Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 21 септември

Share This:


Правителството прие Национален план в изпълнение на стратегията за грамотността

 

Правителството прие Национален план за действие за периода 2017-2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).
Във всички региони на страната, с цел създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, са планирани конкретни дейности за привличане на общественото внимание към значението на грамотността и за популяризиране на четенето. Заложени са инициативи за подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения, както и дейности за осигуряване на лесен достъп до книги и библиотеки, за обогатяване на училищните библиотеки, за създаване и за поддържане на библиотеки в класните стаи и др.
С цел повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и научна литература Министерството на образованието и науката организира Национална седмица на четенето с различни по вид инициативи на територията на цялата страна като маратон на четенето, приказни герои, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги.
В изпълнение на цел „Повишаване на равнището на грамотност“ се планират регионални външни оценявания на четивната грамотност на 5000 ученици от VI клас и на функционалната грамотност на 5000 ученици от IX клас в 28-те региона с методическата подкрепа на ЦОПУО. 6300 ученици ще бъдат включени в международни изследвания на грамотността (PIRLS, PISA), както и в провеждане на национални изследвания по проблемите на грамотността.
Предвидено е усъвършенстване на държавните образователни изисквания за учебното съдържание и на учебните програми по български език и литература (БЕЛ) в началния етап на основното образование и изработване на учебни програми за провеждане на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, като специално внимание се обръща на дейностите по ограмотяване на възрастни. Предвидено е да бъдат обучени 10 000 неграмотни и слабограмотни лица.
В изпълнение на цел „Увеличаване на участието и приобщаването“ се осигурява допълнителна подкрепа за ученици със затруднения в обучението по БЕЛ, за деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския език, както и безплатен достъп до библиотеки и до електронни ресурси. Чрез регионалните управления на образованието се предоставя информация и се осигурява допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин. Предвидени са обучения и за преодоляване на дигиталната пропаст и за предоставяне на равна възможност на всички учители за участие в европейската електронна платформа за учители eTwinning без значение на географското местоположение и социална позиция.
Планът е изготвен от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с институциите, ангажирани с политиките за насърчаване и развитие на грамотността на местно, на регионално и на национално ниво. Това са Министерството на културата, регионалните управления на образованието, в. „Аз Буки“, Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОПДУЕМ), Националният дворец на децата и Институтът за български език към БАН. Планираните дейности са заложени на база на годишния отчет за изпълнение на Националния план за действие по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2015-2016 г.
Планираните съвместни действия на различните институции и организации, ангажирани в изпълнението на Националния план, са насочени към достигането на заложените в Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността индикатори, както и към максимално сближаване с целите в областта на образованието и обучението, които Европа се стреми да достигне до 2020 г.

 

Утвърдена е единицата на капацитет Фарад като национален еталон на България

 

Правителството утвърди единицата на капацитет Фарад като национален еталон на Република България. Решението е в изпълнение на Дългосрочна програма за развитие на национални еталони (2013 – 2017), приета от Министерския съвет по предложение на председателя на Българския институт по метрология /БИМ/. По този начин ще бъдат изпълнени и препоръките на Европейската регионална организация по метрология EURAMET за дейността на националните метрологични институти.
Националният еталон на единицата на капацитет Фарад ще допринесе за изпълнение на изискванията на Споразумението за взаимно признаване на националните еталони, в това число и признаване на резултатите, направени от БИМ при измерване на капацитет от всички Национални метрологични институти, които са подписали Споразумението. Очаква се повишаване на точността и надеждността на измерванията на предоставяните от Български институт по метрология услуги, особено в области като електроника, електротехническа промишленост, енергетика, съобщения, транспорт, военно дело и др.

