Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 10 август, тази година

Share This:


ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТ ЗАСЕДАНИЕТО МУ НА 10 АВГУСТ, ТАЗИ ГОДИНА
Одобрен е доклад с нови и актуализирани мерки
в Националната програма за реформи на България за 2016 г.

Министерският съвет прие доклад с нови и актуализирани мерки, които са изготвени в отговор на препоръките на Съвета на Европейския съюз от 2016 г. относно Националната програма за реформи на България за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България (2016-2019 г.). Правителството също одобри и приведената в съответствие с мерките отчетена таблица, която е приложение №1 към актуализираната НПР за 2016 г.
Тази година препоръките към България са четири и са в областите с макроикономически дисбаланси – фискална политика, банков сектор, небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността. Нов момент е включването на препоръки в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на възлагащите органи и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и контрола върху провеждането им. Заради това в отчетената таблица са включени три нови мерки от компетентност на АОП, актуализирана е и една мярка в областта на активните политики на пазара на труда.
Отчетът за изпълнението на специфичните препоръки ще бъде предоставен на Европейската комисия през април 2017 г. със следващата актуализация на Националната програма за реформи и на Конвергентната програма.
Ще бъде създадена национална мрежа
от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие

Правителството одобри допълнение на списъка от конкретни мерки към Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“. В него се включва нова мярка – „Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“ към областта „Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията“.
Мрежата от бизнес центрове ще включва организации, които подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и консултантски услуги за стартиращи и съществуващи фирми, работещи на проектен принцип в консорциум. Водеща организация и координатор на мрежата ще бъде Министерството на икономиката чрез Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
В рамките на Мрежата от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие се предвижда да се предоставят пакетни услуги в няколко категории, чрез които ще може да се прави бизнес оценка на малките и средните предприятия, включително оценка на иновационния им капацитет. Предвидени са още обучения, бизнес планиране, информация за достъп до капитал, за достъп до обществени поръчки, за оперативните програми, изпълнявани у нас през настоящия период, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за участия в търговски мисии и изложения и др.
Предвижда се периодът на реализация на мярката „Национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие“ да бъде през 2017-2020 г. и да бъде изцяло финансирана от няколко оперативни програми.
Правителството призна пет работодателски
и две синдикални организации
за национално представителни

Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище. Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива.
Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите.
Съгласно Кодекса на труда, организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават по тяхно искане за представителни на национално равнище от Министерския съвет за 4-годишен срок. Всичките седем организации са представили документи, с които са отговорили на законовите изискванията за получаване на национална представителност.
Българският съюз на частните предприемачи „Възраждане“ не беше признат за представителна организация на работодателите на национално равнище. В случая не е изпълнено изискването по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда – да има най-малко 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация или 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация.
Генерал-майор Румен Радев ще бъде освободен
от длъжност и от военна служба

Правителството предлага на Президента на Република България да освободи генерал-майор Румен Радев от длъжността „командир на Военновъздушните сили” и от военна служба.
Предложението е във връзка с подаден от генерал-майор Радев рапорт.
Изложбата „Първото злато на човечеството“
ще бъде представена в Холандия

Правителството осигури държавна гаранция в размер на 40 000 лв. за временна експозиция от движими културни ценности, която ще бъде показана в Музея в Додрехт, Холандия.
По повод 15-годишнината от побратимяването на градовете Додрехт и Варна, в периода от 20.10.2016 г. до 02.05.2017 г. е планирана представителна изложба „Първото злато на човечеството“, която ще включва експонати от фонда на Регионалния исторически музей – Варна. Откриването на изложбата е съобразено с икономическия форум, протичащ в същото време в Додрехт, и е част от редица мероприятия, включително и гостуването на временна изложба на Додрехтския музей в РИМ – Варна.
Осигуряването на държавна гаранция е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби и допринася за популяризирането на културно наследство.
Отпуснати са средства за изплащане
на обезщетения по споразумения
за забавено правосъдие

