Вижте решенията на правителството от заседанието му на 27 юли, тази година

Share This:


Всички решения на правителството от заседанието му на 27 юли, тази година

В министерствата са изградени
вътрешни системи за мониторинг и управление
на корупционния риск

В министерствата са изградени вътрешни системи за мониторинг и управление на корупционния риск. Утвърдени са ресорни заместник-министри, отговорни за изпълняването на антикорупционните мерки. С цел ограничаване на риска от корупционни практики са предприети действия за усъвършенстване на вътрешните правила и процедури, отчетността и прозрачността в управлението и дейността на администрацията. Това е записано в одобрения от правителството втори шестмесечен отчет за изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020) за периода октомври 2015 г. – април 2016 г.
Обобщената информация показва, че всички мерки по Приоритет 1 „Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена“ и Приоритет 2 „Противодействие на корупцията по високите етажи на властта“ са изпълнени или са с постоянен характер. По останалите приоритети работата по изпълнението на мерките продължава.
В документа е посочено още, че изпълнението на мерките, предвиждащи създаване на единен антикорупционен орган и разширяването на правомощията на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за обследване на необяснимо богатство, е съчетано във внесения за разглеждане в Народното събрание Закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.
Разработени са нормативни промени за засилване на независимостта и ролята на инспекторатите в изпълнение на дадените препоръки от Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Отчетено е изпълнението на мярката, свързана с увеличаване на капацитета на институциите за предварителен контрол на обществени поръчки, в това число и чрез развитие на системите за вътрешен контрол. Приет е нов Закон за обществените поръчки, в който е разширен обхватът на упражнявания от Агенцията по обществени поръчки предварителен контрол. Приет е и Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, като мерките, предвидени в закона, целят намаляване на рисковете от възникването на корупционни практики при изпълнение на проектите и програмите съфинансирани от ЕСИФ.
Отчетена е активна дейност по повишаване на професионалната квалификация и специализацията на разследващите органи и магистратите, работещи по корупционни престъпления, чрез провеждане на обучения на прокурори и следователи.
За постигане на целите на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015 – 2020) от ведомствата са предприети действия за разработване на единни стандарти и механизми за подаване и обработване на сигнали, като за целта са предприети действия за провеждане на специализирани обучения на служители по теми с антикорупционна насоченост. В Министерствата на финансите, на младежта и спорта, на труда и социалната политика, на икономиката, на околната среда и водите и на вътрешните работи, както и в Министерския съвет са утвърдени вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция.
За целите на въвеждане на антикорупционното обучение като част от гражданското образование са въведени редица мерки, свързани с учебните програми по гражданско образование за единадесети и дванадесети клас и провеждане на антикорупционни обучения в университетите.
Въпреки този напредък, планирането и отчитането на мерките в отделните сектори подлежи на подобрение.

Правителството прехвърли на общините Пловдив и Варна държавните акции от „Международен панаир Пловдив“ АД

Правителството прехвърли безвъзмездно на общините Пловдив и Варна собствеността върху притежаваните от държавата акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД, гр. Пловдив.
Община Пловдив получава 11 607 385 броя акции, представляващи 20,63% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД, а община Варна – 16 314 400 броя акции, които са 29% от капитала на дружеството.
Прехвърлянето на акциите е свързано със стремежа да се създадат условия за по-гъвкава и ефективна търговска политика, която да улесни достъпа на български стоки до международните пазари, както и да бъде увеличено международното участие в проявите на панаира, с цел привличането на инвестиции в България.

Общините Бургас, Пазарджик, Чавдар и Петрич получават държавни имоти за реализиране на проекти в сферата на социалната дейност
и културата

