Вижте всички решения на служебното правителство от заседанието му на 1 март, тази година

Share This:


Две гимназии по изкуства се преобразуват
в училища

Правителството одобри преобразуването, чрез промяна на наименованието, на две гимназии по изкуства. Преобразуваните държавни културни институти са Националната гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ – Троян, и Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък.
Чрез преобразуването наименованията на държавните културни институти се привеждат в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, който е в сила от 1 август 2016 г. Той определя, че в гимназии се обучават ученици от VІІІ клас, докато в училищата прием може да се осъществява от V клас.
Приети са насоки за планиране на събитията
на Председателството в България

Министерският съвет одобри насоки за планиране и организиране на събитията, които ще се проведат в страната ни по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Насоките са отправна точка за разпределянето на отговорностите между Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС и останалите институции, които ще бъдат домакини на отделните събития.
Събитията са разделени в четири категории: А, В, С и D, като за всяка категория е разписано кой носи отговорността като водеща институция за планирането и организацията им и кои други ведомства я подпомагат в процеса.
Събитията от категория А, в които попадат неформалните заседания на Съвета на ЕС и конференциите на ниво министри, се организират централизирано от Центъра за подготовка на председателството и дирекция „Държавен протокол“ на МВнР. Ресорните министерства са отговорни за събитията от категория В, сред които са срещите на висши служители, неформалните срещи на подготвителните органи, семинари и конференции на експертно ниво. Категория С обхваща събитията от парламентарното измерение и те ще се организират съвместно с Народното събрание, а в категория D попадат всички останали работни събития, които се организират от ведомствата и организациите-домакини.
Насоките са формулирани на базата на внимателно проучване на опита на другите държави-членки. Заедно с това са взети предвид документи за обичайните практики, разработени от Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел.
Одобрени бяха и промени в Плана за подготовка на Българското председателство. С тях координаторите за всяко от направленията на подготовка се актуализират съобразно новата структура на правителството.
Предвид установените забавяния в изпълнението на отделни мерки от Плана, допълнително са прецизирани сроковете за тяхното изпълнение. При определянето на новите срокове са отчетени както идентифицираните закъснения и трудности, така и огромният обем работа, който предстои да бъде извършен в оставащите 10 месеца до началото на Председателството.
Съкращава се и срокът, в рамките на който координаторите следва да информират заместник министър-председателя по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 за напредъка по изпълнението на мерките от тяхна компетентност. Те ще предоставят необходимата информация на националния координатор на всеки два месеца или при необходимост. От своя страна, националният координатор също на два месеца ще внася в Министерския съвет доклади за напредъка по изпълнението на Плана.
Предложеният подход ще гарантира в оставащите месеци по-стриктно наблюдение върху спазването на поставените срокове и по-голяма ангажираност на всички отговорни институции в процеса на подготовка на Българското председателство.
Прекратява се дейността на междуведомствените групи за наблюдение и отчитане на мерките
за намаляване на макроикономическите дисбаланси

Министерският съвет реши да бъде прекратена дейността на създадените през 2015 г. междуведомствени работни групи за наблюдение и отчитане на изпълнението на мерките в сектори с макроикономически дисбаланси.
Работните групи бяха създадени в отговор на техническата оценка на Европейската комисия, съдържаща се в Националния доклад за България за 2015 г., съгласно която нашата държава бе поставена в категорията на страните с прекомерни дисбаланси. Това наложи да се предприемат решителни мерки в областта на банковия сектор, небанковия финансов сектор, фискалната политика и активните политики на пазара на труда. В работните групи бяха включени представители на администрацията, на Българската народна банка и на Комисията за финансов надзор. В процеса на работа те си сътрудничеха активно с представители на различни институции на ЕС.
С оглед на оптимизация на процеса по отчитане на изпълнението на мерките в областите с дисбаланси, правителството реши, че създадените междуведомствени работни групи за наблюдение и отчитане на изпълнението на мерките за намаляване на макроикономическите дисбаланси могат да бъдат закрити. Наблюдението на напредъка по Европейския семестър ще продължи да се осъществява в рамките на Работна група 31 „Европа 2020“ към Съвета по европейските въпроси.
Отпускат се 224 хил. лв. за рехабилитация
на военноинвалиди и ветерани от войните

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 224 503 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги от правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите през четвъртото тримесечие на 2016 г.
Двата закона регламентират правото на тази категория лица на престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, като изрично предвиждат, че необходимите за целта средства са за сметка на централния бюджет.
България и САЩ сключват споразумение
за логистично осигуряване по време на учения