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 169 068 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет. Те са за изплащане на обезщетения през второто тримесечие на 2016 г. по сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.
Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.
МЗХ предоставя техника за поддържане на пътната мрежа в имотите на Зографската света обител

Министерството на земеделието и храните ще предостави безвъзмездно техника за поддържане на пътната мрежа в имотите на Зографската света обител в Атон, реши правителството. Техниката – грейдер, ще бъде осигурена от едно от държавните горски предприятия.
Манастирът притежава 16 хил. дка земя, в която освен обителта, се намират водоизточниците й, по-малки манастирски килии и каменна камера.
Решението се приема във връзка с необходимостта от осигуряване на специализирана техника за поддържане на пътната мрежа на единствения български православен манастир в монашеска република Света гора на полуостров Атон. Това ще подобри и възможностите на манастира да управлява пълноценно имотите, които притежава.
Правителството отпуска над 450 хил. лв.
за спортно-състезателни дейности на студентите

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери за 2016 г. в общ размер 459 564 лв. за физическо възпитание и спорт на студентите в редовна форма на обучение във висшите училища.
Средствата се предоставят в изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно-тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото им обезпечаване. Определят се на база разработени от висшите училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на студентите редовна форма на обучение. Целта е да се създаде мотивация сред младите хора за системни занимания с физически упражнения и спорт.
Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите във висшите училища.
Министерството на икономиката финансира общинска инфраструктура в Сливен
по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството одобри проект на договор с община Сливен за реконструкция и изграждане на улично пространство в квартал „Промишлена зона“ и основен ремонт и рехабилитация на асфалтови настилки. За целта от бюджета на Министерството на икономиката на общината се предоставят 801 569 лв. по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).
С финансираните дейности ще се облекчат и обезопасят движението на товарни и тежкотоварни автомобили и придвижването на пешеходци в промишлената зона на града, което значително подобрява нейната атрактивност за извършване на бизнес. Дейностите ще включват обновяване на асфалтови настилки, изграждане на тротоарни зони за движение на пешеходци, поставяне на пътна маркировка.
В промишлената зона се изпълнява инвестиционен проект „Разширение и модернизация на площадка „Лана“ на „Е. Миролио” ЕАД, сертифициран през 2014 г. по реда на ЗНИ. От инфраструктура ще се ползват и другите производствени предприятия в зоната.
Средствата са били предоставени на общината в края на 2015 г., но не са били усвоени в рамките на първоначално предвидения срок, поради което са възстановени към бюджета. С настоящото решение се одобрява повторното им предоставяне с цел успешно финализиране на процедурата по изграждане на елементите на общинската инфраструктура.
Община Мъглиж получава терен за изграждане
на комплекс за социални дейности

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Мъглиж правото на собственост върху имоти в с. Ягода за изграждане на цялостен комплекс от сгради за социални дейности и обособяване на терени за спорт и отдих. Четирите терена са с обща площ близо 50 дка и са застроени с триетажна училищна сграда – пансион, работилници, гаражи, физкултурен салон и бунгала.
Община Пловдив получи правото да управлява къща „Ламартин“ за срок от 10 години. Архитектурно-художествената и историческа недвижима културна ценност от национално значение се намира на ул. „Княз Церетелев“ №19 в града и до момента е била в управление на областния управител. С преминаването на имота към общината ще се създаде възможност за обновяване и популяризиране на обекта в европейски и международен план във връзка с избирането на града за Европейска столица на културата през 2019 г.
Правителството разреши на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД да продаде на търг свои имоти. Единадесет от тях се намират в местността Чифлика, с. Хаджидимитрово, община Тунджа, и са с обща площ около 60,6 дка, а един, с площ от 595 кв. м, се намира в с. Медвен, област Сливен. Повечето сгради в имотите са съборени и липсва икономическа и социална полза от тях. Същевременно дружеството има нужда от финансови средства за завършването на новата болнична сграда, в която да се премести цялото лечебно заведение.
Имотите ще се продават на търг при начална цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, а паричният ресурс от продажбата на имотите ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции.
Болницата акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 90,87 на сто от капитала.
С друго решение Министерският съвет промени от публична в частна държавна собственост статута на имот – апартамент във Видин. Досега имотът е имал статут на служебен обект към МВР. Промяната ще позволи да се използва като служебно жилище.
Министърът на икономиката ще е председател
на българската страна в Смесената
българо-унгарска междуправителствена комисия

