Всички решения на правителството от заседанието му на 26 юли

Share This:


Актуализира се съставът на Съвета за
развитие към правителството

Правителството актуализира състава на Съвета за развитие, като направи промени в Постановление №110 на МС от 2010 г., с което е създадена структурата. С редакциите съставът на Съвета за развитие се променя според актуалната структура на Министерския съвет, приета с Решение на Народното събрание от 4 май 2017 г. Оптимизират се и функциите спрямо координацията на управленските политики на правителството.
За председател на Съвета е определен министър-председателят, а членове са заместник министър-председателите и всички министри. Секретар на съвета е началникът на политическия кабинет на министър-председателя.
Структурата има за цел да координира единната позиция по стратегически въпроси, свързани с устойчивото развитие на страната. Разглеждането на основни документи като стратегии, програми, планове, концепции и законопроекти в Съвета за развитие подпомага МС при тяхното приемане.
Осъвременени са списъците на
продуктите, свързани с отбраната и на
изделията и технологиите с двойна употреба

Правителството осъвремени Списъка на продуктите, свързани с отбраната и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. С приемането на новите текстове България изпълнява поети ангажименти по линия на ЕС и международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. Отразени са актуалните изменения, съответстващи на тези в Общия списък на оръжията на ЕС и на международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение в националното законодателство.
По отношение на вноса на изделия и технологии с двойна употреба, всяка държава-членка на ЕС може да въведе мерки по контрола на национално ниво. Законът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, въвежда регистрационен режим по отношение на вноса на т. нар. „чувствителни“ изделия и технологии с двойна употреба.
В Списъка на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос, са отразени и приетите през 2016 г. промени в съответните списъци на международните режими за експортен контрол.
Община Септември получава държавни имоти за изграждане на велосипедна алея

Община Септември получи безвъзмездно от държавата три имота за изграждане на велосипедна алея между селата Варвара и Ветрен дол, в чиито землища се намират терените. Те са с обща площ 52,5 дка. Реализацията на проекта ще доведе до трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, свързани с облагородяване на района, развитие на спорта и туризма, както и създаване на възможност за активно движение на населението в общината.
С друго решение община Русе получи собствеността върху две професионални гимназии – по селско стопанство „Ангел Кънчев“ и по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“. Досега училищата са били публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите като техен принципал. Учебните заведения са с отпаднала необходимост за ведомството, тъй като са обявени за общински.
Министерският съвет промени свое решение от 16 ноември 2012 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обход на Монтана. С промяната са направени корекции, свързани с отчуждените собственици на имоти, без да се засяга размерът на определените обезщетения.
Прекратен е и статутът на „Свободна зона – Видин“ по смисъла на Указ № 2242 за свободните зони, като дейността на едноименното дружество се подчинява на общия режим. Това ще доведе до привличане и реализиране на инвестиции в града и региона, което от своя страна ще окаже благоприятен ефект върху икономическото развитието на тази част от България.

Одобрен е Отчетът за изпълнението на
Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“ за 2016 г.
Правителството одобри Отчет за изпълнението на Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“ за 2016 г. От включените в документа общо 32 мерки през изминалата година са изпълнени 18.
Най-голям напредък през 2016 г. е констатиран по отношение на препоръките в областта „Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и създаването на нови предприятия“, където са реализирани 12 мерки. С това страната ни започва да изпълнява една от основните препоръки на ЕК към страните-членки, предвиждаща застъпване на основното умение „предприемачество“ в учебните програми в началното, средното, професионалното и висшето образование.
Планът за действие „Предприемачество 2020 – България“ е разработен в съответствие с препоръките на приетия от Европейската комисия План за действие „Предприемачество 2020 – Възраждане на предприемаческия дух в Европа“.
Осигуряват се 2 млн. лв. за заетост в
общини с висока безработица
Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на разходите по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. Преструктурирането води до увеличаване на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда с 2 000 000 лева.
Със сумата ще се финансира нова национална програма за заетост и обучение на безработни от общини с висока безработица, която ще бъде включена в Националния план за действие по заетостта за 2017 г. До края на тази година програмата ще се реализира в 14 общини от областите Враца, Видин и Монтана. По нея ще се осигури субсидирана заетост на около 830 безработни в периода септември – декември.
Приоритетно в обучение и заетост ще се включват продължително безработни, безработни младежи (до 29 години), както и безработни, които получават социални помощи или са с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация.
Всички включени в програмата безработни ще преминат мотивиране за активно търсене на работа. Хората, които се нуждаят, ще бъдат включени в курсове за ограмотяване или за придобиване на квалификация по професия. По новата програма ще се осигурява субсидирана заетост на пълно или непълно работно време. Наетите ще изпълняват различни дейности в частния сектор или общественополезни дейности към общините, като ремонт на обществени сгради, комунално-битово обслужване, поддържане на недвижимо културно наследство или оказване на услуги на населението.
Работодатели по програмата могат да са частни фирми, общински администрации и предприятия, социални предприятия, неправителствени организации и др. Те ще получават средства за трудовите възнаграждения на наетите лица и дължимите осигуровки за сметка на работодателя, съгласно Националния план за действие по заетостта за 2017 г.
Разрешава се пребиваването на
съюзнически и чужди въоръжени сили във връзка
със Съвместна българо-американска подготовка