Община Чавдар, Софийска област, получи безвъзмездно от държавата терен с построена върху него двуетажна сграда със застроена площ от 157 кв. м, която ще бъде превърната в Център за социални услуги. Досега правото на собственост е било на Министерството на земеделието и храните, но е с отпаднала нужда.
Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“ в Пазарджик става собственост на общината, реши правителството след като прехвърли имота, частна държавна собственост, на местната власт. Със свои средства общината планира да изгради парокотелно и газова инсталация в рамките на дома, за да осигури отоплението. Досега пароподаването е ставало от МБАЛ Пазарджик, но е прекъснато поради преминаването на лечебното заведение към алтернативно отопление.
Правителството предостави на община Бургас апартамент на ул. „Филип Кутев“ №2А, в който в продължение на 50 г. е живял именитият български композитор Георги Шагунов. Там ще бъде създаден културен център, който ще бъде обособен като иновативно арт пространство за творци от Бургас и региона, както и за повишаване на музикалната култура на подрастващите и стимулиране на млади таланти.
Община Петрич получи от държавата поземлен имот с площ от 54 250 кв. м и построените в него 24 сгради за изграждането на градски парк. Теренът се намира на ул. „Генерал Тодоров“ № 5-3 в града.
С друго решение правителството отне имот от МВР поради отпаднала необходимост, като от публична той става частна държавна собственост, и е прехвърлен под управлението на областния управител на област Варна. Имотът се намира на ул. „Девня“ №2 и представлява триетажна административна сграда със застроена площ 212 кв. м.
Министерският съвет промени и предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, необходими за кариера за добив на подземни богатства (строителни материали – мрамори).
Терените са разположени в землищата на с. Хаджиево и с. Огняново, община Пазарджик, и са с обща площ 212,391 дка. Те са в обхвата на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Пазарджик“ към Южноцентрално държавно предприятие“ ДП – Смолян. „Огняново – К“ АД ще заплати за промяна на предназначението 187 225 лв. на Изпълнителната агенция по горите.
Правителството даде съгласие за продажба на едноетажна сграда „Микробиологична инсталация“, собственост на „Еко медет“ ЕООД, разположена в гр. Панагюрище. Решението е взето на основание чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Той гласи, че продажбата на недвижими имоти от дружествата, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона, се извършва след решение на Министерския съвет или на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Сградата е в изключително лошо техническо състояние и „Еко медет“ не разполага със средства за нейното поддържане и възстановяване.
Сделката ще се извърши чрез провеждане на търг или конкурс. Пазарната стойност ще бъде определена от независим оценител, а средствата от продажбата ще останат изцяло на разположение на дружеството за осъществяване на дейности по охрана на обекти на техническата ликвидация.
„Български пощи” ЕАД получи разрешение да продаде недвижим имот в с. Курново, община Роман, който представлява една втора идеална част от имот с площ 2 дка, заедно с една втора идеална част от построените в имота двуетажна масивна сграда – учебно-техническа база и стопанска постройка с площ от 36 кв. м. Продажбата ще стане с търг с тайно наддаване. Правителството даде съгласие и за продажба на дела на „Български пощи“ ЕАД в недвижим имот в Габрово. Дружеството е в режим на съсобственост с „Българска телекомуникационна компания ЕАД“, която не проявява интерес към закупуване на имота. Теренът и сградата не са необходими за изпълнение на основната дейност на „Български пощи“.
С друго решение Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) придобива имот – държавна собственост, и съоръжения от БДЖ – Товарни превози“ ЕООД. С прехвърлянето имотът се обявява за публична държавна собственост, като с продажбата му ще се погасят натрупаните финансови задължения към НКЖИ по схемата „дълг срещу собственост“.
Имотът попада в границите на обекти на железопътната инфраструктура в гр. Бургас, а съоръженията са необходими за изграждането на площадка за товаро-разтоварителни дейности на гранична гара Свиленград, която се изгражда в рамките на проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград“.
За ратификация е предложен
двустранният договор за участие
в програма „Евростарс -2“
Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира двустранния договор между България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“.
Договорът има за цел да уреди отношенията между националния финансиращ орган на програмата, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Секретариата относно функционирането и финансирането на програма „Евростарс-2″. Ратифицираният договор ще позволи изплатените субсидии от ИАНМСП на българските участници в проекти по „Евростарс 2“ да бъдат реимбурсирани от страна на Секретариата.
Програма „Евростарс 2“ е продължението на успешната и утвърдила се програма „Евростарс“. Тя е за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност, осъществявана от малките и средните предприятия. Насочена е към транснационално сътрудничество в областта на научноизследователски и развойни дейности между МСП, големи компании, университети, изследователски организации, чрез чиито дейности да се повиши конкурентоспособността, растежът и създаването на работни места.
Програмата допринася за изпълнение на целите на „Хоризонт 2020“, а именно, да се ускори развитието на технологиите и иновациите, които ще са в основата на бъдещия бизнес и да подпомогне европейските иновативни МСП да прераснат във водещи световни фирми.

