Всички решения на правителството от заседанието му на 6 юни, тази година

Share This:


Приета е нова Национална стратегия
за хората с увреждания

Правителството прие Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. Целта е да се осигурят равни възможности за пълноценно участие в икономическия, социалния и културния живот на обществото на хората с увреждания.
Сред заложените приоритети в стратегическия документ са осигуряването на достъп до среда за живеене, до транспорт и транспортни услуги, до информация и до комуникации, както и равен достъп до включващо образование на всички равнища и възможности за учене през целия живот. Приоритет в документа са също осигуряването на ефективен достъп до качествени здравни услуги, условия за заетост на хората с увреждания и адекватна подкрепа за живот в общността. Заложен приоритет е и осигуряването на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот.
Документът предвижда одобрението на двугодишен и тригодишен план за действие, които да съдържат конкретни мерки, индикатори за тяхното изпълнение, отговорни органи и източници на необходимите финансови ресурси. Мониторингът и оценката на процеса на изпълнение ще се извършва от Министерството на труда и социалната политика.
Визията на Стратегията е България да осигури условия и възможности за постепенно постигане на целите и принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Правителството одобри Трети план за действие
на България за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

Правителството одобри Трети план за действие на България за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Документът е за периода 2016-2018 г. и в него са заложени конкретни ангажименти и мерки, които страната ни си поставя за изпълнение.
Предизвикателствата, към които са адресирани новите цели по инициативата, са засилване на обществения морал, подобряване на обществените услуги и по-ефективно управление на публичните средства.
Страната ни се ангажира да подобри достъпа до информация и да осигури двупосочна комуникация със заинтересованите страни чрез използване на предимствата на новите технологии. Друга цел предвижда засилване на участието на гражданите в процесите на взимане на решения чрез търсене на нови форми на взаимодействие, които насърчават съавторството и равнопоставеността. Залага се още на електронизацията на публичните услуги с оглед на увеличаване на тяхната достъпност и качество, както и намаляване на разхода на публичен ресурс и прилагане на мерки за повишаване на интегритета на публичните институции.
Одобрени са промени в приложения
към Списъка на регулираните професии в България

Правителството одобри промени в РМС 619/2009 за приемане на Списък на регулираните професии в България.
С решението не се изменя списъкът на регулираните професии в България, а приложенията към него, съдържащи информация за професионалните сдружения и организации, признати от държавите-членки на Европейския съюз, както и от държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, дейността на чиито членове се счита за регулирана. Промените се отнасят и до професионалните квалификации в другите държави-членки по регулираните на ниво Европейски съюз професии – лекар, лекар по дентална медицина, ветеринарен лекар, медицинска сестра-общ профил, акушерка, фармацевт и архитект, както и наименованията на специализираните обучения в областта на медицината.
Предложените промени отменят списъците на курсовете за обучение със специална структура и на видовете регулирано образование и обучение в държавите-членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария.
Намалява се броят на звената, които участват
в прилагането на Програмата за морско дело
и рибарство

Броят на звената, които участват в прилагането на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) за програмния период 2014-2020, се намалява, реши правителството.
Закрива се междинното звено за ПМДР в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, като функциите се прехвърлят на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Това ще осигури подобряване на ефективността на системите за управление и контрол. По този начин структурата и управлението на ПМДР ще се доближи максимално до останалите оперативни програми, което ще осигури интегриран модел за прилагането на програмата според действащата нормативна база, включително и унифициране на процедурите за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения.
Част от наличния административен капацитет на дирекция „Структурни фондове по рибарство“ в ИАРА ще се влее в структурата на Управляващия орган, за да се гарантира приемственост.
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИ е определена за Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Правителството определи Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. Сертифициращ орган по програмата ще бъде дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.
Ресурсът на ОПИК е в размер на общо 1 270 135 903 евро – европейско и национално финансиране. Подкрепата по програмата е насочена за преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика.
Стратегията на ОПИК 2014-2020 е тясно свързана с целта за растеж и заетост (Growth and Jobs) и приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според стратегията „Европа 2020“, а именно: интелигентен растеж (изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации), устойчив растеж (чрез насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите) и приобщаващ растеж (стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване).
Одобрен е докладът на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Правителството одобри доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. Документът е в изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба за 2015 г.
Предоставена е информация за националната система за експортен контрол, международното сътрудничество в тази област, изпълнението на международните ангажименти на страната ни по отношение на експортния контрол и неразпространението на оръжията за масово унищожение. Отчетени са още статистически данни за износа, вноса, трансфера, транзита, превоза и брокерски сделки на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба. Прозрачността и предоставянето на информация е сред основните принципи, приети от международните организации и режими в областта на експортния контрол.
Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание и ще бъде публикуван на интернет страницата на Междуведомствената комисия.
62 деца ще получат персонални пенсии

