Вижте решенията на правителството от заседанието му на 8 юни, тази година

Share This:


Решенията на правителството от заседанието му на 8 юни, тази година
Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН
е управляващ орган на ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“

Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката е управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., реши правителството. За сертифициращ орган по програмата бе определена дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.
Оперативната програма се очаква да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в рамките на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – Европа 2020, и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно ниво.
Бюджетът на програмата е 1,37 млрд. лева като включва финансиране от ЕС и национални средства, разпределени в приоритетните направления научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот и образователна среда за активно социално приобщаване.
Основните цели на програмата в контекста на „Европа 2020“, както и в националната стратегия „България 2020“, са насочени към повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП, намаляване на преждевременно напусналите училища до 11% и увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36 на сто от хората между 30 и 34-годипна възраст.

Приет е двугодишен план за действие за изпълнение на Национална стратегия за борба
срещу употребата на допинг в спорта

Подобряване на нормативната регулация на антидопинговата дейност, изясняване на възможностите за правно регулиране на трафика и разпространението на допинг в България и постигане на широка гласност за вредите от употребата на допинг и дейността за превенцията й са част от целите в приетия първи План за действие за периода 2016-2017 г. в изпълнение на Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта.
В него са отразени предприетите до момента действия от институциите, които имат отношение към борбата с допинга по оперативните цели от Стратегията и конкретни дейности за реализиране на мерките, индикатори, източници на финансиране, индикативни срокове и отговорни институции.
Реализирането на плана ще доведе до разширяване на базата за обучение за вредата на допинг, изясняване на възможностите за регулиране на дейността на фитнес центровете и инструкторите по фитнес, както и контрол върху съответствието на етикета със състава на хранителната добавка и на храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване.
Планът за действие има за задачи да ограничи разпространението на високорискови за здравето субстанции и влагането им в хранителни добавки и в храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване и да повиши капацитета на изпитвани проби в Лабораторията за допингов контрол в съответствие с изискванията на международния стандарт за лабораториите.
Планира се да се създаде база данни за референтните стойности на стероидния профил на младото поколение български спортисти въз основа на статистически обоснована научна разработка, откриване и валидиране на нови маркери, а също оценка на изготвянето и продължителното проследяване на биологичен паспорт на спортисти в нашата страна.
Одобрен е Консолидирания годишен доклад
за вътрешния контрол в публичния сектор за 2015 г.

Министерският съвет одобри Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2015 година.
Докладът е изготвен на основание Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и ще бъде представен на Народното събрание и на Сметната палата. Той включва анализ на данните за 2015 г. за състоянието на финансовото управление и контрол и на вътрешния одит в публичния сектор, както и информация за дейността на централните хармонизиращи звена в Министерството на финансите.
Консолидираната оценка за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор за 2015 г. е „добра“.
Анализът в Консолидирания доклад е изготвен на база на информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол в 299 организации от публичния сектор, 140 годишни доклади за дейността по вътрешен одит в публичния сектор през 2015 г. и въпросници към тях, одитни доклади, изготвени съгласно изискванията на чл. 82 от ПМС №8 на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и резултатите от извършените от служители на Министерството на финансите оценки на качеството на вътрешния одит в организации от публичния сектор.
Докладът включва Годишен доклад за състоянието на финансовото управление и контрол и Годишен доклад за състоянието на вътрешния одит в организациите от публичния сектор. В него е отчетен напредъкът, основните проблеми през 2015 година и насоките за развитие в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит.
Оптимизира се процедурата за промени в състава
на Комисията по прозрачност

