Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 11 октомври

Share This:


61 нови социални услуги за деца и семейства
са открити през 2016 г.

Правителството прие Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2016 г. Акцент в документа е продължаващият процес на закриване на специализираните институции за деца и създаването на нови социални услуги в общността.
В изпълнение на програмата през 2016 г. са открити 61 нови социални услуги за деца и семейства – центрове за настаняване от семеен тип и за обществена подкрепа, дневни центрове за деца с увреждания, преходни жилища и др. Общият им капацитет е 1064 места. Към 1 януари 2017 г. общият брой на функциониращите услуги за деца на територията на страната е 605.
Документът описва мерките и действията за повишаване на квалификацията на работещите в системата за закрила на детето. През 2016 г. са организирани обучения за всички нива на персонала в домовете за медико-социални грижи за деца с оглед предоставяне на по-качествени грижи за децата настанени там. Предприети са и действия за насърчаване на работодателите да наемат самотни родители (осиновители) с деца до 5 години. През миналата година по тази мярка е осигурена заетост на 233 безработни.
В доклада се обобщават резултатите от изпълнението на мерки и дейности за насърчаване на спазването на правата на децата и провеждането на политики за намаляване на детската бедност, осигуряване на равен достъп до образование и здравеопазване и защитата от насилие. Докладът съдържа и препоръки за оптимизиране на провежданите политики за децата.

 

Правителството ще изплати обезщетения по дело пред ЕСПЧ за нарушени родителски права

Правителството прие за изпълнение решение на Европейския съд по правата на човека по делото „Анева и други срещу България“ и ще изплати на жалбоподателите общо 54 790 лв. обезщетения за претърпени неимуществени вреди, разходи и разноски.
Решението на ЕСПЧ е по повод три обединени жалби на родители във връзка с нарушения на правото на зачитане на личния и семейния живот. Оплакванията са свързани с невъзможност за осъществяване на контакт с децата от страна на родителите, на които са предоставени родителски права или е определен режим на лични отношения.
По две от жалбите ЕСПЧ е установил нарушение на Конвенцията, като отбелязва, че въпреки участието на редица държавни органи и длъжностни лица в усилията да бъдат изпълнени съдебните решения в полза на жалбоподателките, предприетите действия не са били адекватни и навременни.
Третата жалба е отхвърлена. ЕСПЧ намира, че няма нарушение на Конвенцията, тъй като жалбоподателят със собственото си поведение е допринесъл за невъзможността да упражнява правата си на лични отношения с детето.

 

Отпускат 2,6 млн. лв. за ваксини против „син език“

Правителството отпуска 2 638 024 лв. за доставка на ваксини против болестта „син език“ по преживните животни. Парите се осигуряват по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и са за сметка на неизразходваните средства за налагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта „инфлуенца по птиците“.
Целта на ваксинацията на преживните животни е недопускане разпространението на болестта на територията на страната и предотвратяване на икономически загуби, които биха възникнали при появата на болестта. Вследствие на предприетите мерки се очаква да се избегнат неблагоприятни последици за българското животновъдство.

 