Правителството разреши преминаването през и пребиваването на територията на България с невоенен характер на съюзнически и чужди въоръжени сили във връзка с провеждането на Съвместната българо- американска подготовка „BLACK SEA ROTATIONAL FORCES – 17.1“ – PLATINUM LION 17-2.
Съвместната подготовка се реализира в изпълнение на споразумението между България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина през 2017 година с участието на сили и средства от държави-членки и партньори на НATO.
Съвместната подготовка ще се проведе в периода от 30 юли до 10 август в района на учебен полигон „Ново село“ с участието на сили и средства от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътните войски на Република България, формирования от Силите на САЩ в Европа и формирования, сили и средства от трети страни.
Ще участват военнослужещи и военни формирования с щатно въоръжение, снаряжение и бойна техника от въоръжените сили на Република България, САЩ, Украйна, Република Словения, Румъния, Република Сърбия, Република Македония, Република Молдова и Република Албания, общо до 1000 души и до 37 единици сухопътна техника и въоръжение.
Общото планиране на Съвместната подготовка се извършва под ръководството на командването на Морската пехота на САЩ в Европа и Африка, съвместно с Българската армия.

Изменя се решението на МС относно
участието в мисията на НАТО в Афганистан

Правителството прие изменение на РМС № 707 от 17 октомври 2014 г. за прекратяване участието на формирования и военнослужещи от въоръжените сили на България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан и за разрешаване участието на до 110 военнослужещи с личното им въоръжение и екипировка и военна техника от въоръжените сили на България в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна подкрепа”.
Усложнената военно-политическа обстановка в Афганистан наложи военните органи на НАТО да преразгледат състава на силите, участващи в мисията, и да отправят призив към държавите-участнички за увеличаване на приноса им. Към момента в района на мисията, където българските военнослужещи изпълняват задълженията си, се извършва реконструкция и разширяване на съоръженията, в резултат на което постовете за охрана ще бъдат значително увеличени. Това води до необходимостта броят на участващия в мисията личен състав да нарасне с 50 души, съответно съставът на контингента ни да достигне до 160 военнослужещи, което налага изменение на сега действащото Решение № 707, разрешаващо участието на до 110 военнослужещи.
Приносът на България към мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна подкрепа” е израз на външната политика на страната ни и форма на изпълнение на съюзните ни ангажименти към Алианса.
Одобрени са резултатите от българското участие в заседания на Съвета на ЕС
Правителството одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС, което се проведе на 20 юни в Люксембург. Акцент беше подготовката на заседанието на Европейския съвет на 22-23 юни. Одобрена беше и 18-месечна програма на Съвета на ЕС за периода 1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г., представена от Триото председателства Естония, България и Австрия. Одобрени бяха също текстовете на Специфичните препоръки по страни в рамките на Европейски семестър. Обсъди се напредъкът по прилагането на Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество.
Съвeтът на ЕС „Общи въпроси“ проведе и заседание по член 50 на Договора на ЕС. Главният преговарящ от страна на Европейската комисия Мишел Барние представи информация за проведения първи кръг преговори за оттегляне на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия от ЕС. Обсъдена беше също процедурата, водеща до вземането на решение относно преместването на Европейската агенция по лекарствата и Европейския банков орган в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.
На 6 и 7 юли в Талин, Естония, на неформално заседание се събра Съветът „Правосъдие и вътрешни работи“. В част „Вътрешни работи“ бяха проведени дискусии относно актуалната обстановка в Италия, реформата в общата европейска система за убежище, политиката в областта на връщането, оперативната съвместимост на европейските бази данни в сферата на правосъдието и вътрешните работи, съхранението на трафични данни за нуждите на правоприлагащите органи. В частта „Правосъдие“ бе обсъдена продажбата на стоки онлайн, както и проблемите с конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност.
Приет е План за действие към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца
Правителството прие План за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Заложените мерки и дейности целят предприемането на адекватни и навременни действия от страна на органите за закрила и ангажираните институции и организации за превенция на насилието и подобряване на взаимодействието между тях. Изпълнението на плана ще повиши информираността на децата как работи системата за закрила и как могат да сигнализират отговорните институции.
Специален акцент е поставен върху мерките за превенция и противодействие на училищния тормоз между учениците и включването им в спортни занимания като възможност за предотвратяване на агресията и насилието. Планът предвижда провеждане на кампании за увеличаване на информираността за случаите на насилие над деца и промяна на обществените нагласи към проблема. Предвидени са обучения за специалистите, които работят с тази група деца, повишаване на капацитета на отговорните институции и осигуряване на специализирана приемна грижа за деца, преживели насилие.
Правителството разреши извършването
на хидротехнически работи в акваторията на пристанищен терминал Бургас-изток-2

