Вижте решенията на правителството от заседанието му на 19 октомври, тази година

Share This:


Одобрен е отчетът по Плана за изпълнение
на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014-2015 г.

Министерският съвет одобри отчет на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014-2015 г.
Планът съдържа 71 мерки, групирани в четири стратегически цели – Ефективно управление и върховенство на закона, Партньорско управление с гражданите и бизнеса, Открито и отговорно управление и Професионално и експертно управление.
По данни от отчета, изпълнени са 28 мерки, което представлява 39,45% от общия брой (71). Частично изпълнени са 31 мерки или 43,75 на сто. За по-голямата част от частично изпълнените мерки е предвидено те да бъдат финансирани по оперативна програма „Добро управление“ и на практика ще бъдат завършени в по-дългосрочен период. Тези, които изискват по-дълъг период на изпълнение и финансиране от оперативната програма, бяха пренесени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията и напредъкът на тяхното изпълнение ще продължи да бъде наблюдаван чрез периодичните отчети. Неизпълнени са 12 мерки или 16,9% от всички заложени, като десет от тях ще бъдат изпълнени в последващ период и са заложени в Пътната карта.
964 набора от данни са публикувани
в отворен формат от създаването на портала opendata.government.bg

Правителството одобри Доклад за напредъка по изпълнението на РМС 214/2016 за приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат. Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) организациите от обществения сектор публикуват публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна употреба.
Докладът съдържа подробен статус на изпълнението на всички 304 набора от данни, приети с решението на МС – публикувани в срок, непубликувани в срок, предсрочно публикувани и предстоящи до края на годината.
Към момента от списъка са публикувани 147 набора от данни в срок, не са публикувани в определения срок 48 набора от данни, 14 набора от данни са публикувани предсрочно, 21 набора от данни са публикувани частично (наборите от данни за областни администрации, общински администрации, регионални здравни инспекции, областни дирекции „Земеделие”, регионални инспекторати по образованието, и басейнови дирекции). Със срок месец октомври и декември остават 74 набора от данни за публикуване.
Публикуването на публичната информация в отворен формат значително подобрява достъпа до публичната информация и нейното повторно използване за нетърговски и търговски цели (като създаване на иновативни бизнес услуги, нови компютърни и мобилни приложения и др.). От създаването на Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg) през месец ноември 2014 г. до месец септември 2016 г. са публикувани общо 964 набора от данни от 371 организации от обществения сектор. През тази година порталът има над 85 000 посещения.
С друго решение правителството одобри добавянето на ежедневната информация за извършените плащания на разпоредителите с бюджет, включени в СЕБРА, в списъка с наборите от данни, които се публикуват в отворен формат. Това ще подобри ползваемостта на публикуваните данни и ще намери своята нормативна регламентация като част от информационните масиви, публикувани в портала, съгласно изискванията на ЗДОИ.
Бригаден генерал Петьо Мирчев е предложен
за заместник-командир на ВВС

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаването на бригаден генерал Анатолий Кръстев като заместник-командир на Военновъздушните сили. Предложението е във връзка с определянето му за заемане на длъжност извън територията на страната.
За заместник-командир на ВВС е предложен бригаден генерал Петьо Мирчев, досегашен командир на 24-а авиационна база. Неговото място ще бъде заето от полковник Димитър Иванов, който е предложен и за удостояване със звание „бригаден генерал”.
Закриват се две населени места в община Златоград

Министерският съвет одобри административно-териториална промяна в община Златоград, с която се закриват селата Мързян и Фабрика. Предложението е на кмета на общината след решение на Общинския съвет в Златоград.
Двете населени места не отговарят на предвидените в Закона за административно-териториално устройство на Република България изисквания за наличие на постоянно население. Село Мързян няма самостоятелно землище, а землището на с. Фабрика ще бъде присъединено към това на съседното с. Цацаровци.
Децата от ДГ „Иглика” във Варна ще бъдат временно настанени в предоставен на общината държавен имот

