Общинският съвет в Силистра решава дали да съборят недовършената болница на края на града /Пълен дневен ред/

Share This:


Решение за събаряне на болницата на края на града, добила тъжна популярност като болница на края на света, трябва да вземе Общинският съвет на редовното си заседание в четвъртък, 28 юли.
Докладната, под номер 17 в дневния ред, е внесена от кмета д-р Юлиян Найденов. В нея силистренският градоначалник, позовавайки се на Закона за устройство на териториите, уведомява общинските съветници, че сградата е станала опасна и трябва да бъде премахната. По този повод община Силистра е възложила на различни независими експерти да извършат обследване на сградата, чието официално определение е „Комплекс за здравеопазване“.
Строителството на бъдещата хипермодерна болница край Силистра, която трябваше да обслужва и някогашния Варшавски договор, започва в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Тя е била замислена по най-модерния за онова време начин – с няколко корпуса, просторни лекарски зали и хирургични отделения, в които е трябвало да има медицинска апаратура, последен писък на модата, с по двама или трима пациенти в стая. Върху покрива й пък са предвидени площадки за хеликоптери, които да носят човек, нуждаещ се от спешна помощ.
Близо петилетка от онова време кипи ударно строителство, изливат се хиляди тонове бетон, докато лека-полека започва да оформя някакъв окончателен вид, а градежът на болницата се наблюдава и контролира директно от София. Но някъде тук добрите намерения приключват трагично и неочаквано, защото за родината ни настъпват т. нар. демократични промени. Тодор Живков бе свален от власт, студентите по онова време спряха да учат и да държат изпити по история на БКП, а песента, в която се казваше, че 45 години стигат и времето е наше, се превърна в нещо като химн на промяната. Някъде по това време властите осъзнават, че пари за довършването на болницата просто няма и нейният строеж е замразен.
От онзи момент до ден-днешен недовършената болница край Силистра стоеше като тъжен паметник на т. нар. демократични промени в България.

***

Пълен дневен ред на заседанието на Общинския съвет:

1. ДЗ с вх. № 773: Предложение за провеждане на местен референдум в Община Силистра с въпрос „Желаете ли да бъдат запазени съществуващите дървета по улица Симеон Велики и Добруджа и площад Албена в град Силистра?“.
Внася: Общински съветници
Резолиран до ПК: Всички комисии, водеща МС;

2. ДЗ с изх. № 818: Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за удостояване на Пеньо Николов Пенев – журналист, със званието „Почетен гражданин на град Силистра”
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: OK;

3. ДЗ с изх. № 817: Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за посмъртно удостояване на Калин Искрев Калинов – просветен деец, общественик и машиностроител, със званието „Почетен гражданин на град Силистра”
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: OK;

4. ДЗ с изх. № 819: Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за удостояване на Мария Христова – отговорник на група „Добруджа“ при НЧ „Доростол 1870“ – Силистра с отличието „За граждански принос” на Община Силистра.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: OK;

5. ДЗ с изх. № 820: Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за удостояване на Стефан Дечев Стефанов – кмет на с. Срацимир в продължение на 30 години с отличието „За граждански принос” на Община Силистра.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: OK;

6. ДЗ с изх. № 821: Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за удостояване на Румен Иванов – дарител на с. Сребърна с отличието „За граждански принос” на Община Силистра.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: OK;

7. ДЗ с изх. № 822: Приемане на предложение от временната комисия за удостояване с награда „Студент на годината”.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: OK;

8. ДЗ с вх. № 828: Разпореждане с имот общинска собственост, находящ се в жил. кв. „Дръстър” на с. Калипетрово.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

9. ДЗ с вх. № 835: Приемане годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Силистра за 2015 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;

10. ДЗ с вх. № 812: Актуализиране Списъка на средищните училища от община Силистра за учебната 2016/2017 година.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОК и ЗСП;

11. ДЗ с вх. № 811: Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ, ОК и ЗСП;

12. ДЗ с вх. № 843: Промяна на наименованията на целодневните детски градини в Община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОК;

13. ДЗ с изх. № 816: Отчет за работата и дейността на Общински съвет – Силистра и комисиите към него за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;

14. ДЗ с изх. № 815: План за работа на Общински съвет-Силистра за второто шестмесечие на 2016 г
Внася: : д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии;

15. ДЗ с вх. № 836: Поставяне ( изграждане ) от страна на Община Силистра на 3 (три) броя изкуствени неравности в участъка на булевард „Македония” от светофарите на МВР до комплекс „Бартимекс”.
Внася: Константин Стоилов – общински съветник
Резолиран до ПК: ОС, МС и УТ;

16. ДЗ с вх. № 823: Кандидатстване по ОП „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: РМСПП;

17. ДЗ с вх. № 838: Премахване на опасна сграда – частна общинска собственост. /Болница на края на града./
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС

18. ДЗ с вх. № 830: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост (фоайе в СОУ „Н. Й. Вапцаров”).
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

19. ДЗ с вх. № 829: Отдаване под наем на помещения в сградата на Обединен детски комплекс на ул. „Добрич” № 68А, за извършване на педагогически услуги.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

20. ДЗ с вх. № 826: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Бистрица” в с. Айдемир .
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

21. ДЗ с вх. № 840: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Т.Войвода“ в град Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС

22. ДЗ с вх. № 825: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в землището на с. Айдемир.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС и ИИП;

23. ДЗ с вх. № 831: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Айдемир .
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

24. ДЗ с вх. № 827: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в землището на с. Българка .
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС и ИИП;

25. ДЗ с вх. № 832: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост в с. Срацимир .
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

26. ДЗ с вх. № 833: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Север” в с. Айдемир.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;

27. ДЗ с вх. № 810: Изменение на Решение № 225 за Одобряване на ,,Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване на част от земеделски имот № 006058 от картата на възстановената собственост в местността „Царска милост“, в землището на с. Ветрен.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ;

28. Изказвания и питания.

 


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com