Вижте всички решения на Министерски съвет

Share This:


2004 жилищно спестовни влога са компенсирани през 2015 г.

2004 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2015 г. от Националния компенсационен жилищен фонд. Това е записано в одобрения от правителството отчет на Управителния съвет на фонда за миналата година. На местните комисии са преведени компенсации за 14 144 387,53 лв., като средната изплатена компенсация по влог е 7058,08 лв.
Съгласно Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, средствата във фонда се набират от ежегодно определяни субсидии от държавния бюджет, постъпления от дарения и помощи и 50 на сто от постъпленията от продажба на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт. Средствата се изразходват за финансово компенсиране на жилищноспестовни влогове чрез левова компенсация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа по тях, съобразно действащия левов индекс.
Одобрен е годишен доклад за дейността
на Националния координационен механизъм
по правата на човека

Правителството одобри доклад за дейността на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ) за 2015 г.
Втората година от съществуването на НКМПЧ затвърди доброто взаимодействие между компетентните ведомства и институции, работещи в областта на правата на човека. Беше подобрено сътрудничеството в правозащитната сфера за целите на усъвършенстване законодателството и практиката в утвърждаването на правата и човека и основните свободи в България.
НКМПЧ беше създаден във връзка с необходимостта за предприемане на конкретни стъпки към подобряване на координацията между държавните органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на човека. Основните му дейности са насочени към разпределяне между държавните органи и институции на изпълнението на задълженията, свързани с постоянния диалог и периодичните национални доклади пред международните контролни и мониторингови механизми по правата на човека, както и обсъждането целесъобразността от присъединяването на България към международни договори в областта на правата на човека.
България ще се присъедини към Конвенцията
на Съвета на Европа за превенция и борба
с насилието над жени и домашното насилие

България ще подпише Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, реши правителството.
Към момента документът е одобрен от 38 държави, 24 от които са членки на ЕС. На европейско ниво се води дискусия и за присъединяване на ЕС към Конвенцията.
Т. нар. Истанбулска конвенция е първият инструмент в Европа, с който се създава цялостна правна рамка конкретно за защита на жените и момичетата от всички форми на насилие и за предотвратяване, преследване и премахване на насилието над тях, включително домашното насилие. Тя обхваща широк спектър от мерки – от събиране на информация и повишаване на осведомеността на обществото по този проблем, през предоставяне на защита и на услуги за подпомагане на жертвите, до всеобхватно криминализиране на различните форми на насилие срещу жени.
С присъединяването си към Конвенцията България се задължава да вземе мерки за предотвратяване и справяне със всички форми на насилие, породено от неравенството между половете, за защита на пострадалите и за ефективно съдебно преследване на извършителите, както и за събиране на информация и повишаване на осведомеността на обществото по проблема с домашното насилие. В тази връзка присъединяването към Истанбулската конвенция е включено сред приоритетите на настоящото българско председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. – май 2016 г.).
Не съществуват законови пречки от международен или вътрешно-правен характер, които да възпрепятстват присъединяването на България към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. То не изисква изменения в Конституцията на Република България, но ще наложи промени в законодателството на страната. Конкретните изменения и допълнения се анализират.
Във Варненския медицински университет
се открива Научноизследователски институт

Министерският съвет прие в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна да бъде открит Научноизследователски институт (НИМУ). Предложението е на Академичния съвет на висшето училище.
НИМУ – Варна обединява научноизследователската платформа за всички научни сектори. Шестте постоянни научно-приложни секции са „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“, „Обществено здравеопазване“, „Професионални здравни грижи и комплементарна медицина“ и „Интегрирани и международни проекти“. Проектът предвижда във всяка от научните секции да има възможност за работа по приоритетните научни направления на университета, които са храни и хранене, трансплантационна и имплантационна медицина, заболявания на централната нервна система, онкология и редки заболявания и мениджмънт на болестите.
Мисията на Научноизследователския институт е да бъде академична платформа, която да подпомага създаването и изпълнението на иновативни изследователски проекти, като подкрепя учените в сферата на медицината, фармацията, денталната медицина и общественото здравеопазване.
Четири лечебни заведения получават акредитация за обучение на студенти и специализанти

Правителството допълни списъка на университетските болници с още четири лечебни заведения. Това са МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, гр. Бургас; МБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе; МБАЛ „Пълмед“ ООД, гр. Пловдив и МБАЛ– Еврохоспитал Пловдив“ ООД, гр. Пловдив.
Съгласно Закона за лечебните заведения университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.
Одобрени са промени в състава на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца“