 

Утвърден е нов образец на служебен открит лист за преминаването на границата на Свиленград-Капъкуле

Правителството утвърди нов образец на служебен открит лист за преминаването на граничен железопътен преход на ГКПП Свиленград-Капъкуле. Съгласно чл. 39 от Закона на българските лични документи, освен паспортите се издават и заместващи ги документи, какъвто е служебния открит лист за преминаването на границата. Той се издава от МВР на Република България със срок на валидност и с възможност за продължаване, съгласно международните договори.
Промяната се налага във връзка с извършена промяна в структурата на МВР на Република Турция. Дейността на Генерална дирекция „Сигурност“ е преминала към Генерална дирекция „Управление на миграцията“. На база на тази промяна, издадените от българското МВР, служебни открити листове за преминаването на границата са върнати без заверка от турска страна, тъй като са считани за невалидни.
Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Турция за работа на железопътния граничен преход Свиленград – Капъкуле и обслужването на граничната гара Капъкуле е подписана на 17 януари 2006 г. В нея е заложено, че персоналът на българските железопътни предприятия може да използва граничен пропуск, издаден от МВР на Република България в железопътния граничен преход на територията на другата страна.

 

Определени са зони на движение на търсещите закрила чужденци в България

Правителството определи днес периметър за придвижване на търсещите закрила чужденци, настанени в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) в София, Харманли и с. Баня и транзитен център в с. Пъстрогор. Целта е въвеждане на строг административен контрол по време на производството за предоставяне на закрила на чужденците.
Съгласно разпоредбите на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) по време на производството за предоставяне на международна закрила чужденецът има право да се движи в рамките на определената административна област на територията на Република България, която не може да напуска. Определената зона дава достатъчна възможност за движение, за да гарантира упражняването на правата по този закон.
С оглед законовото задължение на търсещите закрила да не навлизат в граничната зона на България, настанените в регистрационно-приемателен център на ДАБ в Харманли могат да се придвижват в определения периметър на територията на област Хасково, без граничната зона.
Настанените в транзитен център в с. Пъстрогор могат да се придвижват на територията на област Хасково, без граничната зона, с изключение на територията на с. Пъстрогор. Необходимостта от съществуване на подобна определена зона на движение по смисъла на ЗУБ в района на транзитен център – с. Пъстрогор ще отпадне до края на 2017 г. От страна на ДАБ са предприети действия за обособяването на центъра в с. Пъстрогор от отворен в затворен тип. Настанените в приемателния център в София не могат да напускат територията на град София, а настанените в с. Баня – територията на област Сливен.

 

На 124,4 млн. лв. годишно се изчислява намалената административна тежест за бизнеса в резултат на изпълнението на 79 мерки от третия план за действие

 

Правителството прие отчет за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. Планът съдържа 130 мерки за намаляване на административната тежест, реализирането на които ще облекчи бизнеса със 144.5 млн. лева годишно.
В периода 1 януари – 30 юни 2017 г. са изпълнени 8 мерки от компетентността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) и Националната агенция за приходите (НАП). В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 3.1 млн. лева годишно.
През отчетния период беше прието изменение на Наредба за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи. С направените промени се намалява срокът за издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи, от 30 на 15 дни, и се предоставя възможност за подаване на документи по електронен път.
Сред най-важните изпълнени мерки е подписаната на 22.05.2017 г. инструкция между ДФЗ и НАП за взаимодействие и обмен на информация, което допринася за намаляването на административната тежест за бизнеса с около 2.6 млн. лева годишно.
От началото на изпълнението на третия план през май 2015 г. до края на юни 2017 г. са изпълнени общо 79 мерки. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 124.4 млн. лева годишно или с 26% от планираното намаление с 30%.

Разширява се обхватът на длъжността „Директор на Института по отбрана“

 

Правителството разширява обхвата на длъжността „Директор на Института по отбрана“. Създава се възможност за директор да се назначава военнослужещ или цивилен служител, хабилитирано лице (професор или доцент) или притежаващо образователна и научна степен „доктор“.
Промяната се реализира чрез допълнения в две правителствени постановления – ПМС № 84 от 26 април 2010 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и ПМС № 54 от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

 

Отпускат се 6569 лева за рехабилитация на военноинвалиди

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 6569 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилнтация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

Осигуряват се допълнително средства за бюджетна програма на МРРБ

Чрез вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МРРБ за 2017 г. се осигуряват допълнителни средства за реализиране на политиките по бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.
Допълнителните 4 млн. лв. са за сметка на намаляване на разходите по бюджетните програми „Геодезия, картография и кадастър” и „Ефективна администрация и координация”.