Министърът на икономиката ще е председател на българската страна в Смесената българо-унгарска междуправителствена комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество и провеждането на двустранни работни консултации.
Споразумението за икономическо сътрудничество между двете държави, с което се създава междуправителствената комисия, беше подписано на 17 март т. г. в Будапеща и беше утвърдено от Министерския съвет през май 2016 г. Основната му задача е увеличаване на двустранната търговия и инвестиции и възможност за по-активен диалог както на институционално, така и на бизнес ниво.
Между България и Унгария ще се използват възможностите за обмен на опит в областта на дуалното професионално обучение в контекста на необходимостта от квалифицирани кадри за бизнеса. Българската страна е заявила готовност за сътрудничество на експертно ниво чрез обмен на информационни материали по темата и експертни срещи с унгарската страна.
За ратификация е предложено споразумението
за дарение от България към Международната организация на франкофонията

Правителството утвърди подписаното през м. юни Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на външните работи на България и Международната организация на франкофонията и предлага Народното събрание да го ратифицира.
Споразумението урежда предоставянето за първи път от българска страна на целеви принос към МОФ, с който чрез механизма на международната помощ за развитие страната ни да подкрепи две инициативи, разработени съвместно с Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа като продължение на взетите решения по време на XV Среща на най-високо равнище на МОФ и по-специално „Стратегия за младежта”.
Едната инициатива предвижда провеждането на Първа международна среща на младежките франкофонски асоциации от региона на Централна и Източна Европа на тема „Аз съм франкофон, аз съм активен, аз мога” през първия семестър на 2016 г. Целта на тази среща е чрез серия от лекции и свързани с тях дебати, участниците (на възраст от 18 до 35 години) от Албания, Армения, България, Република Македония, Молдова, Румъния и Косово да споделят виждания за укрепването на младежкото асоциативно движение в региона, както и на неговата ценностна ориентация в духа на солидарността и творческото съзидание.
Втората инициатива предвижда провеждането на Регионален семинар „Франкофонска медийна среда в училище”, по време на който младежи на същата възраст и от същите държави, които доброволно издават училищни и университетски вестници и списания, ще бъдат обучени в писането на журналистически текстове, оповестяването и рекламирането на франкофонски събития, провеждането на интервюта. Те ще изработят и двуезични клипове на френски и на родния си език.
Безвъзмездната помощ по споразумението е 64 453 евро.
Двете инициативи способстват за укрепването на младежкото движение в региона, както и на неговата ценностна ориентация в духа на солидарността и творческото съзидание. Чрез тях се затвърждава ролята на България за укрепване на сътрудничеството във франкофонското пространство.
Правителството предлага на парламента
да ратифицира две споразумения за нивото
на обслужване при тютюневите изделия
между България и ЕК

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира две Споразумения за нивото на обслужване между България и Европейската комисия (ЕК) по отношение на тютюневите изделия и електронните цигари.
Първото споразумение е за съхранението на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене, а второто е за съхранението на данни за електронните цигари и контейнери за многократно пълнене.
По първия документ българската страна е представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия, а по втория – от министъра на икономиката. И в двата случая ЕК е представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните”.
Със споразуменията се определят сроковете и условията за използване на услугата, предложена от ЕК, ролите и отговорностите на Комисията и на България във връзка с функционирането и използването на базата за съхранение на данни, както и защитата на данните. ЕК следва да предоставя услугата по съхранение и обмен на данните в защитена среда без да изисква заплащане, освен при съществена промяна на обстоятелствата.
Одобрени са резултатите от две заседания
на Съвета на ЕС

