Вижте решенията на правителството от заседанието му на 15 юни, тази година

Share This:


Решенията на правителството от заседанието му на 15 юни, тази година
Правителството актуализира списъците
на продуктите, свързани с отбраната,
и на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Правителството прие Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Всяка година те се актуализират в изпълнение на поетите от България ангажименти по линия на ЕС и международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.
Списъкът на продуктите, свързани с отбраната, е изготвен в изпълнение на чл. 12 Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета на Европа, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване. Той е идентичен с публикувания през април 2016 г. актуализиран Общ списък на оръжията на ЕС.
В Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, са отразени приетите промени в съответните списъци на международните режими за експортен контрол.
Проф. Енчо Попов е предложен за награждаване
с орден „Стара планина“

Правителството предлага на Президента на Република България да удостои проф. Енчо Попов с орден „Стара планина“ – първа степен, за изключителния му принос в областта на науката и развитието на електротехниката и във връзка с неговата 80-годишнина.
Проф. Попов е изтъкнат специалист и изобретател в областта на електротехниката. Създател е на над 80 различни изобретения със сериозен принос в областта на електрическите машини и с разработките си е надхвърлил световните стандарти за 3-процентна внедряемост на промишлените изобретения. По негова идея в Института по технология на металите е патентовано съоръжението Джетмаг, намерило приложение в промишлеността на редица държави. През 2011 г. проф. Попов патентова свой модел в САЩ, по който американска фирма купува от България най-мощните алтернатори в света.
В последните години проф. Енчо Попов развива активна дейност и в областта на моторалтернатори за минихибридна система за електромобили, електродвигатели за електромобили и хибридни автомобили. През 2012 г. е обявен за изобретател на годината в областта на електрониката и електротехниката, а през 2014 г. е награден с „Кубратов меч“ от Индустриален клъстер „Електромобили“.
Одобрен е Вторият национален план за действие
за взаимна оценка на регулираните професии
в държавите-членки

Правителството прие Втория национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите-членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации.
Планът прави преглед на настоящата нормативна уредба, отнасяща се за всяка регулирана професия, основните цели, предложените мерки и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети за взаимна оценка на регулираните професии в държавите-членки. Включените в него мерки са насочени към подобряване и улесняване на достъпа до професиите, насърчаване на свободното движение на специалисти, увеличаване на мобилността, гарантиране на по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации.
Във Втория национален план са включени регулираните професии във втория клъстър, определен от Европейската комисия, в сектори „Здравеопазване“ и „Публична администрация и отбрана“.
Утвърден е съставът на българската национална делегация в Конгреса на местните
и регионалните власти на Съвета на Европа

Правителството актуализира процедурата, с която се определя българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и утвърди нейния състав за мандата 2016-2020 г. Промяната е свързана с изискването всяка държава-членка на Съвета на Европа до два месеца преди обновителната сесия на Конгреса да приеме и представи за одобрение на Генералния секретар на Съвета на Европа процедура (или промяна в нея) за избор на делегати, а до шест седмици – състава на делегацията.
Според изискванията на Хартата и задължителната резолюция на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, делегацията се състои от петима делегати и един заместник-делегат в Камарата на местните власти и един делегат и петима заместник-делегати в Камарата на регионите. При избора им се спазват принципите на балансирано географско представителство, справедливо участие на различните политически сили в органите на местната власт и справедливо представителство на жените и мъжете в изборните органи – минимум 30% от състава на делегациите да е от по-слабо представения пол.
Предложението за състава на националната делегация се прави от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.
В състава на българската делегация за мандат 2016-2020 г. като представители на Камарата на местните власти влизат Арбен Мименов – кмет на Сатовча, Галина Стоянова – кмет на Казанлък, Дилян Млъзев – кмет на Елена, Красимира Германова – председател на ОбС на Созопол, Силвия Стойчева – председател на ОбС на Самоков. Заместник-представител на Камарата на местните власти е Николай Грозев – кмет на Нова Загора. Камарата на регионите е с представител Иван Тотев – кмет на Пловдив, и заместник-представители Красимира Анастасова – кмет на Долни чифлик, Никола Белишки – кмет на Панагюрище, Емил Найденов – председател на ОбС на Горна Малина, Димитър Здравков – кмет на Садово, и Хатидже Алиева – председател на ОбС на Търговище.
От 19 до 21 октомври 2016 г. ще се проведе 31-ата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Тя е обновителна за състава на Конгреса и с нея ще се постави началото на новия четиригодишен мандат.
Правителството осигури 1,3 млн. лв. за развитие
на спорта при хората с увреждания

