Вижте решенията на правителството от заседанието му на 28 юни, тази година

Share This:


Всички решения на правителството от заседанието му на 28 юни, тази година
През 2015 г. са изплатени над 1,343 млрд. лв.
по ПРСР 2007-2013 г.

През 2015 г. са изплатени 1 343 315 943 лв. по 22 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 година. Това посочва годишният отчет на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, приет от Министерския съвет.
През миналата година са подписани 1043 договора по седем мерки за подпомагане от Програмата. 501 181 443 лв. са разплатени по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”. По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” са изплатени 108 627 184 лв. и 264 606 278 лв. – по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.
Отворени са приеми по три подмерки от новия програмен период – 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”. Общият брой на подадените проекти е 6614, а подписаните договори към края на 2015 г. са 22.
В кампания 2015 по схеми и мерки, администрирани по линия на директните плащания, са приети над 115 400 заявления. През 2015 г. преведените субсидии за директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1 311 165 970 лв. Националните доплащания към директните плащания са на стойност 201 372 668 лв.
Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2015 г. възлизат на 100 500 952 лв., от които 73 355 949 лв. са от ЕФГЗ, а 27 145 004 лв. – национален бюджет.
По 10 мерки от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 са извършени плащания в размер на 47 608 850 лв. От тях 32 696 677 лв. са от Европейския фонд „Рибарство”, а 14 912 173 лв. са съфинансиране от националния бюджет.
По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2015 г. са постъпили плащания в размер на 45 601 173 лв., от които главницата е 44 074 717 лв., а лихвените плащания – 1 526 456 лв. Събраните суми са над 235% от очакваните постъпления, съгласно погасителните планове на кредитите. През отчетния период са погасени 282 кредита и са отпуснати 204 нови на стойност 22 089 994 лв. Администрираният кредитен портфейл към края на 2015 г. е от 607 кредита с остатъчен дълг от 68 530 004 лв.
През миналата година са изплатени 122 378 508 лв. по 37 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 25 147 земеделски стопани.
Правителството прие доклада за състоянието
на администрацията през 2015 г.

Правителството прие доклада за състоянието на администрацията през 2015 г. Документът разглежда развитието и оптимизирането на административните структури, човешките ресурси, административното обслужване и регулиране, електронното управление, информационно-комуникационната обезпеченост, достъпа до обществена информация, антикорупционните мерки. Представена е информация за административните нарушения и налагането на административни наказания. В доклада е включена информация за проектите, изпълнявани от държавната администрация, които имат за цел да я развиват и модернизират.
Общата численост на администрация към 31 декември 2015 г. е 137 799 щатни бройки, при 140 767,5 през 2014 г., което представлява намаление с 2,1%. В Централната администрация щатовете наброяват 104 604, което е намаление с 2,9 на сто спрямо предходния отчетен период. Числеността на Териториалната администрация е 33 195 щ. бр. и отбелязва нарастване с 0,5 на сто.
Незаетите щатни бройки в структурите на държавната администрация към 31 декември 2015 г. са 8,5% от общата численост, при 7,2% през 2014 г.
Най-много услуги са извършили от Националната агенция за приходите (НАП)– 371 717 737, което е 80,47% от общия брой на предоставените услуги за годината. Като добра практика на НАП се отчита започналото подаване на декларации с Персонален идентификационен код от физически лица и други администрации.
Пълният текст на доклада ще бъде публикуван в правителствената интернет страница.
Разплащателните, банковите и застрахователните услуги отпадат от Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност

С промени в ПМС 181/2009 г. правителството изключи сектор „Финанси“ от Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.
Разплащателните, банковите и застрахователни услуги са единствените, определени като стратегически дейности в сектор „Финанси“ на приложението. Освен това, в него не фигурират стратегически обекти, затова заличаването на тези дейности предполага отмяната на целия раздел.
Причината за това решение е, че включените в сектор „Финанси“ стратегически дейности се осъществяват от самостоятелни правни субекти, които с оглед защитата на обществения интерес са обект на надзор и регулиране от Българската народна банка и от Комисията за финансов надзор както при първоначалното лицензиране, така и в процеса на упражняване на дейността им.
Промените са съгласувани с Държавната агенция „Национална сигурност“, с Българската народна банка и с Комисията за финансов надзор.
Заместник-началникът на отбраната
генерал-майор Атанасов е предложен за удостояване със звание генерал-лейтенант

