Данка МИЛЧЕВА: Работим заедно с местната общност за една добруваща Крайдунавска Добруджа

Share This:


Данка МИЛЧЕВА, Изпълнителен директор на МИГ “Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”

Поводът да разговаряме с изпълнителния директор на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ Данка Милчева е Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Главиница и Ситово, която се изпълнява по Споразумение РД-50-34 от 20.04.2018 г. с Управляващите органи на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

– Г-жо Милчева, каква е финансовата помощ, която получава Стратегията за Водено от общностите местно развитие за изпълнение на проекти на територията на общините Главиница и Ситово?

– Стратегията ни получава подкрепа от два фонда – Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г. и Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020г., приоритетна ос 1 и 2, и чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. приоритетна ос 3.

Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план към Стратегията за изпълнение на проекти е в размер до 3 442 230.00 лева. От тях 1 955 800.00 лева ни се предоставят от ПРСР 2014–2020г., 899 680.00 лева от ОПРЧР 2014–2020г. и 586 750. 00 лева са от ОПНОИР 2014–2020г.

Стратегията ни е многофондова и при изпълнението ѝ ще работим с управляващите органи на трите програми.

– Какъв е периодът на действие на Стратегията?

– Стратегията за Водено от общностите местно развитие е с период на действие 31.12.2020 г., като окончателното изпълнение на дейностите на Местната инициативна група, свързани с прилагането на СВОМР по подмярка 19.2. и дейностите по управление и популяризиране на Стратегията по подмярка 19.4., следва приключат не по-късно от 30.09.2023 г. Това означава, че приемите и договарянето на проектни предложения в рамките на СВОМР трябва да приключат до 31.12.2020 г.

– Може ли изпълнението на Стратегията да приключи по-рано?

– Да, в случай че се изпълнят целите и индикаторите за усвояване на средствата по нея, договорени са проектите по мерки, и проектите на бенефициентите са изпълнени и отчетени по-рано от крайния срок, който споменах.

– В какво се изразява дейността на Местна инициативна група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”?

– Най-важните ни стъпки са в посока превръщане на целите ни в резултати и в този контекст са свързани с осигуряване на необходимите ресурси и условия това да се случва. Това обуславя и дейността ни по изготвяне на индикативна годишна работна програма, организиране на приеми, с които местните бенефициенти ще кандидатстват за финансиране, и оценка на проектни предложения по Стратегията. Това изисква от нас още да:

– разработваме, съгласуваме, одобряваме и оповестяваме съответната  процедура за подбор на проектни предложения;

– обявяваме прием на проекти по мерките и да разработваме насоки за кандидатстване по всяка една от мерките, както и съответните образци на документи към тях;

подготвяме в ИСУН проекти на процедури за прием на проекти;

– изготвяме проекти за насоки за кандидатстване, които включват условия за кандидатстване и условия за изпълнение на одобрените проекти с приложенията към тях и с посочени критерии и методика за оценка на проектните предложения.

– планираме и организираме процеса по информиране, консултиране и подпомагане на подготовката на проекти. 

– определяме комисия за избор на проекти/комисия за подбор на проектни предложения за всеки прием на проекти и да организираме работата ѝ.   

– На какъв етап от дейността си сте в момента?

– В периода от 14 юни до 5 септември 2018 г. включително, проведохме информационно-обучителни събития – информационна конференция, информационни срещи и обучения на представители от различни групи заинтересовани страни.

Избрахме независими външни експерти-оценители за извършване на техническа оценка на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към Стратегията ни.

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, публикувахме за обществено обсъждане със заинтересованите лица процедурата за прием, като по този начин им осигурихме възможност за писмени възражения и предложения.

Към мярката се прояви значителен интерес от представителите на публичния и нестопанския сектор като причините за това може да се свържат, както с необходимостта от реализиране на проектни идеи, свързани с подобряване на социалната, културна и туристическа инфраструктура в населените места от територията, така и със социално-икономическия ѝ профил, и не на последно място с високия дял на финансовата помощ – до 100%.

В процес на доработване сме на процедурата за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, по която планираният финансов ресурс възлиза на 330 500.00 лева. Земеделските стопани от територията на Местната инициативна група ще могат да кандидатстват и с проекти по мярка 4.1.2. с финансов ресурс по СВОМР в размер на 201 500.00 лева, чийто прием също предстои.

В  очакване сме да се подпише анекса към Стратегията ни за Водено от общностите местно развитие, за да обявим приема на проектни предложения. 

– Какво ви предстои оттук нататък?

– Не сме преставали и продължаваме да работим активно с местната общност за постигане на възходящо, балансирано и устойчиво развитие на територията си, което нарекохме в процеса на разработване на нашата Стратегия „ЗАЕДНО ЗА ЕДНА ДОБРУВАЩА КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“, за привличане на все повече заинтересовани страни и лица в дейности за изготвяне на проектни предложения, за популяризиране на възможностите за кандидатстване.

– Къде и как могат да получават разяснения потенциалните бенефициенти?

– Желаещите да получат информация могат да се свържат с екипа на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599, факс: 086362258, e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg.

Информация е налична и на сайта ни: http://www.mig.glavinitsa-sitovo.org.

Източник: в-к Тутракански глас

 


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com