МОН ще получи съдействие от МБВР
за разработване на инструментариум
за измерване на представянето
на българското образование
Министерството на образованието и науката (МОН) ще получи съдействие от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за разработване на инструментариум за измерване на представянето на българското образование, след като правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството и банката.
Вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката е упълномощен да подпише документа.
Споразумението е следствие на подписания на 1 септември 2015 г. Меморандум за разбирателство между Правителството на България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
В рамките на разписаните дейности в споразумението ще бъдат проведени до три технически семинара, свързани с използването на Мерки с добавена стойност в училищата (МДСУ) – инструмент за измерване на представянето на учебните заведения въз основа на резултатите от тестовете на учениците. Очаква се да бъдат представени софтуерни решения и платформи за МДСУ, разработени във водеща европейска страна, и използването им от различни нива на управление.
По дейност „Показатели за представяне на училищата“ ще бъде направен преглед на световния опит и добрите практики при разработването и прилагането на системи за измерване на ефективността на училищата. Ще бъде предложена и система от показатели за представяне на училищата, съдържаща методология за измерване и препоръки относно събирането на данни.
Финансирането на дейностите е в размер на 250 000 евро, като средствата се осигуряват по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“.
Нова програма за сътрудничество в областта
на образованието, науката и културата
ще подпишат България и Гърция

Министерският съвет одобри проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителствата на България и Гърция за периода 2016-2018 г. Подписването на новата тригодишна Програма ще създаде добра основа за по-нататъшното развитие и задълбочаване на традиционно добрите връзки между двете страни и техните граждани.
Програмата предвижда възможности за реализиране на конкретни инициативи, като обмен на учени и специалисти в областта на висшето образование, сътрудничество в областта на обективното представяне на историята, географията и културата на другата страна в учебниците за началните и средните училища в съответствие с духа и целите на ЮНЕСКО и Съвета на Европа. Ще даде възможности за разширяване на преките контакти между висшите училища и научните организации от двете страни, обмен на информация и професионалното сътрудничество между националните информационни агенции и радио- и телевизионни организации. Също така програмата предвижда размяна на покани за участие в международни прояви – фестивали, конгреси, симпозиуми и други културни, образователни и спортни събития, организирани на територията на двете страни. Заложено е и предоставяне на стипендии за редовно обучение, следдипломна квалификация и езикови курсове в България и Гърция.

Одобрени са резултатите от сесия на междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество

Министерският съвет одобри резултатите и утвърди Протокола от четвъртата сесия на междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество. Тя се проведе на 9 и 10 юни в град Астана, Република Казахстан под председателството на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и Тамара Дуйсенова, министър на здравеопазването и социалното развитие на Казахстан.
В дневния ред на заседанието бяха разгледани въпросите за двустранно икономическо сътрудничество в областта на взаимната търговия, селското стопанство, строителството, транспорта и информационните технологии, както и кибербезопасността, строителството, туризмът, енергийната ефективност, образование, наука и отбрана.
Комисията набеляза съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