Правителството одобри преструктуриране на разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г., чрез което се осигуряват 1 309 000 лв. за реализирането на Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания през 2016 г.
Програмата включва две направления – „Спорт за високи постижения за хора с увреждания“ и „Спорт в свободното време за хора с увреждания“. С отпуснатите средства ще се осигури възможност за финансово подпомагане на подготовката и участието на спортисти с увреждания на европейски и световни първенства, параолимпийски игри и провеждането на държавни първенства. Осигуряват се и условия за включването на хора с увреждания от различни възрастови и социални групи за практикуване на спорт с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа активност и социална интеграция.
Със средствата ще се финансират проекти на спортни организации, насочени към развитието на спорта и адаптираната активност на хора с увреждания.
АПИ получава държавни имоти за изграждането
на ЛОТ 2 на АМ „Струма“

Правителството предостави безвъзмездно за управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ 14 имота – публична държавна собственост. Терените с обща площ около 58 дка се намират в землищата на селата Джерман, Висока могила, Усойка и в землището на гр. Бобошево, област Кюстендил.
Агенцията ще ползва бившите земеделски имоти за изграждането на Лот 2 от АМ „Струма“ – „Дупница-Благоевград“.
Александър Корнезов е българският кандидат
за съдия в Общия съд на ЕС

Правителството определи доц. д-р Александър Корнезов за кандидат на България за съдия в Общия съд на Европейския съюз (СЕС). Номинацията е издигната от министрите на правосъдието Екатерина Захариева и на външните работи Даниел Митов с оглед изискванията, които се поставят пред кандидатите за заемането на тази длъжност, и високите оценки в докладите за дейността на Александър Корнезов като съдия в Съда на публичната служба на СЕС.
Доц. д-р Корнезов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Международно право”. Притежава образователна степен LL.M. in European Law от Колежа на Европа в Брюж, както и научна степен „доктор по право” със специалност „Международно частно право” от Института за правни науки към БАН.
Работил е като адвокат в брюкселска адвокатска кантора, която е сред водещите в областта на европейското право на конкуренцията и европейското антидъмпингово право. В продължение на девет години е бил реферандер в Съда на ЕС, а от април 2016 г. работи като съдия в Съда на публичната служба на ЕС.
Притежава богата научна и преподавателска дейност. Работи като хоноруван преподавател в юридическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски” и УНСС, бил е гост лектор в университети в Полша, Белгия, Великобритания. От 2006 г. активно участва като лектор в редица конференции, научни форуми и програми за обучение. Автор е на десетки книги, монографии, студии и статии, свързани с правото на ЕС, защитата на основните права, гражданството и др.
Владее английски, френски, испански, португалски и немски езици, ползва руски.
Български военнослужещи ще участват
в операцията на НАТО в Средиземно море
и в тренировъчната мисия на ЕС в Мали

Фрегатата „Верни” от състава на военноморските ни сили ще вземе участие в операцията на НАТО в Средиземно море „Active Endeavour”, реши правителството. С щатното си въоръжение и екипаж до 153 души тя ще се включи в операцията между 27 октомври и 5 декември т. г.
„Active Endeavour” има за цел да демонстрира решимостта на страните-членки на Алианса в борбата с тероризма. Участващите в операцията сили и средства извършват наблюдение и контрол на корабоплаването в Средиземно море.
Правителството разреши също изпращането на до петима военнослужещи от въоръжените сили в тренировъчната мисия на Европейския съюз в Мали. Очаква се те да заминат към края на м. юли 2016 г.
С участието си България доказва своята ангажираност към общите усилия на ЕС за дълготрайно решаване на кризата в Мали и ще допринесе за изпълнението на дадения от Съвета за сигурност на ООН мандат.

