Всички решения на правителството от заседанието му на 26 октомври: Хората с доходи под прага на бедността с право на безплатен адвокат

Share This:


56 деца ще получат персонални пенсии

56 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 106,33 лв. месечно, реши правителството.
Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 ноември 2016 г.
С отпускането им ще бъдат подпомогнати 33 семейства, останали в затруднено финансово положение.

Община Мездра получава възможност за развитие на нови образователни и социални дейности

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Мездра държавен имот в с. Лик, който представлява терен с площ от 9 дка с построени в него три сгради. Имотът ще се използва от общината за образователни и социални дейности с местно значение при спазване на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.
Кабинетът даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде на търг с тайно наддаване седем апартамента в Димитровград. Имотите не са необходими за основната дейност на дружеството и не се използват от служителите. Продажбата е продължение на политиката на „Български пощи“ ЕАД за понижаване на разходите и увеличаване на приходите му.
Одобрен е проект на Споразумение
за сътрудничество за достъп
до ефективно лекарствено лечение

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение, като основа за водене на преговори.
Документът е резултат от многостранни срещи, инициирани от министрите на здравеопазването на България и Румъния с държави от Централна и Източна Европа, на които бяха дискутирани възможностите за общо договаряне на отстъпки от цени на лекарствени продукти с цел получаване на достъпна и ефективна лекарствена терапия за пациентите на повече държави. Предложеният проект е и в духа на Заключенията, приети в рамките на 3474-ото редовно заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.
Проектът на Споразумение предвижда сближаване на лекарствените политики и обединяване на усилията за сключване на доброволни общи споразумения с притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти относно финансови отстъпки на лекарствени продукти и брой лекувани пациенти със съответните лекарствени продукти.
За оптимизиране на разходите и създаване на устойчивост на доставките, договарящите страни могат да провеждат съвместно обществени поръчки за осигуряване на лекарствени продукти. Условията и редът за това се уреждат със споразумение между страните.
Договарящите страни се съгласяват да си съдействат за осигуряване на лекарствени продукти при липса или недостиг в някоя от тях, при условия и по ред, предвидени в националното им законодателство.
Споразумението подлежи на ратификация и съдържа възможност за присъединяване от други заинтересовани държави. Към настоящия момент Румъния е заявила готовност да е страна по споразумението.

Ще бъде обновена договорно-правната база
за културно и научно сътрудничество
между България и Монголия

Министерският съвет одобри междуправителствена програма за сътрудничество с Монголия в областта на културата, образованието и науката в периода 2017-2021 г., като основа за водене на преговори.
Решението има за цел да обнови договорно-правната база между България и Монголия и да насърчи двустранния обмен в областта на културата, образованието и науката. Програмата предвижда активизиране и разширяване на контактите между културни и научни институции на двете държави, размяна на посещения на културни дейци, обучение на студенти и докторанти и др.
Одобрени са резултатите от заседания
на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от две заседания на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.
Темата на неформалното заседание, проведено на 13 септември в Братислава, беше „Засилване на фермерите в агрохранителната верига“. Министрите се обединиха около необходимостта за сдружаване на производителите, както и подобряване на условията за подкрепа на кооперирането в различни производствени сектори. В рамките на дискусията голяма част от държавите-членки, включително и България, подкрепиха призива на Словашката република за общ подход в ЕС в отговор на нерегламентираните търговски практики в агрохранителната верига.
На 10 октомври в Люксембург се проведе редовно заседание на Съвета. На него беше постигнато политическо споразумение по предложението за регламент за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2017 г. Министрите обмениха мнения относно регламент за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съвета, както и предложения за промени в четирите регламента за Общата селскостопанска политика. Т. нар. Регламент „Омнибус“ е част от пакета за преглед на многогодишната финансова рамка и цели по-нататъшното опростяване на Общата селскостопанска политика.
Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, проведено на 11 октомври. На него беше дискутиран проектът на директива за борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз по наказателноправен ред, и по-специално ДДС-аспектите на предложението. В рамките на заседанието министрите на финансите обсъдиха поуките от изпълнението на Европейския семестър за 2016 г. Съветът прие проект на заключения в контекста на подготовката на Двадесет и втората конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе в Маракеш през ноември 2016 г. Европейската комисия представи изготвения заедно с Комитета за икономическа политика „Съвместен доклад относно здравните системи и фискалната устойчивост“.
Правителството одобри и доклад за резултатите от неформалното заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”, проведено на 3 и 4 октомври в Братислава. Акцент на срещата бе поставен върху темата за недостига на лекарствените продукти в хуманната медицина в Европейския съюз. Делегациите обсъдиха възможните решения за справяне с проблема и откроиха като важна мярка в тази посока регионалното сътрудничество. Като приоритетни въпроси за разрешаване държавите-членки посочиха ефективния обмен на информация, паралелния износ и твърде високите цени на иновативните лекарства в ЕС.
Одобрен е и доклад за резултатите от неформалното заседание на Съвета Външни работи/Търговия, който се проведе в Братислава на 22 и 23 септември. На заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани с Трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение между ЕС и САЩ (TTIP), временното прилагане и сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA), преговорите за сключване на Споразумение за търговия с екологични стоки (EGA) и Споразумението за търговия и услуги (TiSA).
Одобрени са резултатите от участието
на българската делегация в редовните годишни срещи на Съветите на управителите
на Групата на Световната банка и МВФ