 

Правителството одобри допълнителни 193 455 лв. по програмата за даровити деца

Министерският съвет одобри допълнителни средства в размер на 193 455 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година.
През настоящата година за Министерството на образованието и науката (МОН) по програмата са определени средства в общ размер на 932 650 лв., в т.ч. 420 360 лв. за предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища за 2016 година.
Допълнителните средства ще се разпределят по бюджетите на общините и на МОН. За постъпилите искания от 33 общини за финансиране на 173 стипендии за 2017 г. необходимите средства са в размер на 167 535 лв., а за издадени от министъра на образованието и науката 27 заповеди за отпускане на стипендии за учениците от държавни училища за 2017 г. са необходими 25 920 лв.
С настоящото постановление и средствата, отпуснати с предишните две постановления на МС № 81 и № 135 от 2017 г., средствата за изплащане на стипендии на децата с изявени дарби стават общо 451 035 лв.
Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2017 г.

 

Правителството одобри декларации по жалби пред Европейския съд по правата на човека

 

Министерският съвет одобри едностранна декларация по делото Георгиев срещу България, пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Жалбата, подадена от г-н Георгиев, е във връзка с нарушаване на правото на справедлив съдебен процес и правото на защита за собствеността, поради отказ на съдебно решение на националните съдилища, постановено в полза на жалбоподателя.
Съдът приема, че фактите сочат нарушение на чл. 6, ал. 1 и чл. 1 от Протокол 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и определя обезщетение в размер общо на 5 100 евро за претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди и направените разходи и разноски по делото.
Спазването на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията изисква от административните орган и да действат в съответствие с констатациите в окончателните съдебни решения на съдилищата.
Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ, българското правителство одобри едностранна декларация, с която прие да заплати на жалбоподателя обезщетението. Така ще се избегне осъдителното решение по делото, както и разноските в процедурата до постановяване на окончателното решение на Съда, и случаят ще бъде закрит.
Министерският съвет одобри също решение за едностранни декларации и плащане на сума в общ размер на 4100 евро за претърпените вреди и направени разходи и разноски по жалбите Йорданов срещу България и Георгиев срещу България пред ЕСПЧ.
Делата касаят нарушения на гарантираната от член 2 от Протокол № 4 към Конвенцията свобода на придвижване поради наложените на жалбоподателите през 2008 г. и 2009 г. забрани за напускане на страната на основание чл. 76, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност. Те са били осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са били реабилитирани.
Разпоредбата на чл. 76, т. 2 е отменена със Закона за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност от 16 октомври 2009 г.
Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранните декларации на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи. С решението за едностранни декларации и заплащането на сумите се слага край на делата, като по този начин се предотвратяват бъдещи допълнителни разходи по тях.
Правителството одобри и решение за приятелско споразумение и плащане на сума в размер на 2500 евро за претърпените вреди и направени разходи и разноски по жалбата Райков срещу Република България пред ЕСПЧ.
Делото касае нарушение на гарантираната от член 2 от Протокол № 4 към Конвенцията свобода на придвижване във връзка с наложената на жалбоподателя забрана за напускане на страната през 2008 г., тъй като той е бил осъждан за умишлени престъпления от общ характер и не е бил реабилитиран.
Забраната за напускане на страната е на основание чл. 76, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност, чийто разпоредби са отменени през октомври 2009 г. именно с цел предотвратяване на сходни нарушения в бъдеще.
Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство прие да заплати на жалбоподателя предложената от ЕСПЧ сума, да одобри приятелското споразумение и с това да закрие делото пред ЕСПЧ.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството учреди възмездно безсрочно ограничено вещно право – сервитут върху част от имот – публична държавна собственост, в полза на община Чирпан. Решението е обосновано от необходимостта да бъдат изградени довеждащ водопровод и довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води, като обектът ще преминава през река Текирска. Сервитутът на обекта ще засегне площ в размер на 96 кв. м от намиращия се в землището на Чирпан поземлен имот с обща площ 1178 кв. м.
От публична държавна в публична общинска се променя собствеността на участък от републикански път II-44 „(О.п. Севлиево – Велико Търново) – Севлиево – Драгановци – Габрово”, от км 24+090 до км 25+700, намиращ се на територията на община Габрово. Изменението се извършва по предложение на кмета на община Габрово, след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура”, тъй като трасето вече е с променени функции.
По предложение на кмета на община Ветово списъкът на общинските пътища се допълва с пътно трасе с номер и наименование RSE 2067 /Ш-2001, Ветово – Глоджево/ – Ветово – /Ш-2302, Семерджиево – Ветово/. С него общата дължина на общинските пътища на територията на община Ветово, където се намира участъкът, става 59,245 км. Допълнението ще даде възможност на общинската администрация да кандидатства за финансиране по програми на Европейския съюз през настоящия програмен период и ще спомогне за постигане на развита, безопасна, комфортна и екологично съобразена с изискванията пътна инфраструктура. С промените общата дължина на общинските пътища на територията на страната се увеличава на 19 511,83 км.
Правителството възложи на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, находящ се в гр. Габрово, ул. Генерал Николов” № 35. Имотът ще бъде предоставен за безвъзмездно управление на ДА ДРВВЗ, за нуждите на Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Велико Търново. Поземленият имот е с площ 2 343 кв. м. и с покупна цена 22 493 лв. Върху него се намират две сгради, предоставени за управление на Агенцията, предназначени за съхраняването на медицински продукти и болнично-домакинско имущество. Придобиването на собствеността върху земята ще способства за осигуряване на по-ефикасен режим на достъпа до медицинската база.
Правителството прие решение, с което да прехвърли собствеността на прилежащ терен към Зимния дворец на спорта на Министерството на младежта и спорта. Имотът се намира в гр. София, район „Студентски” и до сега е бил предоставен за управление на Министерството на образованието и науката (МОН), но не се ползва за нуждите на МОН. С решението се предвижда имотът да бъде отнет от управлението на МОН и да бъде предоставен за управление на ММС, след което се обявява за частна държавна собственост и се апортира в капитала на „Академика 2011″ ЕАД. „Академика 2011″ ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, чийто принципал е министъра на младежта и спорта. Зимният дворец на спорта е включен в активите на „Академика 2011″ ЕАД. Чрез апортиране в капитала му и на прилежащия терен ще се създадат условия за пълноценно използване на целия спортен комплекс, вкл. за изпълнение на нормативните изисквания за наличие на зона, предназначена за паркиране, евакуация и др. около сградата на Зимния дворец на спорта.

