МИГ – Дулово-Алфатар-Кайнарджа получи съдебна регистрация

Share This:


LOGA

С Решение № 22 от 28.03.2016 година по Ф.Д. №4/2016 година, Силистренски окръжен съд взе решение и вписа  Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Местна инициативна група-Дулово-Алфатар-Кайнарджа“ със седалище и адрес на управление гр. Дулово, община Дулово, област Силистра и адрес на управление ул. „Никола Русев“ № 2. Управителният съвет е внесъл документи за вписване на Сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерство на правосъдието на основание на чл. 45 от ЗЮЛНЦ.

Решението за учредяването на СНЦ „МИГ – Дулово-Алфатар-Кайнарджа“ бе взето на Учредително събрание на 10 март в Дулово. Според изискванията в състава на Сдружението бе спазено условието нито един от трите сектора – публичният, стопанският и нестопанският да не надвишава 49 процента от състава на учредителите. Учредителите на Сдружението са трийсет и трима – шестнайсет представители на стопанския сектор, четиринайсет представители на нестопанския и трите общини – Дулово, Алфатар и Кайнарджа, представляващи публичния сектор. Учредителното събрание прие Устав на Сдружението, избра седемчленен Управителен съвет с председател Доротея Димитрова Тотева – Заместник кмет и представител на Община Дулово в Управителния съвет и Общото събрание. Събранието избра и тричленен Контролен съвет.

МИГ-Дулово-Алфатар-Кайнарджа е учредена в рамките на реализирания от местно партньорство с водещ кандидат СНЦ „ДУЛОСУ”  проект за подготвителни дейности по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на ПРСР 2014-2020, чиято основна цел е създаването на местна инициативна група  с териториален обхват, включващ общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа и подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

По проекта вече се изпълняват дейности, свързани с подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група-Дулово-Алфатар-Кайнарджа“. На 29, 30 и 31 март в Дулово, Алфатар и Кайнарджа се проведоха информационни семинари за представяне на целите на организацията и акцентите в Стратегията за ВОМР. През месец април предстои провеждането на поредица от срещи по подготовка на Стратегията и обучения на местни лидери и екипа по проекта.

 Тази публикация е изготвена в рамките на Проект за подготвителни дейности №19-19-1-01-40 по подмярка 19.1 „Помощ за под­готвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г, финансиран по договор № РД50-198/07.12.2015 между СНЦ „ДУЛОСУ”, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „Дулосу“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Упра­вляващия орган.

http://migdak.com/

 


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com