Правителството предостави на община Варна за временно управление държавен имот на ул. „Овеч” №2 в кв. „Виница”. В него ще бъдат настанени децата от предучилищна и яслена възраст от Детска градина №23 „Иглика” за времето до 1 юни 2017 г. Решението ще позволи децата да продължат да посещават заниманията си, докато основната сграда на детската градина бъде ремонтирана заради конструктивни промени.
С друго решение кабинетът предостави безвъзмездно на Икономическия университет във Варна имот от 10,6 дка на бул. „Сливница“ №158-А в район „Младост“. Така се осигурява прилежащата земя към сградите, които вече са дадени на висшето училища за нуждите на Колежа по туризъм.
Община Ловеч получи част от имот – публична държавна собственост, който се намира на територията на Държавната психиатрична болница в общинския град и представлява триетажна сграда. По този начин ще се осигури възможност за извършване на строително-ремонти дейности и реализиране на мерки за енергийна ефективност на сградата, в която общината предоставя социалните услуги „Защитено жилище” и „Дневен център за лица с тежки психични заболявания”.
За публична държавна собственост беше обявен имот, предоставен за управление на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“. Теренът от 957 кв. м се намира в с. Рибарица и е предназначен за изграждане на офис на Парков участък – Тетевен. Ще бъдат построени двуетажна многофункционална сграда и спомагателни постройки, кът за образователни дейности на открито, както и други обекти, нужни за изпълнението на основните задачи на дирекцията.
Променено беше предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, необходими за разширение на окисното насипище към рудник „Асарел“. Терените се намират в землището на община Панагюрище и са с площ от 446 дка. „Асарел Медет“ АД ще заплати за промяна на предназначението 1 536 542 лв., а за компенсационно залесяване – 421 954 лв.
Правителството увеличи капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД със стойността на правото на собственост върху три имота, намиращи се в град Банкя. Те са с обща площ от 5,4 дка, заедно с построените в тях сгради. До момента имотите са били в управление на Министерството на финансите, но са с отпаднала необходимост за ведомството.
Правителството отне от Министерството на отбраната, поради отпаднала нужда, имот, разположен в местността „Шумата” край с. Бояново в община Елхово. Теренът, който е с площ от 268 дка и 30 сгради, ще премине в управлението на областния управител на Ямбол.
Министерствата на отбраната на България
и Италия ще сключат спогодба
за военно сътрудничество

Правителството одобри проекта на спогодба между Министерствата на отбраната на България и Италия за военно сътрудничество и прие решение за денонсиране на споразумението за сътрудничество между отбранителните ведомства на двете страни, подписано през 1995 г.
Обновяването на договорно-правната рамка в областта на сигурността и отбраната между България и Италия се налага от последвалото споразумението от 1995 г. членство на страната ни в НАТО и ЕС.
Областите на военно сътрудничество, които новата спогодба дефинира, са отбранителна политика и планиране; функциониране на въоръжените сили в съвременните демократични общества; мироопазващи и хуманитарни операции и други дейности на международните организации във връзка с поддържането на мира и борбата срещу тероризма; организация на въоръжените сили; логистична поддръжка за нуждите на въоръжените сили; военно образование; бойно издирване и спасяване и др.
Формите на сътрудничество, съгласно споразумението, може да бъдат официални и работни посещения, срещи и семинари; консултации и обмяна на опит; военна подготовка и учения; обмен на информация, документи и служители; други дейности, взаимно договорени между страните.
През 2015 г. за пръв път се отчита намаление
на броя на хоспитализациите

