Вижте всички решения на правителството от заседанието му днес

Share This:


Одобрено е правителственото становище
по Конституционно дело №3/2016

Правителството одобри становище по Конституционно дело №3 за 2016 г. То е образувано по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от ГПК и чл. 161, ал. 1, изречение 3 от ДОПК. Разпоредбите са свързани със заплащането на адвокатски възнаграждения за ползването юрисконсулти от администрации, юридически лица и еднолични търговци, което, според Омбудсмана, противоречи на принципите на правовата държава, за неприкосновеност на частната собственост, за еднакви правни условия на стопанска дейност и нарушават принципа за равенство на страните в съдебния процес.
В становището си Министерският съвет излага аргументи, които подкрепят тезата за неоснователност на искането и за отхвърлянето му от Конституционния съд.
Въвеждането на инициативата за отворени данни
е била акцент в работата на САР през 2015 г.

Правителството прие доклада за дейността на Съвета за административната реформа (САР) през 2015 г., който включва информация за основните решения, взети от Съвета, и ЗА инициативите, реализирани през изминалата година.
Един от основните акценти в работата на Съвета беше свързан с въвеждането на инициативата за отворени данни и в резултат България постигна значителен напредък в класацията на Глобалния отворен индекс на данни. Класацията проследява дали данните в страните са били публикувани по начин, който е достъпен за гражданите, медиите и гражданското общество. През 2014 г. България е на 51-о място от 97 държави, а през 2015 г. се изкачи до 16-о място.
Към момента на Портала за отворени данни, поддържан от администрацията на Министерския съвет, са публикувани 144 набора от данни в отворен формат. Най-често изтегляните са списъкът на изпълнители по договори за обществени поръчки, публичният регистър на лицата, регистрирани по ЗДДС, списъкът с проверени лица за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, данни за замърсяване на въздуха.
Обявяването на данни в отворен формат значително подобрява достъпа до публичната информация и нейното повторно използване, повишава се прозрачността на администрацията и се засилва участието на гражданите в управлението.
През 2015 г. Съветът одобри и редица ключови документи, чрез които да реализира целите на основните стратегически документи в областта на административната реформа и държавната служба. Сред одобрените документи са Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г., проектите за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове и Закона за държавния служител.
Приета е Работната програма за 2016 г.
на Комуникационната стратегия на България за ЕС

Министерският съвет одобри Работната програма за 2016 г. на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз. Общият бюджет за изпълнението й възлиза на 900 000 лв., като за изпълнението на Националния план и Международния план на програмата са предвидени по 450 000 лв.
В Националния план са включени дейности, които ще бъдат осъществени с цел последователно провеждане на правителствената политика за повишаване на информираността на българските граждани относно ролята и функциите на европейските институции, приоритетните въпроси от дневния ред на ЕС, както и осигуряване на публичност и прозрачност на българските институции във връзка с препоръките на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. В Международния план дейностите са насочени към изпълнение на правителствените приоритети в областта на външната политика, включително утвърждаване на положителния образ на България като член на ЕС и популяризиране на активното й участие в разработването и осъществяването на политиките на Съюза.
Правителството прие и отчет за изпълнението през 2015 г. на Работната програма на Комуникационната стратегия. Годишният отчет отразява комуникационните дейности, осъществени от институциите в страната с цел популяризиране на актуални въпроси от дневния ред на ЕС, както и комуникационните дейности, осъществени от българските задгранични представителства с цел утвърждаване на положителния образ на България като член на ЕС.
71 деца ще получат персонални пенсии

71 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 103,64 лв. месечно, реши правителството.
Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 май 2016 г. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 43 семейства, останали в затруднено финансово положение.
Отпускат се 300 000 лв. за развитие на програмата „Глобални библиотеки – България“

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 300 000 лв. по бюджета на Министерството на културата. Средствата са предвидени в централния бюджет за реализиране на дейностите по програмата „Глобални библиотеки”. Тя е продължение на приключилия проект „Глобални библиотеки – България”, реализиран с подкрепата на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.
Осигурените средства позволяват надграждане на получените до момента резултати – по програмата „Глобални библиотеки – България“ са включени 960 обществени библиотеки в 911 градове и села в страната, внедрени са общо 13 492 единици компютърно и телекомуникационно оборудване, от които 4395 са компютри за граждани, и е осигурен интернет достъп. Осъществени са над 3000 индивидуални участия на библиотекари в обучения за придобиване на ИКТ умения и предоставяне на иновативни библиотечни услуги. Оборудвани са 50 обучителни центъра.
Програма „Глобални библиотеки – България“ донесе реални и значими промени в живота както на потребителите, така и на служителите в библиотеките. Библиотеките по програмата подпомогнаха социалното включване на групи, при които често липсват други възможности за достъп до информационните технологии. Самите библиотекари вече могат да консултират, обучават и подпомагат гражданите за работа с информация в интернет.
МК и МТИТС, чрез своите представители в управляващите органи на фондация „Глобални библиотеки – България”, ще следят за целесъобразното използване на отпуснатите средства.
Диференцират се някои стандарти за финансиране на държавните културни институти в сценичните изкуства