Правителството се запозна с резултатите
от заседания на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от участието на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи в заседанието на съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, което се проведе на 7 юли. В рамките на заседанието бе разгледана необходимостта от създаване на ефективна и проактивна система на ЕС за определяне на политиката в областта на миграцията. България подкрепи успоредното разглеждане на реформата на Общата европейска система за убежище с търсене на глобални решения. В областта на граничната сигурност бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещето прилагане на новия Регламент за създаване на Европейска гранична и брегова охрана, както и напредъкът по пакета Интелигентни граници, в това число разработването на ново законодателно предложение относно създаването на система за разрешаване на пътувания. България изрази положително становище по създаването на ETIAS, но подчерта, че предпочита преди да се премине към законодателно предложение, да бъде направено техническо проучване за функционирането на системата.
Правителството одобри и резултатите от участието на България в заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“, което се проведе на 8 юли в Братислава. Министрите на правосъдието на държавите-членки изразиха своята подкрепа за приемането до края на годината на Регламент за създаване на Служба на Европейски прокурор.
С оглед изграждането на единна правна рамка за защита на финансовите интереси на Съюза, България обърна внимание на необходимостта от съгласуваност между проекта на Регламент относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (ЕВРОЮСТ) и проекта на Директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза по наказателно правен ред. Разпоредбите на тези актове трябва да отразяват специфичната роля на Службата на Европейския прокурор, като и допълващата роля на Евроюст по разследвания, които не попадат в компетентността на Службата.
Съветът на министрите на ЕС по околна среда, който се проведе на 20 юни, прие декларация във връзка със Споразумението от Париж, с която бе потвърден политическият ангажимент на ЕС и неговите държави-членки към ратификация и изпълнението му. Министрите обсъдиха и предложението за ревизия на Европейската схема за търговия с емисии, която е сред основните инструменти за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове. По време на заседанието съветът прие и заключенията по Плана за действие по пакета за кръгова икономика и Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.
Министерският съвет одобри и резултатите от редовно заседание на „Съвет „Общи въпроси“, проведено на 24 май в Брюксел. По време на съвета беше обсъдена ситуацията с миграционната криза и по-конкретно външните аспекти на миграцията.
Правителството одобри и резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Комисията представи актуална информация относно ситуацията в секторите на млякото, свинското месо, плодовете и зеленчуците. Предоставена беше и информация за изпълнението на пакетите от мерки за подпомагане, приети през септември 2015г. и март 2016г. Министрите бяха единодушни по отношение на необходимостта от приемане на по-нататъшни конкретни мерки възможно най-скоро.
Съветът призова държавите-членки и Комисията за намаляване на количествата хранителни отпадъци и загуби на храни. Одобрен беше планът за изпълнение и препоръките на експертната работна група за ускоряване на устойчивата растителна защита.
Одобрени са приоритетните за България теми и досиета по време на Словашкото председателство на Съвета на ЕС
Правителството одобри доклада за участие на България в процеса на взимане на решения в Европейския съюз по време на Нидерландското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2016 г.) и за основните приоритети, които ще бъдат разгледани по време на текущото Словашко председателство на Съвета на ЕС, което започна в началото на юли и ще продължи до края на годината. Документът включва и Шестмесечната програма на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) с приоритетните за България теми и досиета по време на Словашкото председателство на Съвета на ЕС. Тя има цел да насочи усилията на българската държава към отстояване на националните интереси и позициите по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на Словашкото председателство.
По време на своето председателство Словакия ще се фокусира върху инициативи, които създават условия за инвестиции и за по-нататъшното развитие на ЕС. Единният пазар е едно от най-големите постижения на ЕС, поради което Председателството ще насочи вниманието си върху доразвиване на общи проекти, сред които са Енергийният и Цифровият пазар, опростяването на кохезионната политика, диверсификацията на енергийните източници и др.
Акцент е и миграционната криза, която оказва огромен натиск върху външните граници на ЕС и на системите за предоставяне на убежище на държавите-членки. Затова Председателството си поставя за цел да насърчи разработване на по-устойчиви политики за миграция и убежище, ще се работи и за укрепване на ролята на ЕС на международната сцена.
България планира да насочи усилията си към няколко високоприоритетни за страната въпроси – насърчаване на икономическия растеж и заетостта, по-добро управление на миграционните процеси, ефективен енергиен съюз, единен цифров пазар, разширяване на ЕС и бъдещето му след референдума в Обединеното кралство.

Мариана Василева е избрана за изпълнителен директор на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“

Правителството избра Мариана Василева за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.
Марияна Василева има дългогодишен професионален опит в сферата на вътрешния одит и финансовия контрол. Притежава магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство, специалност „Икономист по АПП“, както и сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор към Министерство на финансите. Тя има и сертификат от Международния институт за вътрешните одитори. Василева е била държавен вътрешен одитор и началник отдел „Контрол на финансовата дейност на разпоредители по конкретни финансово-контролни задачи“ към Агенция за държавна финансова инспекция. Работила е в Агенция „Пътна инфраструктура“ на длъжност началник отдел „Финансов контрол“ в дирекция „Оперативен контрол и управление на риска“, както и като главен вътрешен одитор.
Марияна Василева отговаря на изискванията за образователен ценз и професионален опит за длъжността изпълнителен директор на Агенцията.
Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към министъра на земеделието и храните ще извършва одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на България по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

България предоставя доброволна вноска
за Европейския фонд за демокрация

Правителството прие решение за предоставяне на доброволна вноска в размер на 100 000 евро на Европейския фонд за демокрация. Вноската се осигурява от целевите средства за помощ за развитие и хуманитарна помощ от бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
Европейският фонд за демокрация е гъвкав инструмент на ЕС и неговите страни-членки, създаден с цел оказване на материална и експертна помощ на държавите и обществата в преход в държави от източното и южното измерение на Европейската политика за съседство, както и в съседни на тях държави.
България е сред страните-основателки на Европейския фонд за демокрация и участва активно във формирането на политиката и вземането на решения на Фонда. Насърчаваните от Фонда практики на добро управление, защита на правата на човека и изграждане на демократични институции допринасят за постигането на стабилност и сигурност и за изграждането на устойчиви общности в региона.
Управляващият орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” в МТИТС ще подпише с АПИ административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише административен договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на АМ „Калотина-София“, лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП) – фаза 2“, с дължина 5,53 км.
С приетото решение ще се позволи своевременното изпълнение на дейностите по изграждане на Фаза 2 от Западна дъга на СОП, което ще позволи изпълнение на проекта, преди одобрението от Европейската комисия.
Проектът отговаря на изискванията за кандидатстване за финансиране по ОПТТИ и строителството е от важен национален и обществен интерес. Проектът включва ново строителство на 5,53 км път, включващ три пътни възела, две пресичания на ж.п. линии с надлези и пресичане на пътя за с. Волуяк, както и Подлез на км 0 + 227.70 според километрични мерки на бул. „Стефансон“, свързващи участък 1 от същия проект с изграждащата се към момента Северна скоростна тангента и АМ „Калотина – СОП“.
За реализацията на проекта са необходими общо средства в размер на 115 671 717,60 лв. с вкл. ДДС, от които 115 408 769.04 лв., допустими за БФП по ОПТТИ, съгласно одобрения формуляр за кандидатстване от УО на ОПТТИ.

