Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 24 август, тази година

Share This:


Одобрена е Национална програма
за полярни изследвания

Правителството одобри Национална програма за полярни изследвания, която обхваща периода до 2021 г. Тя е свързана с организацията на цялостната дейност по поддържането на полярната база, координацията на научните проекти, техническото им обезпечение и безопасността на работата в полярни условия. Програмата ще допринесе за придобиването на нови знания за състава, структурата, функционирането и глобалното значение на Арктика и Антарктика и прилежащите към Средноледовития и Южния океан територии чрез провеждане на интегрирани, мултидисциплинирани фундаментални и приложни изследвания и мониторинг.
Досегашната антарктическа дейност на България и завоюваният авторитет в полярната общност дават отлични перспективи за сериозна роля на страната ни в бъдещето на Антарктика – територия, която обхваща 1/10 от земната суша и крие огромен потенциал от природни богатства и услуги.
България е и консултативен член на Договора за Антарктика и е една от 29-те страни, имащи право на глас на консултативните съвещания. Българският антарктически институт (БАИ) е създаден през 1993 г. и е определен от Национален оператор на дейността на България в Антарктика с решение на Министерския съвет. БАИ изгражда и поддържа Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън. През периода 1993-2016 е организирала и провела 24 национални експозиции.
От март 2016г. стартира програмата EU-Polarnet към Horizont 2020, чиято основна цел е изработването на европейска научна стратегия в полярните региони. В нея участват 22 организации от 17 европейски страни, сред които е и Българският антарктически институт. Изследването на полярните региони е приоритетна задача на Европейския съюз, поради което е наложително България като полярна нация да отдели специално внимание на антарктическите научни изследвания с разработване на Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г.

Министерският съвет определи
12 защитени специалности във ВУЗ

Правителството определи като „защитени” 12 специалности, по които да се провежда обучение във висши учебни заведения.
Според Закона за висшето образование „защитени специалности“ са тези, за които липсва заявен интерес, но съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за страната, обучението е по уникална учебна програма или се осъществява само в едно държавно висше училище. Поддържането на тези специалности е и в изпълнение на задълженията на България по подписани двустранни спогодби.
В списъка са включени специалностите арабистика, арменистика и кавказология, индология, иранистика, китаистика, кореистика, новогръцка, португалска, румънска и унгарска филология, японистика и хебраистика. За издръжката на обучението по защитените специалности е предвидено допълнително финансиране.
Над 7 млн. лв. за регионални програми за заетост
са разпределени между областите в страната

Правителството разпредели между всички области в страната 7 207 200 лв., предназначени за регионални програми за заетост през годината. Със средствата ще се осигури заетост за около 2200 безработни за период до шест месеца. Разпределението се регламентира с изменения в Националния план за действие по заетостта, които отразяват последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и правилника за прилагането му.
Финансирането на регионалните програми за заетост за всяка област за 2016 г. се определя според средномесечното равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни през 2015 г., както и по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Съгласно критериите най-много средства ще получат областите Враца (403 671 лв.), Пловдив (369 840 лв.), Монтана (367 800 лв.), Видин (361 576 лв.) и Плевен (359 867 лв.)
Съгласно друга промяна в Националния план за 2016 г., средства за подкрепена заетост ще се отпускат само за безработни с трайни увреждания.
Предложените промени ще се финансират от предвидените за Министерството на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда, които за годината са 73 млн. лв.

Маринела Петрова е определена за директор
за България в ЕИБ

Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова е определена за директор за България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Промяната се налага поради настъпили персонални промени в Министерството на финансите – преди тях тази длъжност се заемаше от вече бившия заместник-министър Карина Караиванова.
България е акционер в ЕИБ от 1 януари 2007 г., в съответствие с подписания договор за присъединяване към Европейския съюз и чл. 266 от Договора за създаване на Европейската общност. Съгласно Устава на ЕИБ, Съветът на директорите се състои от 29 директори и 18 алтернативни директори. Директорите се назначават от Съвета на гуверньорите на ЕИБ по предложение на държавите-членки с мандат от 5 години.
Оптимизира се дейността на Център „Фонд
за лечение на деца“