Правителството се разпореди с държавни имоти

Правителството прие решения, с които на общините Плевен и Червен бряг беше прехвърлена собствеността на четири професионални гимназии – „Захарий Зограф“ и „Луи Пастьор“ в Плевен, „Александър Стамболийски“ в с. Чомаковци и „Юрий Гагарин“ в Червен бряг. Досега сградите са били публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Промяната се прави поради преобразуването на училищата в общински.
С друго решение правителството обяви за частна държавна собственост имот, предоставен за управление на Медицинския университет в София, и даде съгласието си висшето училище да премахне сградата. Тя е в недовършен „груб строеж“ от 20 години, с множество дефекти по конструктивните елементи, което я прави опасна.
Безвъзмездно на община Камено за срок от 10 години беше предоставено управлението върху крепостта „Русокастро“. По този начин местната власт ще има възможност да реставрира, експонира и поддържа археологическия обект за развитие на културния туризъм в региона.
Министерският съвет реши още община Карнобат да получи държавен имот с площ 236 кв. м и двуетажна сграда за обособяване на детска млечна кухня и осигуряване на офиси за общинската администрация.
Националната агенция за приходите получава правото на управление върху четири помещения в административната сграда на пл. „Св. Иван Рилски“ №1 в Перник. Те се ползват от служителите в местния офис на НАП.
Министерският съвет даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде два апартамента в Стара Загора. Заявления за покупка на жилищата са подали наемателите им – дългогодишни служители на дружеството. Те им бъдат продадени на цени, не по-ниски от определените от независим оценител, съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му.
Прието беше и решение за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, които ще бъдат засегнати при изграждането на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос на територията на землищата на с. Тополица и с. Черноград, община Айтос. Обектът е част от проекта за строителство на участъци по жп линията Пловдив – Бургас. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
Направени бяха промени в три решения на Министерския съвет.
С първото се изменя предназначението на имоти, прехвърлени в собственост на община Стара Загора през 2015 г. Вместо за дом за стари хора, те ще бъдат използвани за изграждане на социални жилища за лица в неравностойно положение по проект, реализиран от местната власт.
В решение от 2013 г., с което имоти – частна държавна собственост, се прехвърлят безвъзмездно в собственост на община Ивайловград, отпадат имотите със срутени сгради, които не съществуват на терен.
Третата промяна е в решение от 2015 г. за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „ВиК” ЕАД – Бургас. С нея се отстранява допусната фактическа грешка по отношение на притежаваната от дружеството собственост.

 

До 1 ноември се удължава срокът за съвместно изпълнение на задачи по охрана на въздушното пространство от българските и италианските ВВС

Правителството измени решението си от м. юни т.г., с което беше разрешено съвместното изпълнение на задачи по усилване на охраната на въздушното пространство на страната ни от военновъздушните сили на България и на Италия. С промяната срокът на изпълняваната мисия се удължава с две седмици – до 1 ноември 2017 г. Останалите параметри на решението не са изменени.
Охраната на въздушното пространство на НАТО е мирновременна колективна отбранителна мисия. Нейното предназначение е да гарантира целостта и сигурността на въздушното пространство на съюзниците от Алианса.

 

Одобрен е Шестият национален доклад
за изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление
на отработено гориво

Правителството одобри Шестия национален доклад за изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци и възложи на председателя на Агенцията за ядрено регулиране да го внесе в Международната агенция за атомна енергия.
Документът представя постигнатия от страната напредък в прилагане на изискванията на Конвенцията през изминалия период от петата среща за преглед на националните доклади. Той акцентира върху настъпилите изменения в националната инфраструктура за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и състоянието на съоръженията. Детайлно е представено развитието в областта на управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци за периода от 2014 г. до 2016 г. По всеки член от Конвенцията е докладвано изпълнението на произтичащите от него задължения.

 

Правителството одобри изменение в меморандума за придобиване на способности
за стратегически въздушни превози

Правителството одобри проекта на Второ изменение на Меморандума относно способности за стратегически въздушни превози. Изменението в Меморандума, страни по който са 12 държави-членки на НАТО и страни-партньори, отразява настъпилите през последните години структурни промени в агенциите на НАТО и урежда въпроси, възникнали в процеса на прилагане на документа.
Целта на обединението на 12-те участници е съвместното придобиване, управление, поддръжка и експлоатация на самолети С-17 и други активи, необходими за удовлетворяване на националните им потребности – задача, с която не биха могли да се справят финансово и логистично самостоятелно.

