Вижте всички решения на правителството в оставка от заседанието му на 14 декември, тази година

Share This:


Приет е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението към 30 ноември на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.
От общо 213 мерки със срок на изпълнение до 30 ноември са изпълнени 149. Неизпълнението е 30%, което представлява намаление спрямо септември и октомври, когато процентите бяха 32,1 и 30,7. От нереализираните мерки 19 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Законопроектите, представляващи неизпълнени мерки, са 27. От тях 14 са внесени в Народното събрание и се намират на различен етап на приемане. По отношение на останалите законопроекти ресорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в Народното събрание.
В приложение към доклада са посочени директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар с изтекъл или изтичащ срок за транспониране до 31 май (шест), както и такива, чийто срок за нотификация пред Европейската комисия е до края на ноември (11). Това представлява 1,7% неизпълнени директиви – 17 от общо 1019.
Утвърдени са националните еталони за електрична мощност и за интензитет на светлината

Правителството утвърди националните еталони на България на единицата за електрична мощност и за интензитет на светлината. Основание за това са Законът за измерванията и Наредбата за утвърждаване на националните еталони на България и за начина за използването и съхраняването им.
Основните метрологични характеристики по отношение на еталона на единицата за интензитет на светлината са измервателен обхват от 10 cd до 300 cd при цветна температура от 2042 К до 2856 К и относителна разширена неопределеност U=1,5%. Основните метрологични характеристики на националният еталон за електрична мощност и енергия при 50 Hz са: измервателни обхвати за ток от 0,1 А до 100 А; измервателни обхвати за напрежение от 60 V до 480 V; фактор на мощността от 1 до 0 ind или cap; честота от 40 Hz до 60 Hz; най-добра неопределеност на измерване с еталона 16 ppm.
С приетите решения ще се постигне проследимост в областта на измерване на интензитет на светлината и на електрична мощност и енергия при 50 Hz чрез осигуряване на национални еталони, които се използват като основа за определяне стойностите на други еталони на съответната величина и средства за измерване на производни величини.
Определянето на националните еталони ще допринесе за изпълнение на изискванията на Споразумението за взаимно признаване на националните еталони, резултатите от измерване и сертификатите от калибриране (CIPM-MRA), подписано от България. По този начин се осигурява признаване на резултатите на Българския институт по метрология от измерване на величините интензитет на светлината и електрична мощност и енергия при 50 Hz от всички национални метрологични институти, които са подписали Споразумението. Ще се осигури еквивалентност на измерванията в страната с тези в държавите, членки на Конвенцията на метъра, както и единна основа на всички измервания за разпространяване на единиците чрез калибриране в страната.
В областта на вътрешния одит ще се прилагат директно международните стандарти
за професионална практика

Правителството отмени ПМС №71 от 2014 г., с което са утвърдени стандарти за вътрешен одит в публичния сектор. Причината за това е, че с приетите изменения и допълнения на Закона за вътрешния одит в публичния сектор при осъществяване на дейността по вътрешен одит беше въведено прилагането на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издадени от Института на вътрешните одитори в Алтамонте Спрингс, Флорида, САЩ и е отпаднало законовото основание Министерският съвет да утвърждава Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, които съответстват на международните стандарти за вътрешен одит.
На практика, според новите законови изисквания, при извършването на дейността по вътрешен одит следва да се спазват цитираните международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит, вместо Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, утвърдени с ПМС 71/2014 и валидни до последните изменения в Закона за вътрешния одит в публичния сектор, макар че и те отговаряха на международните стандарти.
Правителството ще изпълни пет решения на ЕСПЧ

Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека по пет жалби срещу България.
По делото на жалбоподателите Маринова, Златанов и Финдулов ЕСПЧ констатира, че е нарушена свободата на изразяване на мнение, тъй като тримата са осъдени и глобени заради свои жалби към служители в държавната администрация. Според Съда в Страсбург, санкциите имат ефекта на потискане на подаването на жалби срещу длъжностни лица. Такива мерки могат да се разглеждат като необходими само при изключителни обстоятелства, когато се докаже убедително, че подалите жалби съзнателно се стремят да навредят на длъжностните лица, чието поведение критикуват. Присъденото обезщетение е общо 15 850 евро.
Здравко Станев получава 3500 евро за неимуществени вреди, след като е осъден с „непропорционално наказание”, по определението на ЕСПЧ, за обида на длъжностно лице – съдия от Районния съд в Казанлък.
4400 евро обезщетение и разноски ще бъдат изплатени на бившата служителка от НСС Миряна Петрова, която е освободена от работа на основание отказ да й бъде издаден достъп до класифицирана информация, необходим за изпълнение на служебните й задължения. Тя е обжалвала прекратяването на трудовия договор, но претенциите й са отхвърлени. Според ЕСПЧ българският съд е трябвало да проучи основанията за отказ.
По делото „Димитрови срещу България” ЕСПЧ се е произнесъл по същество през март 2015 г. С настоящето решение се определя само обезщетението за имуществените вреди. Съдът постановява то да е в размер на 429 810 евро – стойността на отнетото от държавата имущество, съгласно решенията на националните съдилища, и 500 евро разходи и разноски по делото.
По повод жалбата на Кулински и Събев срещу конституционната забрана за гласуване от страна на лишените от свобода, ЕСПЧ заключава, че автоматичната обща забрана затворниците да гласуват, без да се взема предвид продължителността на наказанието и индивидуалните обстоятелства, не е приемлива. Съдът не присъжда обезщетение на жалбоподателите, тъй като смята, че решението му, само по себе си, е справедливо обезщетение. Присъдени са 2727 евро разноски по делото.
Осигурени са 5800 лв. за стипендии на деца
с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в размер на 5 805 лв.
Отпуснатите средства са предвидени в централния бюджет и са за ученици от училищата по изкуства към Министерство на културата, придобили право на стипендия през третото тримесечие на 2016 г.
Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени
по бюджетите на четири министерства

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/ бюджетни програми по бюджетите на министерствата на културата, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на правосъдието.
Оптимизацията на разходите по бюджета МК води до увеличаване на разходите по програма „Национален фонд „Култура”, „Популяризиране на българската култура в чужбина”, „Сценични изкуства”, „Обучение на кадри в областта на изкуствата и културата”, „Администрация”, „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”, „Опазване на недвижимото културно наследство”. Промените се реализират в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
Промените по бюджета на МРРБ се правят с цел постигане на очакваните резултати от изпълнението на бюджетните програми през 2016 г. Така се осигуряват средства за изпълнение на целите по политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда и политиката за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита. Средствата са осигурени чрез намаляване на разходите за политики за усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, както и от други бюджетни програми, свързани с гражданската регистрация и административното обслужване на населението и администрация и координация.
С измененията по бюджета на МТИТС се намаляват разходите на административното обслужване, медицинска и психологическа експертиза, като средствата се прехвърлят за управление и развитие на транспорта, електронната и съобщителна инфраструктура, електронното управление и информационните технологии. Предвидено е 1 263 270 лв. от сумата да бъдат използвани за покриване на част от разходите по покупката на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания. Корабът е включен в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., в рамките на проекта „Подобряване на системите за навигация и типохидрографните изменения по р. Дунав-фаза 2“. За покупката му се изисква първоначално влагане на бюджетни средства, които в последствие ще бъдат възстановени от ОПТТИ.
Вътрешнокомпенсирани промени се правят и по бюджета на Министерството на правосъдието. Те целят финансовото осигуряване на Главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“, както и попълване на недостиг по бюджета програма „Администрация“.
Читалище във Варна ще ползва безвъзмездно
за нов 10-годишен период държавен имот