Правителството одобри промени в постановлението за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“. Измененията са свързани с необходимостта от оптимизиране дейността на фонда с цел гарантиране на достъпа на българските деца до навременна диагностика и лечение в страната и чужбина, както и с оглед гарантиране на ефективното и законосъобразно разходване на публичните средства за здраве в полза на децата.
Прецизира се обхватът на дейностите за организационно и финансово подпомагане като се запазват всички, които до този момент са били допустими за финансиране на фонда. Транспортните разходи и разходите за престой за всяко дете и за един негов придружител по време на лечението в чужбина, ще се заплащат съгласно изискванията на Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина. Създава се възможност за заплащане на преводачески услуги, когато е необходимо. Промените дават възможност и за заплащане на лекарства от списъка по чл.266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (разрешени, но неналични на пазара), както и за финансиране на до три контролни прегледа след осъществено лечение/трансплантация. Едновременно с това се въвежда ограничение за финансиране на методи, които не са в съответствие със законодателството на държавата по местолечение или с въведените от нея стандарти или насоки относно качеството и безопасността на лечението.
За първи път се регламентира статутът на резервни членове на Съвета, които да заместват редовните, в случай на невъзможност за участие в заседание. Целта е да се осигурят условия за редовно провеждане на заседанията на Съвета и да не се допуска забавяне на сроковете. Числеността на администрацията се запазва, но се въвежда изискване директорът на Фонда да е магистър по медицина с призната медицинска специалност. Външната експертиза ще се извършва освен от определени медицински специалисти и от лечебни заведения, разполагащи с консултативни органи, в които могат да бъдат осъществени комплексни консултации на децата – онкологични и хематологични комисии, комисии по редки болести, ЛКК и др.
Целта на промените е осигуряване на своевременно и качествено лечение на децата в страната и чужбина, както и постепенно разширяване обхвата на финансираните дейности и намаляване на разходите на семействата, свързани с лечението на децата им.
Одобрен е докладът на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Документът е в изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, и се отнася за 2015 г.
През миналата година междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 11 заседания, на които са разгледани 131 заявления и са издадени 183 лицензи, удостоверения за регистрация и сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната и 10 изменения към тях.
Отказано е издаването на един лиценз за износ и внос и два сертификата за получател на продукти, свързани с отбраната. Спряно е и действието на два лиценза за износ и внос и на две удостоверения за регистрация за трансфер.
Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.
Приета е Тарифа за таксите, които ще се събират
от Центъра за оценка на риска
по хранителната верига

Правителството одобри Тарифа за таксите, които ще се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига за извършването на научни оценки. Центърът ще извършва научни оценки на риска във всички аспекти на хранителната верига и ще изготвя научни становища до компетентните органи и институции за вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига. В случаите, които научните оценки са възложени от структурите на Министерството на земеделието и храните или от Министерството на здравеопазването, такси няма да се заплащат.
Оценките, които центърът за оценка на риска ще извършва и като компетентен орган относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, обхващаща всички аспекти на идентичност, еквивалентност, физически, химични, технически свойства, екотоксикологични, токсикологични, биологични характеристики, поведение в околната среда и наличие на остатъчни вещества при активни вещества и/или продукти за растителна защита. Центърът ще извършва и оценки съгласно подзаконовите актове по прилагане на Закона за защита на растенията.
Над 138 хил. лв. се отпускат за стипендии
на талантливи ученици

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 83 975 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата по изкуства и култура към Министерство на културата, както и за изплащане на ученици от общински училища по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
Одобрени бяха и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. в размер на 55 350 лв. за изплащане на стипендии на 62 ученици в общински училища, които са придобили право на стипендия по Програмата.
Целта е да бъде осигурено финансово подпомагане на талантливите ученици за поощряване на тяхното развитие и разширяване на възможностите им за изява.
Капиталът на „Терем” ЕАД е увеличен
със стойността на придобито оборудване

Правителството възложи на министъра на отбраната да увеличи капитала на „Терем” ЕАД със стойността на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху движима вещ – съд за разтопен метал.
Към момента съдът – пота, е заведен по сметка на закрито военно поделение.
Община Созопол ще използва държавен имот
като младежки клуб