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от участието на делегацията на България в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд, проведени от 7 до 9 октомври във Вашингтон.
Българската делегация беше водена от министъра на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител за България в организациите от Групата на Световната банка. В състава на делегацията взеха участие още управителят на БНБ Димитър Радев, който е и управител за България в МВФ, заместник-министърът на финансите и заместник-управител за България в МВФ Маринела Петрова и подуправителят на БНБ Димитър Костов като заместник-управител за страната в Световната банка, както и експерти от МФ и БНБ.
Делегацията участва в пленарната сесия на форума, проведоха се и двустранни срещи с ръководствата на международните финансови институции, с представители на финансовия сектор и на централните банки. Дискусиите бяха фокусирани върху глобалните икономически и финансови перспективи, политики и предизвикателства, върху стимулите и мерките за генериране на устойчив растеж, запазването на фискалната стабилност и регулаторните реформи във финансовия сектор.
Установено е неизпълнение на условието
за влизане в сила на договор за концесия
на находище „Кремиковци“

Правителството прие решение за констатиране неизпълнение на условието за влизане в сила на договор за предоставяне на концесия за добив на железни руди и баритна суровина от находище „Кремиковци“. Договорът е сключен на 4 юни 2010 г. между Министерския съвет, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Целзиан“ ООД, гр. София.
С решение №43 от 23 януари 2009 г. Министерският съвет предоставя концесията за добив на метални полезни изкопаеми от находище „Кремиковци“ за срок от 35 години. В решението е записано, че начинът за определяне на концесионера е неприсъствен конкурс, а въвеждането на находището в експлоатация се определя от конкурсното предложение на спечелилия кандидат.
В срока, определен за подаване на документи за участие в конкурса, е подадено заявление от търговското дружество „Целзиан“ ООД. Видно от конкурсното предложение на кандидата, е предложен срок от 22 месеца за въвеждане на находище „Кремиковци“ в експлоатация.
След проведения неприсъствен конкурс, с решение №69 от 15 февруари 2010 г. Министерският съвет определя за концесионер „Целзиан“ ООД и предоставя правото на добив от находище „Кремиковци“. С това решение МС одобрява постигнатите при конкурса условия, едно от които е срокът за въвеждане в експлоатация да е не по-късно от 22 месеца след сключването на концесионния договор или 04.04.2012 г.
Към момента условието за влизане в сила на концесионния договор, а именно въвеждането на находище „Кремиковци“ в експлоатация, не е изпълнено и концесионният договор не поражда правно действие.
Правителството даде съгласие министърът
на финансите да прекрати Договора за срочен депозит, сключен между МФ и ПИБ

Министерският съвет даде съгласие министърът на финансите да прекрати Договора за срочен депозит, сключен между „Първа инвестиционна банка“ АД и Министерството на финансите на 28 ноември 2014 година.
Договорът, с който се предостави държавна помощ на ПИБ, е сключен след получаване на одобрение от Европейската комисия съгласно Решение C(2014) 8959 от 25.11.2014 г. – Държавна помощ SA.39854 (2014/N) – България, План за преструктуриране на Първа инвестиционна банка (ПИБ) – България.
В края на май 2016 г. „Първа инвестиционна банка“ АД изплати държавната помощ в договорения размер и срокове и спази всички свои задължения по Решението на ЕК, приложението към него и плана за преструктуриране. Предвид това, както и липсата на други финансови задължения на банката към държавата по договора, той ще бъде прекратен.
МС одобри допълнителни разходи по бюджета
на МВнР за закупуване на идеални части от имот
в полза на българската държава

