Вижте решенията на правителството от заседанието на 4 май

Share This:


Решенията на правителството от заседанието на 4 май, тази година

***

Приета е Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила
на жертвите за 2016 г.

Правителството утвърди Национална програма за 2016 г. за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Документът се изготвя ежегодно в отговор на нуждите от стратегически политики и оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по отношение на това явление и неговото противодействие.
През 2016 г. са планирани три национални кампании и редица инициативи на регионално ниво. Кампаниите ще бъдат с фокус превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация, информационна кампания по повод 30 юли – Международен ден за борба с трафика на хора, както и кампания за превенция на нови форми на трафик по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. Отделено е и специално внимание на информационни дейности сред представители на уязвими ромски общности, както и на развиване на мрежата от доброволци към деветте местни комисии за борба с трафика на хора. За пръв път през тази година за мигрантите от трети страни, пребиваващи в България, са предвидени информационни дейности за превенция на трафика на хора.
В отговор на предизвикателствата, свързани с преминаването на държавните граници на непридружени деца-мигранти, ще бъде приет Координационен механизъм за взаимодействието между институциите и организациите за гарантиране на правата на непридружените деца-чужденци, включително търсещи и получили закрила. Заложено е да се подобри сътрудничеството в рамките на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.
В програмата се акцентира върху повишаването на капацитета на специалистите и представителите на институциите-членки на Националната комисия и работещи по противодействие на трафика на хора (НКБТХ) и закрила на жертвите. Обръща се внимание основно на мултидисциплинарния поход, както и на обмена на информация и добри практики от страни-членки на Шенгенското пространство, с цел подобряване на идентификацията на жертвите на трафик, ефективно преследване на престъплението и адекватна подкрепа за жертвите.
По отношение на закрилата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора, през 2016 г. към НКБТХ функционират пет услуги за жертви на трафик на хора – центрове за закрила и приюти за временно настаняване на жертви в градовете Варна и Бургас. В Бургас беше разкрита и ще продължи да се развива допълнителна услуга за дългосрочна реинтеграция на жертви на трафик на хора. Предвижда се и развиване на партньорства с релевантни институции и организации за специализирана подкрепа на мъже, жертви на трафик.
Одобрен е годишен мониторингов доклад
по изпълнението на Националната стратегия
за интегриране на ромите

Правителството прие административен мониторингов доклад за 2015 г., който отчита напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на общинските плановете за действие за изминалата година. Във връзка с приключването на Десетилетието на ромското включване 2005-2015, в доклада е отразен и приносът на институциите за периода, в който се изпълняваше международната инициатива.
Сред резултатите от прилагането на конкретни мерки са положителното въздействие на развитието на здравното и трудовото медиаторство, големият брой местни инициативи, осъществени от общини и неправителствени организации по всички приоритети, подобрената координация в работата между институциите и гражданските организации. Успешен подход за справяне с комплексните проблеми, прилаган през отчетния период, е възприетият интегриран подход, съчетаващ и допълващ мерки по различни приоритети и обединяващ ресурси от различни програми и източници. Този подход е заложен във всички оперативни програми и ползите от неговото прилагане ще могат да бъдат оценени на по-късен етап.
Докладът сочи активно изпълнение на проекти и дейности през периода 2010-2014 г., което е свързано с по-рационалното използване на средствата от държавния бюджет, на финансовите възможности на европейските структурни фондове и най-вече на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., както и на допълнителните финансови механизми като Българо-швейцарска програма за сътрудничество, финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкият финансов механизъм (2009-2014) и други донори.
Въпреки постигнатия напредък, предоставен в информацията на институциите, налице са и редица трудности. Те са свързани с ниската мотивация на част от родителите от ромския етнос за получаване на образование на техните деца. Все още много млади роми продължават да остават без подходящо образование, рано да напускат или да не тръгват на училище; ранните бракове; включването в адекватни обучения и създаването на устойчива заетост; подобряването на пригодността за намиране на работа на младите хора, които не работят, не учат и не се обучават. Предизвикателство остава обособяването на маргинализирано малцинствено население в изолирани махали, водещо до социална изолация на жителите на тези квартали, до влошаване на жилищните условия на мнозинството от жителите им, до проблеми с изграждането и поддръжката на инфраструктурата и хигиената и трудности при осигуряването на услуги.
Пред всички заинтересовани страни – институциите, местните власти, неправителствените организации, вкл. и на организациите, работещи в областта на правата на човека, остава предизвикателството да работят за намаляването на социалните дистанции между част от ромите и не-ромите, за което важен фактор са икономическите причини, но не малко значение имат и битуващите все още негативни стереотипи. Преодоляването на тези предизвикателства изисква участието на цялата общественост, още по-активното включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики, инициативи за популяризиране на културната идентичност на етническите общности, на добрите примери, постижения и др.
Десет нови членове се включват в състава
на българската делегация в Комитета на регионите на ЕС