62 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 106,33 лв. месечно, реши правителството. Персонална пенсия ще получи и жена, навършила възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родила и отгледала шест деца до навършване на 18-годишната им възраст.
Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 юли 2016 г. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 39 семейства, останали в затруднено финансово положение.

Правителството отпуска 257 310 лв. за изплащане на стипендии по Програмата за деца
с изявени дарби

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер 257 310 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. От тях 152 820 лв. се предоставят по бюджетите на 40 общини, а 104 490 – по бюджета на Министерството на младежта и спорта.
Средствата са предназначени за изплащане на стипендии на ученици с изявени спортни дарби от общинските и държавните спортни училища. Те са в рамките на разчетените средства за тази дейност в централния бюджет за 2016 г.
Над 17 хил. лв. се предоставят за физическо възпитание във военните и спортни учебни заведения

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 9042 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в общинските детски градини към министъра на отбраната и в държавните висши военни училища. Средствата са за учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност, както и за материално-техническото им обезпечаване.
По бюджета на Министерството на младежта и спорта бяха одобрени допълнителни разходи в размер на 8136 лв. Те са за подпомагане на физическото възпитание и спорта за учениците от държавните спортни училища, като се създават условия за оптимизиране на материално-техническата база и подготовката на учениците в спортно-състезателната дейност.
Общините Русе и Самоков ще ползват държавни имоти за реализиране на социални дейности

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Русе правото на собственост върху имот на ул. „Проф. Димитър Баларев“ №2 в града. Теренът от 15,8 дка и построените в него пет сгради ще послужат на местната власт за реализирането на мерки в отговор на социалните потребности на жителите на града. Общината предвижда след преустройство имотът да се ползва за социални и образователни дейности, както и от неправителствени организации. Собствеността върху терена и сградите позволява за благоустройването им да се кандидатства по програми и проекти на Министерството на труда и социалната политика и с проекти, съфинансирани от европейските фондове.
С друго решение кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута на имот в с. Гуцал и прехвърли собствеността върху него на община Самоков. Застроеният с шест сгради имот е с площ от 10 дка. Местната власт ще ползва бившият Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, за задоволяване на социални потребности от местно значение.
От частна в публична държавна собственост беше променен статутът на имот, управляван от Икономическия университет във Варна. Той е с площ от 262 кв. м и се намира в ж. к. „Чайка“ и е предоставен за нуждите на Колежа по туризъм. Промяната е по искане на академичното ръководство на университета във връзка с изискванията на Закона за висшето образование и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, съгласно които имотите, предоставени на ведомства за изпълнение на функциите им, придобиват качеството на публична държавна собственост.
С решение на Министерският съвет имот с площ 84,5 дка беше включен в държавния поземлен фонд. Земеделските земи, които са с отпаднала необходимост за МВР, се намират в местността „Гюрген пунар“ в Разградска област.
Жоао Гилберто Ваз е освободен като почетен консул на България в Бразилия

Правителството освободи Жоао Гилберто Ваз по негова молба от длъжността почетен (нещатен) консул на България в Бразилия с консулски окръг, обхващащ територията на щата Рио де Жанейро. Като мотив г-н Ваз посочва лични и бизнес ангажименти.
След освобождаването му България продължава да разчита на трима почетни консули в Бразилия, които работят активно за развитието и задълбочаването на двустранните отношения.
Министерският съвет оттегли даденото съгласие Тихомир Трендафилов да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Казахстан в България, с консулски окръг, обхващащ територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Пловдив, Смолян и Пазарджик. Трендафилов заемаше тази длъжност от 19 март 2010 г.
Решението е взето след уведомление от казахстанската страна за прекратяване на правомощията му във връзка с изтичане на срока на действие на консулския му патент.
България и Канада ще сключат споразумение
по индустриална сигурност

