Силистренскикте старейшини се събират на редовна сесия, за да гласуват 19 докладни /Пълен дневен ред/

Share This:


Общо 19 точки са включени в дневния ред на предстоящата редовна сесия на Общинския съвет в Силистра. Тя е насрочена от председателя на крайдунавския местен парламент на 22 февруари от 9.30 часа. /Пълният дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет в Силистра вижте по-долу/
На сесията силистренските старейшини ще трябва да одобрят протокол от проведен конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център1 – Силистра” и да утвърдят предложеното класиране. Освен това те трябва да гласуват отпускане на безлихвен заем на ПМГ „Св. Климент Охридски“ за изпълнение на два проекта, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество, както и да гласуват промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и др.

ПЪЛЕН ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с вх. № 1328: Одобряване на протокол от проведен конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център1 – Силистра” ЕООД – гр. Силистра и утвърждаване на предложеното класиране.
Внася: Димитър Караджов – общински съветник
Резолиран до ПК: за сесия;
2. ДЗ с вх. № 1347: Отчет за изпълнението на актовете, приети от Общински съвет – Силистра за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;
3. ДЗ с вх. № 1343: Промяна в общата численост на персонала за местна дейност „Център за подкрепа на личностното развитие“ – ОДК, Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОК;
4. ДЗ с вх. № 1122: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
Внася: Георги Кирилов – общински съветник
Резолиран до ПК: МС, ОК, ЗСП и БФ;
5. ДЗ с вх. № 1333: Приемане на Отчета за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСП и ОК;
6. ДЗ с вх. № 1334: Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2016 година и План за работа на Съвета през 2017 година.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСП и ОК ;
7. ДЗ с вх. № 1289: Отпускане на безлихвен заем на Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра за изпълнение на два проекта, финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020.
Внася: Надежда Бобчева – общински съветник
Резолиран до ПК: БФ, РМСПП и ОК;
8. ДЗ с вх. № 1344: Промяна на второстепенен разпоредител с бюджет на община Силистра за 2017 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и ОК;
9. ДЗ с вх. № 1327: Изграждане на детска площадка в междублоковото пространство на ул. „Богдан Войвода“ гр. Силистра.
Внася: Димитър Караджов – общински съветник
Резолиран до ПК: ОС и БФ;
10. ДЗ с вх. № 1342: Предоставяне на свободни пасища и мери за ползване за стопанската 2017-2018 година, приемане на списъците на имотите за общо и индивидуално ползване, годишния план за паша и определяне на правила за ползването общинските пасища и мери.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и ОС;
11. ДЗ с вх. №1341: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот – частна общинска собственост в землището на с. Българка.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и ОС;
12. ДЗ с вх. № 1335 : Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Калипетрово.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и ОС;
13. ДЗ с вх. № 1336: Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и ОС;
14. ДЗ с вх. № 1337: Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Бабук.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и ОС;
15. ДЗ с вх. № 1338: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Добрич” в гр. Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
16. ДЗ с вх. № 1339: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Айдемир, ул. „Гайдарче”.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
17. ДЗ с вх. № 1340: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр. Силистра, ул. „Тулча” № 2.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
18. ДЗ с вх. № 1345: Отдаване под аренда на земеделски имоти в землището на с. Калипетрово.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС и ИИП;
19. ДЗ с вх. № 1348: Предоставяне за управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водопроводно отклонение за Гробищен парк в гр. Силистра“.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ;
Изказвания и питания.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com