Правителството се запозна с доклад с резултатите от участието на България в неформалното заседание на министрите по енергетика от ЕС, което се проведе на 12 и 13 юли в Братислава.
В рамките на съвместна сесия с министрите по околна среда беше разгледано взаимодействието на политиките от ЕС в областта на климата и на енергетиката в контекста на новата система за управление на Енергийния съюз. Министрите отбелязаха постигнатия напредък и интегриран подход между двата сектора, както и необходимостта системата за управление да способства за намаляване на излишната административна тежест за държавите. В рамките на дискусията относно втечнения природен газ бе отбелязано, че енергийната сигурност е един от най-важните аспекти на националната сигурност на държавите. ЕС може да се възползва от потенциала на втечнения природен газ при усилията си за повишаване на енергийната сигурност.
Правителството одобри и доклада за резултатите от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“, проведено на 24 и 25 юли в Братислава. Основните теми бяха напредъкът в изпълнението на Стратегическия дневен ред на ЕС и проблемите в комуникацията на ЕС с гражданите. Дискусията бе определена като изключително важна и навременна. Подчертано бе, че ЕС работи в нова и непозната среда, предизвикана от проблеми в сигурността и референдума в Обединеното кралство. Общо бе мнението, че трябва ясно да бъдат разграничени отговорностите между отделните участници, но и че липсва позитивно съдържание, което да бъде комуникирано. Като основен проблем бе очертано смесването на компетенциите, като често гражданите очакват постигне на резултати и общи решения от ЕС в сфери от национална компетентност.
Потвърдена бе валидността на петте приоритета на Стратегическия дневен ред, утвърден през 2014 г., но и необходимостта от постигане на конкретни резултати по приетите решения. Министрите очертаха две основни приоритетни сфери: растеж и заетост и сигурност.
Обсъден бе и процесът на преговорите за напускане на Обединеното кралство, като се постигна обединение около необходимостта от възприемане на конструктивен подход и постигане на решения в полза на всички.

Открива са процедура за концесиониране
на пристанищен терминал Видин-юг

Правителството прие решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за срок от 35 години на Пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура.
С предоставянето на концесията се цели да бъдат привлечени частни инвеститори в процеса на развитие на пристанищната инфраструктура. Концесията ще спомогне за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на пристанищния терминал и ще създаде възможност за увеличаване на капацитета на пристанището.
Съгласно разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и на Регламент 2015/1986 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки, в „Официален вестник” на Европейския съюз ще бъде публикувано обявление за концесията. След публикуване на обявлението цялата документация за концесията ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и достъпът до нея ще е пълен и безплатен.
Салдото по консолидираната фискална програма
на касова основа към месец юни е в размер
на 3 071,2 млн. лв.