Времето, през което български граждани
са били осигурявани в Черна гора, ще се зачита
за осигурителен стаж

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира подписаната на 1 февруари т. г. Спогодбатза социална сигурност с Черна гора.
В обхвата на спогодбата по отношение на България са включени медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална – болест, безработица, както и месечните семейни помощи за деца.
Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на обезщетения, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.
Предложеният за ратифициране документ обхваща всички лица, които са подчинени или са били подчинени на законодателството на една от двете договарящи държави, както и други лица, чиито права произтичат от правата на тези лица. От него ще се възползват и тези, които са работили и са осигурявани в двете държави преди влизането в сила на споразумението.
Утвърден е меморандумът за разбирателство
между министерствата на отбраната
на страните-домакини на щабните елементи
за интегриране на силите на НАТО

Правителството утвърди и предлага за ратифициране подписания през март т. г. Меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Върховния Щаб на съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно щабните елементи за интегриране на силите на НАТО.
Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО на териториите на шестте страни-членки на Алианса се изграждат в съответствие с приетите решения на Северноатлантическия съвет. Меморандумът регламентира правните, организационните и финансовите договорености по изграждането и дейността им.
Правителството одобри и проекта на Нота за присъединяването на Министерството на отбраната на Албания към Меморандума за разбирателство относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаба на Корпуса на НАТО за бързо развръщане в Италия.
Задачата на Корпуса е да допринася за противодействието при евентуална агресия срещу НАТО и подкрепа на операции в зоната на отговорност на НАТО и извън нея. Страни по меморандума са министерствата на отбраната на Италия, България, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Холандия, Словения, Испания, Турция, Великобритания, САЩ и щабовете на Върховното главно командване на ОВС на НАТО в Европа и на Върховното съюзно командване по трансформацията.
Одобрено е Споразумението за икономическо партньорство между държавите
от Източноафриканската общност и от ЕС

Правителството прие решение за одобряване и подписване на Споразумението за икономическо партньорство между държавите партньори от Източноафриканската общност (ИАО), от една страна, и Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга. Влизането в сила на документа създава по-добри условия за търговия между ЕС и ИАО и се фокусира върху развитието на Източна Африка.
Споразумението за икономическо партньорство обхваща търговията със стоки, санитарните и фитосанитарните мерки, селското стопанство и сътрудничество за развитие и др. С него ще бъде запазено правото за бъдещо договаряне в областта на услугите, политиката на конкуренция, инвестициите и развитието и развитието на частния сектор, околната среда и устойчивото развитие, правата върху интелектуалната собственост и прозрачността в обществените поръчки. Включена е и отделна глава за риболовния сектор.
Очаква се споразумението да бъде подписано през юни 2016 г. в рамките на заседанието на Съвета по външни работи от представители на държавите-членки на ЕС и на по-късен етап – от името на ЕС и на страните от ИАО.
Правителството упълномощи постоянния представител на България към ЕС да подпише документа с държавите партньори от ИАО от името на България, при условие на последваща ратификация.
Продължава се изпълнението на Програмата
за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между България и Гърция

Министерският съвет одобри споразумение за продължаване изпълнението на Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителствата на България и Гърция за периода 2012-2014 г. до влизането в сила на нова програма и при условията, при които е действала до 2014 г.
През последните години, наред с развитието на двустранните отношения в различни области, се наблюдава повишаване на интереса към културата и научните достижения в двете страни, както и активизиране на преките контакти между български и гръцки културни, научни и образователни институти и центрове.
Продължаването на изпълнението на Програмата ще допринесе за постигане на целите, заложени в двустранната Спогодба за сътрудничество в областта на културата и ще насърчи контактите, обмена на информация и опит в различните сфери на образованието, науката, изкуството, културата, културния туризъм, опазването на културното наследство и спорта.
Одобрени са позициите на България за заседания
на Съвета на ЕС