По предложение на Националното сдружение на общините в Република България правителството одобри промени в състава на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз. Комитетът включва представители на местните власти на държавите-членки.
В състава на делегацията ще влязат кметовете на Ивайловград Диана Овчарова, на Пещера Николай Зайчев, на Правец Румен Гунински, на Сливен Стефан Радев и общинският съветник в СОС Малина Едрева, а заместник-представители са кметовете на общините Левски Любка Александрова, на Плевен Георг Спартански, на Карлово Емил Кабаиванов, на Полски Тръмбеш Георги Чакъров, на Горна Оряховица Добромир Добрев и на Ловеч Корнелия Маринова. Те ще заменят досегашните български представители, които след местните избори през есента на миналата година вече не заемат изборни длъжности.
Комодор Коста Андреев ще бъде освободен
като заместник-командир на ВМС, за да заеме
друга длъжност

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаване на комодор Коста Андреев като заместник-командир на ВМС. Предложението се прави поради предстоящото назначаване на комодор Андреев на длъжност извън страната.
Кабинетът одобри и промени в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. С тях се изменят наименования на длъжности във връзка с реорганизирането, съгласно Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., на Военноморската база във Флотилия бойни и спомагателни кораби, оптимизират се наименования на длъжности за използване от НВУ „Васил Левски” и ВВМУ „Никола Вапцаров”, разширяват се възможностите за назначаване на офицери с младши офицерски звания на вакантни длъжности – за длъжности с изискване за военно звание капитан/капитан-лейтенант ІІ, ІІІ и ІV степен ще могат да се назначават лейтенанти и старши лейтенанти.
Измененията ще влязат в сила от 1 юли 2016 г.
Одобрено е изпълнението на територията
на България на Пакета от способности „Съоръжения за презареждане във въздуха
в зоната на отговорност на ОКЕ”

Правителството одобри изпълнението на територията на България на Пакета от способности СР 9А1301 „Съоръжения за презареждане във въздуха в зоната на отговорност на Обединеното командване в Европа”, чиято реализация ще стане чрез Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността.
Пакетът цели осигуряването на критична въздушна способност в зоната на отговорност на Обединеното командване в Европа и подкрепа за въздушните операции, мисии и задачи на Алианса. Цели се изграждане на инфраструктура във военните летища, която да подпомага операциите за презареждане във въздуха в целия спектър на конфликти в зоната на действие на Главнокомандващия на силите на НАТО в Европа.
Приетото решение създава условия България да изпълни поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното й членство в НАТО, с което ще бъдат повишени оперативните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.
Общо 623 финансови инспекции и проверки
са извършили органите на АДФИ през 2015 г.

