Нараства бедното население в област Силистра

Share This:


Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. Това сочат данни на местния НСИ.

Оценка на бедността

През 2020 г. линията на бедност в област Силистра е 434.17 лв. средно месечно на лице от домакинството. При този размер на линията под прага на бедност са били 29.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Силистра нараства с 4.4%, а относителния дял на бедното население се увеличава с 4.2 процентни пункта.

През 2020 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана (270 лв.) и Видин (297 лв.), а най-високата – в област София (столица) (718 лв.), следвана от областите Перник (506 лв.) и Варна (480 лв.).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен (31.3%) и Монтана (29.4%). Най-нисък е относителният дял на бедните в област Габрово – 12.3%.

През 2020 г. в област Силистра относителният дял на бедност за жените е 25.4% и е по-нисък от относителния дял на мъжете, живеещи в риск от бедност в областта със 7.6 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват останалите трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Силистра се повишава от 29.1% до 36.7%, или със 7.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 43.8%, или с 14.7 процентни пункта.

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги (табл. 1).

Показатели за материални лишения през 2020 година в област Силистра

 Въпроси към домакинството, свързани с ограниченияЛица с ограничения  бр.Относителен дял от населението – %
1.Имало ли е домакинството затруднения при плащането навреме на следните разходи за жилището:3192730.1
 ·       Заем за покупка на жилището, в което живее домакинството  
 ·       Наем за жилището, в което живее домакинството  
 ·       Текущи разходи за ток, вода, отопление (без разходи за телефон)  
 ·       Вноски за погасяване на кредити  
2.Може ли домакинството да си позволи, ако желае, едноседмична почивка извън дома3647634.4
3.Може ли домакинството да си позволи, ако желае, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден1585815.0
4.Може ли домакинството да посрещне със собствени средства неочаквани финансови разходи (неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.)4854145.8
5.Притежава ли домакинството телефон (вкл. мобилен)5300.5
6.Притежава ли домакинството цветен телевизор00.0
7.Притежава ли домакинството автоматична перална машина55415.2
8.Притежава ли домакинството автомобил (вкл. и служебен, който се ползва за лични нужди)1068110.1
9.Ограничава ли се домакинството при отоплението на жилището поради недостиг на средства1215911.5

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение да посрещнат със собствени средства неочаквани финансови разходи (45.8%). Успоредно с това 30.1% от лицата изпитват затруднения при плащането на време на разходите, свързани с жилището. Над 34.0% от лицата не могат да си позволят, ако желаят, едноседмична почивка извън дома, а 15.0% от лицата не могат да си позволят консумация на месо, пиле или риба всеки втори ден. Ограничения при отоплението на жилището си имат 11.5%.

През 2020 г. в област Силистра 11.5% от населението живее в материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).

Най-висок е относителният дял на населението живеещо в материални лишения в областите Сливен – 34.1% и Разград – 30.9%. Най-нисък е относителният дял на живеещите в тежки материални лишения в областите Кюстендил (9.3%) и София (столица) (9.6%).

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). В област Силистра през 2020 г. относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 15.4% и намалява със 7.3 процентни пункта спрямо предходната година.

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя на месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на отработените часове.

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59-годишните с изключение на студентите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

През 2020 г. в област Силистра 4.0 хил. лица на възраст 18 – 59 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 6.8% от населението, като спрямо 2019 г. относителният им дял нараства с 0.1 процентни пункта.

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2020 г. в област Силистра 32.8% от населението, или 34.8 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.

Стойността на показателя нараства с 2.9 процентни пункта спрямо 2019 г., повече при мъжете – с 4.7 процента пункта, в сравнение с жените – с 1.3 процентни пункта.

През 2020 г. най-висок е относителният дял на населението в риск от бедност и социално изключване в областите Сливен (45.0%), Ямбол (40.9%) и Монтана (40.5), а най-нисък в областите Габрово (22.2%), Търговище (22.7%) и София (столица) (25.9%).

Източник: silistranews


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com