Правителството даде съгласието си да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот – частна държавна собственост, в полза на Народно читалище „Отец Паисий – 1934“ във Варна. Имотът се намира на ул. „Братя Бъкстон“ №12а и с решение на МС от 2006 г. и към момента се използва от школите, клубовете и формациите към читалището. Решението ще даде възможност за продължаване на богатия културен живот в района.
Учредено бе право на прокарване в полза на община Айтос върху имоти – публична държавна, дадени за управление на Министерството на земеделието и храните. Целта е да бъде изграден обектът: „Свързване на съществуващи основни колектори и изграждане на общ довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадни води – гр. Айтос, и заустващ колектор“.
Правителството направи и технически промени в свое решение от тази година, с което на община Стара Загора са предоставени имоти – публична държавна собственост, за реализиране на проект по процедурата за подкрепа за професионалните училища в България по Оперативна програма „Региони в растеж“. За да отговори на изискванията на програмата, кабинетът уточнява, че имотите се предоставят за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти в землището на с. Равногор, община Брацигово, управлявани от Министерството на земеделието и храните. Общата им площ е 191 дка. Решението е във връзка с намаляването в началото на годината на територията на защитена местност „Атолука“.
Утвърдено е Споразумението за икономическо
и техническо сътрудничество между България
и ОАЕ

Министерският съвет утвърди подписаното през октомври т. г. междуправителствено споразумение на България и Обединените арабски емирства за икономическо и техническо сътрудничество. Документът регламентира взаимодействието между двете страни с цел укрепване на икономическите контакти и увеличаване на двустранните търговски връзки.
България и ОАЕ ще работят за засилване на партньорството в редица области от взаимен интерес, ще насърчават контактите между бизнес организациите от двете страни, в това число чрез размяна на бизнес визити и участието в панаири и изложби, които се провеждат на тяхна територия, ще съдействат за повишаване на ролята на малкия и средния бизнес в двустранните икономически връзки.
Със Споразумението се създава Смесена икономическа комисия, която ще следи за изпълнение на ангажиментите. Тя ще се съпредседателства от министрите на икономиката на България и на ОАЕ.
България и Черна гора ще си сътрудничат
в областта на туризма

Министерският съвет утвърди подписаното през юни т. г. междуправителствено споразумение между България и Черна гора за сътрудничество в областта на туризма и прие едностранна интерпретативна декларация по чл.10 от документа.
Документът цели да насърчи партньорството между националните туристически органи, предприятията и браншовите туристически организации от двете страни. Предвижда се взаимно участие в международни изложения, панаири, конференции и семинари, обмен на информация в сектора, сътрудничество в обучението на човешките ресурси и размяна на учебни посещения, както и активни контакти в рамките на Световната организация по туризъм.
Приемането на едностранната интерпретативна декларация по чл. 10 от Споразумението е в следствие на това, че с подписването му се прекратява действието на Спогодбата между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на туризма от 1997 г., която обаче ще остане в действие в отношенията между България и Сърбия.
Приети са резултатите от четвъртото заседание
на българо-азербайджанската
междуправителствена комисия

Министерският съвет одобри резултатите и утвърди протокола от четвъртото заседание на българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Заседанието бе проведено в Баку на 29-30 септември 2016 г. под съпредседателството на министъра на икономиката Божидар Лукарски, заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков и министъра на транспорта на Азербайджан Зия Мамедов.
Обсъдени са въпроси по основните области на двустранно сътрудничество, сред които търговията, енергетиката, транспорта и информационните технологии, селското стопанство, туризма, културата, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и благоустройството, социалната политика и др.
Комисията набеляза мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в области от взаимен интерес.
Правителството одобри резултатите от заседания
на Съвета на ЕС