Министерският съвет прие отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2015 година. През отчетния период са извършени 623 финансови инспекции и проверки, от които 44 са съгласно чл. 80 а от Закона за енергетиката.
Констатирани са причинени вреди на организации и лица в размер на 3 166 531 лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1 573 495 лева. Това показва, че контролната дейност на агенцията допринася и за своевременно отстраняване на причинени вреди, респ. до реално възстановяване на средства и недопускане на незаконосъобразно разходване на публичните средства. За установените вреди са съставени 33 акта за начет срещу 51 длъжностни лица и са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.
Финансовите инспектори установиха 310 случая на възложени обществени поръчки за 224 023 021 лв., при които не са проведени съответните законови процедури за избор на изпълнител на обществената поръчка при наличие на всички основания за това. Тези случаи представляват най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки.
През 2015 г. са проверени 1734 обществени поръчки на стойност 1 679 979 833 лева. Установени са 1147 нарушения при 712 поръчки или при 41% от общия им брой. Нарушения, които водят до неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация, са установени при 379 поръчки или при 22% от общо проверените, при 19 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите и при 25 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др., без да са били налице законови основания за това. При 333 или при 19% от проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер – неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки и други.
Установени са нарушения на бюджетната и финансова дисциплина за 25 856 750 лв., за които органите на АДФИ ангажират административно наказателна отговорност, в т. ч. нарушения на Закона за счетоводството, на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, извършени разходи, без да има одобрени средства по бюджетите и други.
През годината са съставени 1243 акта за установяване на административни нарушения, в т. ч. 840 на физически лица и 403 на юридически лица. По образуваните административно наказателни производства са издадени 738 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 1 924 300 лева.
На органите на прокуратурата са изпратени 123 доклада от извършени финансови инспекции и проверки.
За продажба ще бъдат обявени осем военни имота

Правителството даде съгласието си министърът на отбраната да извърши продажба на осем имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия, чиито данъчни оценки надхвърлят 500 000 лв.
Имотите се намират в:
– землището на с. Малево, община Хасково – с площ 263 688 кв. м, данъчна оценка 506 281 лв.;
– местността „Летището”, Балчик – поземлен с площ 470 996 кв. м, застроен с 11 сгради, данъчна оценка 2 433 213,40 лв.;
– местността „Арабтабия”, Варна – поземлен с площ 18 400 кв. м, застроен с 14 сгради, данъчна оценка 510 965,80 лв.;
– местността „Арабтабия”, Варна – поземлен с площ 19 258 кв. м, застроен с 15 сгради, данъчна оценка 801 498,80 лв.;
– местността „Арабтабия”, Варна – поземлен с площ 17 633 кв. м, застроен с 10 сгради, данъчна оценка 768 105,20 лв.
– местността „Кара тепе”, Варна – поземлен с площ 84 251 кв. м, данъчна оценка 1 775 589,80 лв.
– район „Владислав Варненчик”, Варна – поземлен с площ 174 419 кв. м, застроен с 27 сгради, данъчна оценка 4 681 034,40 лв.;
– район „Младост”, Варна – поземлен с площ 54 188 кв. м, застроен с 12 сгради, данъчна оценка 13 305 644,10.
Имотите ще бъдат продадени на търг по реда на Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната цена ще бъде определена като данъчните оценки на предлаганите имоти се завишат с 10 на сто и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имотите и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 на сто.
С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на 10 имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Незастроените терени са с обща площ от 6,7 дка и се намират във варненския квартал „Изгрев”. Промяната в статута им ще позволи с тях да се извършват разпоредителни действия.
От частна в публична държавна собственост беше променен статутът на имоти в Тетевен и в Своге. Мотив за това е, че те се ползват от Районния съд в Тетевен и от Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в Своге.
За ратификация е предложен меморандумът
с Република Македония по програмата ИНТЕРРЕГ

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между България и Република Македония. Документът е подписан в началото на тази година, относим е за периода 2014-2020 г. и се финансира по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.
Общата стратегическа цел на програмата с Република Македония е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез използване на ресурсите. Три са основните приоритети – „Околна среда“, „Туризъм“ и „Конкурентоспособност“. Общият бюджет на програмата е 19 461 690 евро, като 85% се предоставят от ИПП, а 15% са публични средства от държавните бюджети на двете страни.
Определен е съставът на българската част
на Смесената комисия за сътрудничество с Австрия в областта на културата, образованието, науката
и младежта

Директорът на Държавния културен институт към министъра на външните работи ще бъде председател на българската част от Смесената комисия по междуправителствената спогодба за сътрудничество с Австрия в областта на културата, образованието, науката и младежта. Това е първата Спогодба от нов тип за сътрудничество в тези области.Координатор на българското участие е Министерството на външните работи.
В състава на българската част от комисията са включени представители на министерствата на образованието и науката, на културата, на туризма и на младежта и спорта, както и на БАН и на Държавна агенция за архивите.
Комисиите са утвърден в практиката на двустранните отношения инструмент за координация и развитие на сътрудничеството в области от взаимен интерес. Дейността им допринася съществено за успешното реализиране на набелязаните цели и задачи в конкретните области, предмет на двустранните споразумения и спогодби.
Одобрени са резултатите от заседанието
на българо-молдовската комисия
за икономическо сътрудничество