Правителството одобри промени в Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С цел оптимизиране на работата на комисията и създаване на условия за изграждане на постоянен екип от професионалисти се изменя процедурата за извършване на промени в състава й.
Член на комисията ще може да бъде освобождаван с решение на Министерския съвет по негова молба, по искане на предложилия го (съответното държавно ведомство или съсловна организация) или по предложение на министъра на здравеопазването, а при освобождаване на член на комисията МС ще определя друг член по предложение на министъра на здравеопазването. В резултат от отпадането на досегашните изисквания за мандатност от 4 г. и провеждане на жребий на всеки 2 г. за освобождаване на половината членове ще се оптимизира дейността на комисията и ще се създадат предпоставки за утвърждаване на професионалната компетентност на състава й. По този начин ще се преодолеят затрудненията, свързани необходимостта от извършване на чести персонални промени в комисията.
Комисията по прозрачност е органът, пред който се обжалват решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, създаващи регулация по отношение на ценообразуването на лекарствените продукти и преценката относно съответствието им с критериите за включване и изключване от Позитивния лекарствен списък.
Правителството утвърди разходите
за командировки за първото тримесечие на 2016 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2016 г. на министрите, заместник-министрите, областните управители и на органите към Министерския съвет.
За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 6546,54 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 975,58 лв., на председатели и членове на държавни комисии – 140 лв., на ръководители на държавни институции – 170 лв. и на областни управители – 5003,79 лв.
С 2,6 на сто се увеличава социалната пенсия
за старост

От 1 юли 2016 г. размерът на социалната пенсия за старост се увеличава от 115,15 лв. на 118,14 лв. Повишението е с 2,6 на сто – процентът, с който ще се осъвременят от 1 юли и всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2015 г.
Промяната ще доведе до увеличаване на размерите и на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност – пенсиите за военна и за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще има увеличение и на нормативно установените добавки към пенсиите (добавката за чужда помощ, добавката за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г. и добавката по Закона за ветераните от войните).

Преведени са 166 хил. лв. за разплащане
на извършени разходи за рехабилитацията
на военноинвалиди

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 166 530 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са предвидени в централния бюджет за 2016 г. С тях ще бъдат разплатени извършени разходи през първото тримесечие на годината по предоставени услуги на правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Двата закона регламентират правото на тази категория лица на престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, като изрично предвиждат, че необходимите за целта средства са за сметка на централния бюджет.
В предоставени от държавата имоти ще бъде изградена канализацията на лесопарк „Росенец“

Министерският съвет прехвърли на община Бургас безвъзмездно правото на собственост върху 21 имота с обща площ 22 дка, намиращи се в Лесопарк „Росенец“. Терените са необходими на общината за изпълнението на проект „Водоснабдяване и канализация па Лесопарк „Росенец“, зона „Хижи”, с който се предвижда извършването на реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на канализация за цялата територия на Лесопарка.
С други решения правителството прехвърли държавни имоти на общините Долни Дъбник, Чупрене и Годеч.
Община Долни Дъбник получава бивша складова база на МВР с площ от близо 20 дка. Местната власт има намерение да изгради в нея съвременна база за развъждане и отглеждане на български породи коне.
Двата имота с площи от по 4380 кв. м и 2236 кв. м община Чупрене ще ползва за изграждане на парк с атракции за привличане на туристи и гости. Терените се намират на територията на с. Долни Лом.
Община Годеч получава част от административната сграда на пл. „Свобода“ №2 в града, която ще използва за настаняване на юридически лица с нестопанска цел.
Кабинетът промени от частна в публична държавна собственост статутът на имот в Русе. Той е част от сградата се на ул. „Александровска“ №29 и се ползва от Регионалния инспекторат по образованието. Останалата част от сградата също е предоставена за управление на РИО и е публична държавна собственост, с което е свързана и настоящата промяна на статута на държавния имот.
От публична в частна държавна се променя статутът на хижа „Българка”, намираща се в едноименния природен парк в област Стара Загора. Целта е да се даде възможност за по-ефективно използване, включително предприемане на разпоредителни действия с хижата. Сградите са с отпаднала необходимост за „Северноцентралното държавно предприятие“ ДП – Габрово към МЗХ.
Утвърдена е българо-китайската спогодба
за създаване на културни центрове

