В Силистра организират концерт в помощ на конкурс за младежки идеи. Вижте подробностите

Share This:


Сдружението с нестопанска цел „Гражданско единство“ и „Младежка банка“ организират благотворителен концерт за набиране на допълнителни средства за реализиране на младежки идеи и проекти, съобщават организаторите. Концертът ще се състои на 28.02.2018 година от 17:30 часа в залата на Община Силистра. Основното финансиране е от фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Организаторите оповестиха е регламента на конкурса за финансиране на младежки идеи.

***

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИДЕИ

РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът се реализира в рамките на проект „Младежка банка – Силистра”, изпълняван от СНЦ „Гражданско единство“ и съфинансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Програма „Развитие на обществените фондации“, Фонд „Младежки банки“ с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот“.
Целта на конкурса е да се насърчи младите хора в Силистра да идентифицират свои проблеми и реализират свои идеи за по-доброто си бъдеще в града.
Ще бъдат финансово подкрепени идеи, инициирани от неформални младежки групи или организации, чиите членове се ангажират и с доброволен труд да изпълняват част от предвидените дейности.

Кой може да участва?

В Конкурса могат да участват неформални групи от млади хора на възраст от 14 до 25 години. Групата може да се състои от минимум трима човека, като трябва да излъчи един представляващ, навършил 18 години, който да отговаря за изпълнението на проекта, а трудът на всички участници в предвидените дейности е доброволен.

Области на подкрепа

След направено анкетно проучване сред над 300 младежи в града бяха идентифицирани следните приоритетни за подкрепа области:
– Безопасен спорт в свободното време;
– Развивам таланта си;
– Творя доброта;
– За чиста околна среда;
– Знания за професиите и професионално ориентиране

Финансовото подпомагане

Минималният размер на финансовият ресурс за Конкурса е 4 460 лв. и е за обезпечаване изпълнението на дейностите по проектите. Максималната стойност на едно проектно предложение не може да надхвърля 1 000 лв., в т.ч. собствен финансов и нефинансов принос.

Изисквания към проектните предложения

– Да допринасят за промяна средата за развитие на младите хора в гр. Силистра в една от посочените по-горе области;
– Да покажат оригинално предложение за решаване на идентифицирани от младежите проблеми;
– Да бъдат разработени в посочения образец;
– Подават се в PDF формат по електронна поща;
– Всяка неформална младежка група може да подаде само едно проектно предложение;
– Представляващият подписва и прилага към проектното предложение Декларация (по образец) за приемане условията на конкурса от името на неформалната група;
– Не се допуска включването на дейности, които са ангажимент/задължение на Община Силистра или друга местна/регионална или държавна институция.

ЗАБЕЛЕЖКА: При несъответствие с някое от посочените изисквания проектното предложение се отхвърля.

Начин на провеждане и срокове

– Старт на конкурса: 10.01.2018 г.;
– Проектни предложения се приемат до 17:00 часа на 15.03.2018 г. на електронните пощи на Младежка банка – Силистра mlad.banka@abv.bg mladejkabanka12@gmail.com;
– За дата и час на получаване на проектното предложение се приема датата и часът, когато проектното предложение е постъпило на електронната поща на Младежка банка-Силистра;
– Въпроси по конкретно проектно предложение се приемат в Младежка банка-Силистра до 01.03.2018 г., а отговори се предоставят в срок до 10.03.2018 г. ;
– Оценката на получените проектни предложения ще се състои в периода 16.03.2018 г. – 31.03.2018 г. ;
– Класирането ще се извърши от комисия, която ще оценява постъпилите проектни предложения. Окончателното решение за подкрепа на проектни предложеиня ще стане чрез обществено обсъждане с участие на членовете на Младежка банка Силистра;
– Комисията има право да намали предложения в проектно предложение бюджет при наличие на нереалистични и неприложими към проекта разходи;
– При получаване на равен брой точки, финансиране получава проектът подкрепен с повече точки при обсъждането им на Форума, а при получаване на равен брой точки по време на обсъждането – финансирането се разделя пропорционално на двата/трите проекта
– Всички кандидати ще бъдат уведомени по електронна поща за класирането си;
– Класирането се обявява във ФБ профила/страницата на Младежка банка-Силистра не по късно от 20.04.2018 г.;
– Договори за предоставяне на финансиране се сключват с класираните проектни предложения в низходящ ред до изчерпване на наличния финансов ресурс;
– Срок за изпълнение на проектните дейности – 30 юни 2018 г.;
– Срок за отчитане – 10.07.2018 г.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com