Министерският съвет се запозна с резултатите от заседанията на Съвета на Европейския съюз по външни работи (Търговия), земеделие и рибарство и образование, младеж, култура и спорт.
В дневния ред на министрите, отговарящи за търговията, които се срещнаха 11 ноември в Брюксел, бяха модернизирането на инструментите за търговска защита и нова антидъмпингова методология, трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ, споразуменията за свободна търговия на ЕС с Япония и Меркосур. След заседанието беше подписан и Протокол за присъединяване на Еквадор към Споразумението за търговия, сключено между ЕС и неговите държави-членки и Колумбия и Перу.
На срещата на министрите на земеделието, проведена на 14 и 15 ноември в Брюксел, България представи резултатите от министерската конференция за заболяването заразен нодуларен дерматит, проведена на 8 и 9 септември в София. Комисията коментира, че заболяването е едно от основните предизвикателства на годината и изрази мнение, че благодарение на масивната ваксинация и бърза реакция ситуацията вече е под контрол.
Съветът постигна споразумение по възможностите за рибарство на определени дълбоководни рибни запаси за 2017 г. и 2018 г. Експертната група представи доклад за селскостопанските пазари. В него са включени препоръки за подобряване на позицията на фермерите в агрохранителната верига в няколко направления като прозрачност на пазара, управление на риска, търговски практики, достъп до финансови инструменти и други. Засегнат е проблемът с нелоялни търговски практики и вероятността за въвеждането на базово законодателство за ограничаването му. Комисията представи и резултатите от проведеното проучване за кумулативното въздействие на отстъпките в споразуменията за свободна търговия по отношение на селскостопанските продукти. Проучването обхваща 12 бъдещи търговски споразумения в сектора на хранително-вкусовата промишленост и тяхното влияние върху цените производителните и производствени обеми за редица продукти. Министрите се обединиха около необходимостта от балансирани търговски споразумения, които да са съобразени с уязвимостта на някой селскостопански сектори на ЕС.
Одобрен беше и доклад за участие на страната ни в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което се проведе на 21 и 22 ноември в Брюксел.
В частта за образование беше приета Резолюция относно нова програма за умения за приобщаваща и конкурента Европа и предложение за препоръка на Съвета за повишаване на уменията – нови възможности при възрастните. Бяха приети и заключения относно предотвратяването на радикализацията, водеща до свързан с насилие екстремизъм. Обсъдени бяха образователни политики, насочени предоставянето на равни шансове на всички възрастови групи за развитието на техните индивидуални способности и умения. Във формат министри, отговорни за младежта, Съветът прие Заключения за насърчаване на нови подходи в работата с младежите. Министрите на културата обсъдиха предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за Европейска година на културата (2018), както и за решение за предстоящи действия на Съюза „Европейски столици на културата” в периода 2020-2033 г.
„МЛ-Консулт – 2009“ ЕООД ще добива пясъци
и чакъли от находище „Девенци“

„МЛ-Консулт – 2009“ ЕООД, гр. Плевен, ще добива строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Девенци“, участъци „Западен“ и „Източен“. Кариерата се намира в землището на с. Девенци, с. Чомаковци и гр. Койнаре, община Червен бряг. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, с което дружеството е определено за концесионер на находището според Закона за подземните богатства.
Концесията се предоставя за срок от 25 години, като през този период концесионерът ще инвестира 2 млн. лева. Очакваното концесионно плащане за целия период ще надхвърли 1 007 370 лева. Половината от него (без ДДС) ще постъпва по бюджета на общината.
Правителството прие Доклад за напредъка
в изпълнението на мерките в НПР 2016

