Област Силистра на 26-то място в страната по брой на населението

Share This:


Към 31 декември 2016 година населението на област Силистра е наброявало 111 957 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 26-то място по този показател след област Габрово (112 334) и преди областите Смолян (109 425 души) и Видин (88 867 души). Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро в дунавския град. Оттам уточниха, че в сравнение с 2015 година населението на областта е намаляло с 1 291 души, или с 1.1%.
Мъжете са 55 011 (49.1%), а жените – 56 946 (50.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 035 жени. Броят на мъжете преобладава трайно във възрастите до 58 години. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Както в страната, така и в област Силистра, продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 896, или 23.1% от населението на областта. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е със 7.6 процентни пункта.
В област Силистра процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26.4%, а на мъжете – 19.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Алфатар (32.2%), Ситово (27.2%) и Тутракан (26.4%). В общините Главиница и Силистра този дял също е над 20.0% (съответно 23.9 и 24.7%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Кайнарджа – 13.5% и община Дулово – 18.7%.
Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 15 255, или 13.6% от общия брой на населението на областта. Спрямо 2015 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. намалява с 2.3 процентни пункта.
Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 58.1%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат под две лица в активна възраст. За сравнение, през 2006 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 44.1 и 56.8%.
Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2016 г. достига 44.9 години.
Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 45.8 години, а в селата – 44.2 години.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2016 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са: до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. е 65 204 души, или 58.2% от цялото население в област Силистра, като мъжете са 34 858, а жените – 30 346. Броят на трудоспособното население намалява с над хиляда души, или с 1.7% през 2016 г. спрямо предходната година.
Към края на 2016 г. над трудоспособна възраст са 30 476 души, или 27.2%, а под трудоспособна възраст – 16 277 души, или 14.6% от населението на областта.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2016 г. това съотношение за страната е 63, а за област Силистра – 58. За сравнение, през 2001 г. в областта всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 109 млади хора.

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2016 г. в градовете на областта живеят 49 620 души, или 44.3%, а в селата – 62 337 души, или 55.7% от населението на областта. Най-голям е гр. Силистра с 32 400 души, следван от гр. Тутракан с 7 998 души. Останалите градове са с население: Алфатар – 1 437 души, Главиница – 1 393 души и Дулово – 6 392 души.
Към края на 2016 г. населените места в област Силистра са 118, от които 5 са градове и 113 – села. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.
Към края на годината в областта няма населени места без население. В 10 села живеят от 1 до 49 души. Преобладаващият брой населени места в областта са с население от 100 до 999 души – 72, или 61.0% от всички населени места.
В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Силистра е разделена на 7 общини.
В община Силистра живее по-голямата част от населението на областта – 47 130 души или 42.1%. Най-малка по брой на население е община Алфатар, в която живеят 2 704 души, или 2.4% от населението на областта. Населението в останалите общини е следното: Главиница – 10 243, Дулово – 27 643, Кайнарджа – 5 115, Ситово – 5 110 и Тутракан – 14 012 души.
В сравнение с 2015 г. само община Кайнарджа увеличава броя на населението си (с 0.2%). В останалите общини на областта има намаление на населението, като най-голямо е то в общините Алфатар (-2.1%) и Тутракан (-1.8%).


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com