Почетният генерален секретар на Европейската асоциация по таекуондо става почетен консул на България във Валония

 

Правителството прие решение за назначаване на Люк Сунье за почетен (нещатен) консул на Република България в Кралство Белгия със седалище в гр. Лиеж и с консулски окръг, обхващащ територията на регион Валония.
Люк Сунье е роден през 1954 г. в Белгия. От 1966 г. развива спортна кариера последователно в спортовете джудо, карате и таекуондо, като е основател на белгийската федерация по таекуондо, а от 2016 г. е и почетен генерален секретар на Европейската асоциация по таекуондо. В областта на бизнеса има богат професионален опит, контакти и безупречна репутация в страната и региона, за който ще отговаря. Сунье е дългогодишен представител на известна марка наши вина в Белгия. Заради професионалната си ангажираност има много контакти сред деловите и медийни среди в Кралството, които използва активно за популяризирането на българското винопроизводство и страната ни.
Новият почетен консул на България за Валония има идеи за реализиране на проекти и дейности, като организиране на събития и срещи между търговските камари на двете страни, участия на български делегации във форуми, фестивали и концерти, представяне на България във валонски градове, както и обмен на експерти в областта на културата, спорта и туристическия бизнес.
Правителството освободи от длъжност Марам Стърн, който заемаше позицията почетен (нещатен) консул на Република България в Кралство Белгия в този регион до момента.

