Всички решения на правителството от заседанието му на 17 август, тази година

Share This:


Всички решения на правителството то заседанието му на 17 август, тази година
В Медицинския университет в Плевен се открива научноизследователски институт

Министерският съвет даде съгласието си в структурата на Медицинския университет в Плевен да бъде открит Научноизследователски институт. Предложението е на Академичния съвет на висшето училище.
Институтът е изследователско звено, в което ще се концентрират съвременна апаратура и оборудване, финансови средства и научен потенциал. Предвижда се в структурата му да бъдат включени научните сектори „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и „Диагностични и социални дейности“, секторите „Докторанти“ и „Студентско научно творчество“, Библиотека, Издателски център и научно списание.
Интердисциплинарни групи от изследователи на университета и други научни организации ще бъдат формирани в сфери като роботизирана инвазивна хирургия, теле- и 3D медицина, онкогенетика, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания, редки болести и репродуктивна патология и др. Това ще даде възможност за провеждане на мултидисциплинарни изследвания и развойна дейност, насочени към развитието на медицината, подобряването на човешкото здраве и качеството на живот.
Изграждането и осъвременяването на дейността на Научноизследователския институт ще се финансират със средства от бюджета на МУ – Плевен, от собствени приходи, от Специалния фонд за провеждане на иновативни изследвания в университета, от Фонда за подпомагане на изследователската дейност на докторанти, постъпления от национални и международни програми за финансиране на научни проекти.
Заместник-министър Маринела Петрова
е определена за представител на България
в международни финансови институции

Министерският съвет определи заместник-министъра на финансите Маринела Петрова за заместник-управител за България в Международния валутен фонд (МВФ), ръководител на българската делегация и член на Съветите на Международната инвестиционна банка (МИБ) и на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС).
Решението е обусловено от настъпилите персонални промени в Министерството на финансите и цели осигуряване на представителство на страната ни в международните финансови институции, което да спомогне за разширяване и стабилизиране на международните контакти и защита на интересите на страната като акционер в тях.
Със същите мотиви Маринела Петрова е определена и за управител за България в Съвета на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие. Черноморската банка е независима международна институция с регионален характер. Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните-акционери. България е със статут на страна-учредител и членството й дава възможност за участие в разпределянето на финансовия ресурс на банката, както и при избора на конкретните проекти и тяхната реализация.
25 хил. лв. се предоставят за физическо възпитание и спорт на училищата по изкуствата

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата в размер на 25 020 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет и са предназначени за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по културата.
С осигурените средства се създават условия за мотивиране на децата и учениците към изграждане на навици за системни физически упражнения и спорт и участие в учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност.
Актуализира се срокът за разработване
на нормативната уредба за въвеждане
на тол системата у нас

До 20 декември 2016 г. се удължава срокът на работната група за изготвяне на необходимите законодателни промени и на подзаконовата нормативна уредба за функционирането на системата за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси. Тази промяна е направена в РМС 908/2015 за приемане на модел за въвеждане на смесена система за тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства, както и предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване и даване на съгласие за провеждане на процедура за избор на изпълнител за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси.
Удължаването на срока се налага, тъй като работата на работната група е в пряка зависимост от приключването на други процедури по въвеждане на тол системата.
България изпраща хуманитарна помощ
на Република Македония

Правителството ще предостави хуманитарна помощ на Република Македония за преодоляване на последствията от природното бедствие, сполетяло страната на 6 и 7 август.
Хуманитарната помощ е под формата на имущество – палатки, походни легла, гумени ботуши, защитни комплекти, кабелни и електросилови мрежи, лопати, гребла, кирки, кофи и метални колички, дезинфектанти и почистващи препарати, латексови ръкавици, водни помпи, бензинови електроагрегати, минерална вода и детски памперси. Общата стойност на имуществото, осигурено от МВР, МО, МРРБ, МТИТС, МЗХ и МЗ, както и от БЧК е близо 120 хил. лева.
Предоставянето на помощта е израз на съпричастността на България към трагедията, сполетяла народа на Република Македония.

Правителството даде съгласието си „Български пощи” ЕАД да продадат недвижими имоти на търг

Правителството даде съгласието си „Български пощи” ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване два недвижими имота. Терените от 611 кв. м в с. Мокрен, община Котел, и от 94 кв. м в Петрич, не са необходими за изпълнение на основните дейности на дружеството. Продажбата на неоперативни активи е мярка за постигане на финансова стабилност на „Български пощи”.
Правителството разреши да бъде извършена и продажба на недвижими имоти, собственост на Многопрофилната областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. Болницата е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 51 на сто от капитала.
На продажба чрез търг ще бъдат предложени неоперативни активи за МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – два терена със сграда в груб строеж и сграда за енергопроизводство в тях, поради което липсват икономически и социални мотиви от влагането на финансови средства за поддръжката им. Същевременно паричният ресурс, получен от продажбата, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции в осъществяването на болнична помощ.
Пет общини получават държавни имоти
за реализиране на социални
и инфраструктурни проекти