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи в размер до 2 852 540 лв. за закупуване на идеални части от имот в полза на българската държава във връзка с изпълнението на междуправителствената спогодба с Китай. Ратифицираният документ касае имотите на посолствата на двете държави.
Разходите се налагат във връзка с решение на Министерският съвет, с което се възлага на министъра на външните работи да сключи договор за покупка в полза на държавата на 29/48 идеални части от имот на бул. „Джеймс Баучер“ №58 в София за нуждите на МВнР.
Одобрени са промени в ЗУТ

Облекчаване на процедурите, намаляване на административната тежест и повишаване на отговорността на общинските администрации са част от основните цели на одобрени от правителството промени в Закона за устройство на територията. Те ще бъдат предложени на Народното събрание за приемане.
С поправките ще се повиши административният контрол на общинските администрации, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите, както и от регистрираните фирми – консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството.
Съществено изменение се предвижда при категоризирането на строежите. Първите три категории се обединяват в една, която ще е с еднакви изисквания по отношение на оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Следващите три категории стават втора, трета и четвърта със съответните изисквания към тях.
Въвежда се изискване за поддържане на публични регистри от съответните администрации и публикуване на интернет страниците им на одобрени проекти на устройствени планове. Това се прави във връзка с изискването за осигуряване на публичност и достъпност до актове и устройствени планове, издавани и одобрявани от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
В преходните и заключителни разпоредби на закона е предложен ред за довършване по досегашния ред на започнали производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж.
Правителството прие промени
в Закона за устройството и застрояването
на Столичната община

Опазването на зелената система на Столична община и решаването на проблемите със застрояването на града са сред основните цели на промените, предлагани от правителството в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (СО). Промените целят да се постигне яснота при устройството и застрояването на Столична община, подобряване на средата за обитаване, труд и отдих на жителите на столицата, както и предотвратяване на прекомерно натоварване на територията със строежи, транспортен трафик и рекламни елементи.
Инвестиционният натиск в столицата, който принципно има благотворно влияние върху икономиката както на София, така и на страната, налага решаване на въпроси с предела на допустимото натоварване на територията със сгради в различни райони на града, а също така и осигуряване на необходимата за функционирането им инфраструктура със средствата на устройственото планиране.
С редакцията на закона е дадена е нова легална дефиниция на понятието „зелена система“. Отстранени са съществени пропуски като към устройствените зони и самостоятелни терени на зелената система са добавени терени за бази на зелената система, природни резервати, природни паркове и защитени местности и природни забележителности.
Хората с доходи под линията на бедност ще имат право на безплатен адвокат

Хората с месечни доходи под определената за страната линия на бедност ще имат право на безплатен адвокат. Това предвиждат промени в Закона за правната помощ, одобрени от правителството и предложени за приемане от Народното събрание.
До момента право на безплатна правна помощ имат лицата с доходи под социалния праг (т. нар. гарантиран минимален доход), който е 65 лв. месечно. Определената за 2016 г. линия на бедност е 300 лв. Това значително разширява кръга на лицата, които ще могат да се възползват от заплащани от държавата адвокатски услуги при наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции. Целта е да се гарантира равен достъп до правосъдие.
Законопроектът създава възможност регионалните центрове да предоставят изнесени консултации и правни съвети на място за хора от съответния съдебен район, живеещи в селища от областта или настанени в социални домове.
Регламентира се и процедурата по предоставяне на правна помощ от националния телефон 0700 18 250, който бе въведен пилотно през 2013 г.
Кредитори ще могат да искат запор на сметки
на длъжници в чужбина

