Решенията на служебното правителство от заседанието му на 8 март: По 40 лева добавки на пенсионерите за Великден

Share This:


Над 1,2 милиона пенсионери ще получат
по 40 лева добавка към пенсиите си за Великден

По 40 лева добавка към пенсиите си за април ще получат 1 288 000 пенсионери. Допълнителната сума ще се изплаща на хората, чиито пенсии или сбор от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, е до 314 лева, колкото е линията на бедност за 2017 г.
За изплащането на добавките към пенсиите за Великден правителството ще отпусне допълнителни 51 500 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2017 г.
1,8 млн. лв. са осигурени за стипендии и финансово подпомагане през 2017 г. на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища

Правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. Целта й е да бъдат насърчени творческите, научните и спортните заложби на деца с постижения в областите на изкуството, науката и спорта с допълнителни материални стимули.
Предвиденото еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. е за обучение в курсовете по изкуства, наука и спорт, за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания. Ще бъдат отпускани и едногодишни стипендии са в размер на 135 лв. месечно. За целта в централния бюджет са заделени 1,8 млн. лева.
Стимулите са за деца и ученици, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно, европейско или балканско първенство, или ако са шампиони от финали на държавно индивидуално първенство.
В Програмата са включени конкурси, олимпиади и състезания с доказан висок критерий при излъчване на победителите, които мотивират активно учениците за творчески, научни и спортни постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.
Холандски научно-изследователски кораб
ще проведе проучвания в българската акватория

Правителството разреши пребиваването на научно-изследователския кораб „Pelagia”, плаващ под знамето на Кралство Нидерландия, в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на България в периода от 27 март до 5 април 2017 г. за извършването на океанографска експедиция.
Изследвания ще се извършват по две взаимосвързани научни програми, разработвани от холандски институти. Първата се фокусира върху изследване на климатичните промени в района на Черно море през последните 20 000 години, които ще послужат за подобряване на моделите на съвременните изменения на климата. Втората програма има за цел изследване на микробиологичните съобщества и техните трансформации, породени от климатичните промени. Дейностите по реализацията на разработваните програми се финансират изцяло от Netherlands Organisation for Scientific Research.
Министърът на външните работи ще подпише Програмата за сътрудничество в областта
на културата и образованието
между България и Австрия

Правителството упълномощи министъра на външните работи да подпише Програмата за сътрудничество между България и Австрия в областта на културата, образованието, науката и младежта за периода 2017-2021 г.
Проектът на програмата беше одобрен от кабинета през м. януари. Целта на документа е да се насърчи двустранният обмен в областта на културата, образованието, науката и младежта. Програмата предвижда разширяване на контактите между културни и научни институции на двете държави, обмен на научни специалисти, лектори и експерти, взаимното популяризиране на културата и изкуството на страните.
Промени в спогодбата с Босна и Херцеговина
в областта на международните автомобилни превози осъвременяват разпоредбите й

Правителството одобри проект на споразумение за изменение на подписаната през 2004 г. Спогодба между България и Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари. С промените се осъвременяват понятията, възприети в Спогодбата, а разпоредбите му се привеждат в съответствие с европейското право.
След подписване на документа той ще влезе в сила заедно със спогодбата, която има за цел да насърчи сътрудничеството в областта на автомобилния транспорт между двете страни. Чрез нея се създават предпоставки за развитие на търговските и икономически взаимоотношения, на автомобилните превози на пътници и товари от/до и транзит през териториите на България и на Босна и Херцеговина.
Прилагането на Спогодбата ще намали ограниченията по маршрутите на българските камиони, ще доведе до общото намаляване на експлоатационните разходи и възможности за коопериране между превозвачите на основата на търговски и пазарни споразумения и бизнес правила.
Одобрена е българската позиция за заседанието
на Европейския съвет