 

Одобрени са позициите на България за заседания
на Съвета на ЕС

Правителството одобри позициите на Република България за заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, което ще се проведе на 12 и 13 октомври в Люксембург.
В частта „Вътрешни работи“ предмет на дискусия ще бъдат три основни теми – актуално състояние на миграционните процеси, Шенген и средносрочен преглед на Стратегическите насоки в областта правосъдието и вътрешните работи от 2014 г.
По темата „Миграция“ ще бъде обсъдено представеното от Европейската комисия Съобщение по прогреса на Европейската програма за миграцията. България споделя виждането, че основни приоритети в работата остават повишаването на ефективността на политиката на връщане на лица, които не отговарят на условията за закрила, както и развитието на сътрудничеството с трети страни за превенция на незаконната миграция и пресичане на трафика на мигранти. По темата „Шенген“ предмет на обсъждане ще бъде актуализирането на правилата за временно възстановяване на контрола на вътрешните граници. В позицията на България относно средносрочния преглед на Стратегическите насоки в областта на правосъдието и вътрешните работи се подчертава, че ключово ще е финализирането на работата по двата пакета за реформа на Общата европейска система за убежище. Друг приоритет е доизграждането на новата архитектура на информационните системи.
Министрите на правосъдието на държавите членки ще обсъдят предложенията за регламенти за създаване на Служба на Европейския прокурор, относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, както и за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TC). България, която е сред инициаторките на засиленото сътрудничество, ще подкрепи и формалното приемане на Регламента по време на предстоящото заседание.
В рамките на Съвета ще се проведе и съвместна сесия на министрите на правосъдието и на министрите на вътрешните работи, на която ще бъде обсъден Средносрочния преглед на изпълнението на Стратегическите насоки в област ПВР след 2014 г.
Съветът на ЕС по околна среда ще заседава на 13 октомври в Люксембург. Основната тема на дискусията ще бъде намаляване на емисиите в секторите извън обхвата на схемата за търговия с емисии. България подкрепя и проектите на Заключения на Съвета относно приоритетите на Европейския съюз за третата сесия на Асамблеята на ООН по околната среда в Найроби, Кения, и относно Парижкото споразумение и подготовка за срещите по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Бон, Германия.
На заседанието на Съвета на ЕС „Общи въпроси“, което ще се проведе на 17 октомври в Люксембург, ще бъдат обсъдени темите „Миграция”, „Цифрова Европа”, „Отбрана” и „Външни отношения”, които са включени в дневния ред на заседанието на Европейския съвет на 19 октомври. Във формата по чл. 50 от ДФЕС ще бъдат разгледани въпроси, произтичащи от оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз.
Правителството одобри също резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, което се проведе на 15 и 16 септември в Талин. На него министрите на финансите и управителите на централните банки обсъдиха взаимодействието на институциите в контекста на задълбочаването на икономическия и паричен съюз. Разгледан беше въпросът за технологичните иновации и финансовите регулации и се проведе дискусия по предизвикателствата пред корпоративното данъчно облагане в цифровата икономика. България заедно с още девет държави членки се присъедини към съвместно изявление относно инициативата за въвеждане на ясни и опростени правила, гарантиращи облагането на предприятията от цифровата икономика за дейността им в ЕС.

 

 

България се присъединява към обединение
за сътрудничество във високопроизводителните изчисления

Правителството одобри присъединяването на България към обединение на държави по рамката за сътрудничество във високопроизводителните изчисления (EuroHPC).
Страните-членки, подписали декларацията за EuroHPC, поемат ангажимент да работят за придобиване и разгръщане на интегрирана суперкомпютърна инфраструктура, която да бъде на разположението на научните общности в ЕС, както и на различни публични и частни партньори, без значение местоположението на суперкомпютрите.
Страните-членки приемат да работят съвместно и с Европейската комисия за подготвяне на пътна карта за изграждане на суперкомпютърната инфраструктура, която трябва да съдържа техническите и оперативните изисквания и необходимите финансови ресурси за придобиване на такава инфраструктура, дефиниране на подходящите правни и финансови инструменти придобиването ?, закупуване на два суперкомпютъра в периода 2019-2020 г. и на други два през 2022-2023 г., развиване на висококачествена конкурентоспособна европейска технология, нейната оптимизация и интеграция, развиване на тестови места за използването на големи данни за научни, управленски и промишлени цели.
Към момента към декларацията са се присъединили Германия, Португалия, Франция, Испания, Италия, Люксембург, Холандия, Белгия и Словения.