Правителството направи промяна в ПМС 31/2016 за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.
С изменението се разделя стандартът за финансиране на драматичните и на драматично-куклените театри поради различния обем на дейност на творческите и на техническите екипи. За драматичните театри се запазва действащият стандарт (по 2,50 лв. за 1 лв. приходи), а за драматично-куклените театри се предлага да бъдат диференцирани приходите от реализиран драматичен (по 2,50 лв. за 1 лв. приходи) и куклен продукт (по 3 лв. за 1 лв. приходи).
Създава се нова група „Театрално-музикални продуцентски центрове“, при която също се предлага стандартът да бъде диференциран чрез приходите от реализиран музикален (по 6 лв. за 1 лв. приходи) и театрален продукт (по 2,50 лв. за 1 лв. приходи).
Чрез промените се очаква да бъде постигнато по-голямо многообразие на предлаганите продукти, усъвършенстване на мениджмънта и увеличаване на броя на зрителите.
Новият начин на изчисление на полагащата се субсидия – на базата на реално реализирани приходи от продажба на билети, беше въведен от средата на 2015 г. Чрез него бяха преодолени някои от установените слабости във финансирането на държавните културни институти от сценичните изкуства, създадоха се условия за пълна прозрачност при определяне размера на субсидията и се създадоха условия за навременен контрол върху дейността и финансовите резултати на институтите.
Със средства от държавния бюджет
ще се осигуряват медицински изделия
за интервенционално лечение
на мозъчно-съдови заболявания

Министерският съвет одобри промени в постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2016 година. С него се създава възможност със средства от държавния бюджет да се осигуряват медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
За прилагане на предложения текст не са необходими допълнителни финансови средства. Те са разчетени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.
Очакваните резултати от реализацията на тази дейност са свързани с устойчиво намаляване на показателите за смъртност и степен на увреждане в резултат на мозъчно-съдови инциденти, респективно общо подобряване на показателите за здравното състояние на българските граждани. Предложението е в съответствие с политиката на правителството за повишаване на ефективността на медицинското обслужване на социално значимите заболявания.
Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по четири дела срещу България

Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека по четири дела срещу България.
По жалбата на Нурай Мюмюн ЕСПЧ констатира нарушение на забраната за изтезания. Делото е свързано с претърпяно от жалбоподателя малтретиране от страна на полицаи. Срещу тях е било образувано наказателно производство за нанасяне на лека телесна повреда, приключило с освобождаване на полицейските служители от наказателна отговорност и с налагането на административно наказание глоба. ЕСПЧ намира, че наказанието е непропорционално спрямо извършеното от тях и присъжда обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4000 евро, както и 2650 евро за разходи и разноски.
По делото „Славов и други срещу България” ЕСПЧ приема, че има нарушение на презумпцията за невиновност, на правото на зачитане на личния и семейния живот и на правото на ефективни правни средства за защита. Жалбоподателите са четирима – съпрузи и техните две малолетни деца. Делото е свързано с полицейска операция, при която първият жалбоподател е арестуван и е извършено претърсване и изземване в семейното жилище. Съдът счита, че полицейската операция не е била планирана и извършена по начин, който да гарантира, че използваните средства се ограничават до строго необходимите за постигане на крайните цели. На жалбоподателите е присъдено обезщетение в размер на 40 000 евро общо за неимуществени вреди, както и 4000 евро за разходи и разноски.
По жалбите „Димитров и Рибов срещу България” и „Радев срещу България” ЕСПЧ приема, че е налице нарушение на забраната на изтезанията и нечовешкото и унизително отношение. По първата жалба е установено и нарушение на правото на ефективни правни средства за защита. И тримата жалбоподатели изтърпяват наказания доживотен затвор и делата са свързани с оплакванията им относно специалния режим на изтърпяване на наказанията и условията на задържане. На Димитров и Рибов е присъдено обезщетение за неимуществени вреди по 6000 евро на всеки и общо 1000 евро за разходи и разноски, а на Радев – обезщетение от 8000 евро и 1000 евро за разходи и разноски.
Четири общини получават имоти от държавата