Правителството предостави на община Созопол безвъзмездно правото на собственост върху имот в с. Атия. Местната власт възнамерява да преустрои едноетажната сграда с площ 236 кв. м в младежки клуб и зала за спорт и фитнес, като в него ще бъдат осъществявани културни и спортни дейности. Имотът се предоставя без право за извършване на разпоредителни действия.
Община Пирдоп получи правото на собственост върху имот – частна държавна собственост. Решението ще позволи на общината да заложи собствени средства за поддържането и стопанисването му. Поземленият имот, който се намира в гр. Пирдоп и е с площ от 538 кв. м, включва двуетажна масивна административна сграда със застроена площ от 149 кв. м. Досега е бил с предоставени права за управление на областния управител на Софийска област.
Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност“ получиха за управление част от имот – публична държавна собственост, който е необходим за изпълнение на функциите им. Това са шест помещения в сградата на ул. „Гео Милев“ №71 в София.
Правителството утвърди меморандума
за разбирателство с института Фон Карман
за динамика на флуидите

Министерският съвет утвърди подписания през април т. г. Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Института Фон Карман за динамика на флуидите (ИФК) и предлага на Народното събрание да го ратифицира.
Институт Фон Карман е създаден през 1956г. като институция за специализирано обучение и научни изследвания в областта на аеродинамиката на млади инженери и учени от страни-членки на НАТО за насърчаване на сътрудничеството в тази област. Ратифицирането на Меморандума от България ще осигури достъп до международното финансиране на академичните програми на Института. Като начало това ще даде възможност всяка академична година Институтът да приема при привилегировани условия изявени български студенти и млади учени в областта на динамиката на флуидите.
Разходите по присъединяването на България към Меморандума са за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката.
Утвърден е меморандумът за сътрудничество
в областта на европейската интеграция с Албания

Министерският съвет утвърди подписания през м. май т. г. меморандум за сътрудничество в областта на европейската интеграция между България и Албания.
С документа се предвижда България, като пълноправен член на Европейския съюз, да оказва експертна подкрепа на Албания в процеса на водене на преговорите с ЕС, използването на предприсъединителните фондове, присъединяването към позициите в областта на общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС.
Одобрен е проект на Договор за залог
върху трежъри сметката между България
и Европейския инвестиционен фонд

Министерският съвет одобри проект на Договор за залог върху трежъри сметката между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020.
Договорът за залог върху трежъри сметката е последният документ от пакета споразумения и договори за залог, необходими за изпълнението на оперативната програма.
Предвид спецификата и механизма на прилагане на финансовия инструмент, свързани със задължението на ЕИФ да извършва незабавни плащания по предявени от страна на финансовите посредници гаранции, държавата-членка трябва да предостави първи по ред залог върху трежъри сметката, за да обезпечи плащането към ЕИФ на всички дължими суми по или във връзка с изпълнението на Инициативата.
Предлагането на кредити на малките и средните предприятия по финансовия инструмент на пазара се очаква да започне през октомври 2016 г. и до края на 2019 г. финансовите посредници да създадат портфейл от ново дългово финансиране в размер на 600 млн. евро.
Одобрени са резултатите от заседание на Съвета
на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. В срещата, проведена на 18 юли в Брюксел, участва министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
На заседанието бе представена актуална информация за развитието на пазара в секторите на млечните продукти, свинското месо, плодовете и зеленчуците. Европейската комисия представи трети пакет от мерки за подпомагане на стойност 500 милиона евро, насочени най-вече към сектор „Мляко и млечни продукти“. Целта на тези мерки е преодоляване на кризата чрез стабилизиране на производството и индиректно – на цените, и осигуряване на ликвидност на земеделските производители.
150 милиона евро ще бъдат разпределени посредством мерки на ниво ЕС, насочени към тези земеделски производители, които доброволно решат да редуцират доставките си на мляко, като по този начин допринесат за възстановяването на пазарния баланс между търсенето и предлагането.
350 милиона евро ще бъдат разпределени чрез национални финансови проекти за подпомагане на производителите, които са изправени пред проблемите с паричните потоци и чрез финансиране на национални мерки. Държавите-членки ще имат възможност за проява на максимална гъвкавост при използването на тези средства за подпомагане на уязвимите подсектори в областта на животновъдството, а също така биха могли да предоставят и национални доплащания в размер на 100%.
Други елементи, включени в пакета от мерки са: преглед на правилата за доброволно, обвързано с производителите, подпомагане в млечния сектор, удължаване на периода за публични инвестиции и частно складиране на обезмаслено мляко на прах до края на месец февруари 2017 г., по-ранни авансови плащания с повишен размер, без необходимост от приключване на проверките на място, повишаване на цените на изтегляне на продукция от пазара в сектора на плодовете и зеленчуците.
Ще бъдат издадени две разрешения за проучване
на подземни богатства