Правителството одобри проект на споразумение за придобиване и взаимно обслужване между българското Министерство на отбраната и Департамента по отбраната на САЩ. То ще бъде подписано при условията на последваща ратификация.
Целта на документа е да улесни взаимното логистично осигуряване при съвместни учения, тренировки, разгръщане на силите или други съвместни прояви. То ще се използва и при непредвидени обстоятелства или спешни случаи, при които е възможно за една от страните да възникне необходимост от тилово осигуряване, доставки и услуги.
През последните години броят на провежданите съвместни българо-американски учения се увеличи, което поражда нуждата от подобряване на действащата към момента правна рамка в областта на логистичното осигуряване.
България одобрява присъединяването на Сърбия към бойната група на Европейския съюз ХЕЛБРОК

Правителството одобри присъединяването на Сърбия към Техническото споразумение между министерствата на отбраната на България, Гърция, Кипър и Румъния за създаването на многонационалната бойна група на Европейския съюз ХЕЛБРОК.
ХЕЛБРОК е създадена през 2006 г. от четирите държави, като водеща е Гърция. През 2011 г. към нея се присъедини и Украйна. До момента групата е била пет пъти в период на дежурство.
Сърбия е декларирала участие в бойната група с взвод военна полиция, група за гражданско-военно сътрудничество и щабни офицери.
Създадени са предпоставки за подписване
на споразумение за сътрудничество
между МЗХ и МААЕ

Правителството упълномощи министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице да подпише Практическите правила за сътрудничество в областта на земеделието и храните между Министерството на земеделието и храните и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
Проектът на документ беше одобрен в края на миналата година. Целта му е насърчаване на научното и техническо сътрудничество в сферата на селското стопанство, както и развиването и укрепването на взаимоотношенията в областта на генетичните ресурси, животновъдството и растениевъдството, безопасността и контрола на храните и предотвратяването на болести по животните.
Днешното решение създава предпоставки за подписване на документа и стартиране на фактическото му изпълнение.
Правителството одобри резултатите
от две заседания на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от две заседания на Съвета на ЕС, както и българските позиции за предстоящата среща във формат „Външни работи“ (Търговия) и за заседанията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси и по земеделие и рибарство.
В рамките на подготовката на заседанието на Европейския съвет на 9 и 10 март делегациите в Съвет „Общи въпроси“ се обединиха около разбирането, че Европейският съвет следва да подчертае неотложността от действия за насърчаване на инвестициите, икономическия растеж и трудовата заетост, което е от значение за благосъстоянието на европейските граждани. България изтъкна значението на постигането на бърз, устойчив и приобщаващ растеж, създаването на заетост и качествени работни места. Изразена бе подкрепа за завършването и укрепването на Единния пазар при запазване на неговата цялост, както и за засилена координация на структурните политики и мерки за насърчаване на растежа, иновациите и производителността, без да се нарушават правата на работниците в ЕС.
По отношение на кохезионната политика България посочи, че това е един от най-подходящите инструменти за постигане едновременно на финансова стабилност и икономически растеж. Изтъкнато бе, че постигането на енергийна независимост, включително чрез изграждане на Европейския енергиен съюз, е въпрос от ключово значение, като България разчита на подкрепа за бързото изграждане на газовите интерконекторни връзки, които имат стратегическо значение за целия ЕС.
По отношение на външната сигурност и отбрана България застъпи позиция, че Европейският съюз следва да има проактивен подход. Непосредственото съседство на Съюза трябва да има първостепенна геостратегическа тежест и важност за устойчивостта и сигурността на ЕС. В рамките на дискусията България направи предложение на заседанието на Европейския съвет да бъде обсъдена темата „миграция”, за да се даде възможност за ускоряване на работата по изпълнението на Декларацията от Малта от 3 февруари 2017 г. и да се отчетат предизвикателствата за контрола над миграционния натиск над външните граници на Съюза преди настъпването на пролетта. Подобно искане отправиха и Германия, Португалия, Белгия, Испания, Швеция и Словакия.
По време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство Малтийското председателство представи своята работна програма в двете области. Министрите обмениха мнения относно резултатите от проучването на ЕК за въздействието на отстъпките в споразуменията за свободна търговия по отношение на селскостопанските продукти. Обсъдени бяха и потенциалните икономически ползи от по-амбициозни споразумения, но беше отправен призив за балансиран подход и повишено внимание в процеса на преговори, особено по отношение на чувствителните за ЕС сектори. Делегациите призоваха за защита на географските означения и реципрочност по отношение на търговските отстъпки. Също така предупредиха за опасността от занижаване на високите стандарти на ЕС в областта на безопасността на храните, хуманното отношение към животните, околната среда и социалната защита.
Комисията информира Съвета за настоящата ситуация на селскостопанските пазари. Представен бе доклад за прилагането на „пакета за млякото”, издаден през ноември 2016 г. По-голямата част от земеделските сектори се възстановяват бавно, като нивото на нестабилност остава високо. Министрите призоваха Комисията и Съвета да продължат да наблюдават ситуацията на пазарите и да бъдат готови да се намесят при евентуална необходимост.
Следващото заседание в този формат е на 6 март в Брюксел. На него ще бъде проведена дискусия по темата за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. Комисията ще представи предложението за регламент за създаване на многогодишен план за малките пелагични видове в Адриатическо море, както и информация за предстоящата конференция «Нашият океан – океан на живота», която ще се проведе през октомври в Малта.
Правителството одобри и българската позиция за неформалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи (Търговия), който ще се проведе на 2 и 3 март. В рамките на срещата ще бъдат обсъдени новата антидъмпингова методология на ЕС, дневният ред на Световната търговска организация (СТО) и подготовката на 11-ата министерска конференция на СТО през декември 2017 г. Ще бъдат обсъдени и многостранният инвестиционен съд, автономните търговски мерки на ЕС спрямо Украйна и отношенията с новата администрация на американския президент.
По време на заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 3 март, ще бъдат проведени два ориентационни дебата. Първият е по темата за координацията на системите за социална сигурност. Акцент на втората дискусия ще бъде Европейският семестър 2017 г., в рамките на който ще бъдат обсъдени приоритетите за действие в областта на заетостта и социалните политики. Съветът ще приеме и Проект на заключения относно повишаване уменията на жените и мъжете на пазара на труда в ЕС.
Сдружение Национален алианс
за социална отговорност е признато
за национално представителна организация
за хората с увреждания

