Съветниците гласуват бюджета на Община Силистра за тази година в четвъртък. Пълен дневен ред

Share This:


Първото за новата 2018 година заседание на Общинския съвет в Силистра ще се проведе на 25 януари от 9.30 часа.  Общо 11 точки са включени в дневния ред за предстоящото заседание на съветниците.
На редовната сесия местните парламентаристи ще гласуват проектобюджета на Община Силистра за 2018 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 година.
Освен това председателят на силистренския Общински съвет – д-р Мария Димитрова, ще направи отчет за дейността на местния парламент през миналата година, както и на комисиите към него и ще предложи за гласуване план за работата на Общинския съвет за първите шест месеца на тази година.

ПЪЛЕН ДНЕВЕН РЕД НА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА, НАСРОЧЕНА НА 25 ЯНУАРИ:

1. Изказвания и питания.

2. ДЗ с вх. № 2197: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Силистра през 2018 г.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

3. ДЗ с вх. № 2199: Приемане на Бюджета на Община Силистра за 2018 г., индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;

4. ДЗ с изх. № 2192: Отчет за работата и дейността на Общински съвет – Силистра и комисиите към него за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;

5. ДЗ с изх. № 2201: План за работа на Общински съвет – Силистра за първото шестмесечие на 2018 г.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;

6. ДЗ с вх. № 2202: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС и БФ;

7. ДЗ с вх. № 2146: Изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци в Община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС и БФ;

8. ДЗ с вх. № 2193: Определяне на общински съветници в състава на Балансова комисия – 2018 г. за приемане на счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите, разпределяне на печалбата и освобождаване от отговорност за 2017 г. на управителите на търговските дружества, където Община Силистра е едноличен собственик на капитала.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ;

9. ДЗ с вх. № 2198: Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

10. ДЗ с вх. № 2195: Приемане на Общински план за младежта за 2018 г.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ДМС и ОК;

11. ДЗ с вх. № 2200: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на „Подробен устройствен план /ПУП/ –План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 66425.514.334 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра и Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура“.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ;


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com