Министерският съвет утвърди подписаната през ноември м. г. междуправителствена спогодба на България и Китай за взаимно създаване на културни центрове.
Документът е нов проект за сътрудничество от общ интерес за двете страни. Той предвижда създаването на културни центрове в Пекин и София, които да стимулират обмена между България и Китай в областта на културата и контактите между хората чрез организиране на различни културни дейности, насърчаване изучаването на български и китайски език, формиране на библиотеки, читални и прожекционни помещения и др.
България ще осигури финансова помощ
за инициативи, разработени съвместно
с Франкофонския регионален център
за Централна и Източна Европа

Правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на външните работи на България и Международната организация на франкофонията, като основа за водене на преговори. Документът ще бъде подписан при условие на последваща ратификация.
Споразумението урежда предоставянето за първи път от българска страна на целеви принос към МОФ, с който чрез механизма на международната помощ за развитие страната ни да подкрепи две инициативи, разработени съвместно с Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа като продължение на взетите решения по време на XV Среща на най-високо равнище на МОФ и по-специално „Стратегия за младежта”.
Едната инициатива предвижда провеждането на Първа международна среща на младежките франкофонски асоциации от региона на Централна и Източна Европа на тема „Аз съм франкофон, аз съм активен, аз мога” през първия семестър на 2016 г. Целта на тази среща е чрез серия от лекции и свързани с тях дебати, участниците (на възраст от 18 до 35 години) от Албания, Армения, България, Република Македония, Молдова, Румъния и Косово да споделят виждания за укрепването на младежкото асоциативно движение в региона, както и на неговата ценностна ориентация в духа на солидарността и творческото съзидание. В контекста на инициативата на генералния секретар на международната организация на Франкофонията „Свободни, заедно”, младите хора ще разискват въпросите на образованието за световно гражданство и борбата с радикализирането и екстремизма на младежта в интернет и социалните мрежи.
Срещата ще затвърди ролята на България за укрепване на сътрудничеството във франкофонското пространство.
Втората инициатива предвижда провеждането на Регионален семинар „Франкофонска медийна среда в училище”, по време на който младежи на същата възраст и от същите държави, които доброволно издават училищни и университетски вестници и списания, ще бъдат обучени в писането на журналистически текстове, оповестяването и рекламирането на франкофонски събития, провеждането на интервюта. Те ще изработят и двуезични клипове на френски и на родния си език.
Безвъзмездната помощ по споразумението е 64 453 евро.
България подкрепя създаването на европейска централизирана база данни с пръстови отпечатъци на осъдени граждани от трети страни