МС утвърди програма за оптимизация на Великотърновския университет
„Св. Св. Кирил и Методий“
Министерският съвет утвърди програма за оптимизация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ за периода 2016-2019г. Нейната цел е да балансира бюджета на университета и преструктуриране на звената, което ще позволи нормалното им функциониране.
Допълнителни средства в размер на 1 337 000лв. ще бъдат осигурени за висшето учебно заведение и ще бъдат използвани за разплащане на просрочени задължения за хонорари по магистърските програми за учебната 2014-2015г. и учебната 2015-2016 г., както и за разплащане на задължения по сключени договори за строително-монтажни работи в размер на 163 000 лв.
Решението е прието след предложените от висшето училище действия за преодоляване на финансовите затруднения на университета и изготвената оздравителна програма и неотложни мерки.
Създава се Национален съвет по храните

Създава се Национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган, в който са включени представители на всички заинтересовани страни. Той ще координира държавната политика в сектор храни. Това е записано в проекта на Закона за храните, приет от правителството на днешното заседание.
Предвижда се въвеждане на процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни. Определят се условията за въвеждане в Европейския съюз и износ на храни.
В новия закон се регламентират общите и специфични изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор. Определят се условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни, регистрацията на транспортните средства за превоз на храни от неживотински произход. Посочват се процедури за регистрация/одобрение на обекти за производство и търговия с храни, условията и редът за пускане на пазара в България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, както и изискванията при търговията с храни от разстояние.
Практиката на контролиращия орган в момента показва, че размерът на налаганите санкции върху производителите и търговците на храни не е достатъчен поради степента на опасност, която се създава при извършване на съответното нарушение. С тази цел се предвижда повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните, за по-голяма ефективност на контрола на изпълнението им, както и осигуряване сигурността за потребителите.
Закон отменя запрещението на хора
с ментални увреждания

Отмяна на института на пълно и ограничено запрещение на хора с ментални увреждания и въвеждане на комплекс от мерки за оказване на подкрепа за самостоятелно упражняване на права, са част от регламентите, записани в проекта на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа, одобрен от Министерския съвет.
Законопроектът на Министерството на правосъдието, който беше подложен на широко обществено обсъждане през последната година, предвижда предпоставката за придобиване на дееспособност да е единствено навършването на 18-годишна възраст, а мерките за подкрепа на хората с увреждания да се определят от районния съд по адресната им регистрация.
Новите текстове са съобразени с ратифицираната от България в началото на 2012 г. Конвенция на ООН за правата на хора с увреждания. Те са и отговор на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека срещу България („Станев срещу България” от 17 януари 2012 г., и „Станков срещу България“ от 17 март 2015 г.), с които се приема, че настаняването на лица с психични разстройства в социален дом, без да се потърси тяхното становище, нарушава основни права, защитени от Европейската конвенция по правата на човека.
Законопроектът предвижда мерките за подкрепа да бъдат поискани от самия човек с увреждания, от негов роднини по права линия, брат, сестра, съпруг, близък, с когото е изградена връзка на доверие или от органа по подкрепеното вземане на решения (кмета на общината). Процедурата се развива през Районния съд по местоживеене на лицето с увреждания.
Ролята на одобрения от съда за подкрепящ, е да съдейства на лицето с увреждания, като му разяснява смисъла и последствията от разпореждане с права, подпомага го при комуникацията със страните по правоотношения и при изразяване на волята му на разбираем за околните начин.
Районният съд определя и мерки за подкрепа. Те включват лично упражняване на права във връзка с управление и разпореждане с движими и недвижими вещи, финансови средства, сключване на сделки, решение за лечение, участие в административни и съдебни производства.
Изключва се възможността мерки за подкрепа да се определят при сключване на брак, развод, сдружаване или съставяне на завещание. Предвидено е тези права да се упражняват самостоятелно, след подходящо консултиране.
За допълнителна защита на хората с ментални увреждания и във връзка с въвеждането на фигурата „подкрепящ“ са предлагат и промени в Наказателния кодекс. Те предвиждат наказателна отговорност за подкрепящия в случаите на измама и злоупотреба с доверието на хората с умствена изостаналост, психична болест или деменция.