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение на България и Канада по индустриална сигурност. Документът установява правната рамка на сътрудничеството относно защитата на класифицираната информация в контекста на индустриалната сигурност.
В проекта на споразумение са посочени съответните нива на класификация за сигурност на информацията, мерките за защита на класифицираната информация при договори, начините на обмен. Включени са разпоредби относно минимално необходимото съдържание на клаузите за сигурност в класифицирани договори, връщането и унищожаването на класифицирана информация и т. н.
Договаряме сътрудничество между полицейските органи на България и Мексико

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство в областта на полицейското сътрудничество между българското МВР и Секретариата за обществена сигурност на Мексиканските съединени щати.
Двете страни се договарят да обменят информация от технически и оперативен характер относно криминални явления, замесени субекти, укриващи се от правосъдието лица, престъпни организации и техните начини на действия, структури и контакти, които представляват интерес. Вътрешните ведомства на България и Мексико ще засилят обмена на информация относно незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества, ще се запознават взаимно с добри практики за прилагане на най-ефикасни действия в борбата с престъпността. Регламентира се оказването на съдействие при обмяната на опит и обучение на полицейските сили за предотвратяване на транснационалната престъпност.
Правителството одобри резултатите от заседания
на Съвета на ЕС

Правителството се запозна и одобри резултатите от заседания на Съвета на Европейския съюз, проведени през последните два месеца.
По време на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство на 17 май в Брюксел министрите обсъдиха връзката между селското стопанство и климата в контекста на Споразумението за климата от Париж. Съветът реши, че следва да се гарантира съгласуваност между целите на ЕС в областта на продоволствената сигурност, целите, свързани с изменението на климата при прилагане на Споразумението от Париж и изготвянето на съответните законодателни предложения. Министрите се обърнаха към Комисията да проучи кои са най-ефективните средства за насърчаване производството на храни, като същевременно бъде оптимизиран приносът на сектора за намаляване на емисиите на парниковите газове и складиране на въглерод.
Съветът се запозна с представените от Комисията резултати от второто проучване на Евробарометър на общественото мнение относно хуманното отношение към животните, отражението на резултатите от изследването в бъдещата политика на ЕС в тази област, както и със създаването на Европейската платформа за хуманно отношение към животните. Държавите-членки подкрепиха създаването на Платформата.
Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което се проведе на 26 и 27 май в Брюксел.
В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ Съветът прие общ подход по предложението за регламент за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание. При обсъждането на предложението за изменение на директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги няколко държави-членки, сред които и България, призоваха Комисията да оттегли предложението предвид инициираната процедура на „жълт картон“ от 11 национални парламента.
В частта „Космическо пространство“ бе проведен дебат относно ползването на космически данни с оглед подготвяната от ЕК космическа стратегия за Европа. В частта „Научни изследвания” бяха приети Заключения относно Седмата рамкова програма и бъдещите перспективи; благоприятно за научните изследвания и иновациите регулиране; прехода към система на отворената наука.
Заседанието на Съвета „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, беше проведено на 6 юни в Люксембург. Енергийните министри дискутираха предложения за изменения на законодателни актове в контекста на т. нар. „Зимен енергиен пакет“ на ЕС. Българската страна подкрепи предложението на Председателството за повишаване на прозрачността и съгласуваността във външната енергийна политика на ЕС, както и създаването на подобрен обмен на информация между ЕК и държавите-членки по отношение на споразуменията в областта на енергетиката с трети страни. Енергийните министри потвърдиха важността от преразглеждане на регламента относно мерките за гарантиране сигурността на газовите доставки. Беше постигнато съгласие за допълнителни усилия за насърчаване и укрепване на регионалното сътрудничество.
В рамките на заседанието на министрите беше представена информация за следващи стъпки по стратегията за втечнения природен газ и съхранението на газ, стратегията за отопление и охлаждане, програмата на предстоящото Словашко председателство на ЕС и др.
На 9 юни в Люксембург заседава Съветът „Правосъдие и вътрешни работи”. Във формата на министрите на вътрешните работи е приет общ подход по измененията в Директива 477/91 относно контрола върху придобиването и притежанието на огнестрелни оръжия. Обсъдени са прилагането на Изявлението ЕС-Турция от м. март 2016 г. и миграционните потоци в Централното Средиземноморие.
Приета е и Пътна карта за подобряване на оперативната съвместимост между европейските бази данни, съдържаща конкретни мерки в областта на правоприлагането, борбата с тероризма и граничния контрол. България подкрепи Пътната карта и изрази готовност да участва активно в прилагането на мерките. С оглед необходимостта от пълно използване на наличните и бъдещи информационни системи, страната ни постави въпроса за получаване на достъп до Визовата информационна система. Предстоят дискусии относно правните и практическите условия за предоставяне на този достъп.
На заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което се проведе на 16 юни, министрите на труда приеха за сведение докладите за напредъка по предложенията на две директиви – относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, и относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.
„ЕА 04“ поема изцяло правата и задълженията
по концесионен договор за находище „Лилиян“