Правителството ще предложи на Президента на Република България за издаде укази за удостояване със звание „генерал-лейтенант” заместник-началника на отбраната генерал-майор Пламен Атанасов и командващия на Съвместното командване на силите генерал-майор Любчо Тодоров. Предлага се удостояването с висшите офицерски звания да стане съответно от 30 октомври и от 30 юни т. г.
За назначаване на длъжността заместник-командир на ВМС и удостояване със звание комодор е предложен началникът на щаба на ВМС капитан І ранг Никола Каранов. Поради трансформацията от 1 юли на Военноморската база (ВМБ) във Флотилия бойни и спомагателни кораби е предложено освобождаването на комодор Мален Чубенков като командир на ВМБ и назначаването му за командир на Флотилията. Помощник-началникът на щаба J9 – Цивилно-военни взаимоотношения и партньорство, в Съюзното командване на силите на НАТО в Брунсум бригаден генерал Данчо Дяков ще бъде освободен, считано от 2 август, от длъжността поради изтичане на мандата му и се предлага да поеме поста на съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност. Полковник Митко Григоров, досегашен заместник директор на дирекция „Логистика” в МО, е предложен да оглави дирекцията.
Министерският съвет одобри и предложение до Президента за промяна в Указ 85/2012, с който са утвърдени изискващите висши офицерски звания длъжности във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана. Промяната се отнася до трансформиране на длъжността командир на ВМБ в командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби (запазва се изискваното военно звание „комодор” за нея) и отмяна на длъжността директор на дирекция „Сътрудничество и регионална сигурност” в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел – длъжност, която не е ротационна за България, а е от типа „доброволен национален принос”. Това означава, че след изтичане на мандата на съответното лице на нея, длъжността се предлага на всички страни-членки на НАТО, като подборът се извършва от приемащата организация.
Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по четири дела срещу България

Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека по четири жалби срещу България.
По делото „Борис Константинов срещу България” ЕСПЧ единодушно намира нарушение на забраната за изтезанията. Жалбоподателят твърди, че е малтретиран от полицията при ареста и задържането му през 2008 г., както и че липсва ефективно разследване по случая. ЕСПЧ приема, че не са налице доказателства, че използването на сила спрямо Константинов е провокирано от неговото поведение и установява, че държавата не е изпълнила задължението си да проведе ефективно разследване по оплакванията му. Присъденото обезщетение е 10 000 евро за неимуществени вреди и 2350 евро за разходи и разноски.
В постановеното решение по делото „Кирил Андреев срещу България” ЕСПЧ приема, че са нарушени правото на свобода и сигурност и правото на ефективни правни средства за защита. Делото е свързано с оплакване за незаконосъобразно задържане на жалбоподателя в периода между 17,16 ч. на 7 юни 2012 г., когато съдът е постановил освобождаването му, и 12,10 ч. на 9 юни 2012 г., когато е бил освободен. Присъдено му е обезщетение от 3500 евро за неимуществени вреди, както и 531 евро за разходи и разноски.
По делото „Говедарски срещу България” Съдът намира нарушение на забраната на изтезанията и нечовешкото и унизително отношение, зачитането на личния и семейния живот и правото на ефективно правно средство за защита. Жалбата е по повод полицейска операция, извършена в дома на Милко Говедарски и начинът, по който тя се е отразила на него и членовете на семейството му. ЕСПЧ намира, че полицейската операция не е била планирана и изпълнена по начин, който да гарантира, че използваните средства са строго необходими за постигане на крайните й цели. Присъденото обезщетение е 30 000 евро за неимуществени вреди и 4000 евро за разходи и разноски.
В делото по жалбата „Дидов срещу България” е констатирано нарушение на правото на свобода и сигурност. Жалбата е по повод задържането през 2007 г. на Стоян Дидов за шест часа и половина по реда на Закона за МВР. Съдът приема, че задържането е било произволно, тъй като не е било налице обосновано подозрение за извършено от него престъпление. Освен това, тъй като според националните съдилища заповедта за задържане е била определена като законосъобразна, Дидов не е имал възможност да предяви иск по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Присъдено му е обезщетение от 500 евро за неимуществени вреди и 1007 лв. за разходи и разноски.
Правителството предостави на общините
над 26 млн. лв. за образователни дейности

С три постановления Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 26 003 867 лв. Средствата са предвидени по бюджета на МОН.
18 591 060 лв. са за закупуване на учебници и учебни помагала за деца и ученици до ІV клас в общинските детски градини и училища за 2016 г. Разпределението на средствата е съобразено с постъпилата информация за броя на децата по възраст и ученици по класове, области и общини след последната актуализация на информационната система АДМИН от февруари 2016 г. Осигурени са и средства за закупуването на допълнителни учебници в общините, в които има увеличение на броя на учениците спрямо предходната година.
За изплащане на стипендии за постигнати образователни резултати на общинските училища са осигурени 1 449 660лв. С тях се създава възможност най-добре представилите се училища на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика да провеждат политиката си за повишаване на качеството на образованието.
Други 5 963 147лв. се отделят по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ от Националната програма „Оптимизиране на училищната мрежа“. Те са предназначени за изплащане на обезщетения на персонала при оптимизиране на вътрешната структура на детските и учебните заведения.
Община Перник получава държавни имоти
за осигуряване па социални жилища