Правителството одобри позициите на България по темите от дневния ред на предстоящото заседание на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи.
На заседанието на министрите на правосъдието на 9 юни България ще подкрепи създаването на централизирана база данни с пръстови отпечатъци на осъдени граждани от трети страни. Мярката е необходима стъпка с оглед предотвратяването на терористични заплахи на територията на Европейския съюз. От 2012 г. в ЕС съществува информационна система за обмен на данни за осъждани европейски граждани. Тя обаче е децентрализирана, т. е. данните се съхраняват в информационните масиви на отделните държави, и достъп до тях от чужбина се предоставя при поискване. Към момента няма механизъм за обмен на данни на осъдени граждани на трети държави или лица без гражданство. Предложението на Комисията има за цел да разшири съществуващата система, като се създаде възможност за ефективен обмен на присъди и на граждани на трети държави.
Ще бъдат обсъдени още няколко законодателни инициативи. По отношение на предложението за регламент за създаване на Службата на Европейския прокурор, позицията на България е в подкрепа на постигане на съгласие по предложените текстове, отнасящи се до защитата на данните, опростените наказателни производства, отношенията с партньорите, както и статута и функциите на административния директор на Службата. Същевременно смятаме, че предложеният текст за консултативния механизъм за поемане на разходи от бюджета на Службата следва да се основава на ясни критерии и експертното обсъждане на разпоредбите следва да продължи с оглед допълнителното им прецизиране.
България отдава приоритетно значение на предложението относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, вкл. с оглед тясната му обвързаност с проекта на регламент за създаване на Службата на Европейския прокурор. Страната ни намира, че представените разпоредби са добра основа за бъдещи дискусии на експертно ниво.
Министрите на вътрешните работи ще заседават на 10 юни, като се предвижда да одобрят Пътна карта за засилване обмена и управлението на информацията, включително за предлагане на решения за взаимна съвместимост в областта на правосъдието и вътрешните работи. България активно участва в дискусията с принципни и конкретни предложения. Финалният вариант на Пътната карта предлага балансиран текст, който България подкрепя. В документа е включен ангажиментът за търсене на решение за осигуряване на равен достъп до базите данни на ЕС на всички държави-членки, включително и тези, които не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.
В дневния ред на заседанието е предвидена и сесия относно обмена на информация в борбата с тероризма. В позицията на България се посочва, че засилената терористична заплаха изисква задълбочване на сътрудничеството в анализа и оптимизиране на процедурата за изготвянето на всеобхватна оценка на заплахата, която да обхваща гледната точка както на правоприлагащите органи, така и на службите за сигурност.
Предвижда се да бъде обсъдена също така и темата за визовата либерализация за гражданите на Грузия. България подкрепя предложението, тъй като Грузия е изпълнила необходимите изисквания за това.
Одобрени бяха и резултатите от проведеното на 20 май в Брюксел заседание на Съвета ПВР в частта му „Вътрешни работи”. Обсъжданите на него теми бяха миграцията и визовата политика на ЕС. В областта на миграционната политика са отбелязани напредъкът в изпълнението на Изявлението ЕС-Турция от 18 март и необходимостта от ускоряване на процесите по връщане на лица от Гърция и Турция, на релокацията от Гърция и Италия и на презаселване на сирийски бежанци от Турция съгласно схемата 1:1. Вътрешните министри подкрепиха общия подход за укрепване на механизма за суспендиране на визовата либерализация и проведоха дебат по визовата политика на ЕС спрямо Грузия, Украйна, Косово и Турция. Постигнато бе съгласие, че визовите изисквания спрямо тях може да бъдат отменени, само когато са изпълнени предварително предвидените показатели.
Над 1 млн. лв. ще бъдат инвестирани
в две проучвания на подземни богатства

Правителството одобри издаването на две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.
„Зеленрок“ ЕООД ще проучва метални полезни изкопаеми в площта „Златуша“, разположена териториите на общините Столична, Драгоман, Сливница, Божурище, Брезник и Перник. Разрешението се предоставя за срок от 3 години, като за този период дружеството ще вложи минимум 1 089 500 лв. в проучвателните дейности. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 7200 лв.
За срок от 1 година „Фючър Кепитъл Естейт“ ЕООД ще проучва строителни материали в площта „Мерата“, разположена в землищата на селата Габерово и Дъбник, община Поморие. Предвижда се през този период да бъдат инвестирани над 46 хил. лв. в проучвателни дейности и 4600 лв. за опазване на околната среда и рекултивация.
По искане на „Балканкерамик“АД концесионният договор за добив на глини от находище „Рудината“ в Софийска област ще бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни. Договорът е сключен през м. април 2001 г. за срок от 35 години. В искането си концесионерът посочва мотиви, свързани с липса на дългосрочни намерения за развитие на керамичното производство.

Приет е доклад за изпълнението на Плана
за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи
от членството на България в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението към 31 май на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.
От общо 148 мерки със срок на изпълнение до 31 май са изпълнени 91. Неизпълнението представлява 38,5 на сто. За сравнение, в края на април то беше 44,1 процента. 16 от неизпълнените мерки са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Законопроектите, представляващи неизпълнени мерки, са 27. От тях 9 са внесени в Народното събрание и се намират на различен етап на приемане. По отношение на останалите 18 законопроекта отговорните ведомства следва положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в Народното събрание.
Новото Табло с директиви в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) ще отчете степента, в която държавите-членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар с краен срок за транспониране до 31 май 2016 г. Крайният срок за нотификация пред Европейската комисия на приетите актове е 12 юни. За България към момента невъведени остават 12. Този брой е резултат и от факта, че част от тях са с висока правна и техническа сложност (напр. Директивата за концесиите, Директивата за тютюневите и свързаните с тях изделия), както и че за въвеждането им в българското законодателство е необходимо приемането на няколко нормативни акта.
250 лв. е размерът на помощта за първокласници
в началото на учебната година

