ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ДУЛОВО-АЛФАТАР-КАЙНАРДЖА

Share This:


LOGA

На 13 май в Дулово, Алфатар и Кайнарджа се проведоха три обществени обсъждания на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Дулово-Алфатар-Кайнарджа. В обсъжданията участваха общо 113 участници от публичния, стопанския и нестопанския сектори от трите общини – Дулово, Алфатар и Кайнарджа.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Дулово-Алфатар-Кайнарджа определя подхода и рамката на  устойчивото  и балансираното  развитие на общата територия на трите общини за периода до 2020 година, стъпващо на местните дадености, предимства и ресурси и е изцяло ориентирана в подкрепа на местните общности. Основната й цел е оползотворяване на местния потенциал за ускорено развитие на устойчива конкурентоспособна икономика и  създаване на качествена социално достъпна жизнена среда.

Участниците в обсъжданията одобряват категорично основната цел, приоритетите и специфичните цели на СВОМР. Над 90 % от участниците осъзнават, че те произтичат от нуждите на територията и са в основата на стремежа за решаването на съществуващите проблеми. Приоритетите в СВОМР са:

  • балансирано икономическо развитие, висока конкурентоспособност и взаимно допълване и сътрудничество между различните сектори на местната икономика и
  • постигане на високо качество на живот чрез подобряване на жизнената среда, увеличаване на възможностите за заетост, насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността.

По време на обсъжданията като цяло мнозинството даде подкрепа на включените в СВОМР мерки и изразява мнение, че те отговарят на нуждите на територията.

Много голям процент от участниците в обсъжданията категорично приемат целите, допустимите дейности, финансовите параметри на проектите и критериите за избор.

Финансовият план на Стратегията за ВОМР също получава одобрение. В резултат от обсъжданията се взе решение за пренасочване на средства по СВОМР към мярка 7.2 с мотива да се осигури още финансов ресурс за кандидатстване с проекти от страна на нестопанския сектор.

По Решение на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дулово-Алфатар-Кайнарджа” №4 от 09.05.2016 година, на основание Член 24 от Устава, Председателят на УС свиква Общо събрание на Сдружението на 26.05.2016 година при дневен ред:

  1. Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дулово-Алфатар-Кайнарджа”;
  2. Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дулово-Алфатар-Кайнарджа” по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;
  3. Разни.

Събранието ще се проведе от 16:00 часа в Зала 2 на Община Дулово – град Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

mig-ok

Тази публикация е изготвена в рамките на Проект за подготвителни дейности №19-19-1-01-40 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие"  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г, финансиран по договор № РД50-198/07.12.2015 между СНЦ „ДУЛОСУ", Министерство на земеделието и храните  и Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ "Дулосу" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com