Правителството разреши изпълнението на дейности, свързани с хидротехнически работи във връзка с реализиране на строителството на обект „Кейови места за обработка на товари и вертикална планировка на територията на пристанищен терминал Бургас-изток-2 и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“ с моторен кораб „UMD Hercules“, плаващ под знамето на Република Либерия. Драгажните дейности ще се извършват от „ЕИС – Строителна компания“ ЕООД в изпълнение на сключен договор с „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Разрешението е за срок до 20 декември 2017 г.
Вицепремиерът Томислав Дончев става
председател на Съвета за
административната реформа
Министерският съвет прие промени в правителственото постановление от 2009 г., с което се създава Съвет за административната реформа. Измененията са свързани с новата структура и състав на Министерския съвет, съгласно Решенията на 44-то Народно събрание от 4 май 2017 г.
За председател на съвета е определен заместник министър-председателят Томислав Дончев. Към членовете на съвета се добавя председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ с цел осигуряване на връзката между административната реформа и електронното управление.
В съответствие с поетите ангажименти на правителството за намаляване на административната тежест като основен акцент в административната реформа, към съвета се създава и Регулаторен борд. Основните му функции ще се състоят в извършване на периодични секторни прегледи на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност и в даване на становища относно предложени за въвеждане регулаторни режими или друга форма на увеличаване или намаляване на регулаторната тежест за гражданите и бизнеса.

Одобрен е текст на споразумение
за партньорство във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС

Правителството одобри проект на споразумение за партньорство на дейности по организирането на подготовката и провеждането на Българското председателството на Съвета на Европейския съюз 2018 и упълномощи ресорния министър да подпише съответни споразумения.
Спонсорството е насочено към възможността за предоставяне на доброволен принос към дейностите по организиране и провеждане на Председателството чрез безвъзмездно предоставяне на стоки и/или услуги за периода на Председателството, за определена част от този период, за изпълнение на конкретна дейност от Председателството или в периода на неговата подготовка.
За спонсори на Председателството могат да подават заявление само юридически лица, членове на организации с нестопанска цел, представляващи и защитаващи интересите на работодателски организации в определен бранш, отрасъл на български и чуждестранни производители и търговци. Основните области за осъществяване на дейности по спонсорство са транспортни услуги; информационни стоки и услуги; телекомуникации и свързани услуги; логистични услуги; кетъринг; текстилни изделия и други стоки за подаръци и сувенири; рекламни и печатни материали; доставки на стоки и предоставяне на услуги, за които е идентифицирана необходимост и което ще доведе до повишаване на качеството и подобряване на услугите. Разработени са два варианта на двустранен договор към споразумението за спонсорство.
На спонсорите на Председателството не се предоставят, и те няма да получат никакво търговско предимство по отношение на нормативно регламентираната конкурентна среда, като сключването на споразумения за спонсорство не означава, че Правителството изразява предпочитания към определени производители, доставчици, стоки или услуги, търговски марки и др. подобни.
Всички дейности по спонсорството се провеждат в съответствие единствено с изискванията на законодателството на Република България, държавната политика и приоритети при организирането и провеждането на Българското председателство, като всички споразумения се изпълняват под ръководството и контрола на министерството.
Одобрена е позицията на страната ни по
дело С-185/17 на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-185/17 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Варна по висящо пред него КНАХД № 3124/2016 г. с касатор – началникът на Митница Варна и ответник по касационната жалба – „Сакса“ ООД. С това решение правителството дава и съгласие за встъпване в производство.
Преюдициалното запитване е отправено на основание чл. 267, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Искането е за отмяна на Решение № 1856/20.10.2016 г., постановено по НАХД № 1383/2016 г. по описа на Варненския районен съд, за отмяна на Наказателно постановление № 310/2015/2016, с което на „Сакса“ ООД е наложена имуществена санкция в размер на 96 955,52 лева.
Страните по делото пред Административен съд – Варна са частноправен субект и публичноправен субект, което обосновава пряк публичноправен интерес от изготвянето на позиция. Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на ЕС.
Предоставят се 35,1 млн. лв. на общини за подобряване на инфраструктурата

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери за 2017 г. по бюджетите на редица общини в общ размер на 35,1 млн. лева. Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на общинска улична мрежа на територията на редица населени места и за реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската социална и жилищна среда.
Предоставени са допълнително и 1,5 млн. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за закупуването на апаратура и за изграждане на структура по кардиология, в т.ч. инвазивна кардиология в МБАЛ „Силистра“.
Средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2017 година.

Общо 16 служители на европейски институции
ще бъдат командировани за подпомагане на Българското председателство
на Съвета на ЕС

Правителството измени РМС № 154 от 2017 г. за определяне броя на командированите служители на институции на Европейския съюз, които да подпомогнат провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
С промените се осигуряват допълнителни бройки за командировани служители на институции на Европейския съюз за Министерството на външните работи, Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, Министерството на икономиката, Министерството на културата и Министерството на енергетиката. Прехвърля се също незаета бройка на Министерството на земеделието, храните и горите към Министерството на труда и социалната политика. По този начин за подпомагане на провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще бъдат командировани общо 11 служители на Европейската комисия, 3 служители на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз и 2 служители на Европейския парламент.
Целта е екипите в столицата и в Постоянното представителство на Република България към ЕС да бъдат подсилени от служители на институциите на ЕС със специфична експертиза в конкретни области. Оказаната експертна подкрепа ще допринесе за успешното провеждане на Българското председателство на Съвета.
Мая Белитова е определена за председател на Етичната комисия по трансплантация

Правителството измени РМС от 2016 г. за определяне състава на Етичната комисия по трансплантация, като за нов председател на комисията е определена доц. д-р Мая Белитова.
Мая Белитова е магистър по медицина с придобита специалност „Анестезиология и интензивно лечение“. От 1996 г. до 1990 г. е асистент в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в Държавна университетска болница „Царица Йоанна“ – София. В периода 1999 г. – 2005 г. е старши асистент, а в периода 2005 г. – 2010 г. е главен асистент в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“’ ЕАД, гр. София. През 2001 г. става началник на сектор по еднодневна хирургия в клиниката, а в периода 2011 г. – 2014 г. е началник на сектор по неврохирургия в клиниката. Понастоящем е началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение и заместник-директор по медицинската дейност на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, гр. София.
България и Македония ще си сътрудничат
в областта на природния газ