Министерският съвет одобри промени в състава на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца“. С решението като представител на Министерство на здравеопазването е определена проф. д-р Златица Петрова, а за представител на Българското национално радио – Гергана Хрисчева.
Проф. д-р Златица Петрова е директор на Изпълнителната агенция „Медицински одит“, като целта на смяната е да се засили участието на държавата, за да се гарантира целесъобразността и ефективността при разходване на публичен финансов ресурс за лечение на децата. Промяната на представителя на БНР е инициирана от генералния директор на БНР. Гергана Хрисчева е репортер с ресор „Здравеопазване“ в Програма „Хоризонт“, доказан професионалист с ангажираност към дейността на Център „Фонд за лечение на деца“.
Общественият съвет е консултативен орган към Фонда, чиито състав се определя от Министерския съвет. Дейността му е свързана с разглеждане на заявления за финансиране лечението на деца, анализиране на дейността и резултатите от провежданите диагностични и лечебни процедури, организиране на мероприятия за набиране на финансови средства за дейността на фонда, популяризира дарителската инициатива и др.
Националната координация по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм е поверена на дирекция
„Централно координационно звено“ в МС

Дирекция „Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет е определена за Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Директорът на дирекцията става ръководител на Националното координационно звено.
Решението е свързано с извършени структурни промени в администрацията на Министерския съвет и е съгласувано със страните-донори – Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн.
По линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. България разполага с ресурс от 247,6 млн. лв. за реализиране на проекти до 30 април 2017 г. Националното координационно звено носи цялостната отговорност за изпълнение на механизмите, в рамките на които се финансират проекти в областите околна среда, енергетика, правосъдие и вътрешни работи, културно наследство, деца и младежи в риск, стипендии, иновации за зелена индустрия, фонд за стипендии и др.
Община Варна ще изгражда зони за отдих
в държавни имоти

Правителството разреши на държавното дружество „Рибни ресурси” да извърши продажба на недвижими имоти, негова собственост, чрез пряко договаряне с община Варна. Терените са част от рибарско пристанище „Варна”. Община Варна ще ползва терените за изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега „канал-море-езеро”, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони и други. Средствата от продажбата на недвижимите имоти ще останат в дружеството, като с тях ще се погасят стари задължения.
На община Приморско кабинетът предостави държавен имот с площ от 2228 кв. м. Местната власт ще ползва изградените в него защитен вълнолом, естакада и кей за рибарски лодки за разширяването и благоустрояването на пристанище Приморско.
С друго решение Министерският съвет промени от публична в частна държавна собственост статута на имот и го предостави на община Сливница. Теренът е с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Имотът с площ 1600 кв. м се намира на улиците „Христо Ботев“ и „Паисий Хилендарски в града. Общината ще ползва четирите сгради на бившия военен клуб за културни, просветни и образователни дейности.
От публична в частна държавна собственост беше променен и статутът на имот, управляван от Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Това е терен от 680 кв. м в Благоевград. Имотът не се ползва от НКЖИ и правителственото решение ще позволи извършването на разпоредителна сделка, която да донесе допълнителни приходи за компанията.
Правителството промени от частна в публична държавна собственост статута на 13 имота. Терените се намират на пл. „Център” №2 във Велико Търново. Те са предоставени в управление на областния управител Велико Търново, на районни и регионални структури на НОИ, МРРБ, Комисията за защита от дискриминация, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националната служба за съвети в земеделието, Комисията за защита на потребителите, Общинската служа по земеделие, НАП, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, БНР и Министерството на правосъдието. Промяната е необходима за ефективното и ефикасно функциониране на държавните структури.
България и Туркменистан ще си сътрудничат
в областта на информационните технологии
и съобщенията

