Област Силистра е на 25-то място по брой на населението в страната

Share This:


Към 31 декември 2017 г. населението на област Силистра е 110 562 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Търговище (112 474) и преди областите Габрово (110 254 души) и Смолян (107 282 души). За това съобщиха Добромира Йовчева, началник отдел „Статистически изследвания“ Силистра. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 1 395 души, или с 1.2%.

Мъжете са 54 199 (49.0%), а жените – 56 363 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 040 жени. Броят на мъжете преобладава трайно във възрастите до 58 години. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Както в страната, така и в област Силистра, продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 26 170, или 23.7% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е със 8.2 процентни пункта.

В област Силистра процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.1%, а на мъжете – 20.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Алфатар (32.1%), Ситово (27.6%) и Тутракан (27.1%). В общините Главиница и Силистра този дял също е над 20.0% (съответно 24.4 и 25.4%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Кайнарджа – 13.2% и община Дулово – 19.2%.

Към 31.12.2017 г. децата до 15 години са 15 169, или 13.7% от общия брой на населението на областта. Спрямо 2016 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. намалява с 2.2 процентни пункта.

Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 59.7%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат под две лица в активна възраст. За сравнение, през 2007 и 2016 г. този коефициент е бил съответно 44.6 и 58.1%.
Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2017 г. достига 45.1 години.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 46.1 години, а в селата – 44.4 години.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са: до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. е 63 895 души, или 57.8% от цялото население в област Силистра, като мъжете са 34 146, а жените – 29 749. Броят на трудоспособното население намалява с над хиляда души, или с 2.0% през 2017 г. спрямо предходната година. 
Към края на 2017 г. над трудоспособна възраст са 30 493 души, или 27.6%, а под трудоспособна възраст – 16 174 души, или 14.6% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2017 г. това съотношение за страната е 64, а за област Силистра – 60. За сравнение, през 2001 г. в областта всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 109 млади хора.

Към 31.12.2017 г. в градовете на областта живеят 48 908 души, или 44.2%, а в селата – 61 654 души, или 55.8% от населението на областта. Най-голям е гр. Силистра с 31 891 души, следван от гр. Тутракан с 7 857 души. Останалите градове са с население: Алфатар – 1 419 души, Главиница – 1 363 души и Дулово – 6 378 души.
Към края на 2017 г. населените места в област Силистра са 118, от които 5 са градове и 113 – села. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

Към края на годината в областта няма населени места без население. В 11 села живеят от 1 до 49 души. Преобладаващият брой населени места в областта са с население от 100 до 999 души – 71, или 60.2 % от всички населени места.

В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Силистра е разделена на 7 общини.

В община Силистра живее по-голямата част от населението на областта – 46 355 души или 41.9%. Най-малка по брой на население е община Алфатар, в която живеят 2 690 души, или 2.4% от населението на областта. Населението в останалите общини е следното: Главиница – 10 085, Дулово – 27 506, Кайнарджа – 5 099, Ситово – 5 047 и Тутракан – 13 780 души.
През 2017 г. във всички общини на област Силистра броят на населението намалява. В община Кайнарджа намалението е най-малко – 0.3%, а в общините Силистра (-1.6%) и Тутракан (-1.7%) най-голямо.

Източник: Общинско кабелно радио – Силистра


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com