 

Правителството открива процедури за предоставяне на концесии на четири морски плажа

Правителството открива процедури за предоставяне на концесия за услуга на четири морски плажа. Концесионерите ще бъдат определени след конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя. Целта е да се осигури водно спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на плажовете. Срокът на концесиите ще бъде 15 години.
Процедурите се отнасят за морските плажове „Несебър – юг“, за който минималното годишно концесионно заплащане е определено на 247 497 лв. без ДДС; „Слънчев бряг – север“ – с минимално годишно концесионно заплащане от 1 375 662 лв. без ДДС; „Росенец – север“ – минимално годишно концесионно заплащане от 8975 лв. без ДДС; „Св. Влас – болницата“ – минимално годишно концесионно заплащане от 54 006 лв. без ДДС.
Размерът на заплащането е определен съгласно приета от Министерския съвет методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове.
Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразени с решение на правителството от 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж.

 

Правителството отпусна 35 млн. лева
за завършване на транспортни проекти

Правителството одобри отпускането на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Средствата са в размер на 35 млн. лева и се предоставят целево за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за финализиране на железопътните проекти по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.“.
Сумата ще покрие приключването на проектите за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2; за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по линията Пловдив-Бургас, за модернизация на участъка Септември-Пловдив, за техническа помощ по трансевропейската транспортна мрежа, за изграждането на интермодален терминал в Пловдив и за развитието на възел София.
Допълнително правителството отпусна 19,2 млн. лв. по бюджета на МТИТС за националното съфинансиране на транспортни проекти по Механизма за свързване на Европа за периода 2015-2017 г. По този начин се спазват ангажиментите на българската страна за осигуряване на национално съфинансиране в размер на 15% от общата стойност на проектите.
Средствата ще бъдат разпределени между четири големи инфраструктурни проекта на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, два проекта на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ и един на ДП „Пристанищна инфраструктура“.
Общата стойност на транспортните проекти, които ще се финансират от Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г. е 794 млн. лева. Те са фокусирани върху развитието на железопътния транспорт и вътрешните водни пътища по основната TEN-T мрежа на Европейския съюз.

 

Одобрен е редът за ротация на щаба
на Бригада „Югоизточна Европа“

Правителството одобри проекта на Таблица за ротация на щаба на многонационалната бригада „Югоизточна Европа“ (SEEBRIG) след 2015 г. и на командните длъжности в щаба на бригадата.
Таблицата обхваща периода до 2038 г. Тя се основава на принципите за формиране на ротациите в периода 1999-2015 г. и е в съответствие с постигнатия от министрите на отбраната консенсус за разполагане на щаба на бригадата след 2017 г. на ротационен принцип между Гърция, Република Македония, Турция и Румъния за период от шест години. Предвижда се до 2020 г. щабът да остане в Лариса, Гърция.
През годините на своето съществуване Бригада „Югоизточна Европа“, в която към момента участват Албания, България, Гърция, Република Македония, Румъния и Турция, се утвърди като успешен многонационален проект с принос към регионалната сигурност и стабилност, засилването на взаимоотношенията на страните и тяхната интеграция в евроатлантическите структури.

 

„Мин инвест“ ЕООД ще добива твърди горива
от находище „Боров дол“

Правителството предостави на „Мин инвест“ ЕООД концесия за добив на твърди горива от находище „Боров дол“, разположено в землището на едноименното село, община Твърдица.
Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период ще бъдат инвестирани над 3,3 млн. лв., а концесионните плащания се очаква да достигнат 2,2 млн. лева. По закон приходите от концесии постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.