Министерският съвет одобри проект на споразумение между правителствата на България и Туркменистан за сътрудничество в областта на пощенските съобщения, електронните съобщения и информационните технологии.
Документът регламентира отношенията между двете страни в областта на развитието на информационните технологии и съобщенията. В него са отразени приоритетните области, които ще бъдат предмет на сътрудничество – икономически, реални и търговски принципи на пазарната икономика при осъществяването на пощенски и електронни съобщения, разработка на съвместни проекти в областта на политиката, стратегията и програмите за изграждане на информационното общество, насърчаване на най-новите постижения на глобалните информационни и комуникационни технологии.
Одобрени са българските позиции
за неформални заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри българските позиции за неформалното заседание на Съвета на министрите на транспорта и околната среда на Европейския съюз, което ще се проведе на 14 и 15 април в Амстердам.
В частта „Околна среда“ министрите ще обсъждат бъдещето на екологичната мобилност. В основата на дискусията ще са подходящите политически и финансови инструменти, за да се засили и насърчи прехода към превозни средства и горива с ниски или нулеви емисии. Страната ни полага усилия за мобилизирането на средства, необходими за насърчаване на производството и ускореното навлизане и популяризиране на екологични превозни средства. Освен публични и средства, добити от продажбата на квоти от емисии на парникови газове, България разчита и на структурните фондове на ЕС. Една от последни те инициативи за популяризиране на екологичните превозни средства започна на 31 март т. г., когато бе даден ход на схема, насърчаваща използването на електромобили от централната и териториална администрация на изпълнителната власт. Програмата е реализирана чрез Националния доверителен екофонд и е с ресурс от 1 млн. лв., получени от ранните продажби на квоти от емисии на парникови газове.
В частта „Транспорт“ темата на дискусия ще бъде „Иновации за бъдещето: интелигентни и „екологични“ решения за постигане на устойчив транспорт“. Ще бъде обсъдена специална платформа на ЕК, която да даде препоръки за разработване на пътна карта и стратегия за взаимодействащи си интелигентни транспортни системи в ЕС. На Съвета специално внимание ще бъде отделено на проекта на декларация за разработване на съвместна стратегия за развитие на свързаното и автоматизираното управление на превозните средства в пътническия и товарния транспорт и в системите на обществения транспорт.
Участниците в съвета ще обсъдят и въпроси относно нивото на сигурността в транспорта, както и бъдещи инициативи за повишаването му. Във връзка с миграционната криза, която се отразява върху всички видове транспорт и възпрепятства свободното движение на хора и стоки, представителите на държавите-членки ще споделят възникналите трудности и проблеми, свързани с контрола по вътрешните граници на ЕС.
По време на съвместната сесия на министрите на околната среда и транспорта ще бъдат разгледани въпроси от областта на транспорта и опазване околната среда и свързаните с тези въпроси бъдещи сценарии за интелигентна и екологична мобилност.
Одобрени бяха и позициите на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се проведе на 19 и 20 април в Амстердам. По време на първата пленарна сесия ще се разглеждат въпроси, свързани с трудовата мобилност и командироването на работници. Ще бъде обсъдено предложението за изменение на Директива 96/71/ЕО, което страната ни подкрепя на този етап. На 20 април ще има две пленарни срещи, като първата е на тема Европейски стълб за социални права (ЕССП). Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще бъде модератор на един от работните семинари, където ще представи българската позиция относно адекватна и устойчива социална закрила и принципната подкрепа на България за първоначалната идея за ЕССП. В рамките на втората пленарна среща ще бъде обсъдена Платформата за недекларирания труд. Целта на тази Платформа е елиминирането на недекларирания труд като заплаха за постигане на целта за гарантиране на достоен труд за всички. България приветства създаването на Платформата и ще работи за нейното успешно реализиране, като и в бъдеще ще подкрепя всяка инициатива за ограничаване на случаите на недекларирана заетост и на неспазване на режима на командироване.
В рамките на част „Здравеопазване” ще бъде обсъдена темата за иновативните лекарствени продукти.
Правителството одобри и резултатите от проведеното на 24 март извънредно заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”. Тема на дискусия бяха терористичните атаки в Брюксел на 22 март и последващите действия, които държавите-членки следва да предприемат. Одобрена беше съвместна декларация в отговор на атентатите, включваща 10 конкретни мерки, като държавите-членки се обединиха около възможно най-бързото им изпълнение. Мерките са насочени към засилване обмена на информация, превенция и ефективно разследване в борбата с тероризма.
На концесия ще бъдат добивани строителни материали от находище „Попенец”

Правителството одобри предоставянето на 15-годишна концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Попенец“ на „Аркус Строй“ ЕАД. Кариерата се намира в землищата на селата Козаревец и Писарево, област Велико Търново. През този период дружеството ще инвестира минимум 420 000 лв. за обезпечаване на производствената дейност. За срока на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 584 925 лева без ДДС, които според законовите разпоредби постъпват в държавния бюджет и бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ.
С друго решение беше одобрена промяна в концесионния договор за находище „Искрец”, община Своге, от което се добиват строителни материали – доломити. Концесионната площ се определя на 25,1 дка, което включва цялата площ на находището, плюс площи за спомагателни дейности. Договорът е сключен през 2003 г. между „Балканагросервиз“ ЕООД и община Своге за срок от 25 години. Според тогавашните правила концесиите, предоставяни от общините, са покривали определени имоти, а не находища. С изменението договорът се привежда в съответствие с нормативната уредба, като концесията вече покрива цялото находище. В съответствие с нормативната уредба се актуализира и размерът на концесионното плащане.
За срок от една година „Агромах“ ЕООД ще проучва възможността за добив на строителни материали в площта „Вароша“, разположена в землището на с. Бучино, община Благоевград. Дружеството ще вложи в проучвателните дейности минимум 45 000 лв., а за мероприятия по опазване на околната среда и рекултивация са предвидени 4500 лв.
Приет е доклад за изпълнението през първото тримесечие на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението към 31 март на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.
От общо 103 мерки със срок на изпълнение през първото тримесечие са изпълнени 56. Неизпълнението представлява 45,6 на сто, което е традиционно за началото на годината поради прехвърляне на мерки от плана за предходния период. За сравнение, към 29 февруари то беше 65,3 процента
14 от неизпълнените мерки са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Законопроектите, намиращи се на различен етап на разработване и приемане, са 22. От тях осем са внесени в Народното събрание и се намират на различен етап на приемане. По отношение на останалите 14 законопроекта отговорните ведомства следва положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в Народното събрание.
Отпускат се 119 млн. лв.
за инфраструктурни проекти