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Варна правото на собственост върху поземлен имот от 7,7 дка на ул. „Андрей Сахаров” №16 в града. Теренът попада в зона, която според интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна е определена за реализация на проекти на социалната инфраструктура – центрове за настаняване от семеен тип на възрастни хора с умствена изостаналост, за социална рехабилитация и интеграция на деца, социални жилища за хора в неравностойно положение и др.
На община Бургас беше предоставен терен от 1,5 дка, необходим за реконструкцията на част от ул. „Крайезерна”. Проектът е включен в инвестиционната програма на общината до 2020 г. и ще се реализира със средства по ОП „Региони в растеж”.
Община Шумен получава апартамент от 96 кв. м в сградата на бул. „Мадара” №25 в града. Той ще бъде използван като общинско жилище.
На община Генерал Тошево са предоставени част от помещенията на първия етаж в административната сграда ул. „Васил Априлов” №5 и гараж на ул. „Трети март” №6 в града. Имотите са с отпаднала необходимост за НАП от 2006 г. и са предадени в управление на общината. Прехвърлянето на собствеността, което се прави сега, създава възможност за отделянето на финансови средства за тяхното поддържане и ползване.
Община Средец получава собствеността върху сградите и терена на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и електроника „Никола Вапцаров”. Решението ще позволи да се избегне противоречието между общинското финансиране на гимназията и правото на управление на имотите, което към момента е предоставено на МЗХ.
На Русенския университет „Ангел Кънчев” безвъзмездно беше предоставено управлението върху имота на ул. „Александровска” №97. Двуетажната сграда и сега се ползва от висшето училище като учебна база по специалността „Кинезитерапия” въз основа на договор с областния управител. Решението на кабинета създава възможност университетът да вложи собствени средства за подобряване на енергийната ефективност на сградата и да извърши основен ремонт на покрива й.
Министър Русинова ще подпише споразумението между България и Квебек
в сферата на социалната сигурност

Правителството упълномощи министър Зорница Русинова да подпише споразумението в сферата на социалната сигурност между България и провинция Квебек, Канада.
Проектът на документа, който създава възможност за лицата, работили в България и в Квебек, да реализират пенсионни права, беше одобрен от кабинета през м. юли 2015 г. Промяната в решението на Министерския съвет, прието през миналата година, се налага поради настъпилите персонални промени в ръководството на МТСП и избирането на Зорница Русинова за министър на труда и социалната политика.
Швейцария ще признава свидетелствата
за правоспособност на българските моряци

Правителството одобри проект на споразумение между Изпълнителната агенция „Морска администрация“ и Дирекцията по международно публично право към Федералния департамент по външни работи на Конфедерация Швейцария за признаване на български свидетелства за правоспособност и подготовка на морските лица за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария.
След подписването на спогодбата Швейцария ще признава издадените от ИА „Морска администрация“ свидетелства за правоспособност, доказателства за обучения и удостоверения за медицинска годност на морските лица при работа на кораби, плаващи под швейцарски флаг.
Одобрени са резултатите от шестата сесия
на българо-белоруската междуправителствена комисия

Министерският съвет одобри резултатите и утвърди Протокола от шестата сесия на българо-белоруската междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Заседанието се проведе на 1 и 2 юни в Бургас под председателството на заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева и Елена Купчина, заместник-министър на външните работи на Беларус.
На сесията бяха обсъдени въпроси в основните области на двустранното партньорство – взаимна търговия, промишленост, селско стопанство, туризъм, транспорт, научно-техническо и иновационно сътрудничество и др. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.
МС одобри резултатите от участието
на българската делегация в заседание
на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Министерският съвет одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, което се проведе на 18 и 19 юли в Братислава.
По темата за ускоряването на цифровата трансформация на индустрията в ЕС в частта „Вътрешен пазар и индустрия” министрите обсъдиха необходимостта от подкрепата за инвестициите, създаването на благоприятна регулаторна среда, неутрална по отношение на технологиите, и изграждането на подходящи умения. Интелигентната трансформация на индустрията може да бъде подкрепена чрез използване на публично-частни партньорства като механизъм за насърчаване на иновациите в сфери с висок потенциал за добавена стойност. Сред механизмите за насърчаване внедряването на цифрови технологии са и Европейският фонд за стратегически инвестиции, платформите за интелигентна специализация и програмата „Хоризонт 2020”.
В частта „Научни изследвания” бе проведен дебат за мерките в подкрепа на младите учени и развитието на научна кариера. Представена бе Братиславската декларацията на младите учени, която ще бъде анекс към проект на заключения на Съвета по конкурентоспособност относно мерките в подкрепа на младите учени. В рамките на втората сесия – „Развитие на европейска научноизследователска и иновационна екосистема за иновативни МСП”, ЕК получи подкрепа за стартирането на инициативата Европейски иновационен съвет с включени 10 дейности за съвместно сътрудничество с държавите-членки за подкрепа на иновациите в МСП.
Правителството прие Обща стратегия
за управление и развитие на хидромелиорациите
и защита от вредното въздействие на водите