С решение на правителството община Перник получава две шестетажни жилищни сгради в груб строеж, намиращи се в кв. „Тева“ в града. Те ще бъдат използвани за осигуряване на социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и на хора, останали без жилища след земетресението от 22.05.2012 г.
С друго решение Министерският съвет предостави бивш военен имот – публична държавна собственост, на Комисията за защита на личните данни. Имотът се намира в район „Младост“ в София и е с площ 540 кв. м. Комисията ще го ползва за изграждането на национален център за обучение, за разширяване и подобряване на административните услуги, предоставяни на гражданите, както и ще осигури подходящи условия за съхранение на архива на институцията.
Кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута на шест военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Те се намират в землището на с. Момина църква, община Средец (5,7 дка и четири сгради), землището на с. Габровница, община Монтана (3144 дка и 144 сгради), в кв. „Изток” на Варна (1,5 дка), землището на с. Черенча, община Шумен (8,7 дка и две сгради), землището на с. Средня, община Шумен (4 дка и две сгради), и в землището на с. Широко поле, община Кърджали (1 дка). Промяната на статута на имотите ще позволи с тях да бъдат извършени разпоредителни действия.
В Пловдив ще бъде открито почетно консулство
на Чехия

Правителството даде съгласието си Чехия да открие в Пловдив почетно консулство с консулски окръг, обхващащ Пловдивска област, За почетен консул е предложен доц. Иван Соколов.
Чешката страна мотивира искането си с желанието за задълбочаване и развитие на двустранните отношения, включително на регионално равнище, както и с концепцията си за разширяване на мрежата на дипломатически представителства и подсилване на консулската мрежа.
Пловдив е избран като един от най-значимите културни и икономически центрове в България, а очакването на чешката и на българската страна е почетният консул да работи в подкрепа на икономическото и на търговското сътрудничество и да допринесе за активизиране на културния обмен.
За ратификация е предложено
техническото споразумение за Европейския център за тактически въздушен транспорт

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира техническото споразумение между 11 държави относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и създаването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт.
Проектът на техническо споразумение беше подписан от българска страна през февруари.
Предмет на документа е регламентирането на бъдещото организиране, финансиране и провеждане на тактически тренировки, курсове и симпозиуми по направлението „Операции и подготовка” на програмата за Европейски флот за въздушен транспорт. Изпълнението му се предвижда в периода 2016-2025 г.
За ратификация е предложен меморандумът
за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 г. Ратификацията ще осигури пълноправното участие на България в програмата.
Меморандумът съдържа технически разпоредби относно задълженията на управляващия, националния, сертифициращия, одитния органи, съвместните комитет за наблюдение и секретариат, процедурата по избор на операции за финансиране, бенефициентите, допустимост на разходите, нивата на контрол и т. н.
Общият бюджет на програмата с Турция възлиза на 29 642 896 евро, от които 85% са от Инструмента за предприсъединителна помощ, а останалите средства трябва да бъдат осигурени от двете страни-участнички. По тази програма приоритетните оси са три – „Околна среда“, „Устойчив туризъм“ и „Техническа помощ“.
Преговаряме с Оман за освобождаване от визи
на притежателите на дипломатически, специални
и служебни паспорти

Правителството одобри проекта на споразумение със Султаната Оман за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически, специални и служебни паспорти.
Към момента притежаващите такива документи кандидатстват за българска виза в дипломатическите и консулските ни представителства в Кувейт, Катар или ОАЕ, а българските граждани, пътуващи за Оман, получават виза с едномесечна валидност при влизане в страната. С премахването на визовите изисквания ще активизират бизнес контактите и политическия диалог между двете държави. Очакванията са след влизане в сила на споразумението да се увеличат възможностите за омански инвестиции във важни за българската икономика сектори и проекти, както и за навлизането на български фирми на оманския пазар.
Утвърдено беше подписаното през март т. г. изменение на междуправителственото споразумение с Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти. Промените са свързани с отпадане срока на действие на споразумението, както и с прецизиране на срока, в който притежателите на дипломатически и служебни паспорти могат да влизат, преминават транзит или пребивават на територията на страната ни без изискване за виза.
Министър Московски ще подпише българо-украинската спогодба за експлоатацията на железопътните фериботи между двете страни