250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 46 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.
Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.
Еднократната помощ се отпуска на семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1 юли 2016 г. – 400 лв. съгласно Закона за държавния бюджет. Срокът за подаване на заявлението за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.
Министърът на финансите е упълномощен
да довърши процедурата по присъединяване
на България към инструмент на ОИСР за борба
с укриването на данъци

Правителството възложи на министъра на финансите да уведоми генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за взетото на 30 март т. г. решение за присъединяване на Република България към приобщаващата рамка на ОИСР за въвеждане на мерките по проекта за свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.
С присъединяването си към приобщаващата рамка на ОИСР България ще участва в дейностите, свързани с налагането на стандарти в областта на данъчните спогодби и трансферното ценообразуване, както и към процеса на разработване на мониторинг във връзка с въвеждането на вече договорените от ОИСР четири минимални стандарти и други елементи на пакета от мерки по проекта за „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (BEPS).
Членството ни в приобщаващата рамка също така ще позволи получаването на подкрепа и техническа помощ за ефективното прилагане на вече поетите минимални стандарти на ОИСР по BEPS-пакета от мерки. В резултат на въвеждането на минималните стандарти по BEPS мерките на ОИСР, свързани с избягване плащането на данъци и отклонението от данъчно облагане, се очаква и положителен ефект върху бюджетните приходи на страната ни.
Законови промени въвеждат нови мерки
срещу кражба на фирми

Смяната на управители и прехвърлянето на дялове ще става
с усложнена заверка при нотариус

Нови мерки в борбата срещу опитите за кражби на фирми се въвеждат с промени в Търговския закон, които бяха одобрени на правителственото заседание и ще бъдат предложени за приемане от Народното събрание.
За смяна на управители, прехвърляне на дружества и на дружествени дялове, както и за разпореждане с недвижими имоти на дружества вече ще се изисква не само нотариална заверка на подписа, но и на съдържанието на вписвания документ. Това се прави с цел да се даде сигурност на гражданския оборот на третите добросъвестни лица, черпещи права.
С усложнена нотариална заверка – на подпис и на съдържание, ще бъдат вписвани и решенията на общите събрания на дружествата с ограничена отговорност във връзка с удостоверяване на обстоятелства за промяна на дружествения договор и приемане и/или изключване на съдружници; намаляване и увеличаване на капитала; избор на управител; решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
Длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията ще бъдат длъжни да проверяват заверените документи в електронната система „Единство” в Нотариалната камара, до която те ще имат достъп.
По изрично настояване на бизнеса, в чл. 90 се допълва нова алинея 2, която предвижда при заверка на подпис и съдържание да се събира проста нотариална такса.
Новите разпоредби предлагат Агенцията по вписванията да отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. В действащия закон липсва подобна разпоредба.
Като отговор на препоръките на Европейската комисия от март 2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията, които засягат периода преди откриване на производство по несъстоятелност, с проекта се предлага и възможност за предприемане на по-ефективни мерки за предотвратяване обявяването в несъстоятелност чрез оздравяване на предприятието, включително и когато е налице реална опасност от неплатежоспособност. Създадена е нова част пета в Търговския закон с наименование „Производство по стабилизация на търговец”, в която се регламентира възможността за постигане на споразумение преди откриване на производството по несъстоятелност. Целта е да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и продължаване на дейността му.
В проекта изчерпателно са дадени основанията за откриване на производство по стабилизация и са посочени търговците, които ще имат право да използват процедурата. Изключена е възможността стабилизация да се открие за търговец, който е създал преимуществено задължения към свързани лица, както и към публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено със специален закон, банка и застраховател, предвид специфичната им уредба.
Производство по стабилизация се открива след подаване на молба от търговеца до съда. Той я разглежда и ако констатира, че са налице основанията за откриване на производство по стабилизация, се произнася с определение, което подлежи на обявяване в Търговския регистър заедно със списък на кредиторите, приложен към молбата за откриване на производството.
С проекта също се уреждат детайлно всички стъпки по изготвяне и утвърждаване на плана за стабилизация, неговото действие спрямо заинтересованите страни, последствията при неизпълнение и възможностите за унищожаване, както и хипотезите, при които производството следва да се прекрати.
Ще бъдат въведени интелигентни тахографи
за контрол на камионите и автобусите