Министерският съвет прие Доклад за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2016 г. за периода май – октомври. Документът е изготвен на основание РМС 406/2014 г. за определяне на механизъм за ежегодно актуализиране на НПР и за отчитане изпълнението на мерки и действия за постигане на националните цели в изпълнение на стратегия „Европа 2020“ и на специфичните препоръки на Съвета на ЕС в рамките на Европейския семестър.
Докладът съдържа информация за напредъка в изпълнението на мерките в НПР и за рисковете, които стоят пред тяхното осъществяване според заложените в програмата срокове. Направена е и оценка на напредъка по отделните политики. Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи препоръките на Съвета на ЕС от 14 юли 2015 г. и от 12 юли 2016 г., както и мерки, насочени за подобряване на конкурентоспособността на икономиката и за постигане на националните цели по стратегия „Европа 2020“.
За настоящата година препоръките към България са четири и са в областите с макроикономически дисбаланси – фискална политика, банков и небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността. Те до голяма степен препокриват препоръките от 2015 г. Нов момент е включването на препоръка в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на възлагащите органи и на Агенцията по обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и на контрола върху провеждането им. Отчетът показва, че голяма част от мерките, адресиращи макроикономическите дисбаланси, са изпълнени в срок или са във фаза приемане от Народното събрание.
Правителството предлага на Народното събрание
да подкрепи продължаването
на програмата за саниране

Правителството одобри доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. С решението се прави и предложение до Народното събрание да подкрепи продължаването на изпълнението на програмата и действията на Министерския съвет за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лева.
Прогнозните данни за изпълнението на програмата до края на 2016 г. на база изготвен анализ и предоставени данни от Българска банка за развитие (ББР) показват, че прогнозна стойност на сключените анекси към 31 декември 2016 г. ще достигне 953 072 604,35 лева, а тази на сумите, които ще бъдат разплатени към 31 декември 2016 г., ще е в размер на 391 354 454,61 лева. Разчетите сочат, че са достигнати границите, до които ББР може да поема ангажименти за плащане, поради което се пристъпва към увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв.
Сред мотивите за продължаване на програмата са стабилната нормативна осигуреност на национално и на европейско ниво; реална стъпка за нова инвестиционна политика за енергийна ефективност на сградите в България; енергийни спестявания с дългосрочен ефект и за цялостни технически решения за обновяване на жилищните сгради в България, мярка с национален мащаб, чрез която възможностите за финансиране достигнат до частните собственици в жилищните сгради на цялата територия на страната и др.
Приета е нова тарифа за таксите, които се заплащат при предоставяне на административни услуги
по Закона за туризма

Министерският съвет прие нова тарифа за таксите, които се събират при представяне на административни услуги по Закона за туризма. Целта на документа е да приведе действащите към момента такси в съответствие с методите за тяхното изчисление съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, както и да намали административната тежест на бизнеса и гражданите.
При подготовката на новата тарифа е направен детайлен анализ на разходите, пряко свързани с категоризиране и сертификация на туристически обекти, по извършване и проверка на място, разглеждане и обработка на документи, издаване на удостоверения, поддържане на регистри и други. Тарифата представя минималните нива на таксите, които ще са необходими за покриване на преките и косвени разходи, свързани с издръжка на дейностите по закона. Проектът предполага увеличение на някои от таксите и на намаляване на други, които надвишават преките разходи, свързани с дейностите по тях. Предложените размери са приведени в съответствие с методите на изчисление съгласно Методиката за определяне на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.
Според новия проект разглеждането на заявление за регистрация на туроператорска и на туроператорска агентска дейност ще се таксува по 500 лв. За вписване в Регистъра на туроператорите туристически агенти и издаването на удостоверение на регистрация ще се заплаща такса в размер на 3500 лв., съответно 1800 лв. За категоризиране на места за настаняване клас А ще се събират такси от 500 лв. до 5000 лв. в зависимост от броя на стаите им, а за местата за настаняване клас Б – от 200 лв. до 4000 лв.
За категоризиране на заведения за хранене и развлечения сумите са от 150 лв. до 2000 лв. според броя на местата за сядане. При балнеолечебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове ще се събират 500 лв. за разглеждане на заявление за сертифициране, а вписването им в националния туристически център и издаване на сертификат – 1000лв.
Правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители ще се вписват в специализирани регистри срещу такса в размер на 125 лв.
Трудовите посредници ще се регистрират
с по-малко документи