Министерският съвет одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2016 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец юни 2016 г. е положително в размер на 3 071,2 млн. лв. (3,4% от прогнозния БВП) ) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 665,3 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 405,9 млн. лв. Това е най-значителното превишение на приходите над разходите по КФП от 2008 г. до сега. За сравнение, за първото полугодие на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 889,5 млн. лв. (1% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,4 процентни пункта. Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година. Освен добрите параметри по приходите по националния бюджет, влияние върху текущото салдо по КФП оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите представлява 1,6% от прогнозния БВП.
Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2016 г. са в размер на 17 709,5 млн. лв. или 53,6% от годишните разчети. Съпоставено с първото полугодие на 2015 г., приходите и помощите нарастват с 1 405,9 млн. лв. (8,6%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 472,1 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са с 66,2 млн. лв. по-малко. Въпреки това, изпълнението на приходите от помощи спрямо разчета за годината е добро, като постъпленията от помощи от страната и чужбина, основно възстановени сертифицирани разходи от края на 2015 г. по оперативните програми и фондовете на ЕС за стария програмен период 2007-2013 г. и постъпили аванси и възстановени сертифицирани разходи от ЕК за новия програмен период 2014-2020 г., са в размер на 1 932,4 млн. лв., което представлява 76% от годишния разчет.
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) възлиза на 13 488,9 млн. лв., което представлява 51,9% от планираните за годината приходи. Съпоставено с юни 2015 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 9,8% (1 202,8 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.
Приходите от преки данъци са в размер на 2 538,9 млн. лв. или 54,2% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо първото полугодие на 2015 г. нарастват със 174,4 млн. лв. (7,4%).
Приходите от косвени данъци са в размер на 6 834,6 млн. лв., което е 51,5% от разчетите по ЗДБРБ за 2016 г. Съпоставено с предходната година, постъпленията в групата нарастват със 794,5 млн. лв. (13,2%). Постъпленията от ДДС за първите шест месеца на годината са в размер на 4 355,6 млн. лв. или 51,8% от планираните за годината. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 409,3 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към края на юни е 122,9 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 2 380,6 млн. лв. (51% от разчетените за годината), като спрямо юни 2015 г. нарастват с 18,6% или 373,9 млн. лева. Постъпленията от мита са 83,6 млн. лв. или 55,7% от разчета за годината.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 591,0 млн. лв. или 64,8% изпълнение на годишните разчети.
Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 3 524,3 млн. лв. което представлява 49,4% от разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,1% (172,4 млн. лева).
Неданъчните приходи са в размер на 2 288,2 млн. лв., което представлява 51,1% изпълнение на годишните разчети или с 269,3 млн. лв. (13,3%) повече спрямо края на месец юни 2015 година.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юни 2016 г. възлизат на 14 638,3 млн. лв., което е 42% от годишните разчети. За сравнение – разходите по КФП към юни 2015 г. бяха в размер на 15 414,0 млн. лева. По-ниското изпълнение на разходите през първите шест месеца на годината е свързано преди всичко със забавяне при някои капиталови разходи (основно по сметките за средства от ЕС), което се дължи, от една страна на липса на припокриване на плащания от два програмни периода и от друга – на изместване на голяма част от капиталовите разходи в последното тримесечие на годината поради технологични и процедурни фактори.
Нелихвените разходи са в размер на 13 879,7 млн. лв., което представлява 42,6% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни 2016 г. са в размер на 13 012,7 млн. лв. (49,1% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 867,1 млн. лв. (14,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 361,2 млн. лв. или 45% от планираните за 2016 година.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към юни 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 397,4 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.
Размерът на фискалния резерв към 30.06.2016 г. е 14,1 млрд. лв., в т. ч. 12,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
Прецизират се условията за носене на оръжие
от куриери, пренасящи класифицирана информация

Правителството направи промяна в Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, с която се прецизира необходимостта от носене на оръжие от куриерите, пренасящи материали с класифицирана информация.
Целта на допълнението е да се предвиди изключение от изискването за носене на оръжие в случаи, в които това не е необходимо. Допълнението създава възможност невъоръжени куриери да пренасят материали, съдържащи класифицирана информация, в рамките на една и съща охранявана сграда.
За строителство и ремонт на учебния полигон „Црънча” са осигурени 3 млн. лв.