 

Правителството одобри споразумения с Люксембург и Унгария за обмен и защита на класифицирана информация

Правителството одобри проект на Споразумение между България и Люксембург за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, като основа за водене на преговори, и упълномощи председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията да го подпише.
Проектът е резултат от консултации с представители на Великото Херцогство Люксембург, състояли се през месец април 2017 г. в София. В хода на консултациите са отчетени предложенията на страните за промяна на някои от разпоредбите с оглед особеностите на законодателствата на двете държави в областта на защитата на класифицираната информация.
Правителството прие и решение, с което утвърждава Споразумение между България и Унгария за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, подписано на 05 юли 2017 г. в София.
Споразумението е изготвено на базата на предложения от българска страна проект, съгласувано е в рамките на междуведомствения координационен механизъм за водене на преговори и сключване на международни договори за защита на класифицираната информация и съответства на типовия проект на Споразумение, одобрен от Министерския съвет. Проектът е резултат от консултации с представители на унгарската страна.

 

България финансира интерактивен учебен кабинет в одеско училище

Правителството одобри отпускането на 32 674 лева за интерактивен учебен кабинет в Одеското общообразователно училище № 31 и оборудването му с 16 броя компютърни конфигурации и мултимедийно оборудване.
Одобреното за финансиране проектно предложение следва заложените приоритети в приетата от Министерския съвет Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г. Проектът, който ще бъде изпълнен до края на 2017 г., влиза в рамките на приоритет Повишаване на качеството на образованието от Средносрочната програма.
Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на МВнР, предназначен за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ съгласно Закона за държавния бюджет за 2017 г. За България Черноморският регион е приоритетен в политиката на сътрудничество за развитие, а Украйна е сред важните за страната ни партньори по тази политика.

 

Одобрени са меморандуми за сътрудничество и развитие на железопътните коридори на Организацията за сътрудничество на железниците

Правителството одобри меморандуми за сътрудничество в областта на техническото, експлоатационното и търговско развитие на железопътни коридори на Организацията за сътрудничество на железниците (ОСЖД).
През територията на България минават три транспортни коридора на ОСЖД (коридори № 6,10 и 12 по номерацията на ОСЖД) от определените през 2001 г. общо тринадесет главни жп коридори, които се явяват продължение на общоевропейските транспортни коридори с цел осигуряване на оптимална връзка между Европа и Азия.
Меморандумите са основа за приемане на комплексни мерки за усъвършенстване на технологията на превозите за прекратяване спада в обемите на товарните превози и привличане на пътници, използващи железопътния транспорт.
С подписването на меморандумите пред България се открива възможност да развие конкретно сътрудничество със страните извън Европейския съюз относно коридорите, които продължават на Изток, респ. на Североизток.

 

Одобрен е доклад за изпълнението на мерките от Плана за подготовка на Българското председателство към 15 септември 2017 г.

Правителството прие Доклада за изпълнението на мерките от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Към 15 септември са изпълнени 27 от включените в плана 57 мерки, а една е отменена с решение на МС. Динамиката по подготовката се увеличава, което се потвърждава от факта, че за първите 7,5 месеца от приемането на Плана са изпълнени 17 мерки, докато само за последните 2,5 месеца са изпълнени 10 мерки от него. Това се дължи на голямата мобилизация и добрата организация на всички структури, ангажирани с изпълнението.
В отчетния период са одобрени ключови програмни документи – Проект на Програма на Българското председателство, Културната програма на Българското председателство, Календар на събитията, които ще се проведат в България по време на Председателството и Насоки за планиране и организиране на събитията.
По време на нашето председателство ще се проведат над 200 събития – основно в София, но също и във Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново. Това са срещи на Съвета на министрите на Европейския съюз, конференции на ниво министри, срещи на експертно ниво на работните органи на Съвета, събития от парламентарното измерение, конференции и кръгли маси под егидата на Българското председателство, както и няколко традиционно провеждащи се визити със специална програма.
В периода 30 юни – 15 септември 2017 г. са извършени редица действия по провеждане и финализиране на важни обществени поръчки. Малък брой от мерките ще бъдат изпълнени непосредствено преди началото на Председателството поради необходимостта да се отчете напредъкът по обсъжданите досиета по време на Естонското председателство на Съвета на ЕС.