Редът за регистрация за посредническа дейност по наемане на работа ще се облекчи. Отпада изискването кандидатите да прилагат удостоверения от Националната агенция за проходите и съответната община за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението за регистрация в Агенцията по заетостта. Необходимите документи ще се изискват по служебен път. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, които бяха одобрени от правителството.
Новите разпоредби отразяват направените по-рано промени в Закона за насърчаване на заетостта, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Наредбата за административното обслужване. Предложените изменения са част от плана за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса.
Ще отпадне изискването посредниците да уведомяват ИА „Главна инспекция по труда“ при промяна на офиса за извършване на посредническа дейност, както и при откриване на офиси в населени места извън мястото на регистрацията им.
Министерският съвет определи условията и реда
за извършване на детските и ученическите пътувания с обща цена

Министерският съвет прие Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Тя се издава на основание на Закона за туризма по съвместно предложение на министрите на туризма и на образованието и науката.
С наредбата се уреждат условията и редът на извършване на туристически пътувания с обща цена, когато потребители на услугата са деца и ученици. Основната цел на тези пътувания е да се разнообрази и обогати учебно-възпитателната дейност, да се постигне активно и разнообразно оползотворяване на свободното време на децата и учениците. Туристическите пътувания могат да бъдат организирани под формата на детски лагер, екскурзионно летуване, поход, училища сред природата (зелени училища, пътуващи училища), ски ваканции и обучение по зимни спортове, както и други пътувания с учебно-възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел.
Извън обхвата на наредбата са еднодневните екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща цена, прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско, областно, национално и международно ниво, както и посещенията на театър, кино, изложба, цирк, концерт и др.
С наредбата се въвеждат конкретни правила и процедура, при които да се реализират туристическите пътувания на деца и ученици с обща цена, като детайлно е описано съдържанието на договора между туроператора, който организира групово туристическо пътуване, и директора на институцията, която инициира пътуването. За всяко туристическо пътуване директорът на иницииращата институция е длъжен да създаде организация за информирането на родители, настойниците или попечителите на деца или учениците или лицата, които полагат грижи за дете, за провеждане на конкретно туристическо пътуване и получаване на тяхното съгласие.
Наредбата регламентира и изисквания за квалифициран персонал, който е ангажиран да обезпечи нормалното протичане на пътуването – учители, педагогически и медицински специалисти, като за всяка група се определя ръководител, а един от тях е главен ръководител. Броят на лицата, придружаващи децата и учениците, се определя спрямо броя на пътуващите деца и ученици и специфичните им нужди. Когато в групите за туристическо пътуване са включени деца или ученици, настанени в социална услуга от резидентен тип или в специализирана институция, като придружаващо лице може да бъде включен и педагогически специалист, възпитател, психолог или медицински специалист от социалната услуга или специализираната институция.
При провеждането на туристически пътувания извън страната, е предвидено задължителното включване и на представител на туроператора. Въведени са и конкретни изисквания, свързани с нощуването, храненето, посещаването на плаж и организирането на други занимания за деца и ученици по време на пътуването.
Контролът по спазване на изискванията на наредбата е възложен на Комисията за защита на потребителите, Министерството на образованието и науката, регионалните здравни инспекции, Българската агенция за безопасност на храните и специализираните органи за контрол, компетентни в съответната област, съгласно приложимото законодателство. За нарушения ще се налагат санкции, предвидени в законите за туризма, за храните и за здравето.
Наредба въвежда правила за минимализиране
на големи аварии при свързаните с нефт
и природен газ дейности

