Общинският съвет в Силистра се събира за тежка сесия. Вижте пълния дневен ред на заседанието

Share This:


Общо 33 точки са включени в дневния ред за предстоящата сесия на Общинския съвет в Силистра, която е насрочена на 29 юни от 9.30 часа. /Пълният дневен ред на заседанието можете да прочетете по-долу/
Силистренските старейшините ще трябва да гласуват промени в бюджета на Общината /ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК/, да одобрят общата численост и структурата на Общинска администрация, общата численост и структурите на местните дейности и общинските предприятия в Община Силистра /ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК/ и др.

***

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА – 29.06.2017 ГОДИНА:
1. ДЗ с вх. №: 1692: Промени в Бюджета на Община Силистра за 2017 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ – водеща, Всички комисии;
2. ДЗ с вх. №: 1693: Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация, общата численост и структурите на местните дейности и общинските предприятия в Община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;
3. ДЗ с вх. №1567: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. /Центровете за подкрепа за личностно развитие–Обединен детски комплекс и Народна астрономическа обсерватория/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС – водеща и ОК;
4. ДЗ с вх. №1568: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. /общежитие „Младост“/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС – водеща и ОК;
5. ДЗ с вх. №1668: Изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. /Общинско предприятие „Обреди“/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и МС;
6. ДЗ с вх. №1671: Поемане на общински дълг чрез изискуеми общински гаранции
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и РМСПП;
7. ДЗ с вх. №1666: Разрешение за поставяне на монументално – декоративен елемент в Дунавски парк – Силистра от СНЦ „Лайънс клуб – Силистра”.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС и МС;
8. ДЗ с вх. №1678: Допълване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Силистра за 2017 г..
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП;
9. ДЗ с вх. №1685: Предоставяне под наем на имотите – полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и ОС;
10. ДЗ с вх. №1675: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр. Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и ОС;
11. ДЗ с вх. №1687: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр. Силистра. /находящ се на площад „Свобода“/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и ОС;
12. ДЗ с вх. №1686: Разпореждане с обекти – частна общинска собственост в гр. Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и ОС;

13. ДЗ с вх. №1690: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в землището на с. Българка.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
14. ДЗ с вх. №1674-: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Айдемир.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ и ОС;
15. ДЗ с вх. №1677: Промяна характера на собствеността и замяна на част от имот – общинска собственост с част от имот – частна собственост в гр. Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
16. ДЗ с вх. №1679: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Янко Тодоров” в гр. Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
17. ДЗ с вх. №1673: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ в с. Калипетрово.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
18. ДЗ с вх. №1676: учредяване на безвъзмездно право на ползване на Църковното настоятелство при храм-параклис „Свети Емилиян Доростолски” с. Йорданово.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
19. ДЗ с вх. №1672: Отдаване под наем на помещение в сградата на ул. „Хр. Смирненски” № 2 в гр. Силистра на СНЦ „Толерантност 2010”
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
20. ДЗ с вх. №1688: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на политическа партия. /Политическа партия Алтернатива за българско възраждане/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
21. ДЗ с вх. №1689: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на политическа партия. /Политическа партия „Национален фронт за спасение на България”/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

22. ДЗ с вх. №1626: Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет. /Снежана Ертан Максудова/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;
23. ДЗ с вх. №1625: Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет. /Татяна Ертан Максудова/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;
24. ДЗ с вх. №1624: Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет. /Вероника Ертан Максудова/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;
25. ДЗ с вх. №1623: Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет. /Сашко Ертан Максудов/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;
26. ДЗ с вх. №1622: Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет. /Емил Ертан Максудов/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;
27. ДЗ с вх. №1621: Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет. /Валери Ертан Максудов/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;
28.ДЗ с вх. №1620: Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет. /Пламен Иванов Павлов/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;
29.ДЗ с вх. №1694: Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет. /Маргарита Иванова Грънчарова/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;
30.ДЗ с вх. №1695: Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет. /Лидия Иванова Грънчарова/
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;
31. ДЗ с вх. №1681: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 66425.508.823 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра, местност „Орта Борун“.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ;
32. ДЗ с вх. №1680: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 66425.503.7 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра, местност „Кючюк Мустафа“.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ;
33. Изказвания и питания.
В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com