Безработни ще получават средства за наем,
ако започнат работа в друго населено място

Безработни, които започнат работа на повече от 50 км от настоящия си адрес, ще могат да получават средства за покриване на разходи за такси за ясли, детски градини, наем и интернет. Това предвижда одобрения от правителството проект за изменение на Закона за насърчаване на заетостта.
Средствата ще се отпускат за не повече от 12 месеца, като размерът им ще се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта, а редът и условията за получаването им – в Правилника за прилагане на закона. Целта е да се насърчи мобилността на безработните лица и да се подкрепят семействата от по-слабо развитите икономически райони.
Предложените промени ще подобрят достъпа до услугите на Агенцията по заетостта. В момента регистрацията на търсещите работа се извършва по постоянен или настоящ адрес и те ползват услуги само в бюрото по труда, в което са се регистрирали. С предложените промени търсещите работа лица ще могат да ползват услуги по информиране и/или консултиране, подпомагане за започване на работа и психологическа подкрепа независимо от адреса на регистрация. Ще отпадне и санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, без да я уведомят за това.
Предвижда се да се разширят функциите на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие. Два пъти годишно тя ще набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. По този начин при разработването на програмите за обучение и заетост по-прецизно ще се отчитат нуждите на местните работодатели от работници или служители с определена квалификация.
Предложеният законопроект има за цел да подпомогне изпълнението на специфичните препоръки на ЕК към България относно политиките по заетостта за дългосрочно безработните и за младежите, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение.
Промените няма да доведат до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Финансирането ще се осъществява в рамките на предвидените за Министерство на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда.
С изменения в Правилника за прилагане на закона, одобрени от Министерския съвет, се предвижда комисиите по заетостта към областните съвети за развитие да разработват регионални програми за заетост и обучение на съответната област в рамките на предварително определени средства. Програмите ще се изработват по предложения на областната и общинските администрации.
Изменят се и условията за финансиране на регионалните програми за заетост и обучение. Средствата за всяка област ще се определя съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за деветте месеца на предходната година. Размерът на средствата ще се изчислява по методика утвърдена от министъра на труда и социалната политика.
С промените в Правилника се регламентират условията и реда за ползване на новата насърчителна мярка по чл. 46 а от закона. Тя предвижда на работодател, който разкрие работно място за обучение чрез работа (дуална система на обучение) да се предоставят средства за срока на обучението по професията и специалността, но за не повече от 36 месеца. Размерът ще се определя в Националния план за действие по заетостта за съответната година.
Регламентират се и условията и редът за отпускане на средства по Закона за насърчаване на заетостта под формата на схеми за минимална и държавна помощ при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Регламент (ЕС) № 651/2014. С Правилника се регламентират обхватът на дейностите, размерът на помощта и възстановяването на неправомерно получена минимална помощ.

Одобрени са промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране
на цените на лекарствените продукти

Правителството одобри промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти се въвеждат промени, чиято цел е да се преодолее възможността за разнопосочно тълкуване на разпоредбите.
Въвежда се възможност при проверка на заявена цена на даден лекарствен продукт, както и при извършване на служебна проверка от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, да се използват публикуваните от държавите-членки цени и методиките за изчисляване на същите, както и базата с данни за цените в референтните държави „EURIPID“. При констатирано несъответствие между двата източника ще се взема предвид по-благоприятната за заявителя цена.
Базата с данни „EURIPID“ е създадена по проект на Европейската комисия, който стартира през 2010 г. с цел широко европейско сътрудничество между националните компетентни органи по ценообразуване и реимбурсиране за осигуряване на достъпност и актуалност на информацията за цените на лекарствените продукти, заплащани с обществени средства, чрез онлайн поддържана база данни. Нейната роля е да улесни дейността по ценообразуване за компетентните органи в съответните държави.
Предвид решението на ВАС, с което е отменена разпоредбата на чл. 29, ал.1, т 3 от наредбата, е необходимо да се въведе изискването международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти) да бъде включено във фармако-терапевтичното ръководство и медицинския консенсус за лечение на съответното заболяване в процедурата по поддържане на реимбурсния статус. По този начин се уеднаквява режимът при включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък и при поддържане на реимбурсния статус.
В Допълнителните разпоредби се въвежда определение на „лекарствен продукт, който е единствен в международно непатентно наименование”. Необходимостта за включване на посочената дефиниция в нормативния акт е резултат от множеството случаи на погрешното тълкуване на същата.

