Общинският съвет в Силистра се събира за редовна сесия в четвъртък. Пълен дневен ред

Share This:


Общо 22 точки са включени за предстоящата редовна сесия на Общинския съвет в Силистра. Тя е насрочена за 30 ноември, четвъртък, от председателя на местния парламент в областния град д-р Мария Димитрова. Заседанието на силистренските старейшини ще започне в обичайното време – от 9.30 часа.

ПЪЛЕН ДНЕВЕН РЕД НА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 30 НОЕМВРИ ОТ 9.30 ЧАСА:

1. Изказвания и питания.

2. ДЗ с вх. № 1984: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Силистра за 2018 г.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП;

3. ДЗ с вх. № 1978: Даване на съгласие за анекс на договор за аренда на земеделска земя, предоставен чрез търг.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и ОС;

4. ДЗ с вх. № 2070: Промени в Бюджета на Община Силистра за 2017г. в т.ч. в индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;

5. ДЗ с вх. № 2059: Приемане на Актуализиран План за действие за 2017 г. и Актуализиран План за действие за 2018 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ДМС;

6. ДЗ с вх. № 2058: Промяна капацитета на социалната услуга ЦСРИ 1.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ДМС;

7. ДЗ с вх. № 2066: Изменение на Решение № 587, взето на заседание с Протокол № 26 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Силистра.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: РМСПП и ДМС;

8. ДЗ с вх. № 2050: Изменение и допълнение на Решение № 587, взето на заседание с Протокол № 26 от 27.07.2017 г.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС и ДМС;

9. ДЗ с вх. № 2046: Приемане на предложенията за дейността на народните читалища на територията на Община Силистра за 2018 година.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОК;

10. ДЗ с вх. № 2078: Приемане на актуализация на Общински план за защита при бедствия за 2017 г.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и МС;

11. ДЗ с вх. № 2047: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Ветрен.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС и БФ;

12. ДЗ с вх. № 2048: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Полк. Ламбриново.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС и БФ;

13. ДЗ с вх. № 2049: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

14. ДЗ с вх. № 2052: Създаване на общински културен институт – Художествена галерия – Силистра, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство и чл. 2, ал. 2, т. 1 и 4 от Наредба № Н-3 от 08.10. 2013 г. за водене на Регистъра на музеите към Министерството на културата.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОК;

15. ДЗ с вх. № 2054: Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ;

16. ДЗ с вх. № 2055: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „София” № 2 в гр. Силистра.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС и БФ;

17. ДЗ с вх. № 2056: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Айдемир, ул. „Лотос”.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

18. ДЗ с вх. № 2057: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Айдемир – ж. к. „Север”.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

19. ДЗ с вх. № 2061: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ДМС и ОК;

20. ДЗ с вх. № 2064: Предложение за членство на Община Силистра в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските градове и региони”.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;

21. ДЗ с вх. № 2067: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за създаване на устройствена основа за изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци в ПИ с идентификатор 66425.13.609, община Силистра, местност „Седми пост“.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ;

22. ДЗ с вх. № 2071: Поправка на явна фактическа грешка в решение № 628 взето на заседание с протокол № 30 от 26.10.2017 г.
Внася: Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com