 

Променя се размерът на частта от продажната цена на иглолистната дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори

 

Правителството промени размера на частта от продажната цена на иглолистната дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори, която държавните предприятия внасят във фонд „Инвестиции в горите”. Целта на промяната е да има икономически стимул за усвояване на повредената иглолистна дървесина чрез предлагането й на граждани на достъпни цени. Отчисленията, които държавните предприятия правят за фонд „Инвестиции в горите”, се намаляват и изравняват за всички държавни предприятия в размер на 1 лв. за кубичен метър дървесина. Промяната засяга в най-голяма степен „Южноцентрално държавно предприятие” и „Югозападно държавно предприятие”, които са с най-голям обем засегната от вредители и природни бедствия дървесина.

Правителството одобри Наредба за изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии

Правителството одобри нова Наредбата за изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии. С това се осигурява прилагането на европейския регламент относно въжените линии март 2016 г
Измененията предвиждат процедурите за оценяване на съответствието на въжените линии да се извършват към всяка от подсистемите им и към отделните компоненти. До този момент това се е правело и за въжената линия в цялост. Целта е да се повиши контрола и да се засили вниманието към отделните подсистеми на лифтовете.
Въвежда се и ново задължение за производителите, вносителите и дистрибуторите на подобни компоненти, да осигуряват проследимост на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии. Икономическите оператори ще трябва да поддържат информация за всеки икономически оператор, който им е доставил дадена подсистема или дадено предпазно устройство, и за всеки икономически оператор, на когото те са доставили дадена подсистема или дадено предпазно устройство. Тази информация трябва да е налична за срок от 30 години от датата на доставката. Целта е да се установи оперативно доставчикът в случай, че бъде установено, че дадена подсистема не отговаря на процедурите за оценяване на съответствието.
Очакванията на експертите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която е контролен орган за въжените линии, е, че променените изисквания няма да рефлектират пряко върху операторите на въжени линии в България, които и към момента са готови да отговорят на тези изисквания.

Правителството прие Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Министерският съвет прие Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В нея се дефинират основните правила и източниците на финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование, актуализира се и се обединява обхватът на съществуващите подзаконови нормативни актове, които имат отношение към финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. Регулират се и възможностите за провеждане на местните и институционалните политики.
В наредбата са разписани и условията за включване на частните детски градини и училища в системата на държавното финансиране, предоставянето и отчитането на получените от тях средства от държавния бюджет, редът за преустановяване на държавното финансиране и възстановяване на неизразходваните средства. Разработена е и методика за определяне на максималния размер на средствата за дете/ученик, които частните градини и училища, включени в системата на държавно финансиране, могат да събират от родителите за компенсиране на извършени от тях разходи.
С оглед разграничаване на финансирането от държавния бюджет от финансирането от страна на родителите и от други източници, както и за да се избегне свръхфинансиране на дейности, в проекта на Наредба е предвиден механизъм за разделение на общите разходи по източници на финансиране. Включени са и разпоредби по отношение на контрола върху публичното финансиране.

 

Приета е наредба относно дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в ДКСИ

Правителството прие Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).
Съгласно § 67, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г. дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи преминава като дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по сигурността на информацията. Разпоредбата е в сила от 01.01.2017 г.
С това към правомощията на Комисията са включени и тези по преноса и разпространението на класифицираната информация на територията на страната. Съгласно правилата на документалната сигурност на класифицираната информация и по-конкретно чл. 81, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация куриерите, които пренасят материали и/или документи, съдържащи класифицирана информация, на територията на страната, и охраната носят оръжие. До този момент изпълнението на правомощията на ДКСИ не изискваше носене на оръжие.
Предложеният проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ОБВВПИ), и контрола над тях в ДКСИ ще създаде правен режим за осъществяване на тези дейности в ДКСИ. Наредбата съдържа детайлна уредба на дейностите по придобиване, съхранение и отчет на ОБВВПИ, транспортиране с автомобилен транспорт и пренасяне на ОБВВПИ, извършване на технически прегледи и ремонт, носене и употреба на служебно оръжие, контрол върху дейностите с ОБВВПИ. Ясно са регламентирани отговорностите в хода на осъществяване на отделните дейности, свързани с ОБВВПИ.