Правителството прехвърли безвъзмездно държавни имоти на общините Годеч, Никопол, Левски и Сливница.
Община Годеч ще ползва втория етаж от сградата на ул. „Република” №1, за да осигури помещения за дейността на пенсионерските сдружения, синдикатите, сдружението на ветераните от войните в България и др.
На община Левски правителството прехвърли имот в землището на с. Градище. Местната власт е предвидила средства за ремонт и ще ползва сградите за задоволяване нуждите на земеделските стопани от складови помещения.
Кабинетът промени статута на имот с отпаднала необходимост за МВР от публична в частна държавна собственост и го предостави на община Сливница. Теренът с изградени в него 14 сгради се намира в землището на с. Братушково и е с площ 470 дка. Местната власт ще може да го използва за развитието на спортни, младежки и туристически дейности, както и да кандидатства в различни европейски програми и проекти.
На община Никопол е прехвърлена собствеността върху 12 терена в с. Санадиново. Това ще позволи реконструиране и рехабилитация на пътя Бацова махала – Новачене/Санадиново – граница с община Белене – Петокладенци – граница с община Левски – Стежево, който осигурява достъп до площадката на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол).
С друго решение Министерският съвет предостави за безвъзмездно ползване на „Скай Шумен“ за срок от 10 години имот, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен. Сдружението ще извърши ремонт на бившето селскостопанско училище, за да отговаря на изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване. Теренът ще се ползва за спортната дейност на клуб по въздушни спортове.
Правителството обяви проектирането и изграждането па Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти” за национален обект. Това ще облекчи и ще спести средства от държавния бюджет за извършването на административните процедури, свързани с изработването и одобряването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за обекта и ПУП – Парцеларен план за подходен път към Граничен контролно-пропускателния пункт.
България ще се присъедини към Инициативата
за двустранно партньорство с ЕК в областта
на държавните помощи

Министерският съвет одобри присъединяването на страната ни към Инициативата за двустранно партньорство с Европейската комисия в областта на държавните помощи. Определени са редът за координация и Планът за действие, свързани с изпълнение на мерките по партньорството.
Във връзка с извършената от ЕК модернизация на правилата в областта на държавните помощи и заради увеличаването на отговорностите на националните органи на държавите-членки по отношение на държавните помощи, Комисията предлага нов подход – на двустранно партньорство между нея (Главна дирекция „Конкуренция“) и страните от ЕС. Партньорството се фокусира върху подобряване на контрола по държавните помощи в конкретната държава, като за целта ще бъде направен преглед на целия режим по държавните помощи и ще се идентифицират слабостите при правоприлагането и конкретни проблемни или рискови области.
От институционална гледна точка присъединяването на страната ни към Инициативата в този момент би имало положителни ефекти. Очаква се България да получи подкрепа и специфични знания от страна на Комисията за подобряване на системите и правоприлагането, които имат отношение към държавните помощи; за намаляването на рисковете, свързани с предоставяне на неправомерна държавна помощ; за предоставянето на възможност държавата самостоятелно да избере механизмите, с които да подобри състоянието на рисковите от гледна точка на държавните помощи области; както и да коригира вече идентифицирани и потвърдени от ЕК проблеми по конкретни досиета при по-благоприятни условия. Практическият ефект на партньорството се разширява и от факта, че правилата в областта на държавните помощи се прилагат с еднаква сила и по еднакъв начин спрямо финансирането с национален, европейски и донорски ресурс. Очакват се дългосрочни положителни ефекти върху бизнес активността и състоянието на пазарите, конкурентоспособността, подобряване на кохезията и усвояването на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
За изпълнението на партньорството е приложен План за действие с конкретни дейности по всяка една от дефинираните седем тематични области, в които могат и следва да бъдат предприети мерки за подобрение или които са от системно значение за правоприлагането по държавните помощи на национално ниво. Те обхващат институционалната уредба, структурните фондове, държавното участие в капитала (публични предприятия), системата на енергетиката, банковия сектор, железопътния транспорт и широколентовия интернет.
Правителството определи министъра на финансите за национален координатор на подготовката и провеждането на дейностите в обхвата на партньорството. Той ще координира и разпределя задачите според функционалната компетентност, ще ръководи и контролира дейностите и спазването на сроковете в процеса на провеждането на партньорството.
МС одобри разширяване на участието на България в работни органи на ОИСР

