Общинският съвет в Силистра се събира на редовно заседание в четвъртък /Пълен дневен ред/

Share This:


Общо 24 точки присъстват в дневния ред на поредната сесия на Общинския съвет в Силистра, свикана от неговия председател д-р Мария Димитрова. Старейшините ще заседават на 17 декември от 9.30 часа, като това ще е последното им за годината заседание. /Пълният дневен ред на сесията на Общинския съвет можете да прочете по-долу/
Сред по-интересните докладни за гласуване са допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра, допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата, както и допълнение на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.

***

ПЪЛЕН ДНЕВЕН РЕД:

1. Допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
2. Допълнение на Наредбата за Опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
3. Изменение и допълнение на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
4. Определяне нов състав на местната комисия по жилищноспестовните влогове.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
5. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Силистра за 2016 година.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
6. Трансформиране и преместване на социалната услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ – с. Айдемир, Община Силистра.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
7. Актуализиране състава на Комисията, съгласно чл. 9 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Силистра
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
8. Изграждане на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в Община Силистра за периода 2015 – 2019 година.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
9. Приемане на предложенията за дейността на народните читалища на територията на Община Силистра за 2016 година.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
10. Изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
11. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
12. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
13. Разпореждане със земеделски имот в землището на с. Сребърна.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
14. ДЗ с вх. №: 221: Разпореждане със земеделски имот в землището на с. Ценович.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
15. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Ветрен.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
16. Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
17. Продажба на движими вещи – общинска собственост.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
18. Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
19. ДЗ с вх. №: 213: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Главан по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
20. Отдаване под наем на терен – общинска собственост за поставяне на преместваем обект, обслужващ търговията на територията на Общински пазар Силистра.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
21. Разпореждане с имоти общинска собственост, находяща се в жил. кв. „Дръстър” на с. Калипетрово.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
22. Актуализация на списъка на проекти, финансирани от инвестиционния кредит, съгласно Приложение 1 към решение № 1369, взето по протокол № 51 от 26.03.2015 г. на Общински съвет и сключен договор за Дългосрочен инвестиционен револвиращ банков кредит на Община Силистра в размер на 5 000 000 лева от 25.09.2013 г.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
23. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ № 41143.500.1999 по КККР на с. Калипетрово, община Силистра и Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
Внася: Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
24. Изказвания и питания.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com