Линията на бедност в област Силистра показа: 38.8% от хората живеят в тежки материални лишения

Share This:


Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“, съобщават от Статистическото служба в Силистра.

И допълват:

Оценка на бедността в област Силистра

През 2015 г. линията на бедност в област Силистра е 286.92 лв. средно месечно на лице от домакинството. При този размер на линията под прага на бедност са били 11.3% от населението на областта.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Силистра намалява с 6.9%, а относителния дял на бедното население намалява с 5.5 процентни пункта.
През 2015 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Кърджали и Пазарджик – съответно 189 и 216 лв., а най-високата – в област София (столица) (504 лв.), следвана от областите Варна (353 лв.) и Перник (352 лв.).
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Шумен – 30.6%, Варна – 27.8% и Пазарджик – 27.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Кюстендил – 11.0%, Силистра – 11.3% и Габрово – 13.0%.
През 2015 г. област Силистра е с най-нисък относителен дял на бедност за жените в страната – 10%. Относителният дял на мъжете, живеещи в риск от бедност в областта е по-голям от този при жените с 2.6 процентни пункта и това нарежда област Силистра сред петте области (Монтана, Силистра, Сливен, Разград и Кърджали), в които относителния дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват останалите трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Силистра се повишава от 11.3% до 33.5%, или с 22.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 43.4%, или с 32.1 процентни пункта.
Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на плащането на време на разходите, свързани с жилището (70.3%), ограничения по отношения на почивката извън дома (65.9%) и възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (64.0%). Успоредно с това 9.7% от лицата не могат да си позволят автоматична пералня, 2.9% – телефон, вкл. мобилен, 1.8% – цветен телевизор, а 30.7% посочват, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. Близо 20% от лицата се ограничават при отоплението на жилището си.
През 2015 г. в област Силистра 38.8% от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).
Най-висок е относителният дял на населението живеещо в тежки материални лишения в областите Пазарджик – 53.2% и Смолян – 50.5%. Най-нисък е относителният дял на живеещите в тежки материални лишения в областите Ямбол – 11.3% и Габрово – 17.6%.

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя на месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоритично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на отработените часове.
Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59-годишните с изключение на студентите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.
През 2015 г. в област Силистра 8.1 хил. лица на възраст 18 – 59 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 12.7% от населението, като спрямо 2014 г. относителният им дял нараства с 6.8 процентни пункта.

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. Комбинирането на трите показателя показва, че през 2015 г. в област Силистра 43.6% от населението, или 50.1 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.
Стойността на показателя намалява с 0.4 процентни пунка спрямо 2014 г., като при мъжете (43.4%) намалява с 2.4 процента пунка, а при жените (43.8%) нараства с 1.7 процентни пункта.
Наблюдението за доходите и условията на живот (EU-SILC) като част от Европейската статистическа система (ESS) се осъществява по единна методология, определена с Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета, и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.
Целевата съвкупност в изследването (EU-SILC) са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, са изключени като цяло от целевата съвкупност.
Изследването се провежда върху 4-годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7 300 адреса/обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години. Извадката се състои от четири ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com