В съответствие със своите държавни енергийни политики и общата енергийна политика на ЕС и Енергийната общност, България и Македония ще си сътрудничат с цел проучване на възможностите за развитие на нова директна връзка между газовите системи на двете страни. Това е предвидено в проекта на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на природния газ между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на икономиката на Република Македония, одобрен от правителството на днешното му заседание.
За изпълнение целите на Меморандума ще бъде създадена съвместна газова работна група, която в шестмесечен срок от влизането на документа в сила ще подготви предварително технико-икономическо проучване за изграждане на газовата връзка. То трябва да представи анализ на техническите, пазарните, икономическите, финансовите и регулаторните аспекти на проекта и да идентифицира решения за необходимата инфраструктура на територията на двете държави. Въз основа на резултатите от тези проучвания ще бъдат взети последващи решения относно изграждането на нова газова връзка между двете държави.
Подписването на Меморандума е изцяло в съответствие с целите на сътрудничество в Енергийната общност, създаване на регионален енергиен пазар в Югоизточна Европа и пълното му интегриране с вътрешния енергиен пазар на ЕС. Документът отчита ползите за сигурността на доставките за региона на Югоизточна Европа и ЕС от изпълнението на проектите от Южния газов коридор, включително междусистемните връзки Гърция-България, Турция-България, регионалния газоразпределителен център „Балкан“, както и други проекти от общ европейски интерес в областта на газовата инфраструктура.

Правителството одобри Културна програма на Българското председателство на Съвета
на ЕС през 2018 г.

Правителството одобри Културна програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Програмата цели консолидирането на позитивния образ на страната ни и постигането на по-широка видимост за ролята ни като ротационен председател на Съвета на ЕС, в т.ч. и по отношение на националните ни приоритети.
Освен важна и неделима част от провеждането на Българското председателство, формираща цялостния имидж на страната, Културната програма представлява реална възможност страната ни да бъде изведена на преден план и позиционирана трайно и категорично на европейската културна сцена, като бъде подчертан приносът на България за развитието на европейската и световна култура, изкуство и традиции.
Културната програма е съобразена с приоритетите на Триото, мерките, заложени в Плана за подготовка на Председателството, Комуникационния план за Българското председателство, приет с РМС № 200/2017 г., като отчита календара на официалните събития. Културната програма се разглежда в тясна взаимовръзка с всички останали стратегически, политически и планови документи, свързани с членството на България в Европейския съюз.
С оглед на необходимостта дейностите по изпълнение на Програмата адекватно да отразяват спецификите на културната среда в България и зад граница, в нея е заложена нужната диверсификация на целите и посланията, както и на целевите групи. В този контекст са обособени две измерения – национално и международно измерение. В Програмата се предвижда да бъдат включени както специално създадени събития, така и утвърдени прояви, които се провеждат традиционно. Част от събитията, които ще се реализират на територията на страната ще бъдат селектирани чрез обявяване на процедура от Национален фонд „Култура“. Основната културна програма ще се провежда в София.
Изпълнението на Програмата в национален план се осъществява от Министерство на културата във взаимодействие с Министерството за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., Столична община и Община Пловдив. Във външен план Културната програма се координира и изпълнява от Министерството на културата и Министерството на външните работи.
Изпълнението на Културната програма ще се осъществява в рамките на планираните средства за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. съгласно ПМС № 67/2017 г.

Отпускат се 17,4 млн. лв. за изплащане на неосигурено униформено облекло на
служителите на МВР

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. Средствата в размер на 17 474 000 лв. са за изплащане на левовата равностойност на неосигурено униформено облекло на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, които са имали право на униформено облекло за 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. или 2015 г. и за които такова не е осигурено.
България и Македония ще изградят
железопътна връзка между София и Скопие

Правителството одобри Меморандум за разбирателство между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерство на транспорта и съобщенията на Република Македония за развитието на железопътните връзки между София и Скопие.
Българската страна поема ангажимент за доизграждането на железопътната връзка по направлението София – Перник – Радомир – македонска граница до 2027 г. Македония, от своя страна, се ангажира да изгради жп направлението Крива паланка – Деве баир – българска граница до края на 2025 г.
Правителството упълномощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише меморандума от името на кабинета.
Правителството одобри проект на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония.

Подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Македония е израз на желанието на Република България да изгради добросъседски отношения, основани на европейските ценности.
Осезаеми резултати след подписването на договора ще бъдат: сътрудничеството в двустранен и многостранен план, разширяването на транспортните връзки и комуникации, участие и усвояване на средства по регионални инфраструктурни и по транс-гранични проекти, както и улесняване на контактите между гражданите на двете страни.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com