Правителството се запозна с годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2015 г.
Документът съдържа обективни данни за параметрите и тенденциите в динамиката на основните индикатори, характеризиращи състоянието на общественото здраве през 2015 г. Направен е анализ на рисковите фактори за здравето, включително социално-икономически, околна и трудова среда, както и факторите, свързани с индивидуалния начин на живот, с начина на хранене, двигателна активност и вредни навици като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотици и др. Тези фактори имат най-голяма обвързаност със заболяванията, водещи до най-високи нива на смъртност и трайна неработоспособност. В доклада се подчертава, че здравето зависи от редица биомедицински, психологически, социални, икономически и екологични фактори и здравната система е само един от факторите, влияещи върху здравето.
Докладът отчита трайна тенденция за намаляване броя на населението и неговото застаряване, но също така отчита и някои положителни тенденции по отношение на показателите за смъртността в по-младите възрастови категории, в т. ч. преждевременна, детска и майчина смъртност, които са най-чувствителни по отношение на влиянието за здравната система върху демографското състояние на населението. Показателите за здравното състояние на населението, свързани с заболеваемостта и болестността, през 2015 г. също показват определени благоприятни тенденции. Заболеваемостта от заразни болести и паразитози остава ниска, намалява заболеваемостта от туберкулоза. Заболеваемостта от онкологични заболявания нараства спрямо предходната година, но остава под средните за ЕС стойности. През 2015 г. за пръв път се отчита намаление на броя на хоспитализациите. Водещи причини са болестите на органите на кръвообращението, на дихателната система и на храносмилателната система.
В доклада се прави извод, че здравето на българските граждани и тенденциите по отношение на рисковите фактори за общественото здраве изискват мерки, намерили своето отражение в определените приоритети и политики на Концепция „Цели за здраве 2020“ и Националната здравна стратегия 2020, които се явяват адекватен отговор на установените проблеми и осигуряват условия за устойчиво подобряване на показателите за здраве.
Отпускат се средства за обучението
на Марсело Илиев в Кеймбридж

Правителството одобри изплащането от бюджета на Министерството на образованието и науката на 4440 британски лири за настаняване в общежитие на Марсело Илиев, който се обучава в CATS College Cambridge.
Досега с решения на Министерския съвет от 2015 г. и 2016 г. бяха одобрени плащания в размер на 12 650 британски лири като частични вноски за общежитие на момчето от Монтана, което през 2015 г. издържа приемния изпит за колежа в условията на голяма конкуренция. Сумата, необходима за заплащане на таксите и настаняването за двугодишния срок на обучение, е непосилна за неговото семейство. Затова таксата за обучение на Марсело Илиев е поета от Камарата на строителите в България, а заплащането на разходите за общежитие – от МОН.
С промени в Закона за държавната собственост
се осигурява по-добра защита на държавния интерес

Когато данъчната стойност на частта на държавата от съсобствен имот е над 10 000 лв., продажбата на нейния дял се извършва от областния управител със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Това е записано в промените, които правителството предлага в Закона за държавната собственост. С тях се цели осигуряването на по-добра защита на държавния интерес.
Ограничава се кръгът на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Безвъзмездното прехвърляне на собствеността ще може става само в полза на общините за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.
Предвижда се въвеждането на забрана общините да продават, заменят, даряват, внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да учредяват право на строеж или право на ползване върху тях. Забраната няма да важи за случаите, свързани с реализирането на обекти, необходими за обществени потребности от местно значение, както и в случаите по чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект.
В случай на нереализиране на предвидените от общините мероприятия, се предвижда те да прехвърлят собствеността върху придобитите имоти на държавата.
„Национален център за териториално развитие“ ЕАД ще участва в разработването на стратегически документи в областта на регионалното
и пространствено развитие

Правителството одобри проект на допълнение на Закона за регионалното развитие, с който се предлага „Национален център за териториално развитие“ ЕАД да изпълнява функцията на специализирано звено за разработване на Национална концепция за пространствено развитие, на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и на Националната стратегия за регионално развитие.
Спецификата при изработването на тези документи изисква интердисциплинарен екип от експерти, обработка на голям масив от информация (вкл. събиране и поддържане на геобазирани пространствени данни).
Центърът е регистриран като търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала. Правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Центърът има капацитет в разработването на стратегически документи с висока обществена значимост, включително и в областта на регионално и пространствено развитие.
Намаляват се сроковете за извършване на услуги
по Закона за държавната собственост

С промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, се намаляват сроковете за извършване на услуги. Изменението е в съответствие с Плана за действие с мерките, адресиращи основните проблеми, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.
За да се ускори процедурата по издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите-държавна собственост, се предвижда намаляване на сроковете за извършване на услугите. Обикновената поръчка ще се прави за 7, вместо за 14 работни дни, а срокът за предоставяне на бърза услуга ще бъде 3 дни, вместо 7 работни дни, и се премахва експресната услуга.
С реализирани икономии по плана за Шенген
ще бъдат финансирани допълнителни проекти

Правителството одобри промени в постановлението, с което е одобрено финансирането на проекти, свързани с неотложни мерки за 2016 г. за присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство.
С приемането на документа се пренасочват средства от реализирани икономии на планирани дейности за финансирането на проекти по допълнително възникнали неотложни дейности. Общата стойност на средствата е в размер на 407 хил. лв. С тях ще бъдат осигурени спешни ремонти на сгради на гранично-полицейски участъци и ГКПП, поддръжка на мобилни и рентгенови устройства, доставка на комуникационна техника и др.
Правителството предостави 20 млн. лв.
на областните администрации в Бургас, Хасково
и Ямбол за изграждане на възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 20 млн. лв. за изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница. Средствата ще бъдат предоставени на областните администрации в Бургас, Хасково и Ямбол за продължаване на изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница. Съоръжението е от изключително значение за противодействие на нарастващия през последните години миграционен натиск по българо-турската граница и цели опазване на държавната граница и овладяване на бежанската вълна.
С постановлението се предоставят и целеви средства в размер на 50 хил. лв. на Националния археологически институт с музей към БАН за завършване на проучванията на Могила №3 в землището на с. Изворово, общ. Харманли. Откриването на находки с изключителна научна, художествена и експозиционна стойност от световно значение налага спешното завършване на проучванията.
Разчетени са и 20 хил. лв. за издръжка на Държавната агенция за българите в чужбина.
По бюджетите на общини се предоставят допълнително 700 хил. лв. за ремонт и оборудване на детски ясли и целодневни детски градини, както и за инфраструктурни ремонти.
Предоставените средства са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет.
Правителството одобри позицията на България
за участие в редовното заседание
на Европейския съвет

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовно заседание на Европейския съвет на 20 и 21 октомври в Брюксел. Заседанието ще бъде посветено на темите миграция, търговски въпроси, други глобални и икономически въпроси, както и на отношенията между ЕС и Русия.
Важните за България моменти включват влизането в сила на 6 октомври 2016 г. на Регламента за Европейската служба за граничен контрол и брегова охрана и решението от форума в Братислава за отпускане на допълнителна финансова помощ за България за управление на миграционния натиск по външните граници на ЕС.
В частта „Търговски въпроси“ акцент ще бъде посветен върху продължаващите преговори по споразуменията за свободна търговия със САЩ и Япония, както и по Всеобхватното търговско и икономически споразумение с Канада. Решението на Министерския съвет е да не подкрепи подписването на СЕТА без наличието на необратими гаранции от страна на канадското правителство за падането на визите на всички български граждани. Само такъв подход би позволил на България да се възползва равноправно от постигнатите договорености, а българските икономически субекти да бъдат конкурентни на останалите от държавите-членки и от Канада.
Европейският съвет ще обсъди също ратификацията на Споразумението от Париж за борба с климатичните промени, прилагането на стратегии за завършването на Единния пазар до 2018 г. и постигането на съгласие в Съвета по предложението на ЕК за обновения Европейски фонд за стратегически инвестиции.
В дневния ред на Европейския съвет е включено и провеждането на всеобхватен дебат по отношенията между ЕС и Русия в контекста на петте принципа, приети със заключение от Съвет „Външни работи“ през м. март 2016 г.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com