Правителството одобри разширяване на участието на България в работни органи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) със статут на „Гост” и присъединяване към нови инструменти на организацията.
В списъка от работни органи са включени комитетите по финансови пазари, данъчна политика, индустрия, иновации и предприемачество, туризъм, земеделие, рибарство, защита на потребителите, екологична политика, както и работни групи към Комитета по икономическа политика, Комитета по заетост и социални въпроси, Комитета по търговия и др. България ще изрази пред ОИСР интерес за присъединяване към два от нейните инструменти, каквито са Декларацията за зелен растеж и Препоръка на Съвета на ОИСР относно принципите за разработване на политики по отношение на интернет. Те са израз на политически ангажимент на страната ни да спазва принципите, на съответната политика, разработени от ОИСР.
Участието на България в работните органи и присъединяването към инструменти на организацията дава възможност за обмен на добри практики в различни области на социално-икономическото развитие и приемане на стандартите на организацията. Те са задължителни условия в процеса на подготовка за членство на България в ОИСР.
Правителството одобри българските позиции
за заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позициите на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи (част „Вътрешни работи“), което ще се проведе на 21 април в Люксембург.
Предмет на дискусия ще бъдат приоритетите на държавите-членки в подобряването на информационните системи, взаимната им съвместимост и правилното им използване на национално ниво. България последователно подкрепя всички мерки за подобряване на взаимната съвместимост на информационните системи и на архитектурата им (ШИС, Визовата информационна система и Евродак), както и необходимостта от засилване на информационния обмен и захранването на европейските бази данни, в съответствие със спецификите на отделните държави-членки и изискванията за въвеждане на данни в различните системи. Страната ни ще изрази подкрепа за усилванена капацитета на Европейския център за борба с тероризма в Европол с командироването на национални експерти, които да подпомагат дейностите по анализ и разследване, и изразяваме готовност да командироваме национален експерт в центъра.
Очаква се Съветът да осъществи първоначална дискусия по предложението за Регламент за създаване на система „Вход/изход” за регистриране преминаването на външните граници от граждани на трети страни с право на краткосрочно пребиваване в ЕС. Системата „Вход/изход” ще бъде свързана с Визовата информационна система (ВИС).
Одобрена беше и българската позиция за предстоящото на 22 и 23 април в Амстердам неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Финансовите министри ще обменят мнения върху начините за справяне с измамите с ДДС, стъпките за подобряване на сътрудничеството между данъчните, митническите и съдебните власти на държавите-членки, както и възможностите, по които може да се финансира преходът към устойчива икономика. Ще бъдат обсъдени и възможните начини за опростяване и повишаване на прозрачността на Пакта за стабилност и растеж. Ще се дискутират предизвикателствата пред бюджета на ЕС, причинени от непредвидени обстоятелства, и дали Многогодишната финансова рамка е адекватно подготвена да отговори на тези предизвикателства. Министрите и управителите на централни банки ще разгледат начините за укрепване на банковия съюз с акцент върху възможните опции за политика относно регулаторното третиране на суверенни експозиции. Във връзка с документите от Панама, ЕК ще представи преглед на инициативите за борба срещу прането на пари, избягването на данъчно облагане и укриването на доходи.
Правителството се запозна и с доклади за проведени заседания на Съвета на ЕС.
Съветът по земеделие и рибарство заседава на 14 март в Брюксел. На него Комисията предложи да бъдат предприети незабавни действия чрез допълване на съществуващия от септември 2015 г. антикризисен пакет за европейските фермери с набор от допълнителни мерки – доброволно управление на доставките, временно увеличение на държавната помощ, удвояване на интервенционните тавани за обезмасленото мляко на прах и маслото, създаване на Обсерватория за пазара на месо. Други предвидени мерки се отнасят за засилване на промоционалните кампании като ключов инструмент при намирането на нови пазари, удължаване с една година на извънредните мерки за плодовете и зеленчуците във връзка с руската забрана, които ще изтекат на 30 юни 2016 г. Министрите считат, че резервът при кризи следва да се използва само в краен случай, защото се формира от парите на самите земеделски производители. В точка ,Други въпроси” делегацията на Великобритания представи предложенията си за опростяването на настоящата система за одит и методологията на разходите, свързани с Общата селскостопанска политика, като получи подкрепата на 16 държави-членки, сред които и на България.
Заседанието на Съвет „Общи въпроси“ се проведе на 15 март в Брюксел. Основната дискусионна точка бе проектът на заключенията за заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март 2016 г. Представен бе Синтезираният доклад на Председателството за приноса на отделните състави на Съвета към европейския семестър за 2016 г., който обобщава резултатите от дискусиите и приетите заключения по Годишния обзор на растежа за 2016 г. Министрите приеха единодушно Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, с оглед на неговото окончателно подписване от председателите на трите институции.
Съветът на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия) заседава на 29 февруари в Брюксел. В дебата за стоманодобивната промишленост министрите изразиха мнение, че европейските предприятия трябва да работят в нормална конкурентна среда с правила и подчертаха, че спешно следва да се предприемат следните действия: ускоряване на антидъмпинговите мерки от страна на Комисията, улесняване на достъпа до фондове за финансиране и намаляване на регулаторните разходи, за да се предотврати изтичането на въглеродни емисии. Очакват се сериозни дискусии по новата схема за търговия с емисии, която трябва да е гъвкава, да гарантира, че целите се постигат на най-ниски цени и да не създава вреди за стоманодобивната промишленост. Обсъден беше и въпросът за статута на Китай на пазарна икономика.
Правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г.