Правителството одобри допълнителни разходи в размер до 119 161 000 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за финансиране на дейности по превантивно поддържане на пътната мрежа основно в Северна България, за ремонтно-възстановителни дейности и за доизграждане на пътни инфраструктурни проекти в страната.
Средствата ще бъдат използвани за доизграждането и рехабилитацията на обекти от изключително важен държавен и обществен интерес с цел развитие на пътната инфраструктура и повишаване на безопасността на движение. Сред тях са пътища във Видинска, Монтанска, Врачанска, Разградска, Силистренска области, тунелите „Витиня” и „Ечемишка” и виадуктът „Елешница” на автомагистрала „Хемус” и др.

Одобрен е проектът на меморандум за създаването
и дейността на щаба на многонационалната дивизия „Югоизток”

Правителството одобри проекта на меморандум между министерствата на отбраната на Румъния, Албания, България, Канада, Франция, Германия, Гърция, Полша, Испания, Турция, Великобритания и САЩ и Щаба на върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа за създаването, дейността, окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток”. Документът ще бъде подписан при условие на последваща ратификация.
Изграждането на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток” със страна домакин Румъния е една от мерките за адаптиране на НАТО, залегнала в Плана за готовност за действие на НАТО, утвърден на Срещата в Уелс през 2014 г. Щабът ще предостави на Алианса способности за командване и управление на национални и съюзнически сили до ниво дивизия в югоизточната част от зоната на отговорност на Върховния командващ на силите на НАТО в Европа, както и постоянно командване и управление на щабните елементи за интегриране на сили на Алианса в България и Румъния.
Общо 10 длъжности в Щаба ще бъдат заети от български военнослужещи.
Увеличава се капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД

Чрез емитиране на 880 броя нови акции на стойност 88 000 лева се увеличава капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД. Средствата за увеличаването на капитала са предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Правителството прие и постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. и централния бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаване капитала на търговското дружество.
Така „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД ще изпълнява своите финансови ангажименти през 2016 г. като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б.В.“, регистрирана в Амстердам, Холандия, която е създадена по силата на Междуправителствено споразумение за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис между Руската федерация, България и Гърция. Част от средствата ще бъдат резервирани за поемане на евентуални разходи при възможна данъчна ревизия на четирите закрити юрисдикции на компанията в Холандия и трите страни по споразумението.
Централният орган за обществени поръчки
ще провежда процедури за доставка на автомобилно гориво за спешните медицински центрове

С промени в постановлението за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт се разширява кръгът на потребителите на централизираното възлагане. Централният орган ще провежда процедури за сключване на рамкови споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки и за нуждите на възложителите, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването. Предмет на възлагане в тези случаи ще са само обществени поръчки за доставка на автомобилно гориво.
С предложението се цели да се създаде възможност за центровете за спешна медицинска помощ и другите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването да сключват договори за доставка на автомобилно гориво при по-добри цени и условия.
Приета е националната отбранителна стратегия