Правят се структурни промени в
Центъра за развитие на човешките ресурси

Правителството изменени постановлението за създаване и правилника за устройство и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).
Промените предвиждат минимално увеличаване на екипа на центъра с една щатна бройка, която ще бъде използвана за обезпечаване на изпълнението на функциите, свързани с управлението на обществените поръчки, съобразно новия Закон за обществените поръчки, приет през април 2016 г.
С направените изменения се постига съсредоточаване на експертен потенциал и укрепване на административния капацитет по отношение на основната дейност на ЦРЧР по управление на Програма „Еразъм +“. Ще се разграничат функциите по селекция на проектните предложения и по последващи проверки и мониторинг, ще се разграничат и дейностите по управлението на бюджета и финансите, от една страна, и административно-правните дейности и управлението на собствеността, от друга.
Изменени са устройствените правилници
на Министерство на земеделието и храните
и Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури
Правителството прие постановление, с което се изменят устройствените правилници на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
Предвижда се част от административния капацитет на дирекция „Структурни фондове по рибарство“ в ИАРА да се влее в структурата на Управляващия орган в Министерство на земеделието и храните. Това ще осигури интегриран модел за прилагането на Програмата за морско дело и рибарство, съобразно действащата нормативна база, както и унифициране на процедурите за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения. От функциите на дирекция „Морско дело и рибарство“ в МЗХ се отделят дейностите по прилагането на Общата политика в областта на рибарството, като за изпълнението им се създава такава дирекция.
Оптимизира се работата в структурата на МЗХ, като са преразпределени част от функциите на дирекциите от специализираната администрация с цел по-ефективното им осъществяване. На дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ се предоставят функции по прилагане на две политики на Европейския съюз-схемите за качество на селскостопанските продукти и храни и промоционалната политика на ЕС.
Дирекция „Директни плащания и схеми за качество“ се трансформира в дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“. В структурата й със статут на отдел преминава Център „Поддържане на база данни на системата за идентификация на земеделските парцели“. Дирекцията ще осъществява функциите по подпомагане на министъра при провеждане на националната политика по прилагане на Общата селскостопанска политика в областта на директните плащания и системата за кръстосаното съответствие и създаване и поддържане в актуално състояние на системата за идентификация на земеделските парцели.
Двата центъра за изпитване и сертифициране по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника със статут на сектори със седалища в гр. Пловдив и гр. Русе към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ се обособяват в регионални териториални звена със статут на дирекции.
Одобрен е списъкът на стоките, които възложителите по ЗОП могат да търгуват
на стоковата борса

Правителството одобри списък на стоките, които възложителите могат да търгуват на стоковата борса. В чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки е предвидена възможност за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса и са определени в предложен от министъра на финансите списък, одобрен с акт на правителството. Този списък е изчерпателен и обхваща само суровини и материали, които обичайно се предлагат на борсата в големи количества, нямат характер на завършен продукт, който да служи за крайно потребление и не се предлагат чрез търговската мрежа за търговия на дребно. С оглед правилното дефиниране на стоките, които могат да се търгуват на борсите, описаните в списъка суровини са обозначени с относимия към тях код по Общия терминологичен речник, така че да се избегнат грешки в практиката.
Следва да се има предвид, че основните инструменти за възлагане на поръчки, предвидени в ЗОП, са свързани с провеждането на конкурентни процедури, при които всяко заинтересовано лице може да представи конкретна оферта, съобразно условията на поръчката. Възможността за търгуване чрез стоковите борси е предвидена като помощен, алтернативен механизъм, само в случаите на суровини, обичайно търгувани чрез борсите, които се влагат в големи количества при други производства. Съответно утвърденият от правителството списък обхваща предимно метали, които служат за влагане в различни производства, обичайно се търгуват на борсите и имат котировки, базирани на търсенето и предлагането на голям брой търговски субекти. Така всички стоки, за които има развита мрежа за търговия на едро и дребно, и множество пазарни субекти, ще се възлагат чрез конкурентните правила на Закона за обществените поръчки, при които е осигурена публичност и прозрачност. По тази причина в списъка не са включени продукти, за които има основание да се счита, че чрез процедура за обществена поръчка могат да се постигнат по-добри цени, от гледна точка на бюджета.
Правителството увеличи дела на държавата
като едноличен собственик на капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
Министерският съвет увеличи капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, гр. София като увеличи дела на държавата като едноличен собственик със 17 млн. лв. от бюджета на Министерския съвет за 2016 година. Промените по бюджета са одобрени с правителствено постановление, с което се предоставят средствата за придобиване от държавата на 17 000 броя емитирани нови акции на стойност 17 млн. лева.
Така се осигуряват необходимите средства на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД за дейностите по преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година.
Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело на Съда на Европейския съюз