Министерският съвет одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година. Правителственото решение определя средносрочните цели на фискалната и бюджетната политика, обвързани със заложените в Закона за публичните финанси фискални правила, ограничения и основни принципи за управление на публичните финанси. С решението се определят и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.
Документът съдържа допусканията за развитието на националната и световната икономика, включително макроикономическа прогноза, описание на приоритетите на политиките на правителството, информация за последната отчетна година, за текущата година и прогноза за основните бюджетни показатели за следващите три години.
Фискалната политика за периода 2017-2019 г. може да бъде дефинирана като стриктна и съобразена с реалностите на националната икономика, гарантирайки висока степен на стабилност и предсказуемост. Ясно зададената посока и поставените високи цели са гаранция за позитивния имидж на страната пред чуждестранните инвеститори.
Средносрочната перспектива се обвързва със заложения приоритет за запазване на стабилността на публичните финанси и се изразява в следване на вече определените цели за продължаване на фискалната консолидация и придържане към консолидационните стъпки за периода 2016-2018 г., следвайки същата тенденция и за 2019 година.
Запазват се целите за дефицита за 2017 г. и 2018 г., съответно на 1,4% и 1% от БВП, заложени в последната средносрочна бюджетна прогноза. Същата по размер консолидационна стъпка (около 0,5%) от БВП) е предвидена и за 2019 г., когато се очаква дефицитът по КФП да е на ниво от 0,5% от БВП. Следването на политиката за постепенна консолидация е предпоставка за свеждането до минимум на потенциалното негативно въздействие на фискалната политика върху икономическия растеж.
Целта на провежданата данъчна политика е повишаване на бюджетните приходи и намаляване на дела на сенчестата икономика, като мерките ще бъдат насочени към борба с данъчните измами и укриването на данъци, както и за намаляването на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Следва се политика на запазване ниските нива на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци. Постигането на целта за изпълнение на бюджетните приходи е свързана с поддържане на устойчиво ниво на приходите при запазване на тежестта на данъчното облагане и очакван положителен ефект от засилените действия при администриране на приходите.
Запазват се съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, като за 2017 г. и 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО с по един процентен пункт. Целта е да се намали недостигът от средства по бюджета на ДОО и субсидирането му от държавния бюджет.
Повишаването на ефективността на публичните разходи в отделните сектори продължава да бъде сред приоритетите на правителството, като мерките не се ограничават само до реализирането на програми за структурни реформи, а се фокусират и върху характера и насочеността на разходите в съответния сектор с цел засилване на техния принос за повишаване на икономическия растеж.
Сред основните разходни приоритети е секторът на отбраната, като в СБП приоритетно са планирани средства за модернизация и повишаване на отбранителните способности на въоръжените сили – за осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29, за придобиване на нов тип боен самолет и на многофункционални модулни патрулни кораби.
Приоритетите в областта на здравеопазването ще бъдат насочени към подобряване на ефективността и удовлетвореността на гражданите от функционирането на сектора. През тригодишния период се предвижда да продължи развитието на спешната медицинска помощ с цел осигуряване на по-добро качество, достатъчност и своевременност.
Приоритетите в областта на средното образование през периода 2017-2019 г. ще бъдат насочени към постигане на по-висока прозрачност и ефективност на изразходването на публични средства чрез финансиране на продукта на образователната система, оптимизация на структурите в системата на училищната мрежа и по-пълно обхващане на учениците в системата. Националното финансиране на образованието ще продължи да се допълва и със средства от фондовете на ЕС. Те са насочени главно към квалификация на учителите, практическо обучение и стажове за учениците.
Пенсионната политика предвижда от 2017 г. вместо осъвременяване на пенсиите, от 1 юли да се извършва преизчисляване на всички пенсии за трудова дейност с по-голяма тежест на една година осигурителен стаж, като увеличението ще бъде с процент равен или по-голям от процента, определен по чл. 100 на КСО.
Предвидено е увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазване на този размер за 2018 г. и 2019 година.
Политиките по отношение на общините са насочени към разширяване на възможностите за тяхното устойчиво и балансирано развитие, подобряване ефективността на местните власти и създаване на условия за подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище.
И през следващия тригодишен период приоритет за страната ни остава успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми на ЕС. Оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, са насочени към изграждане на балансирана и устойчива транспортна система чрез развитие и модернизация на ключовата транспортна инфраструктура за връзки от национално, трансгранично и европейско значение и към развитие на екологичната инфраструктура и подобряване, опазване и възстановяване на природната среда и биоразнообразието, обхващат проекти с голям мащаб, от национално значение, реализируеми поетапно във времето. Програмите, съфинансирани от Европейския социален фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица са насочени към насърчаване на заетостта на населението и подпомагане на най-нуждаещите се.
Политиката на правителството за управление на държавния дълг за следващия тригодишен период, в съответствие с основните цели и правила на фискалната политика и управлението на публичните финанси, ще бъде насочена към осигуряване на необходимите средства за финансиране на държавния бюджет и рефинансиране на дълга в обращение като пряко следствие от нуждите за покриване на падежиращия се дълг, бюджетните дефицити и гарантиране стабилността на фискалния резерв.
Правителството прие стандарти за делегираните
от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

