изменение и допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

8. Частична промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

9. Приемане на Общински план за младежта за 2016 година.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

10. Определяне на представител на Община Силистра за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

11.Определяне на представител на Община Силистра в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Силистра.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

12. Определяне на представител на Община Силистра в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра” АД
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

13. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр. Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

14. Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

15. Ликвидиране на съсобственост на Община Силистра и физически лица чрез продажба на съсобствениците или чрез търг на незастроен имот в гр. Силистра.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

16. Откриване на процедура за разпределение и възлагане на автобусни превози по линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Силистра
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

17. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ № 66425.506.494 по КККР на гр. Силистра, община Силистра и Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра

18. Изказвания и питания.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com