Кредиторите да могат да искат от съда издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки на длъжници, предвижда проект за допълнение на Гражданско процесуалния кодекс (ГПК), който правителството ще предложи на Народното събрание за приемане.
Целта на новите текстове е да подпомогне на национално ниво прилагането на Регламент (ЕС) №655/2014 за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела. Регламентът, който е директно приложим във всички държави-членки от 18 януари 2017 г., установява европейска процедура при трансгранични дела, която дава възможност за ефикасно и бързо запориране на средства по банкови сметки. Наличие на трансгранично дело има, когато кредиторът е с местоживеене в една държава-членка, а съдът и банковата сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава-членка или когато съдът, разглеждащ молба за заповед за запор, се намира в една държава-членка, а банковата сметка – обект на заповедта за запор, е в друга.
С допълненията в ГПК се урежда правото на ищеца да иска издаването на европейската заповед преди предявяване на спора по същество пред първоинстанционния съд, по време на цялото съдебно производство, както и след постановяване на съдебно решение.
В регламента е разписано, че всяка държава-членка трябва да определи орган, който да получава от съдилищата в останалите държави-членки искания за информация, относно банкови сметки на длъжници. Проектът на ГПК предлага информацията по запитванията от чуждите съдилища да се предоставя от Министерството на правосъдието. То има дългогодишен опит при изпълнение на ангажиментите, произтичащи за България от редица актове на ЕС, свързани със задълженията на централните органи по регламентите и директивите, действащи в областта на гражданското и семейното право.
Предвидената в регламента процедура по оспорване на пълния или частичен отказ на съда за издаване на европейска заповед за запор ще се преследва с частна жалба от кредитора. Той и длъжникът ще могат да искат отмяна или изменение на издадената заповед, както и ограничаване или прекратяване на изпълнението й от съда, който я е издал.
Получаването, предаването или връчването на заповедта за запор ще се извършва от съдебни изпълнители. Те също са компетентният орган за изпълнение на заповедите за запор.
Декларацията относно запорирането на средствата по сметка на длъжника се издава от банката, до която е адресирана заповедта за запор.
Прецизира се процедурата по регистрация
на втори и следващ адрес на лечебни заведения
за извънболнична помощ и хосписи

Правителството измени Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. С промените се прецизира процедурата по регистрация на втори и следващ адрес на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, които извършват дейност на територията на различни области.
Втори или следващ адрес на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, както и дейностите, които осъществяват, ще се регистрират в регионалната здравна инспекция (РЗИ) по първоначална регистрация. Информацията в регистъра ще бъде разширена, като ще се гарантира прозрачността на процеса на вписване в регистъра.
Дефинират се ясно функциите и отговорностите на съответните РЗИ – по първоначална регистрация и по местонахождение на втория адрес, което ще подпомогне упражняването на контрол върху дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
Правителството промени Правилника
за структурата, дейността и организацията
на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

Правителството промени Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Поправките се правят заради измененията в Закона за пътищата от април 2016 г., с които Държавно предприятие „Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти“ беше закрито и в резултат на това всичките активи, пасиви, архивът и другите негови права и задължения преминаха към АПИ.
Редакцията на правилника налага и промени във функциите на дирекциите. Те са свързани с обезпечаване с необходимия човешки ресурс за продължаване на процедурите, свързани с изпълнението на автомагистралите „Хемус“, „Струма“ и „Черно море“. В рамките на съществуващата и утвърдена щатна численост и бюджет на агенцията се предвижда да се направи вътрешно преструктуриране, като числеността на централната администрация се увеличава с 29 щатни бройки.
Предвидени са и допълнителни функции на дирекция „Пътни такси и разрешителни“, на която, в съответствие с промените в Закона за пътищата от м. декември 2015 г., се възлага събирането както на такси за ползване на пътната инфраструктура по време (винетни такси), така и на такси за изминато разстояние (ТОЛ такси) по републиканските пътища, и на такси за преминаване по отделни републикански пътища и съоръжения.

Приета е наредба за изпълнение
на Националната концепция
за пространствено развитие

Правителството прие Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие от ниво 3 (области).
Чрез регулиране на процеса на пространствено планиране ще се осигури отчитане на териториалния контекст при провеждане на секторните политики и по-добра координация между тях в дългосрочен план. Разработването на наредбата е в съответствие с ориентацията и процеса на реформиране на регионалната политика в ЕС през програмния период 2014-2020 г., който търси по-сериозно отчитане на териториалния контекст както по отношение на политиката на сближаване, така и по отношение на европейското териториално сътрудничество. В тази връзка е необходимо всяка държава-членка на ЕС да изработи ясна национална визия за пространствено развитие, на която да стъпи нейната позиция.
Одобрената наредба има специфични цели, като най-важната е да създаде единна нормативна основа и изисквания при разработването на Националната концепция и регионалните схеми за пространствено развитие.
ДА „Електронно управление“ е включена
в класификацията на разходите по области
на политики и бюджетни програми
на първостепенните разпоредители с бюджет,
които прилагат програмен формат на бюджет