Министерският съвет прие Стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 година. Те са съобразени с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания за бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. и с прогнозните размери на минималната работна заплата.
Разчетени са необходимите средства за финансиране на общинските училища и е предвидено увеличение на текущите разходи с 0,7 млн. лв. спрямо 2016 г. за прогнозното повишаване на минималната работна заплата на персонала в детските градини и в училищата, за ръста на осигурителните вноски за ДОО от работодателя и за финансиране на целодневната организация на учебния ден в VII клас. За финансирането на тези нормативни промени са необходими 27,5 млн. лв., като 26,8 млн. лв. от тях са осигурени за сметка на намалението към 01.01.2016 г. с 10 069 деца в детски градини, със 7027 ученици в различните форми на обучение и с 548 ученици в общежития съгласно информационната система на МОН.
Средствата за социалните дейности в общините се завишават с 11,0 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2016 година. Предвидени са средства за осем центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в Габрово, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, Търговище и Столична община.
Въвежда се нова социална услуга – дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. С 10% се увеличават размерите на стандартите за специализираните институции и за социалните услуги от резидентен тип за лица с ментални увреждания (умствена изостаналост, психични разстройства и деменция), с 15% – за център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания. Местата в специализираните институции се намаляват с 369, а местата за социалните услуги, предоставяни в общността, се увеличават с 487.
Стандартът за читалищата се увеличава с 3% и е предвидено повишаване на субсидираните бройки с 80 във връзка с новорегистрирани читалища и разкриване на нови дейности в съществуващите.
Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.
Централният регистър на особените залози
ще премине към Агенцията по вписванията
и ще предоставя електронни услуги

Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ), който сега е самостоятелно юридическо лице към Министерството на правосъдието, да премине към Агенцията по вписванията като още един важен етап от регистърната реформа. Това се предлага в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за особените залози, приет от правителството днес. Проектът на закон ще бъде предложен на Народното събрание за одобрение.
Промяната ще доведе до цялостната електронизация на регистъра с цел предоставяне на електронни услуги и превръщането му в публично достъпна база данни за вписаните обстоятелства по Закона за особените залози. Същевременно, с промяната се цели повишаване на ефективността на регистрите, администрирани от Агенцията по вписванията, оптимизиране на бюджетните разходи по воденето и съхраняването им, интегриране на предоставяните административни услуги, както и оптимизиране на цялостната структура в системата на Министерството на правосъдието.
Със създаването на възможност за електронен достъп до информацията се доразвива въведеният принцип на публичност на ЦРОЗ. Възможността за ползване на електронни услуги ще доведе до намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс – услугите, предоставяни от регистъра, ще са достъпни за гражданите и бизнеса от всяко териториално звено на Агенцията по вписванията. Предвидена е и опция за подаване на заявленията за вписване освен на хартиен носител и по електронен път, като начинът на подаване и изискванията за съдържание, форма и формат ще се уредят в специална наредба.
Втората група предлагани промени целят преодоляване на неясноти и празноти в закона, както и създаване на гаранции за законосъобразно протичане на процесите и възвръщане на доверието на гражданите и бизнеса при упражняване на правото на договаряне и стопанска инициатива. Предвиждат се детайлни промени в процедурата по учредяване на залога, правата на заложните кредитори и конкуренцията между тях, ефекта на вписването, разпореждането със заложените вещи, действието на залога спрямо трети лица и др.
Приета е Наредба за условията и реда
за осъществяване на дейностите, свързани
с оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия, и контрола над тях
в ДАНС

Правителството прие наредба, в която са регламентирани правилата за извършване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ОБВВПИ), и за осъществяване на контрола над тях в Държавната агенция „Национална сигурност”. Съгласно Наредбата, това са дейностите по придобиване, съхраняване и отчет, транспортиране, технически прегледи и ремонтиране на ОБВВПИ, както и контролът върху тези дейности.
Изискването за наредбата е на Закона за ОБВВПИ. Целта е да бъдат систематизирани нормите за персонална, взривна и пожарна безопасност, за съхраняване по начин и на места, които да гарантират недопускане на незаконосъобразен достъп до ОБВВПИ.