Правителството одобри издаването на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Трънливата нива“, разположена на територията на община Елена, област Велико Търново. Разрешението се дава на „Тракия Глас България“ ЕАД за срок от две години. През този период титулярът ще вложи минимум 170 600 лв. в проучвателни дейности и над 17 хил. лв. за мероприятия по опазване на околната среда.
Разрешение за проучване на възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали от площта „Мизия запад“ получава „Булнед АМД” за срок от една година. Теренът се намира в землището на с. Върбешница, община Мездра. Минималният очакван размер на инвестициите е 46 000 лева, а в екомероприятия ще бъдат вложени 4000 лева.
Одобрени са правителствените становища
по две конституционни дела

Правителството одобри становища по конституционни дела № 9 и №10 за 2016 г.
Първото е образувано по искане на тричленен състав на ВАС за установяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124 а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. В позицията на правителството са изложени съображения, че с оспорените разпоредби се дава право на осигурените лица по своя воля и инициатива, на не по силата на закона, да изберат дали да участват или да не участват в универсалните и професионалните фондове на втория стълб на пенсионното осигуряване. Оспорената разпоредба не създава правна несигурност, тъй като не налага императивна промяна на определения пенсионен модел, както и не засяга правото на собственост на осигурените лица, защото прехвърлянето на средства във фонд „Пенсии” на ДОО се извършва чрез волеизявление на осигуреното лице.
Второто дело е образувано по искане на народни представители и е свързано с установяване на противоконституционност по три пункта при избора на председател на Комисията за финансов надзор.
И по двете дела правителството излага аргументи, според които исканията са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.
България и Япония ще си сътрудничат
в областта на спорта

Правителството одобри проекта на меморандум за сътрудничество в областта на спорта между българското Министерство на младежта и спорта и Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония.
Сферите на сътрудничество, залегнали в Меморандума, обхващат спорта за всички, детско-юношеския спорт, спорта за високи постижения и за лица с увреждания, спортната наука и медицина, антидопинговата дейност, сътрудничество и мениджмънт и др.
Предвижда се да се осъществява обмен на информация и документация, на спортни делегации, работни посещения на експерти и служители от двете министерства. България и Япония се ангажират да насърчават обмена по линия на спортните федерации, както и организирането на тематични международни семинари, симпозиуми, конференции и изложения.
Приети са Стратегия за децентрализация
2016-2025 г. и програма за изпълнението й до 2019 г.

Правителството прие Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на документа за периода 2016-2019 г. Документите са изготвени поради изтичане на периода на действие на досегашната стратегия. Те отразяват и неизпълнените мерки, предвидени за предишния период 2006-2015 г.
В основния документ е разработена визия за състоянието на децентрализацията на държавното управление в България през 2025 г. Предвижда се Съветът по децентрализация на държавното управление да осъществява мониторинг и контрол по изпълнение на Стратегията на база система от показатели за наблюдение и оценка на резултатите от прилагането й.
Поради постъпили допълнителни становища, документите са приети на вносител за отразяване на направените предложения.
Отменено е възрастовото ограничение
за научно-преподавателски състав
при настаняване в студентски общежития

С промени в Наредбата за ползване на студентски общежития и столове се премахват ограниченията за възраст и за срок за пребиваване в студентски общежития на лица от научно-преподавателски състав. Досега учените и преподавателите можеха да ползват общежитие до 35-годишна възраст и за не повече от пет години. С измененията се гарантират равните права на преподавателите и академичната общност.
Правото за определяне на срока за пребиваване се предоставя на висшите училища, БАН и научните организации, които регламентират в свои правилници реда и условията за настаняване в студентските общежития на лица от научно-преподавателския си състав. Предоставянето на възможност за ползване на студентско общежитие на учени и преподаватели е част от кадровата и социална политика на висшите училища, БАН и други научни организации.
Усъвършенства се контролният механизъм
за изразходване на публичния ресурс
при финансиране на проектите за общественополезна дейност по Закона за хазарта