 

Приет е доклад за изпълнението на Плана
за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи
от членството на България в ЕС

Министерският съвет прие доклада за изпълнението към 30 септември на Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.
Общо 173 мерки са със срок на изпълнение до края на септември. От тях са изпълнени 111. Неизпълнението представлява 35,8% (при 39,2% в края на полугодието).
От неизпълнените мерки 32 са законопроекти, като 18 от тях са свързани с отстраняване на допуснати нарушения на правото на ЕС, констатирани в рамките на процедури за нарушения срещу България. Двадесет и шест от неизпълнените мерки са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения в рамките на 30 процедури.
Правителството възложи на министрите да предприемат необходимите действия за изпълнение на мерките, неизпълнени в срок, като ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2017 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи и трансфери
по бюджетите на първостепенни разпоредители

Правителството одобри допълнителни средства за 2017 г. по бюджетите на Министерския съвет, на Държавната агенция „Електронно управление“, на Комисията за защита на конкуренцията, на Комисията за защита от дискриминация и на община Варна.
По бюджета на Министерския съвет допълнителните средства са в размер на 810 хил. лв., от които 500 хил. лв. са във връзка с изплатени обезщетения вследствие на извършените през тази година структурни промени в състава на правителството и на областните администрации. Осигуряват се и 310 хил. лв. за извършване на строителни дейности в Бачковския манастир „Успение Богородично“, свързани с отвеждането на дъждовни води извън района на църковната сграда.
Одобрени са допълнителни разходи в размер на 500 хил. лв. за Държавната агенция „Електронно управление“ във връзка с обявяването на конкурси и назначаването на служители на свободните длъжности в Агенцията. На Комисията за защита на конкуренцията се предоставят 230 100 лв. за ефективен подбор на висококвалифициран персонал. По бюджета на Комисията за защита от дискриминация се одобряват средства в размер на 125 хил. лв. за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на членовете на Комисията от мандат 2012-2017 г.
По бюджета на община Варна се предоставят средства в общ размер на 85 млн. лв., разпределени за изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ и за изграждане на пробив на бул. „Сливница“ от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“.
Постановлението е разработено с цел гарантиране на нормалното функциониране и финансово обезпечаване на законово възложените функции и дейности на първостепенните разпоредители с бюджет и за подобряване на пътната инфраструктура на един от най-големите градове на територията на страната.
Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017.

 

Над 158 милиона лева ще бъдат осигурени
за модернизация на пътя Калотина-София

Правителството взе решение да бъде поет ангажимент за осигуряване на допълнителни финансови средства от държавния бюджет в размер до 158 292 784 лв. за модернизация на пътя Калотина – Софийски околовръстен път. Предвижда се проектът да бъде изпълнен със средства по Механизма за свързване на Европа и от държавния бюджет. Планираната обща стойност е 177 милиона лева. Финансовият ресурс по механизма е 47 374 227 лв.
Републиканският път ГКПП „Калотина“-СОП е част от основната трансевропейска транспортна мрежа и осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“. Трасето е част от направлението Лондон – Будапеща – Белград – Ниш – София – Пловдив – Истанбул – Калкута, което е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток.
Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия, ще помогне за постигане в голяма степен на завършеност на магистралната мрежа по направлението запад – изток на българска територия, ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят комфортни и безопасни условия за движение.
Участъкът, който предстои да бъде модернизиран, включва строителство на автомагистрала с дължина 14,5 км и габарит 25,5 м, както и множество съоръжения като мостове, надлези, подлези, пътни възли и тунели за преминаване на едри бозайници.

 

При липса на промяна в условията на труд, работодателите няма да подават уведомление
в инспекцията по труда

Работодателите, в чиито предприятия през предходната година не е имало промяна в условията на труд, ще бъдат освободени от задължението да подават писмено уведомление до териториалната дирекция „Инспекция по труда“, с което да удостоверяват този факт. Това предвиждат промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, които бяха приети от правителството.
Според сегашните текстове в закона всяка година до 30 април работодателите трябва да подават писмено уведомление, че през предходната година не е имало промени, свързани с адреса на предприятието, вида и характера на производствената му дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и мерките, които гарантират недопускането на аварии и злополуки.
Уведомленията не съдържат данни, които биха подпомогнали контролната дейност, а само потвърждават липсата на промяна на вече декларирана информация. Подаването на документите е необоснована административна тежест за работодателите. С промяната около 160 000 фирми ще бъдат освободени от това задължение.
С други промени в закона се създава законово основание Службите по трудова медицина да извършват своята дейност по стандарти, утвърдени от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика. Целта е да се подобри качеството и контрола върху дейността им.
Предлага се Националният съвет по условия на труд да изпълнява функциите на Националния съвет за инспектиране на труда. По този начин се премахва дублирането на функциите на двата съвета и се създават условия за ефективен социален диалог на национално равнище в областта на безопасността и здравето при работа.