Променя се Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии

Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии. Промените имат за цел постигане на съответствие на оценките на имоти в горски територии и учредяването на ограничени вещни права върху същите с реалните пазарни цени. По този начин максимално ще бъде защитен държавния и обществен интерес.
С предложените промени е дадена възможност на оценителите да избират самостоятелно подхода, който ще използват при определяне на цената на поземлени имоти, с цел определяне на обективна, пазарна цена на имота и на оценяваното вещно право. Предвидено е цените да се определят по метода на сравнимите продажби или други приложими методи.
Очакваните резултати са свързани с правилното определяне на цените на поземлени имоти в горски територии при покупко-продажба, замяна, учредяване на ограничени вещни права. Те трябва да съответстват на реалната пазарна цена към момента на сключване на договора за съответното вещно право върху поземлени имоти в горски територии. С приемането на Наредбата се отговаря на изискванията на европейските институции и обществото за защита на държавния и обществения интерес при сделки с вещни права в поземлени имоти в горски територии.
Оптимизира се работата на ДФ „Земеделие”

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие”. С тях, в рамките на общата численост, се укрепва капацитетът в общата и специализираната администрация на ДФЗ, което се компенсира от числения състав на дирекция „САПАРД” и областните дирекции на Фонда.
Във връзка с намаляване на ангажиментите по изпълнението на програма „САПАРД”, както и с отпадането на голяма част от оперативните задачи, изпълнявани от служителите в дирекция „САПАРД”, числеността на служителите е намалена. Щатните бройки са преразпределени в други структурни звена, изпълняващи функции по прилагане Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Ще бъде увеличен броят на служителите в Дирекциите „Технически инспекторат”, „Противодействие на измамите”, „Правна” и „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони”. Това ще спомогне за по-добра организация при прилагането на всички мерки по ПРСР във връзка със завишените изисквания за контрол и проверки съгласно новия финансов регламент.
Правителството промени и Устройствения правилник на областните администрации, за да оптимизира дейността в областната администрация в Хасково. В рамките на утвърдената обща численост от 33 щатни бройки се увеличава числеността на общата администрация с една бройка за сметка на отпадане на длъжността „Финансов контрольор“.
Приета е Пътна карта за изпълнение
на актуализираната стратегия за съдебна реформа

Правителството прие Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. В нея са заложени конкретни действия по мерките на Стратегията, обвързани с очакваните резултати, индикаторите за изпълнение, сроковете и отговорните институции.
Сред най-важните мерки са въвеждането на новите правила за проверка и оценка на интегритета на магистратите, укрепването на Инспектората към ВСС, въвеждането на програмно бюджетиране във всички съдилища, изработването на съдебната карта с оглед регулиране натовареността на съдилищата и магистратите, въвеждане и прилагане на новите правила за атестиране на магистратите и дисциплинарните производства, разработването на нова концепция за наказателна политика, развитието на пенитенциарната система (вкл. въвеждането на електронно наблюдение), изработването на системи и регистри за развитие на алтернативни методи за разрешаване на спорове, както и за изпълнителното производство, реформа на модела на експертизите и др. Изпълнението на дейностите ще се финансира от държавния бюджет и от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление”.
Успешното реализиране на заложените мерки в Пътната карта към Стратегията ще допринесе за ефективното изпълнение на реформата в съдебната система и ще даде положително отражение по отношение на процесите и тенденциите в тази област.
Изготвянето на Пътната карта е едно от предварителните условия съгласно Споразумението за партньорство с Европейската комисия за програмния период 2014-2020 г. Документът е обсъден и одобрен на заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа на 7 април т. г.

Променят се правилниците за прилагане
на законите за собствеността и ползването
на земеделските земи и за опазване
на земеделските земи

Правителството одобри изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Измененията следват одобрените промени в законодателството.
В Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е прецизирана процедурата за установяване на границите на земеделските имоти, предхождаща издаването на решение за възстановяване правото на собственост в случаите, когато правото на възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие или със съдебно решение. Регламентиран е редът за подписване на решенията на общинските служби по земеделие. Предвидена е възможност проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителните канали, които не функционират, да бъдат предоставени по заявление на ползвателите. То трябва да бъде подадено до председателя на комисията, ръководеща процедурата по създаване на масиви за всяко землище.
За имотите с начин на трайно ползване „пасища”, „мера” и „ливади” към заявлението трябва да се прилага документ от РИОСВ, в който е посочено, че имотът не попада под забраните и ограниченията, разписани в заповедите за защитени зони по смисъла на законите за биологичното разнообразие и за защитени територии или от плановете за управлението им.
Въведена е промяна във формулата, по която се изчисляват сумите за ползване на прилежащите площи към сгради или съоръжения в бившите стопански дворове. Изменя се и начинът на определяне на началната тръжна цена, при която земеделските земи в бившите стопански дворове се предлагат за продажба, като е определено, че началната тръжна цена се изготвя по пазарен механизъм.
В изменението на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи е определен редът, по който ще се осъществява придобиването на собственост върху земята, на която е извършено строителството преди влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за случаите в които земята е общинска.
Съгласно измененията, свързани с процедурата за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидени за застрояване с общ устройствен план, както и такива, отдадени на концесия с решение на МС, отпада първият етап – утвърждаване на площадка или трасе за проектиране.
Личните карти ще могат да съдържат данни
за електронна идентичност