Правителството упълномощи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише от българска страна Спогодбата между МТИТС на България и Министерството на инфраструктурата на Украйна за установяване на специален режим на експлоатация на железопътните фериботи между двете страни по предварително установен ред.
Проектът на документа беше утвърден от кабинета през 2015 г. като основа за преговори. Чрез подписването на спогодбата ще бъде разрешен проблемът с допустимия брой лица, които могат да бъдат на борда на фериботен кораб като придружаващи товара. Техният максимален брой е 92-ма при 12 според сега действащите договорености.
С друго решение заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов беше упълномощен да подпише одобреното през 2010 г. като проект за преговори междуправителствено българо-украинско споразумение за сътрудничество при бедствия.
Документът отчита все по-силно изразяващия се трансграничен характер на природните и предизвикани от човека бедствия, необходимостта от навременни и ефективни решения на свързаните с тях въпроси чрез международно сътрудничество и важността на координирането на съвместните усилия на държавите. Той определя общата рамка за сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между България и Украйна в случай на необходимост.
Очаква се двата документа да бъдат подписани при предстоящото посещение у нас на президента на Украйна.

Одобрен е Протоколът за привилегиите
и имунитета на Единния патентен съд

Правителството одобри проект на Протокол за привилегиите и имунитета на Единния патентен съд, необходими за упражняване на неговите официални дейности.
Помещенията на съда, архивите му, както и всички документи и книжа, принадлежащи му в каквато и да е форма, са неприкосновени по всяко време и навсякъде, където се намират, е записано в документа. Той предвижда съдът да се ползва с имунитет срещу съдебни процедури и урежда случаите, когато имунитетът не се прилага. Това са в общия случай гражданските производства по отношение на договорна и извъндоговорна отговорност.
С Протокола Единният патентен съд, неговата собственост и имущество се освобождават от всички преки данъци. Предвидено е, че съдиите, регистраторът и служителите на съда подлежат на вътрешно данъчно облагане в полза на Съда и са освободени от всички задължителни вноски към държавното данъчно облагане в държавата, където е създадено централно, местно или регионално отделение, както и от всички задължителни вноски към националните схеми за социално осигуряване и здравеопазване.
Предвидените в Протокола привилегии и имунитет, не са установени за лична облага на лицата, в чиято полза са предвидени. Тяхната цел е единствено, за да се гарантира при всички обстоятелства свободата на действие на Съда и пълната независимост на неговите съдии и служителите.
Всички лица са длъжни да спазват законите и разпоредбите на държавата-страна по Протокола, на чиято територия извършват дейност в служебно качество.
Единният патентен съд е създаден чрез споразумение от февруари 2013 г. като международна организация със статут на юридическо лице във всяка договаряща държава-членка. България е ратифицирала документа през април т. г. и следва да предприеме всички стъпки, за да осигури условия за упражняването на официалните дейности на Съда.
Одобрени са резултатите от заседания
на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от участието на България в редовно заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, проведено на 30 и 31 май в Брюксел. На него Съветът прие заключения относно развиване на медийната грамотност и критичното мислене чрез образование и обучение, за възприемането на интегриран и междусекторен подход за предотвратяване и борбата с радикализацията, водеща до проявяващ се в насилие екстремизъм сред младите хора, относно ролята на европейската цифрова библиотека „Europeana“ за цифровия достъп, видимостта и използването на европейското културно наследство, както и относно утвърждаване на почтеността, прозрачността и доброто управление при големи спортни прояви. Обсъдени бяха изпълнението на програмата за модернизиране на висшето образование, ролята на интегрирания подход за подпомагане на младите хора да изградят своя идентичност, възможностите за преработване на директивата за аудиовизуалните медийни услуги за насърчаване на европейското аудиовизуално съдържание, подобряването на управлението на спорта.
Одобрени бяха и резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, което се проведе във формат „Телекомуникации“ на 26 май в Брюксел и във формат „Транспорт” на 7 юни в Люксембург.
Министрите, отговарящи за телекомуникациите, приеха подход за законодателното предложение за хармонизирано ползване в ЕС на радиочестотния обхват 470-790 MHz. Те проведоха дебат по актуални въпроси, касаещи регулаторната рамка на ЕС и очертаха приоритетни цели на бъдещото законодателно предложение, разглеждайки цифровата инфраструктура като гръбнак на икономиката.
Пред колегите си, отговарящи за транспорта, министър Ивайло Московски изрази притесненията на българската страна от въвеждането в някои държави-членки на национални разпоредби за регулиране заплатите на водачите, както и изисквания към тях да прекарват нормалната седмична почивка в превозното средство. Той посочи, че подобни мерки са неприложими на практика и представляват едностранна бариера за трансграничния автомобилен транспорт в Европа.
На 9 и 10 юни беше проведено заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“. На него мнозинството от държавите-членки заявиха своята подкрепа относно разширяването на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и създаването на централизирана, автоматизирана система за обмен и съхранение както на пръстови отпечатъци, така и на данни за съдимост на граждани на трети държави. Министрите на правосъдието обсъдиха и предложението за регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор. България изрази принципно съгласие с предложенията, отнасящи се до деловодната система и защитата на данните, опростените наказателни производства, отношенията с партньорите и статута и функциите на административния директор. Същевременно българската страна отбеляза, че в продължаващата работа по предложението следва да се намерят по-точни решения относно поемането на оперативните разходи.
Правителството одобри предоставянето
на две концесии за добив на природни богатства