Правителството одобри българските позиции за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), което ще се проведе на 16 и 17 юни в Люксембург.
Очаква се министрите на здравеопазването да приемат три проекта на заключения. Със заключенията по първите две теми министрите ще подкрепят предложенията държавите-членки да изготвят свои национални планове за подобряване на хранителните продукти и за борба с антимикробната резистентност. С приемането на Заключения на Съвета относно укрепване на баланса във фармацевтичните системи на ЕС и неговите държави-членки министрите ще подкрепят доброволното сътрудничество в областта на лекарствената политика и по-конкретно – съвместните усилия за обмен на информация между националните органи по ценообразуване и реимбурсиране, за стратегии по доброволно договаряне на цени на лекарствата между държави-членки, за оптимизиране на съществуващите съвместни инициативи и търсене на решения за осигуряване на потребностите на населението на държави-членки с малки пазари от иновативни лекарства, като се отчитат нуждите на пациента, особеностите на здравните системи и конкуренцията във фармацевтичния сектор на ЕС.
Министрите на труда ще обсъдят заключения относно борбата с бедността и социалното изключване. Българската страна споделя мнението, че за постигане на успех в тази задача е необходим интегриран подход, обхващащ всички нива и слоеве от населението, които са в риск от бедност и социална изолация. По време на заседанието ще бъдат обсъдени и заключения относно новото начало за силен социален диалог. България споделя целта на документа да се засили социалния диалог на основата на по-доброто използване на съществуващите механизми и чрез разширяване на участието на социалните партньори в политиката и нормотворчеството на европейско и национално ниво. Българската делегация ще изрази и подкрепа относно проектите на заключения в областта на равнопоставеността между половете и различната сексуална ориентация.
Правителството одобри българската позиция за редовното заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС, който ще се проведе на 20 юни в Люксембург. Съветът ще обсъди подхода, който да бъде следван в рамките на продължаващите дебати по предложението за ревизия на Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ). Страната ни ще подкрепи виждането, че е необходима допълнителна работа по ключови елементи на досието, като финансовите механизми, защитата на секторите, изложени на риск от изтичане на въглерод, и опростяването на правилата на СТЕ. Министрите ще обсъдят и декларация на Съвета във връзка със Споразумението от Париж, с която ще бъде потвърден политическия ангажимент на ЕС и неговите държави членки към ратификацията и изпълнението му. Позицията на България е че декларацията е навременна и отправя силни послания за ролята на ЕС като лидер в глобалния процес за ограничаване на глобалното затопляне. Предвижда се приемането на Заключения на Съвета по Плана за действие по пакета за кръгова икономика. Амбицията е с него да се улесни преминаването към икономика, при която стойността на продукти, материали и ресурси се поддържа в икономиката за толкова дълго, колкото е възможно, и генерирането на отпадъци е сведено до минимум. Този преход ще засили конкурентоспособността на ЕС чрез създаване на нови възможности за бизнес и защита срещу недостига на ресурси и нестабилни цени. България активно участва в преговорите по окончателният текст на проекта и го подкрепя.
Одобрена беше и позицията за предстоящото заседание на ЕКОФИН, което ще се проведе на 17 юни. Очаква се да бъде постигнато политическо споразумение относно директивата срещу избягването на данъци. На дискусия ще бъде подложен и Планът за действие на ЕК за борбата срещу финансирането на тероризма. Съветът ЕКОФИН ще вземе под внимание напредъка по предложението за Европейска схема за гарантиране на депозитите и по допълнителните мерки за поделяне и намаляване на риска, необходими за по-нататъшно укрепване на банковия съюз на ЕС. В рамките на дневния ред се очаква да бъдат приети и заключения на Съвета за доклада на Европейската сметна палата относно процедурата при прекомерен дефицит.
Правителството се запозна и с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 25 май в Брюксел. На него беше подложено на дискусия предложението за директива на Съвета относно определянето на правила срещу свързаните с избягване на данъци практики, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Министрите на финансите от ЕС обсъдиха и приеха проектите на заключения относно Плана за действие по отношение на ДДС и относно докладите по страни във връзка с предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси за 2016 г. и изпълнението на специфичните препоръки по страни за 2015 година.
Изменени са две решения във връзка с поети
от министъра на туризма функции по ЗУЧК

Правителството измени две решения за едностранно прекратяване на договори за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – за морските плажове „Несебър – юг” и „Слънчев бряг – север”.
Промените са свързани с влезлите в сила изменения и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), съгласно които функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 8 от ЗУЧК се поемат от министъра на туризма. Целта е да е да се обезпечи изпълнението на решенията на МС от компетентния административен орган.
Над 3,8 млн. лв. ще бъдат инвестирани в проучване и в добив на подземни богатства в три общини

Правителството предостави две концесии за добив на строителни материали и одобри издаването на две разрешения за проучване на възможностите за добив на природни богатства.
Концесионните договори, който ще бъдат сключени с „МИ-2“ ООД и с „Виа 2000” ООД за добив на андезитобазалти от находищата „Дорис“ и „Чешлия”, са за 35-годишен срок. В този период дружествата ще вложат съответно около 3 млн. лв. и 702 хил. лв. в добивните дейности. Очакваните концесионни плащания за целия срок ще надхвърлят 2,272 млн. лв. в първия случай и 2,129 млн. лв. – във втория. Приходите от концесионните плащания се разпределят между държавния бюджет и бюджета на община Момчилград, на чиято територия се намират находищата.
В площта „Бикчията“, разположена на територията на община Симеоновград, „Фарес БГ“ ЕООД ще проучва за срок от 1 година възможността за добив на индустриални минерали. Предвидените инвестиции надхвърлят 83 700 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 8500 лв.
„Стоун Продакшън БГ“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площта „Хаджи Илия“, разположена в землищата на селата Горна Кремена и Кален, община Мездра. Разрешението се предоставя за срок от 1 година, като през този период дружеството ще вложи минимум 44 300 лв. в проучвателни дейности. Предвидени са 4430 лв. за опазване на околната среда.
Определени са компетентните органи за прилагане на българо-румънското споразумение
за сътрудничество в борбата с организираната престъпност