Правителството измени решението, с което е утвърдена класификацията на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2016-2018 г.
С направените изменения в класификацията се включва новосъздадената Държавна агенция „Електронно управление“, към която от МТИТС преминават ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ и дирекция „Електронно управление“. Други промени в класификацията са съобразени с изискванията на европейското законодателство, свързани с установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване и доказване на извършените разходи пред Евроконтрол и необходимостта от наличие на независим орган по разследване на произшествията във водния, въздушния и железопътния транспорт.
Тези промени налагат включването на съответната област на политика и бюджетна програма на ДА „Електронно управление“, чийто ръководител следва да прилага програмен формат на бюджет от 2017 г., както и произтичащи промени в някои области на политики и бюджетни програми на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и преминаване на професионалните гимназии от Министерството на земеделието и храните към общините се налага промяна в класификатора, свързана със заличаване на бюджетна програма „Образование“ и преномериране класификационните кодове на бюджетните програми към „Политика в областта на земеделието и селските райони“.
С промените на утвърдената класификация по области на политики и бюджетни програми ще се постигне съответствие с актуалните функционални компетентности и отговорности на първостепенните разпоредители с бюджет съгласно нормативната уредба. Разработването на проектите на програмните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г. ще бъдат съобразени с нея.
Правителството прие наредба
за приобщаващо образование

Министерският съвет прие наредба, с която се определя държавния образователен стандарт за приобщаващо образование според изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование.
Съгласно даденото в наредбата определение, приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребностите им чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. То се разглежда като неизменна част от правото на образование.
Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищно образование, както и дейността на институциите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие.
Стандартът урежда обща и допълнителна подкрепа за всички деца, като особена подкрепа ще получат децата със специални образователни потребности. В училище ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди и други педагогически специалисти, ще има и помощник на учителя.
От допълнителни часове се нуждаят и децата, които не владеят български език, както и тези със затруднения в обучението. Часовете ще се провеждат включително и през лятото. В стандарта е уредена и подкрепата за деца с изявени дарби, като се предвижда да се осигурят квалифицирани специалисти за развитие на техния потенциал.
Регламентирана е подкрепата за деца в риск да отпаднат от училище, както и тези, подложени на тормоз. Залагат се и дейности за създаване на добър психоклимат в училище – превенция срещу насилието, преодоляване на проблемно поведение, както и награди и санкции за учениците и процедури при евентуални отсъствия.
В държавния образователен стандарт за приобщаващо образование е уреден въпросът и за отсъствията на учениците. Педагогическите съвети в училище ще решават как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини. Стандартът позволява една от мерките вече да бъде преместване в друга паралелка и едва след това – в друго училище. Учениците ще могат да отсъстват по уважителни причини до 10 дни – до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора и до 7 дни с решение на Педагогическия съвет.
Одобрена е Наредбата за обхвата и методологията
за извършване на оценка на въздействието

Правителството одобри Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. Приемането на документа е предвидено в чл. 19, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), като целта му е да детайлизира предвидената в закона уредба на оценката на въздействието като инструмент за подобряване на качеството на нормативните актове от компетентността на Министерския съвет.
Наредбата определя обхвата и методологията за извършване както на двата вида предварителна оценка – частична и цялостна, така и на последващата оценка на въздействието. Документът определя основните етапи и инструменти при извършването на оценка на въздействието и редът за провеждане на обществените консултации. Предвидено е те да се провеждат на Портала за обществени консултации и съгласно спецификата на актовете да се избират и други подходящите форми за консултации. За тяхното провеждане се регламентира консултационен документ, както и неговото минимално съдържание.
С промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация се регламентират условията и реда за планиране и извършване на оценка на въздействието. Предвидено е да бъдат регламентирани законодателната и оперативната програма на Министерския съвет, техните образци и начинът, по който се организира тяхното изготвяне. Предвиден е също и механизмът, по който ще се включват проекти на нормативни актове в тях – след изготвяне на частична оценка на въздействието.
Промените предвиждат също и ред, по който ще се извършва съгласуването на извършените предварителни оценки на въздействието от администрацията на Министерския съвет. Съгласуването на частичните оценки ще се извършва преди включването на нормативните актове в законодателната или оперативната програма, като администрацията на Министерския съвет ще проверява тяхното качество и най-вече изразената в тях преценка за необходимостта от извършване на цялостна оценка на въздействието. При съгласуването администрацията на Министерския съвет ще изразява становище, при което ще съгласува без препоръки частичната оценка на въздействието или ще съгласува частичната оценка на въздействието като отправя препоръки за допълване, подобряване на нейното качество и/или препоръка за извършването на цялостна оценка на въздействието.
При цялостните оценки на въздействието отново ще се следи за тяхното качество и дълбочина, като администрацията на Министерския съвет ще може да откаже да съгласува цялостната оценка на въздействието два пъти.
Правителството предостави 3 млн. лв.
на Националния циклотронен център към БАН