Плевенското дружество „ЕА 04“ ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Лилиян“. Това реши правителството на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от досегашния концесионер – „Хидроминерал“ ООД, промяна.
Находище „Лилиян“ е разположено в землището на с. Славовица, община Долна Митрополия. Концесионният договор за добив на пясъци и чакъли от него е сключен през 2013 г. за срок от 35 години. За концесионер е определен по право титулярът на удостоверение за търговско откритие „Хидроминерал“ ООД.
С решението на МС не се правят други изменения по концесионния договор.
Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени
по бюджета на Министерството на културата

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми на Министерството на културата за 2016 г.
С постановлението се предвижда да бъдат прехвърлени разходи от бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ към Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование, бюджетна програма „Сценични изкуства“. Средствата идват от верифицирани и възстановени по сметката на централната администрация разходи за изграждането на Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“.
От бюджетна програма „Администрация“ към бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“ се прехвърлят 65 000 лв. за текуща поддръжка на Монумента „Камбаните“, който от 1992 г. е предоставен в управление на Италианския лицей в Горна баня. Други близо 5000 лв. чрез вътрешни компенсации по бюджета на МК се предоставят за организирането на изложби от културни институти в чужбина.
Правителството прие отчетите за дейността
и за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2015 г.

Министерският съвет одобри отчетите за дейността и за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2015 г.
Общият размер на получените в НЗОК приходи и трансфери към 31.12.2015 г. възлиза на 3 133 347 хил. лв. Общият размер на извършените разходи и трансфери към същата дата е 3 126 020 хил. лв. В резултат се формира положително бюджетно салдо (излишък) за годината в размер на 7 328 хил. лв., при прието със Закона бюджет на НЗОК с балансирано бюджетно салдо.
Отчетът за дейността съдържа информация за организацията и управлението на НЗОК и представя подробно дейността на институцията, свързана основно с изпълнението на бюджета на НЗОК и националните рамкови договори за медицинските и за денталните дейности.
По бюджета на КЕВР са одобрени допълнителни 116 500 лева

Правителството одобри допълнителни средства в размер на 116 500 лева по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 2016 г. чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.
Постановлението се приема с оглед необходимостта от обезпечаване на допълнителни разходи, свързани с изплащането на осигурителни вноски и обезщетения за незаконосъобразно прекратени служебни правоотношения през 2013 г. и 2014 г. на 14 служители.
Проектът на Постановление е разработен с цел осигуряване финансовото обезпечаване на цялостната дейност на КЕВР до края на 2016 г. и е приет на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.
Одобрена е актуализация на ангажиментите
на България по предварителните условия
за европейските фондове