Министерският съвет прие решения за предоставяне на две концесии за добив на строителни материали.
„Лонгоз 04“ ще добива пясъци, годни за обикновени бетони, строителни разтвори, настилки и пътни основи, от находище „Чаирите“, участък „Северен 2008“. Кариерата се намира в землището на с. Китка, община Аврен. Концесията се предоставя за срок от 30 години, като за този срок се очакват инвестиции за 147 хил. лв. и постъпления от концесионни плащания – над 841 500 лв. без ДДС.
За срок от 35 години „Билдинг-Зах“ ще добива пясъци и чакъли от находище „Сазлъка“, разположено в землището на с. Съединение, община Сунгурларе. За осигуряване на добива компанията ще вложи 185 хил. лв. Очаква се концесионните плащания за срока на концесията да надхвърлят 385 хил. лв.
Според законовите разпоредби, постъпилите концесионни плащания се разпределят между държавния бюджет и бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ.
Утвърдени са промени в класификацията
на разходите по области на политики и бюджетни програми на първостепенните разпоредители
с бюджет

Правителството измени РМС №468 от 2015 г., с което е утвърдена класификацията на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“.
Изменението на класификацията е продиктувано от настъпили структурни и функционални промени, породени от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и измененията в Закона за съдебната власт. Те налагат включването на съответната област на политика и бюджетна програма на ДАР, която следва да прилага програмен формат на бюджет от 2017 г., както и заличаване на бюджетна програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“ към Политика в областта на правосъдието от бюджета на Министерството на правосъдието.
С промените на утвърдената класификация по области на политики и бюджетни програми ще се постигне съответствие с актуалните функционални компетентности и отговорности на първостепенните разпоредители с бюджет съгласно нормативната уредба. Класификацията е база за разработването на проектите на програмните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет в рамките на бюджетната процедура за 2017 г. и 2018 година.
Правителството предлага промени в законите
за отбраната и въоръжените сили, за резерва
и за Военна полиция