Министерският съвет предостави целеви средства в размер на 3 млн. лв. на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките за дейности, свързани с въвеждането и безопасното експлоатиране на Националния циклотронен център.
С осигуряването на средствата ще бъдат стартирани дейности със закупения ускорител – тип циклотрон, който да произвежда изотопи за нуждите на медицината в България. С новия ускорител ще се задоволят нуждите от радиофармацевтика FDG, използван за диагностика на онкологичните и други заболявания в България.
С постановлението са одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта в размер на 150 хил. лв. за финансово подпомагане на организирането и провеждането на Световно първенство по самбо в София през тази година. Така се осигуряват условия за организация и провеждане на първенството, включено в международния спортен календар и утвърждаване на авторитета на страната ни сред световната спортна общественост.
Предоставените средства са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2016 г.
Утвърдена е годишната национална програма
за превенция и защита от домашно насилие

Правителството утвърди Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2016 г. Тя има за цел изграждането на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие, повишаване чувствителността на обществото за този проблем, повишаване капацитета на професионалистите и институциите, отговорни за прилагането на мерките по превенция и защита.
Предвидените в програмата мерки са групирани според заложените цели – превенция, обучение и квалификация, защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършителите, институционални, организационни и законодателни мерки.
Изпълнението на програмата от отговорните институции и техните партньори предполага стандартизиране на подхода в изпълнението на дейности по превенция и защита от домашно насилие, създаване на обществена нетърпимост към явлението, постигането на висок стандарт в реализирането на дейностите по превенция и защита, както и предотвратяването на рецидиви и предоставяне на качествени услуги за пострадалите.
Сред мерките, които се изпълняват по програмата, са поддържането на непрекъснати национални телефонни линии за случаи на домашно насилие, провеждане на обучения за служители, работещи с жертви и извършители, издаване на наръчници за социални работници, поддържане и управление на кризисни центрове и др.
Средствата за заложените в Програмата дейности се осигуряват по Норвежкия финансов механизъм и от бюджетите на съответните министерства.
Коледна добавка към пенсиите за декември
ще получат над 1,2 милиона пенсионери

Правителството одобри отпускането на 50 млн. лв. за еднократно изплащане на допълнителни суми към пенсии за месец декември 2016 г. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет.
Добавка от 40 лв. ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец декември 2016 г. е в размер до 300 лв. включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година. По този начин ще бъдат подпомогнати около 1 210 000 души.
С преструктуриране на бюджета
на Министерството на правосъдието се пренасочват средства за подобряване на условията
в места за лишаване от свобода

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието. С тях 3 млн. лв. от бюджетните програми „Правна рамка за функционирането на съдебната система” и „Администрация” се пренасочват към бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите”.
Решението ще позволи да бъдат осигурени средства за извършване на строително-ремонтни дейности в затворите в Бобов дол и Пазарджик, което ще доведе до подобряване на условията в тях. Предвижда се също монтиране на ново кухненско оборудване в затворите в Бургас и София, както и закупуване на дизелови агрегати за обезпечаване на сигурността в затворите при аварии в електрозахранването. За повишаване нивото на сигурност в затвора в Белене ще бъде изградена система за ограничаване на мобилната комуникация.
Одобрени са 17 млн. лв. допълнително
за финансиране на разходи за ДДС
по проекти на общини по ПРСР
и ОП за развитие на сектор „Рибарство