Правителството одобри промени в закона за българските лични документи, с които се създава правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис. Законопроектът, който ще бъде предложен за приемане от Народното събрание, е систематично свързан с нормативната уредба за електронната идентификация и удостоверителните услуги в националното и европейското право (Регламент ЕС 910/2014) и е съобразен с възприетите в държавите-членки стандарти и добри практики.
Законопроектът не налага задължителна смяна на личните карти – тя ще става поетапно, при изтичане на настоящите. По данни на МВР всяка година, поради изтичане на срока, загуба или навършване на 14-годишна възраст, се издават по около 600 000 лични карти, като в някои години се очаква този брой да нарасне до 1 600 000.
Предвидена е възможност на електронния носител на информация в личната карта да се записват и биометрични данни на лицето, в отделен защитен сегмент на носителя, съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване, ако в заявлението за издаване лицето е заявило желание за това.
С цел използване на електронната идентификация от максимално голям брой граждани, законопроектът изрично урежда наличието на електронен носител на информация (чип) в личните карти. Предвидено е заявяването на желанието да се ползва електронна идентификация да става според правилото на изричния отказ, като така се гарантира правото на избор на българските граждани. По този начин се създават условия услугата да се ползва от значителен брой лица, което ще има позитивен ефект върху изграждането на електронното управление, отварянето на институциите към гражданите и достъпа до електронни административни услуги.
Като допълнителна мярка за постигане на масова употреба на електронната идентификация и с оглед на техническите възможности на електронните носители, законопроектът регламентира използването на електронна идентификация и в международния паспорт. Записването на удостоверения за електронна идентичност и електронен подпис става само ако гражданинът е заявил изрично желание за това. Макар идентификацията с паспорт за целите на електронното управление да е подход, който никоя друга държава не използва, възможността за това може да бъде полезна на българските граждани, особено на живеещите или пребиваващите в чужбина.
Законопроектът разширява възможностите за подаване на заявления за издаване на документи по електронен път като добавя използването на електронната идентификация като алтернатива на квалифицирания електронен подпис.
Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2018 г., когато МВР ще има техническа възможност за издаване на лични документи с електронен носител.
Одобрен е бюджетът на фонд „Сигурност
на електроенергийната система” за 2016 г.

90 млн. лв. приходи и разходи за 2016 г. са заложени в бюджета на фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
Фондът набира приходи от два основни източника: вноски от производителите и вносителите на електроенергия в размер на 5% от месечните им приходи от продажби на електроенергия и търгове за продажба на квоти въглеродни емисии. Одобреният бюджет предвижда приходи от вноски от задължените лица в размер на 150 млн. лв., а от продажба на въглеродни емисии – 140 млн. лв. Набраните средства се използват за покриване на разходите на обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93 от Закона за енергетиката. За тази цел в бюджета са предвидени до 289,850 млн. лв. Още 150 хил. лв. ще бъдат използвани за издръжка на фонда.
Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на фонда регламентира размера на разходите за издръжка – до 0,1% от събраните средства от вноски и лихви, но не повече от 250 хил. лв. за една календарна година.
Фонд „Сигурност на електроенергийната система” бе създаден с промените в Закона за енергетиката през 2015 г. Одобряването на бюджета на фонда ще осигури възможност той да изпълнява ефективно нормативно установените си функции и с постъпилите в него средства да се покриват част от разходите на обществения доставчик, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия, включително и за минимални регулаторни периоди. Това подобрява ликвидността и намалява задлъжнялостта в сектор „Електроенергетика“.

Правителството предостави 14,490 млн. лв.
за ограничаване и ликвидиране на заболяването заразен нодуларен дерматит

Правителството предостави допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. в размер на 14,490 млн. лв. за ограничаване и ликвидиране на заболяването заразен нодуларен дерматит, за изплащане на обезщетения на собственици на принудително убити едри преживни животни и за суровини, добити от тях. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година.
Съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, ще бъдат обезщетени собствениците на убитите животни в констатираните 13 огнища на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни на територията на областите Хасково, Стара Загора и Пловдив. От това заболяване са засегнати 537 говеда в 13 ферми. С цел овладяване разпространението на заболяването, във всички засегнати обекти е необходимо животните, показали клинични признаци, и контактните с тях, да бъдат умъртвявани по хуманен начин.
Епизоотичната ситуация в съседните Турция, Гърция и Република Македония се усложнява и във връзка с бързото разпространение на болестта е създадена организация за повишена епизоотична готовност в областите, граничещи с тези страни. При условие, че не се осигурят допълнителни средства за предприемане на спешни и бързи оперативни действия по ограничаване разпространението и ликвидиране на болестта на нашата територия, то разпространението й в страната би довело до значителни стопански и икономически загуби за българското животновъдство.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com