Правителството одобри промени в Закона за автомобилните превози, с които в законодателството се въвеждат разпоредбите на Регламент 165/2014 относно т. нар. интелигентни тахографи. Предстои Европейската комисия да разработи подробни технически правила за прилагането им, а ползването на интелигентни тахографи ще стане задължително 36 месеца след приемането на правилата, само за новорегистрираните превозни средства.
Чрез интелигентните тахографи автоматично ще бъде регистрирано местоположението на камионите и автобусите. Така проверките за спазване на времето за управление и почивка на водачите ще станат по-ефективни. Интелигентните тахографи ще имат възможност за осъществяване на връзка от разстояние между тахографа и контролните органи, което ще помогне при ранното откриване на възможна манипулация или злоупотреба с тахографа. Въвеждането на интелигентните тахографи ще подобри пътната безопасност и ще допринесе за справяне с проблемите, предизвикани от растящия обем на автомобилния транспорт.
С промените в закона се предвижда един и същи превозвач да има право да притежава или само лиценз на Общността, или само лиценз за превоз на територията на страната. В момента един превозвач може да има едновременно и двата вида лицензи. Лицензът за извършване на превози на територията на България позволява само вътрешни превози в страната, докато лицензът на Общността дава право на превозвача да извършва, както международни превози, така и превози в България. На практика, когато превозвачът има системни нарушения и му е отнет единият от двата лиценза, той може да продължи да извършва дейността си на територията на страната с другия лиценз. Това прави отнемането на лиценза неефективна мярка и я обезсмисля.
Забранява се издаването на лиценз, който е отнет през последните две години, освен на търговеца, така и на свързаните с него лица. Посочената мярка също има за цел отнемането на лицензите да се прилага ефективно, като се ограничи възможността свързани със същия превозвач лица да получат правото да извършват дейността. Тези промени ще се отнасят и за таксиметровите фирми.
С промените инспекторите на ИА „Автомобилна администрация” ще имат правомощия да изискват сведения освен от водача, така и от пътниците в автомобилите. Това се налага за доказването на т. нар. нерегламентирани превози на пътници, при които водачи превозват пътници с леки автомобили, без лиценз и без други документи, на цената на билета за превоз с автобус. Със събирането на сведения от пътниците ще се улесни събирането на доказателства, че превозът е срещу заплащане.
Подобрява се достъпът до публична информация

По-лесен достъп до публична информация и повече прозрачност на администрацията ще осигури одобрената от правителството Наредба за стандартните условия за повторно използване на информацията от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат.
Документът е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация, който въвежда задължение за организациите от обществения сектор да обявяват публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна употреба.
С наредбата се определят изискванията за създаването и поддържането на обществена информация в отворен формат, редът и начинът за публикуване на информацията на Портала за отворени данни (www.opendata.govemment.bg) и стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор.
Проектът на наредбата е изготвен от постоянната работната група за прозрачност на управлението към Съвета за административната реформа и въвежда основни изисквания и принципи за повторната употреба на информацията от обществения сектор, като това ще доведе до подобряване на механизмите за поддържане и публикуване на публичната информация и използването й.
Публикуването на публичната информация в отворен формат значително подобрява достъпа до информация и нейното повторно използване за нетърговски и търговски цели (като създаване на иновативни бизнес услуги, нови компютърни и мобилни приложения и др.). Повишава се прозрачността на администрацията и се засилва участието на гражданите в управлението.
Мрежите за бърз интернет ще се разполагат
по-лесно и с по-малко разходи