Министерският съвет прие Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите. Тя предвижда сектор „Хидромелиорации“ да управлява инфраструктурата за предоставяне на напоителни и отводнителни услуги и да наблюдава инфраструктурата за защита от наводнения, предпазваща земеделските земи от вредното въздействие на водите. Целта е да се развие подсектор за напояване и отводняване, който предлага значителни възможности за насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство, подобрява производителността и води до намаляване загубите на фермерите в години с по-неблагоприятни климатични условия.
Предлага се въвеждането на двукомпонетнта тарифа, изискваща земеделски стопани в дадена напоителна система да заплащат фиксирана цена на база площ, което би намалило цената на водата на земеделските производители, които напояват, както и цена, основаваща се на база обем. Водещият принцип при ценообразуването и определянето на тарифите е в пълно съответствие с разпоредбите на Член 9 от Рамковата директива за водите. Той касае възстановяване на разходите за водни услуги, осигуряване на адекватни стимули за потребителите да използват ефективно водните ресурси, което допринася за постигане на екологичните цели.
Стратегията предлага още решение на въпроса, свързан с намаляването на напоителните площи и за включване в тях на земи, които в момента се обработват при неполивни условия. Документът посочва изход от порочния кръг на ниска степен на ползване на поливни услуги, високи цени за услугите и слаба поддръжка.
Преструктурират се администрациите
на ДАМТН и КЗП

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на постановлението, с което са приети устройствените правилници на министерствата на икономиката, на енергетиката и на туризма, както и на устройствените правилници на Комисията за защита на потребителите и нейната администрация и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Измененията са обусловени от широкия кръг от контролни правомощия в разнообразни по характера си нормативни актове, вследствие на редица законодателни промени от 2014 г. и 2015 г. В резултат на тези промени са вменени множество допълнителни задължения на Комисията за защита на потребителите, поради което е необходимо увеличаване на администрацията й с девет щата. Допълнителните бройки в КЗП се осигуряват за сметка на намалението на числеността на ДАМТН.
Вътрешните промени в ДАМТН са свързани с необходимостта да се създаде по-добра организация в агенцията, както и с оглед ефективното изпълнение и разпределение на възложените й контролни функции. Във връзка с увеличения обем на работа на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ при осъществяване на контрол върху качеството на горивата и съдържание на биогориво в тях на територията на цялата страна, се прави вътрешно преразпределение на щата.
С проекта се предвижда преструктуриране в администрациите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Комисията за защита на потребителите с цел оптимизиране работата на общата администрация, преразпределение на функциите с оглед избягване на дублирането им, по-добро осигуряване на дейността на специализираната администрация и постигане на по-висока ефективност.
Приет е правилник за работата
на Координационния съвет по водите

Правителството прие правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите.
Координационният съвет е създаден със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите с цел интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. Той следва да осигури координация на дейностите по разработване и изпълнение на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). Съветът координира и дейностите по финансиране и изпълнение на включените в плановете мерки за опазване и възстановяване на водите, и за намаляване на вероятността и неблагоприятните последици от наводнения. Той разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност.
Председател на Координационния съвет по водите е министърът на околната среда и водите. В него са включени министрите на земеделието и храните, на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването, на вътрешните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на образованието и науката, и председателят на Националното сдружение на общините в България.
Съветът провежда редовни заседания по предварително установен годишен график за работа, приет на негово заседание. Председателят може да свиква и извънредни заседания.
Членовете на структури на НАТО в България
няма да заплащат такси, събирани от МВР

Членовете на военния и цивилен състав на щабове, командвания и други структури на НАТО и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в България във връзка с изпълнение на службата си, няма да заплащат такси, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Това предвижда допълнение в Тарифа №4, прието на днешното правителствено заседание. То е в съответствие с Протокола за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор (Парижки протокол). Документът е в сила за България от 2004 г., когато е ратифициран от Народното събрание.
В България вече са формирани Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО и Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Техният личен състав и придружаващите ги членове на семействата им се ползват с пълния набор от права по Парижкия протокол и по Споразумението между страните от Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили (НАТО СОФА).
В изпълнение на тези международни документи служителите в структури на НАТО в България и зависимите от тях лица ще бъдат освободени от такси, събирани, например, за издаване на удостоверение за продължително пребиваване, за управление на МПС и т. н.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com