Министерският съвет прие Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Така в българското законодателство се транспонира Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води.
Наредбата цели да бъдат сведени до минимум случаите на големи аварии при свързаните с нефт и природен газ дейности. Тя ще доведе до ограничаване на последиците при евентуални аварии, като по този начин се подобри защитата на морската среда и крайбрежните зони. Определени са изисквания и условия за безопасно търсене, проучване или добив на нефт и природен газ и са ограничени евентуални смущения на собственото производство на енергия в Европейския съюз. С наредбата се регламентират механизми за реакция в случаи на аварии.
Приета е Наредба за общите изисквания
към информационните системи, регистрите
и електронните административни услуги

Правителството прие Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Изискването е на Закона за електронното управление.
Наредбата адресира проблеми, свързани с идентифицирането на рискове при наличните информационни системи и регистри, така че те да могат да посрещнат предизвикателства от гледна точка на натоварване, информационна сигурност и защита на личните данни. Документът урежда спецификите на националното хранилище за отворен изходен код на всички системи, разработени по проекти, без значение от източника на тяхното финансиране. За да се подпомогнат администрациите при възлагане на обществени поръчки, е създаден и шаблон за технически спецификации на проекти за е-управление, който обхваща всички общи изисквания към системи – за сигурност, за интеграция, за ползваемост, за процес на разработка. Не на последно място е повишаването на удобството и ползваемостта на електронните услуги. Целта на наредбата е да позволи максимално кратък и удобен процес по заявяване на електронни услуги, заплащането на съответните такси и получаване на резултата от тяхното изпълнение.
Наредбата възлага на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ да приеме и публикува препоръки и насоки по редица въпроси, които към момента са неясни или спорни при реализиране на проекти.
Правителството разреши едновременно намаляване и увеличаване на капитала
на „Напоителни системи“ ЕАД

Правителството разреши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД.
От капитала на дружеството се изваждат поземлени имоти с обща площ близо 11,5 дка, намиращи се в землищата на селата Брести Загражден, област Плевен, кантон „Ряхово“, помпена станция „Ляхово” и с. Паталеница, област Пазарджик. Имотите се предоставят безвъзмездно за управление на Министерството на земеделието и храните.
Капиталът на „Напоителни системи“ ЕАД ще се увеличи със стойността на тези имоти от собствени средства (резерви) по баланса на дружеството.
Предоставят се допълнителни 5 млн. лв.
на Националния компенсационен жилищен фонд

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите и предостави 5 млн. лв. по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд, като общият им размер за 2016 г. стана 26 млн. лева. С предоставянето на средствата се цели да бъдат изплатени част от натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, притежаващи многогодишни жилищно-спестовни влогове и включени в окончателни списъци при общините, след придобиване на жилища или започнали изграждането на такива.
В постановлението също така са разчетени 14,664 млн. лв. по бюджетите на общини, като средствата ще се използват за реализиране на инфраструктурни проекти на територията на цялата страна. Допълнителните средства ще се използват за подобряване качеството на живот и достъпа до редица населени места. Дейностите са свързани приоритетно с ремонт на общинска пътна и улична мрежа и с ремонт на детски градини.
Средствата за изпълнение на постановлението в частта за общините ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.
МС одобри проектодоговора за застраховка
„Обща гражданска отговорност“ на ДП „РАО”

Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ ще може да сключи едногодишен договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“, покриваща отговорността му към трети лица за ядрена вреда. Това е възможно, след като днес Министерският съвет одобри проекта за договор.
Уредбата на гражданската отговорност за ядрена вреда се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, ратифицирана от Народното събрание през 1994 г., и в глава десета „Гражданска отговорност за ядрена вреда“ от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЕ). Съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗБИЯ, експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго.
Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е определено за експлоатиращ ядрена инсталация по смисъла на Виенската конвекция за гражданска отговорност. Ядрената инсталация включва съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци на специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок“.
В проекта на едногодишен договор са отчетени степента на застрахователния риск за ядрените съоръжения – 1-4 блок на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, притежавани и/или експлоатирани от ДП „РАО“. Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество „Български национален застрахователен ядрен пул“.
Планират се действия за рационално използване
на активите по проекта „Белене“