Правителството одобри проект на закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
Една от целите на проекта е подобряване на инвестиционната среда в сектор електронни съобщения чрез намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса. Насърчава се съвместният достъп и ползване на съществуващата инфраструктура; подобрява се процесът на планиране и координиране на разполагането на мрежи; предлагат се стъпки за опростяване на административните процедури, свързани с издаването на актове от компетентните органи. Проектът регламентира и координацията между различните сектори на икономиката по отношение на съвместното планиране, изграждане, ползване и поддържане на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.
В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще бъде създадена единна информационна база данни с актуална информация, която да улесни координирането на съвместното изграждане и ползване на физическа инфраструктура. Информацията ще включва данни за съществуващи трасета, планирани дейности по изграждане и разполагане на нови мрежи, процедури и нормативни актове, данни за органите, компетентни да осъществяват тези дейности и да издават съответните актове, както и таксите (тарифите) за издаването им. Ще бъдат достъпни образци на документи за получаване на разрешения и за заявяване на достъп до инфраструктура, критерии и срокове, при които се предоставя, ограничава или отказва достъп до информацията за съществуващата инфраструктура, включително мотивите за налагане на ограничения или отказ.
Новият ред за координиране на строежите има за цел да преодолее проблема „непрекъснато разкопаване на улиците” и свързаните с ремонтните дейности запрашаване, замърсяване, шум и общото понижаване на качеството на живот в близост до ремонтните работи.
Комисията за регулиране на съобщенията ще решава спорове, свързани с предоставяне на достъп до съществуваща инфраструктура, предоставяне на информация и координация на строежите.
Проектът въвежда изискване след 1 януари 2017 г. новите и реновирани сгради да бъдат подготвени за лесното разполагане на мрежи за бърз интернет.
С нормативния документ се въвеждат в националното законодателство разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС за намаляване на разходите за високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
Одобрени са промени в прогнозното разпределение на разходите за подготовката
на Българското председателство на Съвета на ЕС

Министерският съвет направи промени в ПМС 125/2016, с което е одобрено прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
По бюджетите на министерства и ведомства са разпределени 424 хил. лв. за покриване на разходи за техни служители, свързани с провеждането на работни посещения в държави-членки и в институции на ЕС, както и работни стажове в Постоянното представителство на Република България в ЕС. Целта е изграждане на административен капацитет, необходим при подготовката и провеждането на Българското председателство през 2018 г.
Осигуряват се средства и за закупуване на необходимото оборудване и специализирана техника на екипите на Националната служба за охрана за противодействие на заплахи за сигурността на предвидените мероприятия.
Необходимите средства за изпълнение на постановлението ще бъдат осигурени за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 година.
Прието е допълнение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове

Министерският съвет прие допълнение в Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове с оглед изпълнението на възложените с чл. 7а, ал. 2 задължения на директора на Агенция „Митници”.
Допълнението предвижда допълнителни дейности, съпътстващи граничния контрол, извън изрично посочените банкова и застрахователна и възстановяване на ДДС, да могат да се извършват с разрешение на директора на АМ след съгласуване с директора на ГД „Гранична полиция” – МВР.
Промяната в наредбата създава възможност да бъдат подпомогнати дейностите по поддържане на обектите за обществено ползване в зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове.
Правителството отпусна 1,5 млн. лв.
на Столична община за ремонт на локална улична мрежа, обслужваща Северната скоростна тангента

Правителството предостави 1,5 млн. лв. по бюджета на Столична община, с които ще се финансира ремонтът на локална улична мрежа, обслужваща Северната скоростна тангента.
Така ще бъдат подобрени комуникационната инфраструктура на територията на града и на национално ниво, както и международният трафик.
Предоставените средства са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 година.
Предлага се нов механизъм за борба с измамите
с ДДС при търговията с течни горива