Правителството одобри 17 173 500 лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. Със средствата ще се финансират разходи за ДДС по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г.
Разходите за ДДС на общините бенефициенти по тези програми са недопустим разход за финансиране с европейски средства и затова се финансират от националния бюджет.
Средствата са предвидени в централния бюджет.
Осигуряват се средства за закупуване на апаратура и ремонти в лечебни заведения

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 7,2 млн. лева. Те са за държавни лечебни заведения за болнична помощ –търговски дружества, и са предназначени за за основни ремонти, ремонт, свързан с преустройството на лечебното заведение и/или закупуване на дълготрайни материални активи.
Постановлението съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането, финансирането и контрола на здравната система в страната. Очакваните резултати от приемането му са свързани с функционирането на достъпна система за оказване на болнична помощ в страната.
151 000 лв. са осигурени за ремонт
на спортен комплекс „Миньор“ в Перник

Правителството одобри промени в постановление №149/2016, с което за строително-монтажни работи за затревяване и осветление на футболни терени на стадион „Тича“ във Варна и градските стадиони в Русе и Горна Оряховица бяха отпуснати по 1 млн. лева.
В резултат на проведените обществени поръчки, 151 хил. лв. от отпуснатите средства са спестени. Днешното решение предвижда те да бъдат пренасочени за целево финансиране на проекта за обновяване и ремонт на тренировъчна зала за футбол в спортен комплекс „Миньор“ в Перник.
Приет е правилник за дейността, структурата
и организацията на ДАЕУ, Александър Йоловски
е определен за заместник-председател на агенцията

Правителството прие Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).
Общата щатна численост на агенцията е 592 бройки, като 521 са от закритата Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, 14 – от дирекция „Електронно управление“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и шест се ще прехвърлят от намиращия се в процес на закриване отдел „Управление на проекти“ в администрацията на Министерски съвет.
В агенцията ще има три дирекции от общата администрация (56 щатни бройки) и шест дирекции – в специализираната (516 щатни бройки), в която ще е концентрирам експертния капацитет на ДАЕУ.
Агенцията се ръководи от председател, който ще има един заместник.
След като в края на м. септември правителството определи Росен Желязков за председател на ДАЕУ, днес кабинетът реши Александър Йоловски да бъде негов заместник.
Александър Йоловски към момента е ръководител на отдел в „Информационно обслужване“ АД. Преди това е бил началник на отдел в Министерството на финансите и в Администрацията на Министерския съвет. Ръководил е тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 и е водил преговорите с Европейската комисия по нейното приемане.
Одобрен е проектът на споразумение
за освобождаване и отказ от искове
между България и „Атомстройекспорт”

Правителството одобри проект на Споразумение за освобождаване и отказ от искове между Република България и „Атомстройекспорт” АД и упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите по него и да го подпише.
С подписване на споразумението „Атомстройекспорт“ АД и свързаните с него лица се отказват от всичките си претенции към българската държава, които, според дружеството, произтичат от Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Руската федерация заради спирането на проекта „Белене”. Условието е да бъдат заплатени от страна на НЕК присъдените в арбитражното решение суми.
По-рано днес НЕК и АЕС подписаха споразумение за окончателно уреждане на отношенията съгласно решението на Международния арбитражен съд в Женева. Както предвижда приетият на 28 септември 2016 г. от Народното събрание Закон за предоставяне на възмездна финансова помощ за изплащане задълженията на НЕК ЕАД по арбитражното решение във връзка с проекта „Белене”, плащанията ще се извършат на базата на подписано между двете страни споразумение.
Постановената от арбитража в Женева сума възлиза на 601 617 133 евро (главница и лихва) след корекция от Трибунала на грешки при изчисление, които възлизат общо на 20,9 милиона евро. До заплащане на пълната сума НЕК дължи и по 130 хил. евро лихва на ден. Двете страни постигнаха съгласие НЕК да извърши пълно плащане към АСЕ на или преди 25 декември тази година. При пълно погасяване на задължението на или преди 15-ти декември 2016, АСЕ ще се откаже от натрупаните след излизане на арбитражното решение лихви (лихва от 14.06.2016 до 15.12.2016 г., която възлиза на 23,8 милиона евро). В случай че плащането се извърши в периода 16-25 декември 2016, АСЕ ще се откаже от 55% от лихвите, натрупани след постановяване на Решението.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com