Правителството актуализира действията, сроковете и отговорните институции за изпълнение на предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г.
Предварителните условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се въвеждат с регламентите на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г. Условията представляват задължителни изисквания към различни секторни политики и стратегии, свързани с областите на финансиране от ЕСИФ. Изменението е насочено основно към ревизиране на приложенията към него, които представят съответно текущия статус на изпълнение на условията, вкл. ангажиментите, отговорните институции и сроковете за постигане на неизпълнените към момента условия.
Актуализацията се налага, тъй като след последното изменение на акта бяха приети и одобрени програмните документи за ЕСИФ 2014-2020 – Споразумението за партньорство и деветте програми, приети в периода декември 2014 г. – ноември 2015 г. Именно в тези документи е заложена самооценката за условията и е утвърден задължителният характер на заложените ангажименти. С новите приложения е отразен и текущо реализираният напредък по изпълнение на условията.
Одобрена е позицията на страната ни
за заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри българската позиция за участие в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 12 юли в Брюксел.
По време на срещата министрите на финансите ще дискутират предложението за директива за предотвратяване използването на финансовата система за изпирането на пари и финансирането на тероризма. Те ще обсъдят и Плана за инвестиции за Европа и тематичните прегледи, засягащи бариерите пред инвестициите в ЕС. Обект на разговори ще бъдат и докладите за конвергенция от ЕК и Европейската централна банка.
Съветът ЕКОФИН се очаква да приеме специфичните препоръки за всяка държава-членка в рамките на Европейския семестър за 2016 г., както и да одобри мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20 на 23-24 юли в Ченгду, Китай.
В рамките на заседанието ще бъде представена работната програма на Словашкото председателство на Съвета на ЕС за втората половина на 2016 г.
Правителството одобри и българските позиции за две неформални заседания на Съвета.
Министрите на правосъдието и на вътрешните работи от ЕС ще се съберат на 7 и 8 юли в Братислава.
Вътрешните министри ще проведат ориентационен дебат по предложението за регламент за създаване на европейска гранична и брегова охрана. Дискусия ще има и по насоките за работа във връзка с предизвикателствата пред европейската политика в областта на убежището.
На срещата на министрите на правосъдието България ще изрази мнение за постигане на общ подход по Регламента за създаване на Службата на Европейския прокурор до края на 2016 г. Страната ни подкрепя създаването на силна, независима и работеща Служба на Европейския прокурор, която ефективно да противодейства на престъпността. Страната ни ще работи за създаването на правна рамка с най-добрите практики за използването на електронни комуникации в съдебната система по отношение на документи и съдебни книжа, която ще послужи за преодоляване на пречките пред трансграничния оборот между правосъдните органи.
Министрите на енергетиката ще заседават на 12 и 13 юли в Братислава. Предвижда се в три отделни сесии да бъдат обсъдени теми, свързани с изграждането на стабилен и конструктивен Енергиен съюз, насочен към целите в областта на климата и енергетиката.
В първата работна сесия, която ще се проведе съвместно с министрите по околна среда, дискусията ще бъде съсредоточена върху взаимодействието на политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката в контекста на новата система за управление на Енергийния съюз. Във втората работна сесия обсъжданията ще бъдат съсредоточени върху необходимостта от допълнителни усилия за създаването на вътрешни пазари за електроенергия и природен газ. България счита, че пълното прилагане на европейското законодателство в сектора, осъществяването на плавен преход от регулиран към свободен пазар и едновременното въвеждане на ефективни схеми за подпомагане на уязвимите потребители, са необходими стъпки към изграждането на енергиен европейски енергиен пазар. В рамките на заседанието ще бъдат обменени мнения и относно бъдещите предизвикателства на енергийната сигурност в ЕС в контекста на стратегията за втечнения природен газ и съхраняването му. България подкрепя стратегията, като разглежда възможностите за разширяване на капацитета за съхранение в тясна взаимовръзка с развитието на газопреносни мрежи.
Седем творци са предложени
за държавни парични награди

Министерският съвет предлага на Народното събрание да бъдат отпуснати държавни парични награди за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата на композитора проф. Пенчо Стоянов, на пианиста и педагог проф. д-р Савка Шопова-Маркова, на композитора проф. Симеон Щерев, на актрисата Илка Зафирова, на актьора Николай Николаев, на етномузиколога акад. Николай Кауфман и на цирковия деятел Александър Балкански.
Паричните награди са пожизнени и са в размер на 700 лева месечно.
Вицепремиерът Бъчварова става председател
на Централната комисия за борба
срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните

Правителството определи заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.
Централната комисия е създадена със закон. Нейните задачи са да разработва и да предлага на Министерския съвет, на министерствата, на други ведомства и на юридически лица с нестопанска цел програми и дейности за предотвратяване и ограничаване на криминогенните фактори сред малолетните и непълнолетните. Тя също така обобщава съответните статистически данни, ръководи и контролира местните комисии, координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и др.
Назначена е комисия за закриването
на Изпълнителната агенция „ЕСМИС“

Правителството назначи ликвидационна комисия за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИАЕСМИС).
Сред основните задачи на комисията са организирането на дейностите по съхранение и стопанисване на движимото и недвижимото имущество в архива на ИАЕСМИС и предаването му на новата Държавна агенция „Електронно управление“, оформянето на счетоводните документи, свързани с разходите на агенцията, изготвянето на протоколи-описи на движимото и недвижимото имущество, което е било предоставено на ИАЕСМИС и др.
За председател на ликвидационната комисия е избран досегашният ръководител на ИАЕСМИС Красимир Симонски, който ще бъде подпомаган от още трима членове.
В периода от влизането в сила на промените в Закона за електронното управление до приемането на устройствен правилник на Държавната агенция „Електронно управление“ изпълнението на функциите и финансирането на ИАЕСМИС продължават по досегашния ред. Обезщетенията за прекратяване на правоотношенията със служители от ИАЕСМИС ще са за сметка на бюджета на закриващата се структура, определен за 2016 г.
На законово ниво се създава междуинституционален механизъм за противодействие на тероризма

Правителството одобри проекта на закон за противодействие на тероризма и предлага на Народното събрание да го приеме.
Целта на законопроекта е да създаде ефективен механизъм за взаимодействие между институциите при прилагане на мерките за превенция и отговор на потенциалните терористични заплахи.
Законопроектът определя три нива на заплаха от терористичен акт и четири нива на готовност на компетентните органи за противодействие. Предвижда се Министерският съвет да осъществява общо ръководство на дейността по противодействие на тероризма, да приема стратегия и национален план за противодействие на тероризма. Националният контратерористичен център се разполага в ДАНС и предоставя информация на компетентните органи и структури, необходима за предотвратяване и пресичане на заплахи от тероризъм, в непрекъснат денонощен режим. Регламентира се и участието на Въоръжените сили в противодействието на тероризма и в преодоляването на последиците от терористични актове. Определят се функциите на местните органи и структури в този процес.
В отделна глава е регламентирана превантивната дейност. Тя включва анализ и оценка на рисковете, сътрудничеството и обмена на информация с компетентните органи на други държави и организации, изготвяне на планове на различни нива за противодействие на тероризма и т. н. Въвежда се задължение за собствениците и ползвателите на сгради и съоръжения за обществено обслужване от първа-трета категория по ЗУТ, както и на училищата и детските градини, да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма. По отношение на лицата, за които има данни, за да се състави обосновано предположение, че са свързани с подготовка на терористичен акт, се прилагат превантивни мерки за ограничаване на движението им и отнемане на лични документи. Подробно е описан редът, по който се прилагат превантивните мерки, както и че подлежат на съдебен контрол.
Законопроектът въвежда основни правила за провеждане на антитерористична операция при наличието на данни за конкретна заплаха от или при извършен терористичен акт. В тези случаи е допустимо частично и временно ограничаване на отделни права на гражданите. Допуска се и обявяването на извънредно положение с решение на Народното събрание или с указ на Президента на Република България. Целта е да се даде предимство на спасяването на човешкия живот и здраве.
Законопроектът предвижда също обезщетяване на физическите и юридическите лица при реално причинени имуществени вреди при или по повод извършване на нормативно установените действия за предотвратяване и пресичане на заплаха от тероризъм или за преодоляване на последствията от тероризъм.
Основните принципи, върху които е изграден законопроектът, са спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които България е страна; зачитане и гарантиране правата на човека и основните свободи; приоритет при спасяването на човешкия живот пред останалите дейности; сътрудничество с гражданите и техните организации; откритост и прозрачност при провеждането на политиките за противодействие на тероризма; централизирано управление и контрол на дейностите; своевременен обмен на информация по компетентност; съгласувано провеждане на дейностите за противодействие на тероризма.
Разширява се обхватът на Закона за защита
от дискриминация