Правителството прие Национална отбранителна стратегия. Тя е резултат на извършения през миналата година междинен преглед на действащия от 2011 г. стратегически документ.
Основните промени в документа са свързани с изменената стратегическа среда за сигурност и последиците от това. При анализа на средата за сигурност са отчетени новите рискове и заплахи, включително тези от хибриден характер. Хармонизирани са задачите на въоръжените сили в съответствие с поетите съюзни ангажименти, като е отчетено, че успехът в борбата с хибридните заплахи ще зависи от синергията между националните отбранителни планове и тези на Алианса. Извършен е анализ на ресурсите за отбрана – човешки, информационни, материални и финансови. Отчетени са условията на силно ограничени бюджетни средства и е направен баланс между отпуснатите ресурси и необходимите на страната отбранителни способности.
Документът определя отбраната като широкообхватна, общодържавна дейност с единно ръководство, планиране, финансово и ресурсно осигуряване. Прилагането на всеобхватния подход при управлението на кризи и конфликти става изключително необходимо за успешно противодействие на хибридни форми за водене на война. От ключово значение е синхронизирането на действията на въоръжените сили с всички правителствени и неправителствени организации и структури в рамките на единна стратегия и план. Отбраната на страната ще се осъществява в рамките и с прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и ефективно използване на националните отбранителни способности.
Мисиите остават три – отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време, с произтичащите от тях задачи. Посочва се, че структурата и числеността на въоръжените сили са тясно свързани с определените в процеса на отбранително планиране необходими оперативни способности. България изгражда и развива въоръжените си сили като единен комплект от сили и балансирани способности, с единна система за командване и управление за мирно време и при кризи. Мирновременният състав се комплектува на професионален принцип. За доокомплектуване с личен състав и техника се изгражда и поддържа доброволен резерв. Във функционално отношение въоръжените сили включват сили за развръщане и сили за отбрана, а в зависимост от предназначението и задачите си – сили с висока и сили с ниска степен на готовност.
Предвижда се през 2020 г. да бъде направен пълен преглед и преиздаване на Националната отбранителна стратегия.
Утвърдени са националните програми за развитие на средното образование за 2016 г.

Министерският съвет одобри девет национални програми за развитие на средното образование, които през 2016 г. ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За изпълнението им правителството одобри през декември 2015 г. общо 50 394 000 лв. от държавния бюджет за 2016 г.
Утвърдените национални програми са „Оптимизация на училищната мрежа“ (с бюджет 24,8 млн. лв.) , „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ (4,4 млн. лв.), „Роден език и култура зад граница“ (1,2 млн. лв.), „Ученически олимпиади и състезания“ (2,6 млн. лв.), „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (5,2 млн. лв.), „Без свободен час в училище“ (2 млн. лв.), „Развитие на педагогическите специалисти“ (600 000 лв.), „Достъпно и сигурно училище“ (2 млн. лв.) и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (1,5 млн. лв.).
За първа година в обхвата на използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в образованието са включени и структурите на предучилищното образование. Ще бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като се набляга както на използването на високите технологии, така и на необходимостта от обучение на педагогическите специалисти.
В Националната програма „Достъпно и сигурно училище“ с въвеждането на модул „Сигурност“ се подкрепят държавните училища с финансов ресурс 1 500 000 лв. за закупуване на технически средства, които в максимална степен да помогнат за подобряване цялостната организация на охрана в сградите с учебен процес. Това се налага поради зачестилите случаи на физическа агресия в училищата и повишените мерки за сигурност заради терористични заплахи.
Чрез Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“, за 2016 г. детските градини получават 100% от средствата за обезщетения на персонала, докато за 2015 г. средствата за тях бяха 50%.
Програмите ще бъдат публикувани на страницата на МОН в рубриката „Програми и проекти“, заедно с екипите за управление и координатите за връзка с тях.
Приета е нова Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието
на радиосъоръженията

Правителството прие нова Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията, която е приведена в съответствие с разпоредбите на европейска директива.
Новата наредба предвижда по-ясно и пропорционално разпределение на задълженията на икономическите оператори в зависимост от ролята им във веригата на предоставяне на пазара. Това ще улесни разбирането и спазването на тези задължения от страна на икономическите оператори и ще допринесе за по-ефективен контрол от страна на органите за надзор на пазара. По този начин ще се постигне и намаляване на нелоялната конкуренция от страна на икономическите оператори, които не спазват правилата.
Наредбата създава задължение за всички икономически оператори (производители, вносители и дистрибутори) да поддържат регистри с данни за всяко лице, което им е доставило, както и за всяко лице, на което са доставили дадено радиосъоръжение. Така ще се подобрят значително възможностите за проследяване във веригата на разпространение, което е особено важно за намирането и отстраняването от пазара на несъответстващи на изискванията радиосъоръжения.
Въвеждат се някои нови изисквания към радиосъоръженията. Те ще трябва да са съвместими с принадлежности, по-специално с общи зарядни устройства. Радиосъоръженията ще трябва да притежават определени характеристики за осигуряване зареждането им със софтуер само при доказано съответствие на комбинацията от радиосъоръжението и софтуера. Тези нови изисквания ще влязат в сила едва след като Европейската комисия приеме решения за това кои категории радиосъоръжения ще трябва да отговарят на тези изисквания.
С цел осигуряване на прозрачност по отношение на съответствието с изискванията на комбинациите от радиосъоръжения и софтуер и предотвратяването на пречките за конкуренцията на пазара на софтуер, предоставян от трети лица, е предвидено производителите на радиосъоръжения и на софтуер да предоставят на държавите-членки и на ЕК информация относно съответствието на такива комбинации от радиосъоръжение и софтуер. Тези изисквания ще станат приложими, след като Комисията определи с решение за кои категории радиосъоръжения ще се прилагат те. По този начин ще се предотврати необоснованото препятстване на зареждането на определен софтуер и ще се премахне възможността за зареждане на софтуер, който може да повлияе негативно на съответствието на радиосъоръжението с изискванията на наредбата.
Предвиден е преходен период от една година, през който радиосъоръженията могат да се пускат на пазара както в съответствие с изискванията на новата наредба, така и съгласно приложимите за тях изисквания преди датата на прилагане на новата наредба.
Министърът на туризма ще одобрява програмите
за организация на водноспасителната дейност
за летния сезон