 

Кандидатите за посредническа дейност по наемане на работа ще се регистрират с по-малко документи

Кандидатите за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, ще се регистрират с по-малко документи в Агенцията по заетостта. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, които бяха одобрени от правителството.
След промяната ще отпадне изискването кандидатите да предоставят копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Агенцията по заетостта ще проверява обстоятелствата, свързани с регистрацията на кандидатите по служебен ред.
Целта на промяната е да се облекчи съществуващият регистрационен режим, да се намалят административните разходи за бизнеса и да се повиши качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги.

Изменя се Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките

Правителството прие промени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, с което в българското законодателство се въвеждат измененията на три европейски директиви за безопасността на играчките.
Наредбата определя правилата за употреба в детските играчки на химични вещества, класифицирани като мутагенни, карциногенни и токсични за репродукцията. Когато играчките са предназначени за деца под 36 месеца или са предназначени да се слагат в устата, тези вещества следва да отговорят на определени от Европейската комисия специфични гранични стойности, които гарантират безопасността на детето.
Измененията и допълненията в Наредбата са свързани с промени в
граничните стойности на веществата бисфенол А, фенол и олово в играчките
и трябва да бъдат приложени както следва: за олово – от 28 октомври 2018
г., за фенол – от 4 ноември 2018 г., а на бисфенол А – от 26 ноември 2018 г.

 

Инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа се допълва със съвместен подход към електроенергийния пазар, енергийната ефективност и възобновяемата енергия

Сътрудничество на пазара на електроенергия, взаимодействие в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия – това са новите моменти, които допълват меморандума по инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC), подписан на 10 юли 2015 г. Проектът бе одобрен на днешното правителствено заседание и предстои да бъде подписан в Букурещ на 27-28 септември. Тогава в румънската столица ще бъде проведена среща на министрите от държавите, участващи в инициативата.
С допълненията страните се ангажират да положат всички възможни усилия за осигуряване на устойчива регулаторна рамка в електроенергийния сектор. Ще бъдат предприети съвместни мерки за обединение на пазарите по CESEC с вътрешния енергиен пазар. Това ще повиши ликвидността и гъвкавостта на енергийната система и ще позволи пълноценно използване на регионалния потенциал за енергийна ефективност и възобновяема енергия.
Основна цел на направените допълнения е да бъде създаден по-голям, по-ликвиден и конкурентен регионален енергиен пазар в Югоизточна Европа, за да се гарантира сигурността на електроснабдяването на възможно най-ниската цена за потребителите.
Проектите, с които България ще участва в разширяването на инициативата, са обединени в две основни групи: междусистемен електропровод между България и Гърция и вътрешни мрежови подсилвания в България; както и подсилване на междусистемната връзка между България и Румъния („Черноморски коридор“).
Инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа стартира през февруари 2015 г. в София. Тя оказа положително въздействие за ускорено изпълнение на приоритетни инфраструктурни проекти в газовата област, което е основен фактор за по-справедливи цени за потребителите и ефективно функциониране на енергийните пазари.

 

Приет е нов Устройствен правилник на МОСВ

Нов Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите прие правителството. С предложените промени се постига оптимизация на дейността, извършва се вътрешно преструктуриране и оптимизиране на дирекциите, както и се прецизират функциите им. Преструктурирането на администрацията ще доведе до оптимизация на дейността и адекватно разпределение на отговорностите.
Администрацията на Министерството на околната среда и водите се увеличава с десет щатни бройки и администрацията на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Перник се увеличава с една щатна бройка, като увеличението се извършва за сметка на намаление на щатната численост в седем второстепенни разпоредители с бюджетни средства.
В Министерството на околната среда и водите се извършва преструктуриране на три от дирекциите от общата администрация, като числеността на служителите от общата администрация не надхвърля допустимите 30 на сто от общата численост на министерството. Броят на дирекциите в специализираната администрация се запазва, като три дирекции се преобразуват и се прецизират функциите им.