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 9 и 10 март в Брюксел. Страната ни ще бъде представлявана от президента Радев.
По темата „Работни места, растеж и конкурентоспособност“ се очаква Европейският съвет да потвърди мерките, необходими за по-нататъшно насърчаване на инвестициите, икономическия растеж и заетостта, с цел гарантиране на устойчивост на положителните икономически тенденции в европейските икономики. България ще подчертае значението на тези мерки както за устойчивостта на европейския социален модел, така и за повишаването на релевантността на ЕС за европейските граждани.
В частта „Миграция“ ще бъде направена оценка на изпълнението на насоките, дадени на неформалната среща на държавните и правителствени ръководители в Малта на 3 февруари. Очаква се Европейският съвет да насърчи усилията за бързо прилагане на всички аспекти на всеобхватната миграционна политика на ЕС. Позицията на България е, че осигуряването на пълен контрол върху външните граници е от първостепенно значение и следва да бъде постоянен водещ приоритет на ЕС, изискващ солидарна подкрепа за държавите-членки на предна линия.
В частта „Външни отношения“ приоритетно ще бъде обсъдена ситуацията в Западните Балкани. България ще потвърди изразяваната и до момента позиция за подкрепа на политиката на разширяване на ЕС към всички страни от Западните Балкани, но ще подчертае, че напредъкът на всяка страна следва да се основава на индивидуалните й постижения по изпълнението на необходимите критерии.
В рамките на Европейския съвет ще се проведе и Среща на държавните и правителствени ръководители във формат ЕС-27, чиято основна тема е подготовката на Римската декларация за бъдещето на ЕС. България е за запазване единството и целостта на Съюза, които да не се нарушават чрез диференциране на целите на интеграцията или преминаване към някакъв вид „многоизмерна Европа“/„Европа на скорости“. На тенденциите за фрагментиране на Съюза следва да се противодейства чрез преодоляване на различията и постигане на съгласие по общите цели.
В дискусията за избор на председател на Европейския съвет за периода 1 юни 2017 г. – 30 ноември 2019 г. България ще даде висока оценка на досегашния председател Доналд Туск. Позицията ни е, че в условията на безпрецентния брой кризи, пред които е изправен ЕС днес, той изпълнява успешно важната функция да бъде пазител на единството на Съюза и на неговите основополагащи принципи. Това са мотиви, с които България ще подкрепи Доналд Туск за втори мандат начело на Европейския съвет.
Правителството одобри и резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, във формат „Образование“, което се проведе на 17 февруари 2017 г. в Брюксел. На него бяха приети заключения на Съвета относно инвестициите в младежта на Европа със специален акцент върху Европейския корпус за солидарност, както и за приобщаване в условията на многообразие, с цел постигане на висококачествено образование за всички. По точката за дебат беше обсъдена темата „Приносът на образованието и обучението за социалното сближаване и утвърждаването на общите европейски ценности в контекста на Европейския семестър през 2017 г.“.
На 21 февруари в Брюксел се проведе заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Постигнато беше политическо споразумение за общ подход по компромисното предложение на председателството за директивата срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави. Съветът се запозна с актуалното състояние на досието „Критерии и процеси, водещи до създаването на списък на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели“. Министрите на финансите одобриха проекта на препоръки на Съвета за освобождаване на ЕК от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 година. Приети бяха заключения за насоките за бюджета на ЕС за 2018 г., които ще служат като основа за ЕК при подготовката на проекта на бюджет на ЕС за 2018 година.
България се присъединява
към Международния алианс за възпоменание
на Холокоста

Министерският съвет прие одобри присъединяването на България към Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ).
Целта на междуправителствената организация е да осигури политическа и обществена подкрепа за образование, възпоменание и изследвания по въпросите на Холокоста на национално и международно равнище. МАВХ е отворен за членство на всички демократични държави, придържащи се към Стокхолмската декларация по Холокоста от 2000 г., които са поели задължение да изпълняват национални политики в борбата срещу проявите на геноцид, етническо прочистване, расизъм, антисемитизъм и ксенофобия. Към момента МАВХ има 31 държави-членки и 11 държави-наблюдатели, сред които и България.
С активното си участие като наблюдател през изминалите четири години страната ни демонстрира своя задълбочен и последователен ангажимент към възпоменанието, изучаването и изследването на Холокоста. Предприемането на следващата стъпка – към пълноправно членство в МАВХ, е естествено продължение на ангажираността на България с темата за антисемитизма и толерантността като част от основните приоритети на ЕС по правата на човека.
Оперативното дежурство в МВР преминава
към дирекция „Вътрешна сигурност”

С промени в Правилника за устройството и дейността на МВР функциите по поддържане на непрекъснато оперативно дежурство и осигуряване на взаимодействието между съответните звена в структурите на ведомството и на другите органи на централната изпълнителна власт преминават към дирекция „Вътрешна сигурност”. От началото на м. февруари тази дейност беше прехвърлена на Главна дирекция „Национална полиция”.
Мотивът за предложението на министъра на вътрешните работи е, че преминаването на дейността по оперативно дежурство за обезпечаване на цялото министерство към една от главните дирекции създава сложна система за оперативно реагиране и предаване на информацията. Освен това нарушава йерархичната равнопоставеност между главните дирекции, всяка от които е със специална компетентност.
Предвид общата компетентност на министъра на вътрешните работи, предложението е функциите по оперативното дежурство да се изпълняват от дирекция, която е на пряко подчинение на министъра, каквато е „Вътрешна сигурност”. Промяната ще позволи осигуряване на процес на ефективна координация на дейността.
Бригаден генерал Михаил Попов ще изпълнява длъжността командир на Сухопътни войски

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаването на бригаден генерал Михаил Попов за временно изпълняващ задълженията на командир на Сухопътните войски до назначаването на титуляр, но за срок не по-дълъг от една година.
Бригаден генерал Попов е заместник-командир на Сухопътните войски от 2015 г.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com