ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ДАДОХА СТАРТ НА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ ДУЛОВО – АЛФАТАР – КАЙНАРДЖА

Share This:


LOGA

ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ДАДОХА СТАРТ НА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ ДУЛОВО – АЛФАТАР – КАЙНАРДЖА

 

С1тартира работата по проект за създаване на Местна инициативна група Дулово – Алфатар – Кайнарджа. В рамките на проекта бяха проведени три информационни сре­щи и две информационни конференции.

Информационни­те конференции се про­ведоха на 18 февруари в с. Кайнарджа и на 19 февруари в гр. Дулово. Дискутирани бяха основ­ните мотиви и нагласи за създаване на Мест­на инициативна група и разработването на Стратегия за водено от общностите местно раз­витие за територията на МИГ, обхващаща общи­ните Дулово, Алфатар и Кайнарджа. Кметът на община Кайнарджа Любен Сивев и замeст­ник кметът на община Дулово Доротея Тоте­ва изразиха увереност, че местната общност ще прояви активност в процеса на създаване на МИГ и разработване на стратегията за Водено от общността местно развитие. Участниците в двете конференции споделиха свои идеи и за­явиха желанието си да кандидатстват с проек­ти.

При засилен интерес преминаха и трите информацион­ни срещи, проведени по проекта в общините Дулово, Алфатар и Кай­нарджа на 8 и 9 февруа­ри. Близо 100 участници бяха информирани за създаденото местно партньорство. Органи­заторите предоставиха информация за основни­те цели и дейности по проекта и за Стратеги­ята за водено от общно­стите местно развитие (ВОМР)- същност, прин­ципи и инструменти за прилагане и запознаха участниците в срещите с подхода за създаване на местна инициативна група и подготовката на Стратегията за ВОМР. Участниците получиха информационни матери­али – флаери и дипляни, изработени по дейност­ите за информираност и публичност по проекта.

Eкипът отчете висока степен на предварител­на подготовка и инфор­мираност от страна на участниците.2(1)

Информацион­ните събития се орга­низираха в рамките на Проект за подготвител­ни дейности №19-19-1-01-40 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвител­ни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за разви­тие на селските райони за периода 2014 – 2020 г, финансиран по договор № РД50-198/07.12.2015 между СНЦ „ДУЛОСУ”, Министерство на зе­меделието и храните и Държавен фонд „Земе­делие” – Разплащателна агенция.

 

 Тази публикация е изготвена в рамките на Проект за подготвителни дейности №19-19-1-01-40 по подмярка 19.1 „Помощ за под­готвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г, финансиран по договор № РД50-198/07.12.2015 между СНЦ „ДУЛОСУ”, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „Дулосу“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Упра­вляващия орган.

http://migdak.com/


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com