Министерският съвет одобри резултатите от осмото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество, което се проведе на 24 и 25 март в София.
На заседанието бяха обсъдени въпроси в основните области на двустранното сътрудничество – взаимна търговия, селско стопанство, туризъм, образование и наука, култура, информационни и комуникационни технологии, транспорт и др. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

Одобрени са резултатите от две заседания
на Съвета на ЕС

Правителството одобри доклад за резултатите от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“, проведено на 11 и 12 април в Амстердам.
Първата пленарна сесия беше посветена на ролята на Съвета при подготовката и изпълнение на заключенията на Европейския съвет. В рамките на втората пленарна сесия министрите обмениха мнения по реформата на Многогодишната финансова рамка като продължение на дискусиите от конференцията по въпросите на МФР на 28 януари в Амстердам. Изразено беше общо разбиране за необходимост от модернизиране на бюджета на ЕС, като настоящата финансова рамка се използва за основа при изготвянето на следващата. Като водещи принципи в този процес бяха откроени по-доброто планиране и прогнозиране, съответствие със стратегическите приоритети на ЕС, запазване на солидарността, увеличаване на гъвкавостта, едновременна промяна на приходната и разходната част на бюджета.
Министерският съвет одобри и резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“), проведено на 18 април в Амстердам. Делегациите обсъдиха предизвикателствата, пред които са изправени държавите-членки по отношение на достъпа до иновативни лекарствени продукти на приемливи цени, преразглеждането на правилата за интелектуална собственост и паралелния износ. За държавите-членки ефективен подход за справяне с посочените предизвикателства ще бъде доброволното сътрудничество в сферата на оценката на здравните технологии и ценообразуването при съобразяване на националните компетенции.
Разходите за ретроспективни проекти
ще са допустими по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Правителството промени ПМС 258/2007 за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
С промените отпада ограничението на разпоредбата на чл. 9, т. 1 от постановлението. Разходите, извършени във връзка с т. нар. ретроспективни проекти (такива, чието изпълнение е приключило към момента на подаване на формуляра за кандидатстване за финансиране по ОПТ), ще се считат за допустими по оперативната програма. Като краен резултат мярката ще доведе до облекчаване на държания бюджет по вече финансирани проекти.
Постановлението е в съответствие с правилата за допустимост на разходите на европейското и национално законодателство, определени в Регламент (ЕО) №1083/2006.
Увеличава се показателят по бюджета на МОСВ
за максимален размер на ангажиментите за разходи за 2016 г.

Със сумата от 14 770 185 лв. правителството увеличи показателя за максимален размер на ангажиментите за разходи, които МОСВ може да поема през 2016 г.
Увеличението е във връзка със стартирането на задачи, финансирани чрез получен трансфер от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Изпълнението на задачите ще се извършва до 2019 г., но предстои сключване на договори, т. е. поемане на ангажимент през 2016 г., което налага увеличение на показателя за настоящата година.
Създава се Национален механизъм за подготовка
на Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

За подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще бъде създаден специален Национален механизъм, реши правителството.
Политическата координация по Председателството ще се осъществява в рамките на съществуващия координационен механизъм по въпросите на ЕС, като Съветът по европейските въпроси (СЕВ) ще бъде отговорен за общата координация и ръководство на подготовката и провеждането на председателството през 2018 г.
Ще бъдат създадени Национален щаб и Национален център по подготовката и провеждането на Председателството. Тези две структури ще позволят подобряване на координация между политическата подготовката, бюджетното планиране, логистично-организационната и комуникационната дейност.
Националният щаб ще осъществява методическото ръководство и контрол над Националния център. Негов ръководител ще е вицепремиерът Меглена Кунева в качеството й на национален координатор на подготовката на Председателството. Заместник-председател е министърът на външните работи. Съставът на щаба до голяма степен обхваща ръководния състав на съществуващите тематични работни групи и подгрупи за подготовката на председателството. Целта е да се осигури последователност и приемственост по отношение на задачите и мерките, който се възлагат на Националния център. Националният щаб ще се отчита пред СЕВ, като по този начин се осъществява връзката между политическата и техническо-организационната подготовка.
Функциите на Националния център са свързани с актуализиране на членовете на екипа на Председателството и следене на тяхното обучение, бюджета за Председателството, провеждане на централизирани обществени поръчки, протокол, логистика и организация на събития, комуникационна и културна програма. Има също така споделени функции с отделни министерства в зависимост от тематиката.
През 2018 г. центърът се очаква да достигне до 50 щатни служители, като тази година те ще бъдат 15. Предвидено е след приключване на дейностите, свързани с Председателството, центърът да бъде закрит.
До този момент подготовката се извършваше от четири тематични работни групи, които поставиха основите за изпълнението на най-важните дейности по отделните области на подготовка. Те ще продължат да функционират още три месеца, за да може Центърът и останалите компетентни институции плавно да поемат изпълнението на задачите и мерките от тяхна компетентност.
Промяната се налага предвид навлизането на подготовката за Председателството в активна фаза и необходимостта от оперативен екип, който да бъде ангажиран единствено с този процес. Това съответства и на обичайната практика в останалите държави-членки.
България поема международен ангажимент обезщетенията за безработица да запазят нива
над 45% от загубения трудов доход

Правителството одобри изменения в Закона за ратифициране на конвенция №102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти). Целта е страната ни да се присъедини и към раздел IV от Конвенцията, като поеме ангажименти за спазване на минималния стандарт за обезщетения за безработица.
Съгласно изискванията на международния документ, минималният размер на обезщетение при безработица трябва да е 45% от последните трудови доходи. В България изчисленията, направени спрямо изискванията на Конвенцията, показват, че при обезщетението на квалифициран работник би се постигнала 50,45 на сто заместимост на доходите, а при неквалифициран работник – 51,1% заместимост. Следователно, и при настоящите нива на обезщетения и осигурителни вноски минималният стандарт по конвенцията би бил покрит.
Ангажиментите по този раздел на Конвенцията няма да доведат до допълнителни разходи за бюджета и не изискват промени във вътрешното законодателство на страната.
България вече е поела ангажименти за спазване на стандартите при медицински грижи, обезщетенията за болест, старост, трудова злополука, семейно обезщетение, обезщетение за бременност и раждане и обезщетение за преживели лица.
Изменени са устройствените правилници
на МИ, МРРБ и МТ

Правителството прие изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на икономиката. С тях се допълват функциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, която беше определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020.
Оперативната програма е одобрена от Европейската комисия на 12.10.2015 г.
Промени бяха направени и в устройствените правилници на министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на туризма. Те са продиктувани от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и с тях се прехвърлят функции по управлението, предоставянето на концесии на черноморските плажове и отдаването им под наем от МРРБ към МТ.
Съгласно заключителните разпоредби на ЗУЧК, цялата информация и документация, свързана с концесиите и наемите на морските плажове, се предава в МТ като компетентен орган. В тази връзка трудовите и служебните правоотношения на служителите на МРРБ, осъществяващи тези функции по ЗУЧК, преминават към МТ.
В МТ се създава нова дирекция „Управление на морските плажове”. В нейната функционална характеристика са включени посочените дейности, преминаващи от МРРБ към МТ, според промените в ЗУЧК. Прецизирани са също функциите между дирекциите „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма” и „Програми и проекти в туризма”.
Съгласно измененията, администрацията на МРРБ се структурира в четири главни дирекции, 14 дирекции и инспекторат, като общата администрация е организирана в шест дирекции, а специализираната – в четири главни дирекции и седем дирекции. Функциите им са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани, а новата им регламентация съответства на променената функционална компетентност на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Правителството одобри План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите

Правителството прие План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Целта на мерките е да се подобри бизнес средата и постепенно нарастване на инвестициите в България.
Планът е част от амбициозната програма за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите в Европейския съюз и допринася за постигане на целите на третия стълб от Инвестиционния план за Европа. Той бе обявен от Комисията през 2014 г. като основен елемент на цялостната стратегия на ЕС за насърчаване на заетостта, икономическия растеж и инвестициите.
Немалка част от мерките в Плана са инициирани от бизнеса чрез представителите на различни бизнес асоциации, включени в процеса на подготовка на мерките за разрешаване на реални проблеми в икономиката. Част от предложенията не са нови и са включени в пакети с вече одобрени от Министерския съвет мерки, които целят подобряване на средата за развитие на бизнес и намаляване на регулаторната тежест. Очаква се предприемането на мерките да намери отражение в по-доброто позициониране на страната като атрактивна дестинация за инвестиции в престижни международни класации.
Министерският съвет взе решение на всеки три месеца да се докладва на правителството за напредъка по изпълнението на мерките. Така се поставя ясен акцент върху изпълнението, като на най-високо политическо ниво ще се следи регулярно за постигнатия напредък по заложените мерки.

За преодоляване на щетите от природни бедствия
са отпуснати 20,5 млн. лв.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители и трансфери към общините в размер на 20 506 728 лв. за изпълнение на дейностите им по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
С целевите средства ще се разплатят извършени разходи за аварийно-спасителни дейности при овладяване на бедствени положения и кризисни ситуации, за укрепване на сгради, свлачища, за защита от вредно въздействие на водите на урбанизирани територии и участъци от транспортната инфраструктура и за възстановителна помощ.
Приет е докладът за дейността през 2015 г.
на Съвета за координация в борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

Правителството прие годишния доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и актуализация на плана за действие в тази област за периода 2015-2016.
Докладът съдържа информация за предприетите законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС и националния бюджет, както и за въведените инструменти, системи за обмен на информация, риск индикатори, рискови профили и т. н. Обобщени са форматът на координация на национално ниво и формите на сътрудничество с ОЛАФ.
Според обобщената информация в доклада, през 2015 г. на ОЛАФ са докладвани 40 нередности по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони с финансово изражение 7,8 млн. евро; по Европейския фонд за рибарство – девет нередности с финансово изражение 346 хил. евро; по структурните фондове – 82 нередности с финансово изражение 18,2 млн. евро; по Кохезионния фонд – 25 нередности с финансово изражение 20,9 млн. евро.
Планът за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, приет през м. май 2015 г., е актуализиран съобразно настъпилите в периода след това изменения в нормативната уредба, както и поради реорганизация на работата в различни звена в администрацията.
Финансово е осигурено изпълнението
на допълнителни мерки за повишаване готовността на България за присъединяване
към Шенгенското пространство

Правителството одобри разходването на предвидените в централния бюджет 3 млн. лв. за изпълнението на проекти, свързани с присъединяването на България към Шенгенското пространство.
Средствата се предоставят по бюджетите на МВР и на областната администрация на Хасково за довършване изграждането на тристранен контактен център между България, Гърция и Турция на ГКПП „Капитан Андреево”, за доставка на прибори и консумативи за тях за откриване, локализиране и идентифициране на взривни материали и експлозиви, на системи за откриване на укрити лица в транспортни средства, на плавателни средства за осъществяване на граничен контрол по речните граници, за рециклиране и възстановяване на батерии за ръчни термовизионни камери и др.
„Кинтекс” ЕАД и „ВМЗ“ ЕАД се включват
в забранителния списък за приватизация

Правителството предлага на Народното събрание да разгледа и приеме проект на закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Законопроектът предвижда „Кинтекс“ ЕАД и „ВМЗ“ ЕАД да бъдат включени в т. нар. „забранителен списък“, приложение №1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Двете компании са търговски дружества с изцяло държавно участие. Те са структуроопределящи за военнопромишления комплекс (ВПК) и са важен елемент в националната сигурност, икономиката и присъствието на държавата ни на стратегически пазари. Приемането на законопроекта ще гарантира запазването на държавното участие в „Кинтекс“ и „ВМЗ“, което ще способства за процеса на стабилизиране и развитие както на компаниите, така и на ВПК като цяло.
Правителството предостави 41 млн. лв.
на МРРБ и на пет общини