Правителството одобри промяна в Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, която я привежда в съответствие с промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Със законовите изменения основните дейности по осъществяването на държавната политика за поддържането и управлението на морските плажове преминаха към министъра на туризма.
Промяната в Наредбата предвижда концесионерът или наемателят на морски плаж да представя на министъра на туризма за съгласуване програма за организацията на водноспасителната дейност за летния сезон, придружена със схема за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и разположението на спасителните постове. Запазва се досегашния срок – 30 април, за представяне на програмите.
Въвеждат се единни държавни изисквания
за професията „Лекарски асистент“

Правителството одобри промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
С Директивата се регламентират компетентностите на медицинските сестри, които трябва да придобият по време на обучението си (до момента бяха регламентирани само знанията и уменията), актуализират се компетентностите на акушерките и се въвеждат единни държавни изисквания (ЕДИ) за професията „Лекарски асистент“.
Професията „Лекарски асистент“ е регулирана в България от началото на тази година. Предложените в проекта ЕДИ за обучение на лекарските асистенти са насочени към придобиване на знания и умения за осъществяване на дейности по оказване на спешна и първична медицинска помощ.
Студентите, приети за обучение преди влизането в сила на Наредбата, продължават и завършват обучението си по актуализирани учебни планове и програми.
От началото на септември ще се прилага изменение в Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти

Разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, да влезе в сила от 1 септември 2016 г., реши правителството. Текстът се отнася до изискването, ако за лекарствен продукт не може да бъде намерена цена на производител в референтните държави, заявената цена на производител да не бъде по-висока от два пъти цената на производител на лекарствения продукт със същото международно непатентно наименование и лекарствена форма, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс.
Анализирането на въпроса в началото на 2016 г. показа необходимост от по-плавно адаптиране към новите изисквания, залегнали в Наредбата, за да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти.
Освен това на притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти и на търговците на едро с лекарствени продукти в здравната система е необходим по-дълъг период, за да реализират произведените по досегашния ред лекарствени продукти, както и тези, закупени по досегашните правила за формиране на цените на съответните лекарствени продукти.
С друго постановление правителството измени Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) сключва договори. Промяната е свързана с решение на Конституционния съд за обявяване за противоконституционна разпоредбата, която предвижда разделянето на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, на основен и допълнителен.
Актуализирана е Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието
на играчките

С промени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на три европейски директиви относно безопасността на играчките.
Наредбата определя правилата за употреба в детските играчки на химични вещества, класифицирани като мутагенни, карциногенни и токсични за репродукцията. Когато играчките са предназначени за деца под 36 месеца или са предназначени да се слагат в устата, тези вещества следва да отговорят на определени от Европейската комисия специфични гранични стойности, които гарантират безопасността на детето.
Европейската комисия определи следните гранични стойности – формамид (граничната стойност на емисията във въздуха от материали от пенопласт, предназначени за детски играчки – 20 µg/m3); БИТ (гранична стойност 5 мг/кг във воднисти материали за детски играчки); ХМИ и МИ в съотношение 3:1 (гранична стойност 1 мг/кг във воднисти материали за детски играчки и поотделно гранични стойности за ХМИ – 0,75 мг/кг и МИ – 025 мг/кг).
Постановлението предвижда различни срокове за прилагане на изискванията. Пуснатите на пазара играчки след 24 май 2017 г. трябва да отговарят на определените в настоящата наредба гранични стойности за веществата формамид и БИТ. Граничните стойности за съотношението ХМИ/МИ (3:1) и за отделните вещества ХМИ и МИ следва да се прилагат от 24 ноември 2017 г.
Законодателни промени ще улеснят компетентните органи в издирването на изчезнали лица или жертва на престъпления

Правителството одобри промени в Закона за електронните съобщения, с които се дава възможност на компетентните органи да използват в оперативно-издирвателната дейност възможностите на съвременната съобщителна техника и технологии, без да нарушават конституционно установените права на гражданите.
Проектът предвижда данните от услуги, предоставени от обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да бъдат ползвани за целите на издирването, когато е налице обосновано предположение, че изчезналото лице е станало или може да стане жертва на тежко престъпление.
Министерският съвет одобри проект на ЗИД
на Закона за платежните услуги
и платежните системи