 

Безработни ще получават средства за наем
и детска градина, ако започнат работа
в друго населено място

Безработни, които започнат работа на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес, ще могат да получат средства за покриване на разходи за наем на жилище, такси за детска ясла и градина, интернет. За да се възползват от тази възможност, те трябва да имат трудов договор, да са насочени към новото работно място от бюро по труда и да сменят настоящия/постоянния си адрес в населеното място, в което са намерили работа. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, който беше одобрен от правителството.
Пари за наем ще се отпускат само на хора, които не притежават имот в населеното място, в което са се преместили. Средствата ще се изплащат за не повече от 12 месеца. Размерът ще се определя всяка година в Националния план за действие по заетостта, като за 2017 г. е предвидено да е до 200 лв. на месец. Средствата ще се получават въз основа на документи за направени разходи.
С друга промяна в правилника се регламентира редът, по който областните комисии по заетост ще правят проучвания за потребностите на работодателите от региона от работна сила. Изследванията ще се правят два пъти годишно. Информацията ще се използва за подобряване на посредническите услуги по заетостта, както и за подобряване на процеса на взаимодействие между държавата и бизнеса при планиране на обучения и реализиране на мерки за насърчаване на заетостта.
За улесняване на достъпа до посредническите услуги се предвижда търсещите работа лица да могат да ползват тези услуги във всяко бюро по труда, независимо от адреса на регистрацията си. Ще отпадне санкцията за прекратяване на регистрацията като безработен, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, без да уведомят за това.
Разширява се групата на лицата, които ще могат да ползват средства за ежедневни транспортни разходи за пътувания до местоработата и обратно или за транспортни разходи за представяне пред работодател за наемане на работа. Съгласно промените, средствата ще се предоставят и на лица, сключили трудов договор за срок по-малък от 6 месеца.
С продължително безработните лица ще се подписва споразумение за интеграция в заетост, което ще съдържа предложения за ползване на конкретни услуги с цел преодоляване на индивидуални пречки за интеграция на пазара на труда.

 

Приета е нова наредба
за приобщаващото образование

Правителството прие Наредба за приобщаващото образование, с която се определя държавният образователен стандарт за приобщаващото образование съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.
Акцент при приобщаващото образование е поставен върху директната работа с децата и учениците за сметка на намаляването на административните задължения на екипите за подкрепа за личностно развитие. Увеличават се възможностите за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации на децата и учениците, като се набляга върху предоставянето на допълнителна подкрепа на децата и учениците с изявени дарби, както и върху грижата за здравето на децата и учениците. Регламентира се ясна процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии. Определя се ролята на родителите като партньор на детската градина и училището в осигуряването на приобщаващото образование.
Новата Наредба дава реални възможности центровете за специална образователна подкрепа да бъдат подкрепяща образователна институция за тези деца и ученици със специални образователни потребности, които не могат напълно да бъдат обхванати в образователния процес в детските градини и училищата. Засилва се и координацията между образователната система и тази за закрилата на детето.

 