Правителството промени Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта. С тази разпоредба по бюджета на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) се предвиждат и разходват средства за финансиране проекти за предпазване на младите хора от хазарт, за превенция и лечение на хазартна зависимост, както и за провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.
С промените в Наредбата се усъвършенства контролният механизъм за изразходване на публичния ресурс за финансиране на проектите и се увеличава минималният срок за подаване на проектните предложения от 14 на 30 дни, като така се създадат по-благоприятни условия на кандидатите за изготвяне и представяне на проектните предложения за дейности за социално отговорно поведение. Променя се начинът на формиране на седемчленната комисия за оценяване и подбор на проектни предложения, като заповедта на председателя на ДКХ за определяне на състава й ще се съгласува с министъра на финансите. Увеличава се и броят на представителите на Министерството на финансите в комисията от един на двама за сметка на намаляване на броя на представителите на ДКХ – от трима на двама представители.
С цел да се гарантира, че публичните средства ще бъдат изразходвани по одобрените проекти и за дейности за социално отговорно поведение, договорите ще се сключват след представяне от кандидата на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 12 месеца, в размер 30 на сто от одобрените средства за финансиране по договора.
В Наредбата се прецизират и отрицателните предпоставки за кандидатстване за финансиране на проекти за дейности за социално отговорно поведение на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Така няма да имат право да кандидатстват за финансиране лица, които са заличени или за тях е започнала процедура по заличаване в Централния регистър при Министерството на правосъдието; получили са цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект или са получили финансиране за някоя от дейностите, подлежащи на финансиране, повече от два пъти за 5 години, считано от датата на сключване на първия договор за финансиране; не са изпълнили условия при предходно финансиране от ДКХ; не са сключили договор за финансиране в срок или са отказали да сключат договор; са свързани лица с организатор на хазартни игри/дейности. Изпълнението на тези изискванията ще се удостоверява с декларация по образец.
Изменени са три наредби във връзка с промени
в Закона за медицинските изделия

Правителството одобри изменения в три наредби с цел да се постигане нормативно съответствие на подзаконовите норми със Закона за медицинските изделия. С последните промени в закона се извърши прехвърляне на дейността по оценяване, определяне, нотифициране и наблюдение на нотифицираните органи за медицинските изделия от Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН) към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).
В съответствие с това в Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия, Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия и Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия думите „председателя на ДАМТН” се заменят с „изпълнителния директор на ИАЛ”.
С постановлението се извършва актуализация на препратките в трите наредби към изменени нормативни актове, които имат отношение към дейностите с медицински изделия.
Правителството измени устройствения правилник на ИА „Сертификационен одит от средствата
от европейските земеделски фондове“

Министерският съвет прие постановление, с което се изменя устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители е предвидено изпълнителният директор на Агенцията да се избира и освобождава с решение на Министерски съвет и да се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя, а бюджетът на Агенцията да се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.
Целта е Устройственият правилник да бъде приведен в съответствие с действащите разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители.
Бригаден генерал Цанко Стойков е предложен
за командир на ВВС и удостояване със звание „генерал-майор“

Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за назначаване на бригаден генерал Цанко Стойков на длъжността „Командир на Военновъздушните сили“ и за удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“.
Бригаден генерал Стойков е роден на 5 януари 1963 г. в Казанлък. Той е завършил ВHВВУ „Г. Бенковски“, специалност „Летец пилот за ВВС“, Военна академия „Г. C. Pаковски“, Военновъздушния колеж „Максуел“ в Алабама, САЩ със специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“. На военна служба е от 1987 година. Във военно звание „бригаден генерал“ е от 1 юли 2009 година.
Отчуждават се частни имоти заради изграждането на магистрала „Струма“

Правителството прие решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда, необходими за изграждането на лот 3.3 от автомагистрала „Струма“. Имотите се намират в землищата на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.
Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Решението на правителството може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com