Правителството одобри промени в Закона за защита от дискриминация. Новите текстове водят до пълно съответствие на нормативния акт с изискванията на европейската директива за равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход.
Досега законът даваше защита на лица, обект на дискриминация заради тяхната раса, етнически произход или други признаци, регламентирани в закона. С промените обхватът на закона се разширява, като се осигурява защита и на лицата, които търпят неблагоприятно третиране, съвместно с вече защитените.
Одобрен е Устройственият правилник
на Националния център по подготовката
и провеждането на Българското председателство
на Съвета на ЕС

Правителството одобри Устройствения правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. В него се уреждат въпросите, свързани със структурата, организацията на работата и функциите на администрацията на Центъра, който е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерския съвет.
Центърът ще се ръководи от директор, който ще се назначава със заповед на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката. Той ще бъде подпомаган от двамата заместници.
Администрацията на Центъра ще е съставена от държавни служители и служители по срочно трудово правоотношение, като общата численост ще е до 50 щатни бройки. Щатовете на Центъра, разпределена по години, ще е както следва: за 2016 г. – 15 бр.; за 2017 г. – 35 бр.; за 2018 г. – 50 бр.
В структурно отношение Центърът има обща и специализирана администрация -съответно дирекция „Административно-правно, финансово и техническо обслужване и човешки ресурси“ и дирекция „Подготовка и провеждане на Председателството“.
Докато първата дирекция ще изпълнява функции по цялостното техническо и правно обслужване на Центъра, то втората ще изпълнява всички специфични функции по отношение на техническо логистичната подготовката, заложени в Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Те са свързани с актуализиране на членовете на екипа на Председателството и тяхното обучение, с бюджета за Председателството, с провеждане на централизирани обществени поръчки, протокол, логистика и организация на събития, комуникационна и културна програма.
Със започването на работата на Центъра ще се премине към по-централизиран и координиран подход на работа по отношение на подготовката на Председателството.
Преструктурира се областната администрация
на Стара Загора

Правителството одобри промяна в Устройствения правилник на областните администрации, която се отнася до преструктуриране на щатовете в Областната администрация на Стара Загора.
За сметка на закриване на длъжността „финансов контрольор”, с един щат се увеличава числеността на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.
Промяната цели оптимизиране на дейностите на областната администрация.

Приет е нов механизъм за определяне възнаграждението на „Български пощи“
за изплащане на пенсии

С промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж правителството одобри механизъм за определяне на възнаграждението на „Български пощи“ за изплащане на пенсии.
Дружеството ще има задължение за изплащане на пенсиите на територията на цялата страна за срок от 10 години. Срещу извършването на тази обществена услуга „Български пощи“ ЕАД ще получава възнаграждение, чийто размер не трябва да надвишава необходимото за покриване на нетния разход, направен при изпълнение на задълженията, включително разумна печалба. За една година възнаграждението на дружеството не трябва да бъде по-голямо от левовата равностойност на 15 млн. евро.
Преди приетите днес промени възнаграждението беше 8,5 промила върху сумата от пенсиите, които трябва да се платят през съответния месец.
С измененията се осигурява необходимото съответствие със законодателството на ЕС в областта на услугите от общ икономически интерес. Гарантира се приемственост и недопускане на затруднения или каквато и да било несигурност за българските граждани, попадащи в приложното поле на наредбата.
Създава се единна обща рамка по цялата хранителна верига

Правителството предлага на Народното събрание проект на закон за управление на хранителната верига.
Законопроектът предвижда създаването на една обща рамка, която да регламентира конкретно компетентните органи, които провеждат политиката в тази област, органите, които осъществяват официалния контрол върху елементите на хранителната верига, и органът, извършващ оценката на риска. Документът обхваща целият процес от първичното производство, здравеопазването и хуманното отношение към животните, здравето на растенията, както и всички етапи до получаването на крайния продукт, готов за консумация от хората.
Със Закона се постига ясно разграничаване на компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи политиката и официалния контрол по хранителната верига, оценката на риска, както и взаимодействието и координацията между тях. С него ще се повиши ефективността на официалния контрол върху безопасността на храните и сигурност за потребителите.
Променя се Устройственият правилник на МТСП