Правителството одобри проектите за изменения и допълнения на законите за отбраната и въоръжените сили на Република България, за резерва на Република България и за Военна полиция и ще ги внесе в Народното събрание за приемане.
В Закона за отбраната и въоръжените сили се предлага намаляване на възрастта за прием на войници (от 32 на 28 години) и на пределната възраст, до която ще служат (от 50 на 46 години). Така се осигурява възможност за ранното им пенсиониране по чл. 69 от КСО, тъй като ще могат да придобият необходимите 18 години, действително изслужени на военна служба. С новите изисквания на чл. 69 от КСО е съобразено и предложението за увеличение на пределната възраст на сержанти, офицерски кандидати, младши офицери, офицери със звание „майор“ и „подполковник“ на 55 години. Премахва се рестрикцията от въведения максимален срок за престояване във военно звание и в длъжност на военнослужещите.
Регламентират се и въпросите на полагането на извънреден труд от военнослужещите, като се дава детайлна уредба на дежурствата и компенсирането на извънредния труд над нормалната му продължителност.
С новите разпоредби се създава възможност съкратените или уволнилите се поради организационно-щатни промени военнослужещи да постъпят повторно на военна служба във въоръжените сили.
Урежда се и статутът на курсантите като се разграничава обемът на издръжката на курсанта, която се поема от Министерството на отбраната, и тази, която представлява трансфер от Министерството на образованието и науката.
Уеднаквява се терминологията, касаеща стратегическите планове и планове за операции с тази в НАТО, както и задълженията на България за изготвяне на Каталог със способности за подкрепа на съюзните сили от страната домакин.
С промените в Закона за резерва на Република България се разграничават дейностите и отговорностите по подготовката на резерва и по подготовката на гражданите за защита на страната предвид различната регламентация на реда, организацията и начина на прием и обучение на съответните лица. Въвежда се възможност по време на обучението на доброволен принцип на българските граждани да се провеждат практически занятия с използване на оръжие и боеприпаси по ред, определен с уставите и наставленията на въоръжените сили. Създава се възможност студентите от висшите военни училища и български граждани, завършили висши училища и преминали военна подготовка, да могат да кандидатстват във висше военно училище за придобиване на квалификация „офицер от резерва”.
Диференцира се и пределната възраст за водене на военен отчет за различните категории резервисти и запасни. Целта е качествено окомплектоване на военновременните формирования на въоръжените сили и ефективно изпълнение на функционалните задължения от различните категории. По този начин се осигурява и възможността за служба в запаса и на лица, освободени от военна служба по пределна възраст.
Конкретизират се видовете възнаграждения, дължими на резервистите от доброволния резерв, и начинът на тяхното изплащане при участие в специалната военна подготовка, служба по време на обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията. Предлага се създаване на Единен учебен център за начална военна подготовка, в който да се обучават както резервисти, така и български граждани, желаещи да придобият военна подготовка на доброволен принцип.
Промените в Закона за Военна полиция прецизират норми, свързани с оперативно-издирвателната дейност на служба „Военна полиция”, дейностите по охрана и ескорт, употребата на оръжие, помощни средства и физическа сила от органите на службата, действия свързани с полицейската регистрация и идентификацията. Предложените изменения отговорят на решения на Европейския съд по правата на човека.
Досега тези норми бяха регламентирани в подзаконови нормативни актове. С включването им в закона не се разширява кръгът от правомощия на органите от военната полиция, не се променя и не се разширява обхватът на извършваните от тях дейности, а се създава по-голяма гаранция за защита на основните граждански права и свободи.

Правителството одобри проект
на Закон за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби
с финансови инструменти

Министерският съвет одобри проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ). Законопроектът има за цел да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 596/2014 относно пазарната злоупотреба и да въведе в националното законодателство разпоредбите на Директивата за прилагане 2015/2392 по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на регламента.
Приемането на нов закон произтича от отмяната на Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба), която е въведена в българското законодателство със сега действащия Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Законопроектът определя Комисията за финансов надзор и заместник-председателя на Комисията, който ръководи управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за компетентни органи по прилагането на Регламент (ЕС) 596/2014.
В съответствие с изискванията на Директивата за прилагане 2015/2392 се установяват процедурите по Регламент 596/2014, включително договореностите за съобщаване на нарушения на посочения регламент и за последващи мерки, както и мерки за защита на лицата, работещи по трудов договор, съобщили за нарушения на регламента или за които са съобщени такива нарушения, има и мерки за защита на личните им данни.
Със ЗПМПЗФИ се предвиждат изменения и допълнения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), с които в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/91/ЕС за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите.
С цел да се осигури необходимото ниво на хармонизация на съответните регулаторни изисквания в различните държави членки, се предлагат допълнителни изисквания към депозитарите на колективните инвестиционни схеми, както и разпоредби, насочени към изясняване на отговорността им в случай на загуба на активи на колективните инвестиционни схеми под тяхно попечителство или при неправилно изпълнение на депозитарните им функции. Уреждат се хипотезите и приложимите условия за делегиране на задължения за попечителство от депозитаря на трето лице. С разпоредбите се цели да се гарантира, че третите лица, на които са делегирани функции за попечителство, разполагат с необходимите средства за изпълнение на своите задължения по отношение активите на колективните инвестиционни схеми.
Съгласно разпоредбите на Директивата се въвеждат и допълнителни изисквания към политиките на възнагражденията, които управляващите дружества следва да приемат и прилагат.
Предлагат се и изменения и допълнения на административно наказателните разпоредби на ЗДКИСДПКИ. Въведени са принудителни административни мерки и административни наказания, произтичащи от изричното изискване на Директива 2014/91/ЕС за наличието на такива санкции в законодателствата на държавите членки.
Със законопроекта се предлагат и промени, които целят развитие на инвестиционния сектор, чрез предоставяне на възможности, които са характерни за колективните инвестиционни схеми в други европейски държави.
Български и американски части ще проведат съвместно обучение за противодействие
на наркотиците и тероризма

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство между българското МВР и Специалния отряд на Военноморските сили – 2 на САЩ за провеждането на съвместно обучение за противодействие на наркотиците и тероризма.
Целта на обучението е да се укрепят способностите на МВР за отговор на терористични заплахи и за извършване на операции в областта на борбата с наркотиците. С оглед постигане на устойчивост на резултатите, акцент ще бъде поставен върху обучението на обучители от компетентните структури на МВР.
Планираното съвместно обучение е израз на отличното двустранно сътрудничество по въпросите на борбата с тероризма и съответства на приоритетните цели на стратегическия диалог между България и САЩ.