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 41,252 млн. лева. От тях 31,9 млн. лв. се предоставят по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на приоритетни пътни инфраструктурни проекти с цел развитие на пътната инфраструктура и повишаване на безопасността на движение.
За община Бургас са предложени допълнително 6 млн. лв. за реализиране на етап от обект – пътен възел „Запад“ с надлез над Товарна жп гара, с пътен възел на ул. „Одрин“ и ул. „Крайезерна“.
По бюджета на община Исперих за рехабилитация и ремонт на уличната мрежа в три населени места на територията на общината са разчетени общо 1,5 млн. лв.
По бюджета на община Плевен се предоставят 1,3 млн. лв. за подобряване на учебната и материално-техническата база на две училища в града – Математическата гимназия „Гео Милев“ и начално училище „Патриарх Евтимий“.
По бюджета на община Трявна за провеждане на Славейковите празници и за участие в сдружението ДУЗЛАЖ за разчетени 20 хил. лева.
По бюджета на община Ихтиман за основен ремонт на сградата на ОДЗ „Гьончо Белев“ са предвидени 320 хил. лева.
Предвидени са и 200 хил. лв. за доизграждането, ремонта и оборудването на Патриаршеското крило в Троянската света обител.
Актуализирани са Стратегията за развитие
на пътната инфраструктура и Средносрочната оперативна програма за изпълнението й

Правителството актуализира Стратегията за развитие на пътната инфраструктура и Средносрочната оперативна програма за изпълнението й. Необходимостта от актуализацията е с оглед приетия през април от Народното събрание ЗИД на Закона за пътищата. С него се предвижда прекратяване дейността на Държавно предприятие „Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти“, като всички дейности във връзка с автомагистралите ,,Хемус“, „Струма“ и „Черно море“ преминават към Агенция „Пътна инфраструктура“.
В актуализираната стратегия се предлага актуализиране на информацията по отношение на завършените обекти, финансирани през програмен период 2007-2013 г., и новите обекти, които ще бъдат финансирани през новия програмен период.
Освен списък с приоритетни проекти, финансов план и програми за развитие на транспортната инфраструктура, Стратегията съдържа анализ на състоянието на републиканската и общинска пътна мрежа, общата дължина, амортизационно състояние, състоянието на пътните съоръжения, статистика и прогноза за трафика и интензивност на движението. Тя набелязва и нужните законови промени, които да са в съответствие с увеличения брой на моторните превозни средства, тяхната товароносимост, както и нарасналия транзитен трафик след приемането ни в ЕС.
Основните цели на Стратегията са развитие на устойчива пътна инфраструктура; интегрирането й в европейската транспортна система; постигане на висока безопасност и ефективно управление на пътния сектор. Документът е ключов за развитието на пътната инфраструктура в България през настоящия програмен период на ЕС, за ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на състоянието на околната среда.
Намаляват се таксите за паша в националните паркове

Таксите за паша в националните паркове ще бъдат намалени в зависимост от броя на притежаваните животни. Това става с прието от Министерския съвет постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост. С промяната годишните такси се намаляват както следва:
– за едър рогат добитък, коне, катъри, магарета и мулета – 1 лв. на дка за над 10 животински единици на един регистриран земеделски стопанин;
– 0,30 лв. на 1 дка за едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце до 10 животински единици вкл. на един собственик/регистриран земеделски стопанин;
– 0,50 лв. на 1 дка за овце над 10 животински единици на един регистриран земеделски стопанин.
С промените в Тарифата се осигурява възможност земеделските стопани да продължат прилагането на направление традиционни практики за сезонна паша „Пасторализъм“ от Наредба №7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г.

Заместник-министър Зорница Русинова
ще ръководи тристранната делегация за сесията
на Международната конференция на труда

Одобрени са позицията и съставът на правителствената част от националната тристранна делегация съгласно дневния ред на 105-ата сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода 30 май – 10 юни в Женева.
България, като държава-членка на МОТ, участва в тази сесия с тристранна делегация, ръководена от заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.
Сред въпросите, които ще се обсъждат са ревизия Препоръката за заетостта (преход от война към мир) 1944 г., оценка на ефекта от Декларацията на МОТ за социална справедливост за справедлива глобализация 2008 г. и достоен труд в глобалните вериги за доставки.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com