Правителството призна Сдружение Национален алианс за социална отговорност (НАСО) за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.
Основната цел на Сдружението е да осъществява дейност в обществена полза в областта на интеграцията посредством активно партньорство с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво. Акцент в дейността на организацията е осигуряването на условия за подкрепа и развитие на доставчиците на услуги за хора с увреждания и на работодателите с цел подобряване на социалното включване и качеството на живот на хората в неравностойно положение.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.
Променя се таксата
за аеронавигационно обслужване

Правителството направи изменения на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България. С тях се утвърждава нова такса за аеронавигационно обслужване от 26,97 евро и нов лихвен процент за закъснели плащания в размер на 9,88 на сто. До момента таксата за прелитане във въздушното пространство на страната беше 22,68 евро, а лихвеният процент за просрочено плащане – 10,06.
Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и покриват необходимите средства за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията. Те се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Eвроконтрол) и Европейската комисия.
Промените предвиждат и намаление на осреднената такса за аеронавигационно обслужване на летище София от 414,41 лв. на 396,46 лв. Няма промяна в таксите на останалите международни летища в Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.
Новият размер на таксите влиза в сила от 1 януари 2017 година.
Предоставят се 11,2 млн. лв. на министерства
и ведомства по бюджетите им за 2017 г.

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на министерства и ведомства в общ размер на 11,260 млн. лева.
Одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет са в размер 330 хил. лв., които са за ремонт на част от помещенията в сградата на Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“, доизграждането на нов православен храм „Рождество Христово“ в един от новите квартали на гр. Гоце Делчев и за неотложен ремонт на административната сграда на Софийската св. митрополия, която е паметник на културата.
Предоставените допълнителни средствата по бюджета на Министерството на културата са в размер на 1,5 млн. лв. Те се предоставят за неотложни ремонтни дейности на сградата на Народния театър „Иван Вазов“.
Чрез бюджета на Министерството на образованието и науката са предвидени допълнителни трансфери в размер на 2,8 млн. лв., от които за Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстю Сарафов“ са предвидени 200 хил. лв. за капиталови разходи за наемането и приспособяване на помещения, необходими за провеждане на учебната дейност на студентите, докато приключи ремонтът на сградата. Чрез бюджета на МОН са предвидени средства и за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в размер на 2,6 млн. лв. за изграждане на студентско общежитие и за извършване на ремонт на част от сградата.
Одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта са в размер на 1 млн. лв. за капиталови разходи за извършване на необходимите строително-монтажни дейности за затревяване и осветление на стадион „Огоста“ в гр. Монтана.
По бюджета на Министерството на отбраната се предоставят 5 млн. лв. за доставка на горива за нуждите на Българската армия.
На Комисията за защита на конкуренцията се осигуряват допълнителни средства за изплащане на паричните задължения по предявени изпълнителни листове в размер на 130 хил. лева. Предявените пред КЗК суми представляват изискуеми парични вземания срещу държавно учреждение по смисъла на чл. 519, ал. 2 от Гражданския процесуалния кодекс.
С постановлението се одобрява и допълнителен трансфер в размер на 500 хил. лв. за изграждане на Национален мултимедиен информационен център в сградата на Българската телеграфна агенция.
Средствата се предоставят за сметка на предвидените средства и са за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2017 г.
Генерал-майор Андрей Боцев е предложен
за началник на отбраната

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаването на генерал-майор Андрей Боцев като командир на Сухопътните войски, за назначаването му за началник на отбраната и удостояването му със звание генерал-лейтенант.
След подадения рапорт за освобождаване от ген. Константин Попов, длъжността началник на отбраната се изпълняваше временно, до назначаването на титуляр, от вицеадмирал Емил Ефтимов.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com