Правителството одобри законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Той е изготвен във връзка с предотвратяване на възможностите за злоупотреби чрез ефективна превенция и борба с данъчните измами в областта на данъка върху добавената стойност.
Законопроектът предлага механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Задължението за предоставяне на обезпечение ще възниква, когато данъчно задължено лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв.
Предложеният механизъм ще доведе до по-ефективна превенция и борба с данъчните измами с ДДС при търговията с течни горива посредством максимални нива на прозрачност и правна сигурност за икономическите оператори и минимизиране на риска лоялни и добросъвестни търговци да бъдат въвлечени в схеми за данъчни измами и съответно отговорни за неплатения от други лица ДДС съгласно закона. Режимът ще се прилага по отношение на търговците с течни горива, които са рискови (най-рискови са вложителите в данъчните складове – 66,3% от броя им са идентифицирани като такива), както и лица, посредници в търговията с течни горива.
Данъчните измами с ДДС са едни от най-сложните социално-икономически негативни явления, които оказват изключително отрицателно въздействие върху икономиката на страната. Тези незаконни действия лишават бюджета от значителни по размер приходи, като едновременно с това оказват негативно влияние върху пазарната среда и конкуренцията, икономическото развитие и инвестициите, подкопавайки реалната икономическа дейност.
Интернет базиран портал събира информация
за екипа на Българското председателство, обученията започват през есента

Разработен е и вече действа интернет базиран портал за екипа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това става ясно от третия тримесечен отчет за изпълнението на Плана на подготовката на Българското председателство, внесен от вицепремиера Меглена Кунева.
В интернет портала е въведена информация за всички членове на екипа на председателството и техните оценки, а координаторите от различните министерства и ведомства могат лесно да я актуализират.
Подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2018 година напредва по всички основни направления.
Открита е също процедура за повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията по ОП „Добро управление“, за която Дипломатическият институт и Институтът по публична администрация подготвят проекти за обучения. За да не се губи време и да се мотивират експертите от екипа на Българското председателство, първият модул от обученията ще стартира през есента с подбрани екипи лектори, а следващите модули ще се движат по откритата процедура за обученията. До края на година ще се проведат също и стажове и работни посещения в други държави-членки, в които ще участват 209 експерта от Екипа на българското председателство.
Необходимо е да се задвижи по-активно процедурата за ремонта и преустройството на НДК, където ще е конферентният център на председателството. Очакват се и предложения за членове на Националния щаб и за някои председатели и заместник-председатели на подготвителните органи на Съвета на ЕС.
Направени са огледи на място на НДК и резиденция „Бояна“, за да се прецени необходимостта от ремонти и преустройства на сградите. Готови са финансовите разчети за ремонта на резиденция „Бояна“, тъй като в периода от 1 юни 2018 г. до 1 януари 2019 г. комплексът ще се използва изцяло за мероприятия, свързани с Българското председателство.
Има задание с основни изисквания към конферентния център, а НДК е изготвило предпроектни проучвания и идеен архитектурен проект за преустройство и адаптация на основната сграда.
Продължава работата по подготовката на комуникационна стратегия и културна програма на председателството. Предвидено е да се проведат серия от работни срещи с различни целеви групи за обсъждане на образа, с който искаме да представим България, пред останалите страни-членки и който ще залегне в основата на комуникационната стратегия и културната програма. Целта на срещите е да се обсъдят различни идеи за основни послания и лого на Българското председателство, които да подпомогнат разработването на заданията за комуникационна стратегия и визия. Изработени са проекти на кратки информационни клипове, с които през есента да започне информационната кампания в българските медии.
В отчетния период са проведени срещи на секторно ниво между Великобритания, Естония и България за обсъждане на потенциалните приоритетни теми в различните сектори, които биха могли да са част от програмата на тройката.
Предстои създадените Национален щаб и Национален център да поемат техническо-логистичната подготовка на Председателството. През следващите месеци те ще работят паралелно и в сътрудничество с тематичните работни групи, които ще съществуват до август, за да се осигури приемственост във всички дейности. Успешният старт на новите звена ще допринесе за по-голямата целенасоченост и съгласуваност на усилията на всички институции, ангажирани с председателството, и за ефективно и качествено изпълнение на предстоящите задачи.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com