Кабинетът определи МВР, ДАНС, Агенция „Митници” и Бюрото за защита при главния прокурор за компетентни органи по прилагането на междуправителственото споразумение на България и Румъния за сътрудничество в борбата с организираната престъпност, незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества и прекурсори, тероризма и други тежки престъпления.
Разпоредбите на документа предвиждат двете страни да си сътрудничат при предотвратяването, разкриването и разследването на престъпления като актове на международната организирана престъпност и на международния тероризъм, незаконното производство, търговия и трафик с огнестрелни оръжия, боеприпаси и други общоопасни вещества и материали, незаконни финансови операции, пране на пари, укриване или прикриване на приходи от престъпна дейност, трафик на хора и т. н. Регламентираните области и форми на сътрудничество в Споразумението отговарят в най-пълна степен на компетентността на четирите ведомства и определянето им като компетентни органи по прилагането му ще доведе до по-ефективно осъществяване на предвидените дейности.

Одобрени са изменения в действащата уредба
на Единната система
за туристическата информация

Правителството одобри промени в Закона за туризма в частта му за Единната система за туристическата информация (ЕСТИ). Отделянето на тези текстове от другите изменения се налага поради важността на системата и за да се ускорят сроковете за създаването й, тъй като общественото обсъждане по закона бе удължено до постигане на работещи и балансирани решения в частта, регламентираща къмпингуването и мерките за насърчаване развитието на планинския туризъм.
С предлаганите на Народното събрание промени се въвежда ново правило, съгласно което министърът на туризма разработва, изгражда и поддържа Националния туристически регистър като единна информационна система. ЕСТИ ще свърже в реално време регистрите на хотелите с министерствата на туризма и на вътрешните работи, Националната агенция по приходите и общините. Системата се очаква да доведе до изсветляване на сектора и да допринесе за по-добра събираемост на постъпленията от туристическата дейност. Процедурата за обмен и обработка на данните от регистрите на настанените туристи ще е улеснена.
В информационната система се отразяват само изискуемите от закона данни. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи със състав на данните, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на министерството. Регистърът може да се води алтернативно по един от следните начини – чрез централизира информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп; чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронно управление (ЗЕУ); или на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на ведомството.
За местата за настаняване от клас „А” регистърът се води задължително по едни от двата начина по избор на хотелиера – чрез централизираната информационна система или чрез избрана от него информационна система, отговаряща на изискванията на ЗЕУ. За местата за настаняване от клас „Б”, за туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални, както и за ротели, ботели и флотели регистърът може да се води и на хартиен носител. Данните се въвеждат в ЕСТИ ежедневно, чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс, чрез сигурна комуникационна сесия за свързаност. Когато туристически обекти се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва веднъж седмично. Тези райони се определят от министъра на туризма и се публикуват на интернет страницата на министерството, въз основа на данни от Комисията за регулиране на съобщенията.
Законът създава яснота относно информацията в регистрите за настанените туристи, постъпваща в ЕСТИ. Първата група включва данни за български туристи и туристи от Европейския съюз, от държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от Конфедерация Швейцария. За тях хотелиерите ще бъдат задължени да предоставят информация единствено за броя им, датата на регистрация и датата на отпътуване. Втората категория данни се отнася до туристи от трети страни. За тях ще се предоставят и запазват данни, включващи както броя им, така и идентифицираща информация: име, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документ за самоличност.
Данните за настанените туристи в ЕСТИ няма да бъдат публични, като достъп до тях ще имат само определените от закона институции. При неизпълнение на задълженията, свързани с регистрите за настанените туристи, са предвидени административни наказания.
11 нови вещества се поставят под контрол
като високорискови за общественото здраве,
поради вредния ефект от злоупотребата с тях

Министерският съвет измени Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. С промяната в Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” се включват 11 нови вещества.
Седем от веществата се включват по предложение на МВР и Агенция „Митници” въз основа на становище на експертен съвет, две се поставят под контрол в изпълнение на Решение на Съвета 2015/1873/ЕС и две – поради включването им в Списък І на Конвенцията за психотропните вещества, към която България се е присъединила.
Очакваният резултат от направената промяна е да се ограничи рискът от злоупотреба с веществата, предотвратяване на трафика и разпространението им.

