Ще учим през целия живот: Държавата предприема комплекс от мерки за новата система

Share This:


Правителството одобри годишния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020г), съобщава пресцентърът на МС. Документът предвижда редица мерки за създаване на функционираща национална система за учене през целия живот.
Сред тях е подготовката на изменения в Закона за професионалното образование и обучение, с които ще се въведе нова структура на системата за професионално образование и обучение. Ще се разшири и спектърът от възможности за придобиване на степени на професионална квалификация от ученици и лица, навършили 16 г. Предвидена е и актуализация на Национална квалификационна рамка на Република България.
В областта на предучилищното образование действията приоритетно ще бъдат насочени към децата в неравностойно положение и педагогическите специалисти, които работят в мултикултурна среда. Планирано е обновяване на нормативната уредба във връзка със засиления миграционен поток и европейското законодателство чрез изработване на наредба за реда за приемане на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните или общинските училища.
По отношение на професионалното образование и обучение ще бъдат разработени подходи за реализиране на обучение по „защитени професии“, ще бъде актуализиран Списъкът на професиите за професионално образование и обучение и разработени нови Рамкови програми.
В системата на висшето образование ще бъде въведен нов механизъм за определяне на броя на приеманите студенти в отделните висши училища според качеството на обучението и потребностите на пазара на труда.
Развитието на неформалното и информално учене ще бъде насърчавано чрез интернет платформата „Национална информационна система за младежта“, провеждане на младежки инициативи и кампании с участието на 200 доброволци, подобряване на материално-техническата база на 700 читалища и библиотечните фондове на близо 1600 обществени библиотеки


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com