ПРОВЕДОХА СЕ ОБУЧЕНИЯ, РАБОТНИ И ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТА.

Share This:


LOGA

На 4 април в Дулово и на 6 април в Кайнарджа по Проект за подготвителни дейности №19-19-1-01-40 се проведоха две обучения за местни лидери, в които участваха представители на заинтересованите страни от трите общини Дулово, Алфатар и Кайнарджа. В двете обучения се включиха общо 55 участници – дванайсет от публичния, дванайсет от стопанския и трийсет и един от нестопанския сектори. Темата на обученията бе „Роля и функции на местните общности и местните лидери за прилагане на подхода ВОМР и възможности за финансиране на проекти по Стратегията за ВОМР“.

На проведени в Дулово, Алфатар и Кайнарджа на 4, 5 и 6 април еднодневни работни срещи за консултиране подготовката на стратегията за ВОМР бяха обсъдени допустимите мерки от ПРСР 2014-2020 и възможности за включване на мерки от и извън обхвата на Регламент 1305 и операции по други Оперативни програми. По време на срещите бяха дискутирани възможностите за развитието на територията на МИГ – Дулово-Алфатар-Кайнарджа, чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие

В дните 28 и 29 април 2016 година в Туристически информационен център в град Алфатар се проведе двудневно обучение  на екипа на МИГ-Дулово-Алфатар-Кайнарджа и представители на партньорите на тема „Роля, задачи и отговорности на МИГ в процеса на подготовка и прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие”. Участваха членове на УС на МИГ – Дулово-Алфатар-Кайнарджа, членове на КС на Местната инициативна група, представители на партньорите и координатора по проекта за подготвителни дейности, изпълняван от СНЦ „ДУЛОСУ”.  Темата ангажира сериозно участниците в обучението с оглед настоящото разработване и бъдещото изпълнение и прилагане на Стратегия за ВОМР на МИГ – Дулово-Алфатар-Кайнарджа.

По проекта на 27 и 28 април в Кайнарджа и Алфатар и на 29 и 30 април в селата Чернолик и Черник от община Дулово се проведоха четири еднодневни информационни срещи за консултиране с местната общност на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Дулово-Алфатар-Кайнарджа. В хода на срещите подробно бяха представени възможности   за   развитието на територията на МИГ – Дулово-Алфатар-Кайнарджа, чрез Стратегията за  Водено от общностите местно развитие. По време на срещите с участниците бяха консултирани допустими мерки от ПРСР 2014-2020 за прилагането им на територията на МИГ- Дулово-Алфатар-Кайнарджа, чрез Стратегията за  Водено от общностите местно развитие.

За 13 май в трите общински центъра са насрочени обществени обсъждания на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Дулово-Алфатар-Кайнарджа

 

 

 

Тази публикация е изготвена в рамките на Проект за подготвителни дейности №19-19-1-01-40 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие"  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г, финансиран по договор № РД50-198/07.12.2015 между СНЦ „ДУЛОСУ", Министерство на земеделието и храните  и Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ "Дулосу" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com