217 215 лв. се осигуряват за стипендии на деца
с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.
206 955 лева са предназначени за изплащане на стипендии на учениците от училищата по изкуствата към Министерството на културата. От тях 127 575 лв. са за изплащане на продължаващи от 2015 г. стипендии, а 79 380 лв. за изплащане стипендии, отпуснати за първото тримесечие на 2016 г.
10 260 лева са предназначени за стипендии на учениците от общинските училища.
Средствата са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет за 2016 г.
Създава се механизъм за координация
при изпълнението на подхода „Водено
от общностите местно развитие”

През програмния период 2014-2020 г. България за първи път ще прилага подхода „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) чрез подкрепа по повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Правителството одобри постановлението, което урежда координацията във връзка с разработването, подбора на проекти и изпълнението на стратегии за ВОМР, подкрепени по повече от един фонд.
Тъй като подходът ще получава подкрепа от шест от програмите, прилагани в България за периода 2014-2020 г., беше необходимо да се определят ясни условия за осъществяването на координацията между управляващите органи на участващите във финансирането програми и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи. С постановлението е определен обхватът на териториите, на които ще се прилага подходът, източниците на финансиране, размерът на публичния принос, функциите на всеки управляващ орган, приемът, оценката и изпълнението на стратегиите, редът за подбор на проекти към самите стратегии, както и комуникацията и обменът на информация.
Постановлението осигурява максимална прозрачност при изпълнението на стратегиите, създава необходимите гаранции за прилагането и спазването на принципа на партньорство и е в съответствие със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Одобрени са текстовете на заключения
за ефективната рехабилитация и поддръжката
на инфраструктурата на река Дунав

Правителството одобри текстовете на Заключенията за ефективната рехабилитация и поддръжката на инфраструктурата на река Дунав и на нейните плавателни притоци. Одобрена е и Съвместната декларация за ефективни подобрения, елиминиращи стесненията и улесняващи международния трафик по товарен железопътен коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски”, както и работната програма към нея. Документите са одобрени като основа за водене на преговори, а министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е упълномощен да ги подпише.
На 20 юни 2016 г. ГД „Мобилност и транспорт” към Европейската комисия организира трета министерска среща на държавите от региона на река Дунав, като инициативата ще бъде част от Дните на TEN-T. По време на събитието ще бъдат обсъдени мерките по отношение на добрите условия на корабоплаване по река Дунав и нейните притоци. В рамките на срещата е предвидено министрите на транспорта да подпишат Заключения, чиято цел е постигане на по-ефективна рехабилитация и поддръжка на инфраструктурата на река Дунав и нейните плавателни притоци.
В рамките на Дните на TEN-T се предвижда и подписване на Съвместна декларация на министрите на транспорта по отношение на товарния железопътен коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски”, както и на приложената към нея работна програма. С декларацията се потвърждава необходимостта от действия на национално ниво и необходимостта от трансгранична координация в областта на железопътния транспорт. Държавите, включително и българската страна, отчитат необходимостта от взаимен обмен на добри практики в рамките на основната мрежа на Коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски” и потвърждават основния принцип на готовност за сътрудничество със заинтересованите страни.
Правителството предлага да бъде ратифициран Протоколът за присъединяване на Черна гора
към НАТО

Правителството предлага на Народното събрание да бъде ратифициран подписаният на 19 май т. г. в Брюксел Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора.
България е последователен поддръжник на политиката на НАТО на отворени врати. Водена от убеждението, че европейската и евроатлантическата перспектива е най-стабилната гаранция за установяването на трайна сигурност и просперитет в региона на Западните Балкани, страната ни активно работи за евроатлантическата интеграция на страните от региона както в рамките на Алианса, така и в двустранен план.
Отправянето на покана към Черна гора и стартирането на процедурата за приемането й в НАТО е сериозен успех за провежданата от България политика и значима крачка напред към установяването на трайна сигурност в региона.
Правителството одобри втория пакет промени
в Закона за съдебната власт – за съдийско самоуправление и реформа в прокуратурата