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Проектозаконът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции. Разпоредбите на Директивата обхващат три основни области – съпоставимост на таксите за платежни сметки, налагани от банки и други доставчици на платежни услуги; установяване на бърза и лесна процедура за потребителите при смяна на доставчик на платежни услуги в рамките на страната; осигуряване на възможност на законно пребиваващите в ЕС потребители да откриват платежни сметки за основни платежни операции, независимо от своето местопребиваване и финансово състояние.
Въвежда се и опцията по чл. 1, т. 5 от Регламент (ЕС) №2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежните операции, свързани с карти. До 9 декември 2018 г. тристранните платежни картови схеми при определени условия се освобождават от изискванията за прилагане на установените максимални нива на обменните такси в глава втора от Регламента по отношение на националните платежни операции. Законопроектът определя Българската народна банка като компетентен орган, който отговаря за спазването на Регламента, като установява система от санкции, приложими при неговото нарушение и подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за решаване на спорове във връзка с прилагането му.
Със законопроекта се предвиждат изменения в уредбата на Помирителната комисия за платежни спорове, свързани с изискванията към процедурите и органите за алтернативно решаване на спорове, предвидени в Закона за защита на потребителите. С преходните и заключителни разпоредби се предвиждат изменения и допълнения още в Закона за БНБ и Закона за кредитните институции.
България ще подаде искане за дерогация от ДДС-директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на определени видове превозни средства

Правителството упълномощи министъра на финансите да подаде искане за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък при наемане, придобиване и внос на определени видове превозни средства.
Искането за дерогация от разпоредбите на ДДС-директивата се отнася за превозни средства, които не попадат в обхвата на клаузата „standstill” (заварено положение), когато същите не се използват изцяло за стопански цели, по-конкретно: за наети мотоциклети или леки автомобили, включително предоставени за ползване по договор за лизинг, в който изрично не е предвидено прехвърляне на правото на собственост, както и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата, не е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето (оперативен лизинг); за придобити и внесени леки автомобили с места за сядане без мястото на водача от 6 до 8 включително; за стоки или услуги, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на посочените мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
Дерогацията не обхваща правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване или внос на мотоциклет или лек автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5, както и за стоки или услуги, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на тези превозни средства, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. Правото на данъчен кредит за тези доставки понастоящем е ограничено в българското национално законодателство, в съответствие с клаузата „standstill” по втора алинея на чл. 176 от директивата.
Дерогацията има за цел да опрости процедурата по събирането на данъка във връзка с личната употреба. В този смисъл дерогацията ще окаже потенциално положително въздействие едновременно върху стопанските субекти и върху приходната администрация.
Прилагането на ограничението няма да бъде задължително за данъчно задължените лица, регистрирани за целите на облагането с ДДС. Стимул за данъчно задължените лица да приложат ограничението е отпадането на изискването за водене на допълнителна счетоводна отчетност във връзка с личното потребление. Лицата, които предпочетат да не прилагат ограничението, ще приспадат данъчен кредит и ще начисляват ДДС във връзка с личното потребление по общите правила на директивата, съответно ЗДДС.
Дерогацията, като национална мярка, ще се прилага само за доставки с място на изпълнение на територията на страната и няма да засяга икономическите субекти от другите държави-членки, освен когато за тях възниква задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност в България.
Приета е Конвергентната програма 2016-2019
и актуализацията за 2016 г.
на Националната програма за реформи

Правителството прие Конвергентната програма на Република България за периода 2016-2019 година. Тя е изготвена съгласно графика на инициативата за предварителна координация на икономическите политики в Европейския съюз – т. нар. „Европейски семестър“, и отчита мерки и развития по първата от петте препоръки на Съвета от 14 юли 2015 г. относно Националната програма за реформи на България за 2015 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2015 г.
Програмата очертава прилаганите ключови политики за поддържане на макроикономическата, финансовата и фискалната стабилност на страната. В нея са отразени приоритетите на правителството за придържане към фискална политика, осигуряваща дългосрочна устойчивост на публичните финанси и ефективно насочване на публичните разходи към ускоряващи икономическия растеж дейности. Фискалните цели в средносрочен план остават насочени към запазване на устойчивата бюджетна рамка в контекста на ангажиментите на страната по линия на Пакта за стабилност и растеж.
Важен аспект от стратегическите политики са повишаване производителността и конкурентоспособността на икономиката за постигане на балансиран растеж, устойчива конвергенция и подобряване на благосъстоянието в дългосрочен план. Като приоритетни са определени и политиките за подобряване качеството на образованието, намаляване на административното бреме, ефективното и прозрачно усвояване на европейските фондове, инвестициите в инфраструктура, подобряването на бизнес средата.
Правителството прие и актуализацията на Националната програма за реформи (НПР) на Република България за 2016 година. Тя е изготвена в съответствие със заключенията на Европейския съвет по Годишния обзор на растежа за 2016 г. и акцентира върху изпълнението на мерките в отговор на специфичните препоръки на Съвета от 14 юли 2015 година. Заложените в нея мерки адресират установените предизвикателства в задълбочения преглед за България по процедурата по макроикономически дисбаланси, в изпълнение на Регламент 1176/2011. В документа е представено и изпълнението на мерки за напредъка при изпълнение на националните цели по Стратегия „Европа 2020“, както и комплекс от мерки в области на политики, допринасящи за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.
Актуализацията на НПР за 2016 г. е съобразена с приоритетите, целите и мерките от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.) и е в съответствие със средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. и с Конвергентната програма на Република България (2016-2019 г.).