Правителството прие промени в устройствените правилници на Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията за социално подпомагане. Одобрен е и нов Устройствен правилник на Агенцията по заетостта.
Щатната численост на двете агенции се намалява поради отпадане на техните функции като междинни звена по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020), които преминават към Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в МТСП.
Към Фонд „Социална закрила“ се пренасочват щатни бройки от Агенцията по заетостта. Целта е да се засили капацитетът за реализиране на проектите за социални услуги и за изграждане, реконструиране, обзавеждане и модернизиране на материалната база за предоставянето им.
Промените в Устройствения правилник на АСП са свързани и с функциите й като Управляващ орган на оперативната програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се. Подобряват се също така работните процеси относно гарантирането на правата на гражданите, обслужвани от дирекциите „Социално подпомагане“.
Промени в Закона за ССА целят постигането
на по-добра връзка с бизнеса и потребителите
на научно-приложни продукти

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия.
Целта на предлаганите промени е да се постигне по-добра връзка с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти. Съгласно измененията представители на браншови организации ще участват в Управителния съвет на ССА, както и в координационните съвети на центровете за изследвания и иновации. Разписан е специален ред за осъществяване на взаимодействие с бизнеса при изпълнение на научни и научно-приложни проекти.
Промените водят и до въвеждане на финансова самостоятелност при управлението на паричните средства, определяне на параметрите на изразходването им, създаване на иновационни центрове и оптимизиране на структурата на Селскостопанската академия. Предвижда се значително увеличение на собствените приходи, с което ще се оптимизира и стабилизира научната, научно-приложната, експериментално-производствената дейност, както и ще се осигурят допълнителни работни места. Възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения труд, ще доведе до по-висока активност на работещите в системата на ССА. Финансовата промяна предполага по-добра мотивация за работа на служителите за създаване на качествен продукт.
Опитните станции и експерименталните бази, които по сега действащия закон са държавни предприятия, ще се обособят като структурни звена на научните институти. По този начин ще се повиши възможността им за участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и образователни структури на Институтите.
Одобрен е проектът на меморандум
за разбирателство между БАИ и Организацията
за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство между Българската агенция за инвестиции и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран.
Документът ще подпомогне развитието на двустранното икономическо сътрудничество между двете страни. Като признават стратегическото значение на засиленото сътрудничество в областта на насърчаването на инвестициите и търговията за повишаване на заетостта, икономическата и социалната стабилност, България и Иран се договарят да подпомагат инвеститорите от двете държави да установят и поддържат различни форми на сътрудничество.
Предвижда се БАИ и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран да създадат съвместна работна група, като бъдат партньори в областта на привличането на инвестиции и реализация на нови инвестиционни проекти.
Те ще работят за предоставянето на реални възможности за разширяване на бизнес контактите между потенциални инвеститори от България и Иран. Двете страни ще си сътрудничат при осъществяването на дейности за насърчаване на инвестициите и търговията, всяка в съответствие с правомощията си, като в това се включват: размяна на покани за участие в инвестиционни семинари, търговски и инвестиционни изложения, разпространение на всички възможни канали на предоставената от двете страни информация и други промоционални дейности.
С друго решение правителството упълномощи заместник-министъра на икономиката Любен Петров да подпише Меморандума за разбирателство между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Иранската организация на малки предприятия и индустриални паркове.
Проектът на документа беше одобрен от кабинета през м. юни. В него се предвижда ИАНМСП и Иранската организация на малки предприятия и индустриални паркове да си партнират като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от България и Иран. Това ще става чрез обмен на информация за законодателството в областта на търговско-икономическата дейност, насърчаване на установяването на преки контакти, реализация на инвестиционни проекти и създаване на смесени предприятия, обмен на опит и на специалисти, обмен на публикации.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com