Определен е редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фондовете „Убежище, миграция и интеграция” и „Вътрешна сигурност”

Министерският съвет прие Постановление за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция” и фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014-2020 година.
Разработването и одобряването на документа е във връзка с актуализирането на нормативната уредба след влизането в сила на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. На тази база се подготвя отмяна на действащото към момента ПМС 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и приемането на ново, което се отнася до програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта е да не се допусне прекъсване на финансирането по двата фонда, които ще останат извън обхвата на новото постановление.
С определения ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се дава възможност за кандидатстване по електронен път, намаляване на административната тежест за бенефициерите и повишаване на публичността при усвояване на средствата по двата фонда.
Правителството пренасочи 7 млн. лв., предоставени на Столична община, за разширението на основен пътен възел в участък от бул. „Черни връх“

Министерският съвет одобри промяната в предназначението на средствата за Столична община, предоставени с ПМС 369/2015 г.
Средства в размер на 7 млн. лв., предвидени за изместване на транспортен трафик към бул. „Скобелев” във връзка с изграждането на третия метродиаметър, се пренасочват за изграждане на разширение на друг основен пътен възел в столицата – бул. „Черни връх“, в участъка от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Флора Кънева“.
По бюджета на Министерския съвет за 2016 г. са разчетени 700 хил. лв. за изпълнение на ангажиментите на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон. Основно тези ангажименти включват поставяне на предупредителни табели, санитарно-хигиенно поддържане и обезпечаване с водноспасителна дейност на територията на неохраняемите морски плажове през активния летен сезон. Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 г.
ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ е определена за управляващ орган
на ОПОС 2014-2020 г.

Правителството определи Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите за Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Със същото решение за Сертифициращ орган по програмата е определена дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите.
Ресурсът по ОПОС 2014-2020 г. е в размер на над 3 милиарда лева, включително европейско и национално финансиране. Програмата е свързана с изпълнение на стратегията „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Приоритетите на ОПОС 2014-2020 целят изграждане на икономика, основана на знания и иновации, насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите и стимулиране на икономиката с високи нива на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.
Програмата се фокусира върху изграждането на ВиК инфраструктура, управление на отпадъците, управление на зоните от мрежата Натура 2000, опазване на биоразнообразието, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на въздуха.
ВСС получава 6,9 млн. лв. за поддръжка на сградите на съдебната власт

Министерският съвет прехвърли към бюджета на съдебната власт 6 867 554 лв. за издръжка и ремонти на сградите в правосъдната система за второто полугодие на 2016 г.
Средствата бяха предвидени първоначално по бюджета на Министерството на правосъдието, но сега ще се управляват от Висшия съдебен съвет, както предвиждат новите разпоредби в Закона за съдебната власт. С днешното постановление Министерският съвет намалява бюджета на Министерството на правосъдието с посочената сума и я прехвърля към бюджета на ВСС.
За 2017 г. в бюджетната прогноза на Министерството на правосъдието са отразени промените, свързани с промяната в управлението на имотите на съдебната власт.
С нова конвенция на Съвета на Европа
се гарантира безопасността
по време на спортни мероприятия

Правителството одобри присъединяването на България към Конвенцията на Съвета на Европа за интегрирана безопасност, сигурност и начин на обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия. Министърът на младежта и спорта е упълномощен да подпише документа при условие на последваща ратификация.
Конвенцията ще замени сега действащата Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при провеждане на спортни мероприятия, в частност футболни срещи, която е в сила за България от 1 декември 1996 г.
Отчитайки влиянието на обществените промени – икономически, миграционни, политически, социални и технологични, върху футбола, се предлага ефективно взаимодействие между всички участници – правоприлагащи органи, спортни клубове и международни организации, ангажирани с осигуряването на безопасността.
Конвенцията ще бъде открита за подписване на официална церемония в Париж на 3 юли 2016 г.
С две години се удължава срокът на заемното споразумение с МБВР по проекта за развитие
на общинската инфраструктура