Отпадат 4 и се облекчават над 30 регистрационни и лицензионни режима в земеделието

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, с който се изменят 11 действащи закона и прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Одобрените промени са с цел намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на 4 и облекчаването на над 30 регистрационни и лицензионни режима.
Измененията в нормативната уредба включват:
– поддържане на публични електронни регистри на интернет страниците на съответните администрации;
– утвърждаване на образци на документи и възможност за подаване на заявления по електронен път в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление;
– отпадане на изискването за представяне на документ за платена такса, когато плащането е извършено по електронен път;
– премахване изискването за представяне на официални удостоверителни документи на хартиен носител, до които администрацията има достъп по служебен път.
Предвижда се в 2-месечен срок от влизането в сила на закона ръководителите на съответните администрации да одобрят образците на документи и да ги публикуват.
Отпада изискването за производителите на посевен и посадъчен материал освен като земеделски стопани да се регистрират и в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апропация и семеконтрол. Облекчават се процедурите за промяна на предназначението на земи по Закона за горите и по Закона за опазване на земеделските земи. Предвижда се в случаите, в които инвестиционното намерение не може да се реализира поради наложени с нормативен или административен акт забрани, решението за промяна на предназначението на земеделска земя да бъде отменяно по искане на собственика или инвеститора на обекта, а заплатената такса да бъде възстановявана.

Правителството предлага трети мандат за Александър Арабаджиев като съдия в Съда на Европейския съюз

Александър Арабаджиев да бъде предложен за трети мандат като кандидат на България за съдия в Съда на Европейския съюз (СЕС), реши Министерският съвет.
По силата на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) на всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите и генералните адвокати на Съда на Европейския съюз като е предвидена възможност съдиите, чийто мандат изтича, да бъдат преизбирани. В тази връзка, в грама, получена от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз – Брюксел в Министерството на правосъдието и в Министерството на външните работи, се посочва, че мандатът на четиринадесет съдии и пет генерални адвокати в СЕС изтича на 6 октомври 2018 г. и държавите-членки на Европейския съюз са приканени да излъчат своите кандидатури най-късно до 30 ноември 2017 г. Сред съдите, чиито мандат изтича на 6 октомври 2018 г., е и този на българския съдия Александър Арабаджиев.
Съгласно ДФЕС изборът на съдиите и генералните адвокати на Съда се извършва измежду личности, които представят всички гаранции за независимост и които отговарят на всички условия, изисквани в техните съответни държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност. Те се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години, след консултация с Комитета по чл. 255 от ДФЕС.
Александър Арабаджиев има безспорни заслуги в реформирането на съдебната система и в утвърждаването на върховенството на закона като принцип в дейността на българските институции. Работи като съдия в Районния съд в Благоевград (1975 – 1983 г.), в Окръжния съд в Благоевград (1983 – 1986г.), във Върховния съд (1986- 1991 г.), в Конституционния съд (1991 – 2000 г.). Бил е член на Европейската комисия по правата на човека (1997 – 1999 г.) на Европейския конвент за бъдещето на Европа (2002 – 2003 г.), както и наблюдател в Европейския парламент. Активно работи и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). През 2006 г., с решение на МС той е одобрен за съдия в Съда на Европейските общности, където изпълнява своите функции от 12 януари 2007 г. След избирането му за съдия в Съда на Европейските общности съдия Арабаджиев бързо изгражда солиден професионален авторитет и с решение на МС от 29 декември 2011 г. е преизбран като кандидат на България за съдия в СЕС и неговият мандат е бил подновен.
След одобряването на Александър Арабаджиев за кандидат на Република България за съдия в Съда на Европейския съюз, следва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи да представи неговата кандидатура на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС

Правителството одобри българската позиция за участие в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ на Европейския съюз, което ще се проведе на 25 септември в Брюксел. На него ще бъдат представени приоритетите на Естонското председателство, както и ще бъде подготвено редовното заседание на Европейския съвет на 19-20 октомври. Ще се обсъди и Писмото с намерения относно Годишната работна програма на ЕК за 2018 г.
Съвет „Общи въпроси“ ще заседава и по чл. 50, като ще бъде обсъдено актуалното състояние на процеса на оттегляне на Обединеното кралство след третия кръг на преки преговори (28-31 август 2017 г.) и отлагането по искане на британската страна на четвъртия кръг на преговорите, който ще започне на 25 септември 2017 г. вместо седмица по-рано.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com