Министерският съвет прие втория пакет от промени в Закона за съдебната власт. В него са разписани принципите на т. нар. съдийско самоуправление, новите правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет, кариерното израстване на магистратите, реформата в прокуратурата, статутът на съдебните и прокурорските помощници, както и допълнителни правила за изпита за юридическа правоспособност.
Новите текстове бяха обсъдени в четири заседания на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа в Министерството на правосъдието. Там участват представители на всички засегнати институции от съдебната власт, неправителствени организации от сектора, магистратски организации, представители на политическите сили.
Засилва се съдийското самоуправление с регламентиране на възможността общите събрания на съдиите да предлагат и изслушват кандидатите за председател на съответния съд и да изказват становище относно кандидатурите. Това ще ограничи възможностите за непублично въздействие при номинирането на кандидати за председатели и създава гаранции за това, че магистрати с високи професионални и нравствени качества, които се ползват с доверието и подкрепата на своите колеги, ще заемат административни позиции в съдебната система.
Сега административните ръководители фактически притежават властови ресурс, който определя доминиращата им роля и създава предпоставки за оказване на нерегламентирано влияние и натиск върху съдиите, а оттам върху процеса на правораздаването. Този проблем е свързан и с други организационни дефицити – отсъствието на адекватен процент на натовареност, липсата на ясни критерии за кариерно израстване, извършването на командироване без никакви правила, пълната непоследователност и непредсказуемост в дисциплинарната практика на ВСС. По този начин редовият съдия е поставен в ситуация на уязвимост от председателя на съда.
Новите правомощия на общите събрания на съдиите включват още: изслушване на предложените от председателя на съда кандидати за назначаване на негови заместници измежду съдиите от съответния съд и изказване на становище относно предложенията; определяне на броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя; номиниране на председателите на отделения; обсъждане и приемане на годишния доклад на председателя за дейността на съда; изказване на становища по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на съответния съд.
Реформата в прокуратурата въвежда ограничението горестоящият прокурор да дава разпореждания за решаване на делата по същество. Той ще може да дава разпореждания единствено относно прилагането на закона. Указанията трябва да са само писмени и мотивирани и не могат да засягат вътрешното убеждение на решаващия преписката или делото прокурор. Устни разпореждания по и във връзка с работата по дела са недопустими, гласи нарочен текст от приетия проект.
Като допълнителна гаранция срещу незаконосъобразни указания, е предвидена възможността прокурорът да може да ги възразява пред прокурор от по-горестоящата прокуратура на прокурора дал указанията.
Разписани са също ясни правила и дефиниция на контролната дейност в прокуратурата, която се ръководи от главния прокурор.
В ЗСВ за първи път се въвеждат срокове за извършваните или възлагани от прокурори проверки, както и за произнасянето по тях, с което се слага край на продължаващите във времето проверки, многократно удължавани или забавяни по различни причини. Т. нар. предварителни проверки трябва да приключват до 2 месеца с възможност за еднократно удължаване до 1 месец, а произнасянето на прокурора по същество трябва да се случи до 1 месец от постъпване на материалите.
Към правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) да извършва проверки на имуществените декларации на магистратите се включват и проверки за почтеност, за конфликт на интереси, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдии, прокурори и следователи.
Съдии, прокурори и следователи ще декларират имуществените си интереси в страната и чужбина (имоти, коли, банкови сметки и кредити над 10 хил. лв., подаръци над 1000 лв., данни за свързани лица, дялове в дружества, ценни книги и др. инвестиции, както имуществото на съпрузи, деца и лица, с които са във фактическо съжителство). Те ще подават декларация всяка година, дори в случаите, в които нямат промяна на имущественото си състояние. „Идеята е да се следи, например, как магистратите изплащат кредитите си, защото ако това става прекалено бързо, възниква въпросът – с какви пари ги погасяват“, са мотивите на министър Захариева.
Инспекторатът към ВСС извършва проверка за достоверността на декларираните факти, като за целта той ще има пряк достъп до електронните бази данни и други информационни масиви на държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване. При установена разлика между декларираните факти и получената информация се съставя доклад за несъответствие. „Дава се 14-дневен срок за отстраняване на непълноти или грешки в декларациите, какъвто текст в действащия закон не е разписан. Едва при тяхното неотстраняване, започва същинската проверка на цялото имущество и доходи“, се посочва в доклада на министъра на правосъдието.
В допълнителните разпоредби на проекта детайлно са разписани дефинициите на проверките за почтеност, за независимост и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт.
Ново задължение за магистратите, членовете на ВСС, главния инспектор и инспекторите към Инспектората на ВСС, е те да декларират ежегодно дейности и членства в организации, юридически лица с нестопанска цел и др. граждански проекти.
Експертите в инспектората ще се избират след конкурс и преди назначаването им ще преминават през проверка за почтеност. Те също ще декларират имуществото си и наличието или липсата на конфликт на интереси. Министерството на правосъдието оттегли предложението си експертите от Инспектората да се подлагат и на проверка с полиграф.
За да не се заобикалят конкурсите за повишаване на магистрати, чрез конкурси за преместване се въвежда ограничение само на до 20% от свободните позиции в конкретен орган на съдебната власт да се назначават кандидати за преместване. На останалите над 80% ще бъдат назначавани кандидати за повишаване. „Практиката показва, че магистрати на по-ниски позиции не могат да растат в професията, тъй като голяма част от свободните позиции се заемат от хора, които се местят от съд в съд“, аргументира предложението на МП Екатерина Захариева.
Регламентира се статутът на съдебните заседатели, като отпада изслушването и изборът на кандидатите в общинските съвети. Същинският избор на заседателите ще се извършва от общите събрания на съдилищата.
Променят се правилата за придобиване на юридическа правоспособност с цел завършилите студенти по право да придобият повече практически умения. Шестмесечният задължителен стаж се разделя на два модула – общо запознаване с работата на всеки орган на съдебната власт в продължение на два месеца: съд, прокуратура, следствие; както и четиримесечно практическо обучение при други юристи – адвокати, нотариуси, ЧСИ. Изпитът за правоспособност вече е със задължителен практически елемент – решаване на казус. Студентите ще може да се явят максимум три пъти на него.
Правителството предостави 44 млн. лв.
за изграждането на още 61 км
от възпрепятстващото съоръжение
по българо-турската граница