Правителството одобри доклад на министъра на енергетиката относно необходимостта от предприемане на действия за рационално използване на изградената инфраструктура и материална база на площадката на АЕЦ „Белене”, както и на придобитото оборудване с дълъг цикъл на производство.
На 14 юни 2016 г. Международният арбитражен съд при Международната търговска камара в Париж постанови решение по арбитражно дело, с което „Национална електрическа компания“ ЕАД бе осъдена да заплати на АО „Атомстройекспорт“ дължимите суми за произведеното оборудване по проекта „Белене“ съгласно Допълнение 5 от 05.11.2008 г. С постановление на Министерския съвет от 30 ноември 2016 г. бяха одобрени промени по бюджета на Министерството на енергетиката в размер на 601 617 133 евро за предоставяне на възмездна финансова помощ на НЕК за изплащане на присъдените суми по арбитражното дело. „НЕК “ ЕАД преведе дължимата сума на „Атомстройекспорт” на 8 декември т. г., в резултат на което придобива произведеното оборудване с дълъг цикъл на производство.
Към момента разходите на НЕК за активи и съоръжения на площадка „Белене“ са в размер на 1,390 млрд. лв., а тези за придобитото оборудване, съгласно арбитражното решение, са в размер на 1,177 млрд. лв. (общо 2,567 млрд. лв.).
С цел защита на публичните финансови интереси, на днешното си заседание Министерският съвет прие решение за предприемане на действия за рационално използване на изградената инфраструктура и материална база на площадка „Белене“, както и на придобитото оборудване. Решението предвижда да бъде изготвен технико-икономически и правен анализ, който да представи възможностите за използване на придобитото оборудване за изграждане на АЕЦ на площадката „Белене“, на пазарен принцип, без пряко или косвено участие на държавата, без държавна гаранция и без ангажимент от страна на държавата за сключване на дългосрочен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия. В анализа следва да се разработи вариант за отделяне на активите и пасивите на НЕК, свързани с проекта „Белене“, в отделно търговско дружество и провеждане на последваща процедура по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
С предложения проект на акт се възлага на министъра на енергетиката да организира в срок до три месеца изготвянето на технико-икономическия и правен анализ и да представи доклад на Министерския съвет в едномесечен срок от изготвянето на анализа.
Одобрена е българската позиция за заседанието
на Европейския съвет

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе утре в Брюксел. В дневния ред на държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз са включени темите миграция, сигурност, икономическо и социално развитие, младеж и външни отношения и приемане на заключения по тях.
В дискусията по проблема с миграцията България ще изтъкне необходимостта от продължаване на подкрепата за всички държави-членки на предна линия и от спешно попълване на капацитета за бързо реагиране на Европейската гранична и брегова охрана. Страната ни ще настоява и за потвърждаване на ангажимента за прилагане на договореностите с Турция, както и за ефективно прилагане на споразумението с Афганистан.
Одобрена беше и позицията за заседанието на Съвета на министрите по околна среда, който ще се проведе на 19 декември в Брюксел. На него ще бъде разгледан проект за заключения в защитата на човешкото здраве и на околната среда чрез екологосъобразно управление на химически вещества. Основната цел е да се дадат насоки на Комисията, които да подпомогнат REFIT-инициативите в областта на химикалите. Ще продължи работата и по законодателните предложения, които ще разпишат начина, по който ЕС ще постигне от 2030 г. намаление на емисиите на парникови газове от най-малко 40% спрямо равнищата от 1990 г. Съветът ще обсъди предложението за ревизия на Европейската схема за търговия с емисии. Съгласно решението на Европейския съвет, целта ще бъде осъществена колективно при възможно най-добра ефективност на разходите.
Отпуснати са средства за изплащане
на обезщетения по споразумения
за бавно правосъдие

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 117 660 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет. Те са за изплащане на обезщетения по сключени в периода октомври-декември т. г. споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.
Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com