Правителството одобри проект на писмо до Международната банка за възстановяване и развитие за изменение на Заемното споразумение по Проекта за развитие на общинската инфраструктура, сключено между България и МБВР през 2010 г. Изменението се отнася до удължаване с две години – до края на 2019 г., на срока на заемното споразумение.
Проектът за развитие на общинската инфраструктура се състои от три компонента, с които се осигурява доизграждане на язовирите, предназначени приоритетно за питейно водоснабдяване – „Пловдивци“ и „Луда Яна“, с пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ) към тях, рехабилитация на язовир „Студена“ и на ПСПВ Студена – Перник, както и изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация.
Към момента е изпълнен успешно компонентът за изготвяне на регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация.
Технологичното време, необходимо за изпълнение на строителните и монтажните работи и въвеждането на обектите в експлоатация, изисква удължаването на срока на заема с 24 месеца – до 31 декември 2019 г. Завършването на язовирите и пречиствателните станции за питейна вода към тях ще стане в условията на удълженото Заемно споразумение.
Удължаването на крайния срок на проекта е от особена важност за изграждането в страната за първи път от 30 години на язовири с приоритетно предназначение за питейно водоснабдяване, които са инвестиция за социалното и икономическото развитие на региони, засегнати от години от режими на водоподаване.
Одобрена е позицията на България по дело
на Съда на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България по дело С-132/16 „Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестнмънтс“ ЕООД на Съда на Европейския съюз и дава съгласие за встъпване в производство. Делото е във връзка с обжалване на ревизионен акт, с който са установени допълнителни, извън декларираните от „Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестнмънтс“ ЕООД, задължения за ДДС и лихви. То е образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с административно дело №6946/2014 г. с касатор – директорът на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – София към НАП, и ответник по касационната жалба – „Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестнмънтс“ ЕООД.
Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на чл. 26, параграф 1, буква „б”, чл. 168, буква „а” и чл. 176 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Тълкуването трябва да установи дали се допускат национално законодателство и ревизионна практика, според които се ограничава правото на приспадане на данъчен кредит по доставка на услуги за изграждане или подобряване на обект, собственост на трето лице, от които се ползват както получателят на доставката, така и третото лице. В конкретния случай третото лице получава резултата от услугите безвъзмездно, независимо че услугите ще се използват в икономическата дейност на получателя – данъчно задължено лице, който осчетоводява разходите за услугите като част от общите си разходи. Целта на запитването е да не се допусне установяване на съдебна практика, противоречаща на правото на ЕС.
Конституирането на България в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.
Одобрена е българската позиция за участие
в заседанието на Европейския съвет

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 28 и 29 юни в Брюксел. Страната ни ще бъде представлявана на него от министър-председателя Бойко Борисов.
Заседанието на Европейския съвет ще бъде посветено основно на въпроси, свързани с миграцията, работните места, растежа и инвестициите, външните отношения, както и с резултатите от референдума в Обединеното кралство за членство в ЕС.
Европейският съвет ще фокусира вниманието си върху външните аспекти на миграцията. Докато докладите на ЕК показват известен напредък по редица въпроси, остават проблеми, по които следва да се предприемат допълнителни действия. В тази връзка, на заседанието на Съвет „Външни работи”, което се проведе на 20 юни, България поиска държавните и правителствените ръководители да обсъдят и ситуацията с прилагането на Споразумението за реадмисия между ЕС и Турция. България ще посочи, че разчита Турция да изпълни поетите със Съвместното изявление ЕС – Турция ангажименти и по-специално – пълното, ефективно и навременно приложение на Споразумението и недопускане пренасочването на миграционните потоци. България ще изрази загриженост, че въпреки предварително обявеното за 1 юни 2016 г. влизане в сила на Споразумението за реадмисия ЕС – Турция по отношение граждани на трети страни, Турция отказва приемането на такива лица, влезли от нейна територия на територията на България. България ще подкрепи предложението на Европейската комисия относно установяването на нова рамка за партньорство с трети държави за по-добро управление на миграцията и осъществяването на сътрудничество под формата на специално адаптирани пактове.
Европейският съвет ще бъде запознат с препоръките към отделните държави членки в рамките на Европейския семестър. Ще разгледа и предложения дневен ред за прилагане на всички аспекти на вътрешния пазар. Ще бъде направена оценка на първите резултати от дейността на Европейския фонд за стратегически инвестиции в рамките на Плана за инвестиции в Европа.
Основна точка за дискусия по време на заседанието ще бъде и резултатът от референдума в Обединеното Кралство за членство в ЕС, който се проведе на 23 юни. България ще посочи, че уважава волята на британските граждани, като в същото време ще акцентира върху необходимостта ЕС да демонстрира сила, единство и прагматизъм и да вземе навременни и адекватни решения за последващи действия. Не бива да се допуска период на несигурност, който може да има сериозни политически и икономически последствия.
В рамките на дискусията в частта външни отношения държавните и правителствени ръководители ще бъдат запознати с новата Европейска глобална стратегия за външна политика и сигурност и ще обсъдят отношенията между ЕС и НАТО.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com