Правителството одобри проект на закон за пазарите на финансови инструменти

Министерският съвет одобри проект на нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). С него в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти, както и мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти. Тяхната цел е увеличаване прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти.
Законопроектът надгражда сега съществуващия правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа, като се запазват изискванията на действащия към настоящия момент ЗПФИ по отношение на изискванията за лиценз, капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници и др. Въвеждат се подробни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Запазва се и досега съществуващият режим на одобрение на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник.
Нов момент в предлагания законопроект е възможността инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти. Обвързаният агент може да бъде физическо лице или търговско дружество, което срещу възнаграждение може да предоставя определени услуги от името на един инвестиционен посредник и на негова пълна и безусловна отговорност. Законопроектът предвижда обвързаните агенти да се регистрират в Комисията за финансов надзор след като удостоверят, че отговарят на нормативно установените изисквания за образование, опит и добра репутация.
Регламентирани са случаите, свързани с придобиването и увеличаването на квалифицирано участие в инвестиционен посредник. Проектът определя и изискванията за вътрешна отчетност, вътрешен контрол, управление на рисковете, вътрешен одит, политики за възнагражденията, управлението на конфликти на интереси и др.
Ново спрямо настоящата нормативна уредба е въвеждането на изисквания, които инвестиционните посредници трябва да спазват при използването на т. нар. алгоритмична търговия. Развитието на технологиите през последното десетилетие позволяват участниците на финансовите пазари да ползват алгоритмична търговия, при която компютърен алгоритъм определя автоматично елементите на нареждането при ограничена или нулева човешка намеса.
Предвижда се и създаването на нов вид многостранна система за търговия – пазар за растеж. При него не по-малко от 50 на сто от емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на това място за търговия, трябва да са малки и средни предприятия. Създаването и функционирането на пазари за растеж ще насърчи малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар в страната.
Наред с промените, произтичащи от транспонирането на Директива 2014/65/ЕС, със законопроекта се въвеждат мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, Регламент (EС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, както и Регламент (ЕС) 2015/2365 относно прозрачността при сделките с финансиране на ценни книжа.

 

Приети са промени в реда за оценка
на замърсяването на въздуха

Правителството прие постановление, с което се изменят, допълват и отменят нормативни актове в областта на околната среда. По този начин се транспонират част от изискванията на директива на Европейския парламент за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.
С промените в нормативната уредба се създават предпоставки за по-голяма прозрачност, съгласуваност, сравнимост, пълнота и точност на националните инвентаризации и прогнози на емисиите на вредни вещества в атмосферата, между които са серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. Тези инвентаризации са един от инструментите, които се използват за оценка и управление на замърсяването на въздуха. Подобряването на качеството и обхвата на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества в атмосферата ще допринесе за предприемане на адекватни мерки за постепенното намаляване на замърсяването на въздуха.
С постановлението се отменя стара наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, които извършват дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Отмененият нормативен документ е заменен от действаща наредба, която регламентира тези дейности.
С постановлението се актуализира образецът на заявление за лица, които ще употребяват бои, лакове и авторепаратурни продукти за възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или стари превозни средства) със статут на културни ценности по реда на Закона за културното наследство.

 

МБВР ще консултира АОП за преглед и оценка
на състоянието на системата
на обществените поръчки в България

Правителството одобри проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и упълномощи изпълнителния директор на Агенцията проведе преговорите и да подпише споразумението при условие за последваща ратификация.
Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от МБВР, са насочени към преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България, включително оценка на ефективността на мерките, предприети в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година. Помощта от Банката ще бъде предоставена в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година.
Предвидените дейности са обособени в три компонента, като в рамките на първия от тях ще бъде извършен анализ на капацитета на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи. Ще бъде разгледан оперативният модел на АОП – функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна обезпеченост. Особено внимание ще бъде отделено на функцията на агенцията, свързана с извършване на различни видове предварителен контрол, с акцент върху специално въведения през 2016 г. контрол чрез случаен избор. С цел установяване на ефективността на системата за възлагане на обществени поръчки, вторият компонент включва количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори.
Функциите на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция също ще бъдат обхванати като част от прегледа на системите за обжалване и контрол. Ще бъдат изследвани и обменът на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите за предварителен и за последващ контрол.
С оглед специфичния последващ контрол, осъществяван по отношение на обществените поръчки с финансиране от ЕСИФ, в обхвата на оценката ще бъде включена също така ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия при обществените поръчки.
Въз основа на направените констатации експертите на МБВР ще изготвят три доклада, съдържащи конкретни краткосрочни и дългосрочни препоръки за подобрение, а също така план за изпълнение.
Финансирането на дейностите ще бъде осигурено в рамките на проект, осъществяван от АОП по Оперативна програма „Добро управление”.

 


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com