Правителството одобри допълнителни разходи за 2016 г. в размер до 5 950 000 лв.
От тях за строителство и ремонт в 68-а бригада „Специални сили” се предоставят 3 млн. лева. Средствата са предназначени за Специализирания учебен полигон „Црънча” за осигуряване на ежедневната войскова дейност и учебен процес.
В изпълнение на дейностите по §10, ал. 4 от ПРЗ на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Комисията за финансов надзор ще възложи изработването на методология за стрес тестове на застрахователите и презастрахователите, тяхното организиране и провеждане от независимо външно лице, чрез открита процедура по реда на ЗОП. Прогнозната стойност е 2,4 млн. лв., които се предоставят по бюджета на КФН.
За изграждането и оборудване на многофункционална зала в сградата на Администрацията на президента, която да отговаря на представителните функции на институцията, и за осъществяване на международната програма на Президента във връзка с домакинството на България на Срещата на държавните ръководители от групата „Арайолуш” през септември, са осигурени 250 000 лв.
Триста хиляди лева се предоставят за строителни дейности в храма „Св. Прокопий Варненски” във Варна.

Правителството определи управляващ орган
на програмите за трансгранично сътрудничество
на България с Република Македония, Сърбия
и Турция

Правителството определи Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020, България – Сърбия 2014-2020 и България – Турция 2014-2020. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет. За Сертифициращ орган по програмите бе определена дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите.
Ресурсът на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020 е общо 19,5 млн. евро, от които европейското финансиране е в размер на 16,5 млн. евро. Подкрепата по програмата е насочена към приоритетните области околна среда, туризъм, конкурентоспособност и техническа помощ.
Средствата по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 са общо 34,1 млн. евро, от които европейското финансиране е в размер на 30 млн. евро. Дейностите са насочени към приоритетните области устойчив туризъм, младежи, околна среда и техническа помощ.
Общият ресурс на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 възлиза на 29,6 млн. евро, от които 25,2 млн. евро са от Инструмента за предприсъединителна помощ, а 4,4 млн. евро са национално публично съфинансиране, предоставено от двете държави. Финансирането по програмата е разпределено в три приоритетни области – околна среда, устойчив туризъм и техническа помощ.
Планираните мерки по програмите целят подобряване на регионалните и местни политики за развитие, подпомагане създаването и развитието на трансграничните партньорства, усвояване на нови знания и обмен на добри практики.

Определен е редът за сключване, изпълнение
и прекратяване на споразумение за интеграция
на чужденец с предоставена международна закрила в България

Правителството прие Наредба, с която се определят редът и условията за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в България. Изискването е на Закона за убежището и бежанците.
Съгласно Наредбата, кметовете на общини подават заявление до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които може да сключи споразумение за интеграция, към което се прилагат и предвидените мерки за интеграция. Те може да бъдат осигуряване на жилищно настаняване, записване в детска градина или училище на придружаващите чужденеца деца, обучение по български език, здравно осигуряване и обслужване, професионално ориентиране и включване в обучение за възрастни, включване в програми и мерки за заетост и обучение, информиране за свободни работни места и т. н. В задълженията на ДАБ е да изготви интеграционен профил на чужденеца още по време на процедурата за предоставяне на убежище или международна закрила и да го информира за възможността за сключване на споразумение за интеграция. ДАБ води съответните регистри и осъществява контакт между общините и чужденците и при изразено съгласие се изготвя индивидуален интеграционен план на чужденеца, с когото приемащата община ще сключи споразумение за интеграция.
В Наредбата са разписани задълженията на кмета на община и на чужденеца при изпълнение на споразумението. Предвидено е то да се прекратява при смърт на чужденеца; по взаимно съгласие; ако чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода; при отнемане или прекратяване на предоставената международна закрила; при настъпване на обстоятелства, които водят до невъзможност за изпълнение на споразумението; при неизпълнение на задълженията на някоя от страните по него. Предвидено е също кметът едностранно да прекратява споразумението, ако чужденецът системно нарушава обществения ред; не изпълнява мерките от индивидуалния си план; откаже да приеме предложената му подходяща работа или включване в мерки за заетост и обучение.
Мерките за изпълнение на политиките по интеграция ще се финансират от европейските фондове, международни и чуждестранни финансови инструменти, международни институции и организации, национално финансиране.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com