Министерският съвет прие протоколно решение, с което одобрява позицията на Република България по дело С-224/16 на Съда на Европейския съюз и дава съгласие за встъпване в производство.
Делото е с предмет преюдициално запитване, отправено на основание чл. 267, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в рамките на производство по делото АЕБТРИ срещу Агенция „Митници“, Митница Бургас.
От изложените в позицията на България аргументи най-общо се извеждат изводите, че чл. 457, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността във връзка с чл. 8, параграф 7 (настоящ чл. 11, параграф 2) и Обяснителните бележки към тях от Митническа конвенция за международен превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР) от 14 ноември 1975 г., следва да се тълкуват в смисъл, че в случай като този по главното производство, при настъпила изискуемост на вземанията по чл. 8, параграфи 1 и 2 от Конвенция ТИР, митническите органи са изискали, в рамките на възможното, плащането им от титуляря на карнета ТИР, пряко дължащ тези суми, преди да предявят рекламация от гарантиращата асоциация, както и че получателят на стоката не е лице, което е трябвало да знае, че стоката е била отклонена от митнически надзор и да бъде признат за солидарен длъжник по смисъла на чл. 203, параграф 3 трето тире във връзка с чл. 213 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността.
Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на държавата ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз с оглед тълкуване актовете на институциите и осигуряване еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.
Отпускат се средства за стипендии на ученици от държавните училища, финансирани чрез бюджета на МЗХ

Допълнителни средства в размер на 1 080 лв. ще бъдат отпуснати за стипендии на ученици от професионалните гимназии, финансирани чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните. Правителството одобри допълнителните разходи за 2016 г. за изплащане на стипендиите по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.
Със средствата се осигуряват стипендиите за ученици от държавни училища финансирани чрез бюджета на МЗХ, които са класирани по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

Одобрени са 29,973 млн. лв. допълнителни разходи за реализиране на значими общински проекти и за обезпечаване събирането на държавните приходи

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери за 2016 г. в общ размер на 29,973 млн. лв., от които 648 хил. лв. са одобрените средства по бюджета на Министерския съвет, предназначени за довършителни и ремонтни дейности в катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ловеч, Бачковския манастир „Успение Богородично“ и църквата „Св. Димитър Басарбовски“, с. Басарбово, общ. Русе.
Също така са разчетени 20,295 млн. лв. по бюджетите на редица общини като средствата ще се използват за реализиране на инфраструктурни проекти на територията на цялата страна. Допълнителните средства ще се използват за подобряване на достъпа до културното наследства на България и, свързани с подобряване качеството на живот и достъпа до тях. Дейностите са свързани приоритетно с ремонт на общинска пътна и улична мрежа, с ремонт на училища, детски градини и читалища и с подобряване на водоснабдителната система на територията на населените места.
С постановлението са одобрени и 9,03 млн. лв. по бюджета на Министерството на финансите, от които 4,530 млн. лв. са разпределени на Националната агенция за приходите за обезпечаване функционирането на информационните системи за обслужване клиентите и за осигуряване на хардуерен ресурс, необходим за осъществяване дейността на служителите на агенцията. Също така се предоставят и 4,5 млн. лв. за инвестиционни разходи за подобряване капацитета на Агенция „Митници“.
България поема председателството
на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г.

България ще поеме председателството на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 година, като в нашата тройка освен Естония влиза и Австрия. Правителството одобри промените в Решение 2009/908/ЕС за реда, по който държавите-членки на Европейския съюз изпълняват ротационното председателството на Съвета и тяхното разпределение по групи от три държави-членки.
Отчитайки ситуация след референдума в Обединеното кралство от ключово значение за ЕС е да не допуска период на несигурност, който може да предизвика сериозни политически и икономически последствия. Запазването на целостта и единството на ЕС е непосредствен приоритет, а вариантът за поемане на председателството шест месеца по-рано е и възможност за България да покаже, че е отговорен и надежден партньор в рамките на ЕС.
На 19 юли т.г. Обединеното кралство информира официално за решението си да не поема председателството на Съвета на ЕС от 1 юли 2017 г. Новото решение на ЕС определя последователността на ротационните председателства от началото на 2017 до края на 2030 година, като след Хърватия държавите-членки ще поемат председателството в същата последователност и същите тройки, както от 2007 година насам.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com