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер до 47,7 млн. лева.
За доизграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница с дължина 61 км и за изграждане на прилежащия към този участък полеви път са осигурените допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет в размер до 44 млн. лв. Съоръжението е от изключително значение за противодействие на непрекъснато нарастващия през последните години миграционен натиск по българо-турската граница и цели опазване на държавната граница и овладяване на бежанската вълна.
Средства в размер на 3 млн. лв. се предоставят по бюджета на Министерството на младежта и спорта за строително-монтажни работи за затревяване и осветление на футболни терени, разпределени на стадион „Тича“ във Варна, градския стадион в Русе и градския стадион в Горна Оряховица. Така в посочените спортни обекти ще бъдат извършени необходимите дейности за привеждането им в съответствие с изискванията за провеждане на спортни прояви.
По бюджета на община Казанлък са разчетени общо 409 630 лв. От тях 384 630 лв. са за довършване на Музея на розата в Казанлък, чието изграждане започна през 2015 г., и 25 000 лв. за подобряване на инфраструктурата на гр. Шипка, което да позволи развитие на условията за туризъм и достъп до уникалните исторически забележителности в региона.
На община Сърница се предоставят допълнително до 90 хил. лв. за придобиване на част от сграда, необходима за нормалното функциониране на най-новата общинска администрация в страната, а по бюджета на община Златарица са разчетени 40 700 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на петима кметски наместници в общинската администрация.
С акта на правителството се одобряват и допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт в размер на 200 000 лв. за нуждите на Прокуратурата на Република България. Средствата са необходими за закупуване на микробуси, които след осигуряването на подходящо оборудване ще действат като мобилни центрове за разследване.
Теодора Иванова става председател
на Обществения съвет към Център
„Фонд за лечение на деца“

Теодора Иванова става председател на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца“, реши правителството. Тя заема мястото на Ева Жечева, която бе освободена наскоро като председател на Държавната агенция за закрила на детето.
Теодора Иванова има юридическо образование. Работи в Държавната агенция за закрила на детето от 2001 г. като последователно заема различни длъжности като ръководител на Инспекторат и главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. Към настоящия момент е главен секретар на агенцията.
Общественият съвет е консултативен орган към директора на Център „Фонд лечение на деца“, който го подпомага при взимането на решения за организационно и финансово подпомагане на лечението на деца и гарантира публичност на действията на фонда.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com