Агенция към МЗХ ще сертифицира средствата
от европейските земеделски фондове

Агенция към Министерство на земеделието и храните ще сертифицира средствата от европейските земеделски фондове, реши Министерският съвет. Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ ще извършва одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на България по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Ще защитава финансовите интереси на Съюза по отношение на направени авансови плащания, получени гаранции, интервенционни резерви, както и сумите за получаване.
Агенцията ще изготвя доклад със своите констатации за одитирания период, както и допълнителни доклади след искане и указания на Европейската комисия. Структурата ще бъде второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.
При осъществяване на функциите си агенцията ще е оперативно независима както от Разплащателната агенция, така и от органа, който я е акредитирал. Издръжката й ще се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Числеността на персонала ще бъде 22 щатни бройки, като изпълнителният й директор ще се назначава от министъра на земеделието и храните, съгласувано с министър-председателя.
Правителството предостави 15 млн. лв.
за изграждането на третата метролиния в София

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 19,078 млн. лева. От тази сума се предоставят 400 хил. лв. по бюджета на съдебната власт за Прокуратурата на Република България за извършване на разплащания по възложената комплексна съдебно-счетоводна експертиза.
По бюджета на Администрацията на президента са предвидени средства в размер на 250 хил. лв., необходими за частично покриване на дължимите разходи към „Авиоотряд“ 28 във връзка с официалните задгранични визити на държавния глава.
Предвидено е и увеличение на вноската в общия бюджет на Европейския съюз по централния бюджет за 2016 г. за сметка на бюджета на Министерството на финансите в размер на 5919 лева.
По бюджета на Столична община са разчетени 15 млн. лв. за финансиране изграждането на Линия 3 на метрото от бул. „Владимир Вазов“ до кв. „Красно село“ с дължина 8 км и 8 метростанции, както и за съфинансиране на разширение на Линия 2 в южна посока от метростанция „Джеймс Баучер“ до кв. „Хладилника“ с една метростанция.
По бюджета на Община Девин се предоставят 2,46 млн. лв. за рехабилитация и реконструкция на водопровод за минерална вода, чрез който ще се подпомогне развитието на региона като основен балнеолечебен и туристически център.
За община Доспат са предложени допълнително 962 хил. лв. за ремонт на СОУ „Димитър Благоев“, което ще позволи да се оптимизират училищната инфраструктура и разходите на територията на общината за поддръжка на училищната мрежа.
Средствата по бюджета на Столична община се предоставят за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2016 година. Средствата по бюджета на останалите първостепенни разпоредители с бюджет се предоставят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет.
През тази и следващите години България трябва
да презасели 110 чужденци, нуждаещи се
от международна закрила

През тази и следващите години България трябва да презасели общо 110 чужденци, нуждаещи се от международна закрила. Това предвижда одобрената от правителството Рамка на Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на България по презаселване. Документът беше приет на заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на 1 април.
С оглед на тежката миграционна обстановка в Европа на ниво ЕС бяха приети няколко акта, с които държавите-членки се обвързват да презаселят от трети страни нуждаещи се от международна закрила.
Според първия документ – Заключенията от 20 юли 2015 г. на представителите на правителствата на държавите-членки на ЕС, заседаващи в рамките на Съвета, относно презаселването посредством многостранни и национални схеми на 20 000 лица очевидно нуждаещи се от международна закрила, страната ни трябва да приеме тази година 20, а през 2017 г. – още 30 чужденци.
Съгласно втория документ, с който страната ни е обвързана – Споразумението между ЕС и Турция от 18 март 2016 г., България трябва да презасели общо 40 лица през тази и следващата година.
Третият документ – Многогодишната програма на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., предвижда след 31 декември 2017 г. у нас да се презаселят още 20 лица.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com