Общинският съвет в Силистра приема план за противодействие на тероризма. Пълен дневен ред

Share This:


Общо 19 точки са включени в дневния ред на предстоящата редовна сесия на Общинския съвет в Силистра. Тя е насрочена на 22 февруари, четвъртък, от 9.30 часа. /Пълният дневен ред на сесията на Общинския съвет можете да прочетете по-долу/
Сред по-интересните докладни, които съветниците ще гласуват, са приемането на план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност, приемането на списъка на общинския жилищен фонд за 2018 година, одобряване на доклад за реализираните проекти през миналата и предстоящите през тази година по линия на оперативната програма “Региони в растеж” и др.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания и питания.
2. ДЗ с изх. № 2290: Промяна на наименование на мандатна комисия.
Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – Силистра
Резолиран до ПК: МС;
3. ДЗ с вх. № 2264: Определяне на позицията и мандатът на представителя на Община Силистра за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП;
4. ДЗ с вх. № 2273: Поемане на общински дълг чрез ползване на дългосрочен инвестиционен банков кредит.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ;
5. ДЗ с вх. № 2266: Изпълнение на проект ,,Silistra – Eco-friendly-Viable-Electrical – Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра, проектен код ROBG – 432 по Програма INTERREG VA Румъния – България 2014-2020.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: РМСПП;
6. ДЗ с вх. № 2276: Предоставяне на свободни общински пасища и мери за ползване за стопанската 2018-2019 година, приемане на списъците на имотите за общо и индивидуално ползване, годишния план за паша и определяне на правила за ползването общинските пасища и мери.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП;
7. ДЗ с вх. № 2287: Частична промяна на транспортната схема на Община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ;
8. ДЗ с вх. № 2267: Промяна в числеността и структурата на Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци”.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП;
9. ДЗ с вх. № 2224: Приемане на План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност в Община Силистра.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС;
10. ДЗ с вх. № 2285: Промяна характера на имоти публична общинска собственост.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
11. ДЗ с вх. № 2274: Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2018 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
12. ДЗ с вх. № 2269: Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово, по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
13. ДЗ с вх. № 2275: Разпореждане с имот общинска собственост, находящ се в жил. кв. „Дръстър” на с. Калипетрово.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
14.ДЗ с вх. № 2270: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Полк. Ламбриново.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
15. ДЗ с вх. № 2271: Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Казимир.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС;
16. ДЗ с вх. № 2277: Отдаване под аренда на земеделски имот в землището на с. Бабук.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП;
17. ДЗ с вх. № 2268: Одобряване на Доклад за изпълнение за 2017 г. и Програма за изпълнение за 2018 г. на Инвестиционна програма на Община Силистра за периoда 2014-2020 г. по процедура BG16PFOP001-1.031 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Силистра“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и РМСПП;
18. ДЗ с вх. № 2265: Приемане на Отчет за дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2017 година и План за работата на Съвета през 2018 година.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСП и ОК;
19. ДЗ с вх. № 2286: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на „Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцелен план /ПП/ за изграждане на трасе за подземна оптична мрежа за нуждите на „Нетуоркс – България“ ЕООД в землищата на с. Калипетрово, с. Майор Ценович и с. Бабук, община Силистра к.
Внася: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ;


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com