Вижте решенията на правителството от заседанието му на 1 юни, тази година

Share This:


Всички решения на правителството от заседанието му на 1 юни, тази година

Одобрена е програмата за участие на България
в дейностите на Съвета на Европа

Министерският съвет одобри Националната програма за участието на България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа (СЕ) през 2016-2017 г.
Програмата отразява приоритетите и дейностите, свързани с българското председателство на Комитета на министрите на СЕ, което страната ни осъществява от 10 ноември 2015 г. до 18 май 2016 г. Заложените в програмата за периода 2016-2017 г. български инициативи са насочени към повишаване на ефективността на българското участие в междуправителствените органи на СЕ (Комитет на министрите/Комитет на постоянните представители, управителни и експертни комитети), рационално използване на европейския опит за по-нататъшното демократично развитие на страната, участие в изпълнението на решенията на конференциите в Интерлакен (2010 г.), Измир (2011 г.) и Брайтън (2012 г.) относно бъдещето на Европейския съд по правата на човека, продължаване процеса на привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските стандарти и на присъединяване към конвенции на Съвета на Европа.
Документът е изготвен въз основа на предложения на заинтересованите министерства и ведомства и е съобразен с Програмата на СЕ за 2016-2017 г. която обхваща три тематични области – права на човека, върховенство на правото и демокрация.
Средствата за участието на България в дейностите са за сметка на бюджета на Министерството на външните работи и на Съвета на Европа.
През 2015 г. значително е повишен обхватът
на младежи в инициативи за кариерно развитие

Правителството прие плана за 2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020). Одобрен бе и отчет на Плана за изпълнение на стратегията за 2015 година.
Мерките, заложени в Националната стратегия за младежта, са насочени към осигуряване на по-високо качество на живот на младите хора у нас, преодоляване на младежката безработица, подобряване условията за достъп до качествено образование, повишаване на гражданската активност, насърчаване на доброволчеството и др.
Одобреният отчет на плана за изпълнение на стратегията за 2015г. показва че дейността на институциите се е концентрирала в мерки и дейности, насочени към актуалните социално-икономически проблеми на младежта в страната като младежката безработица и кариерното ориентиране на младите хора. Обхванати са по-голям брой млади хора в изпълнението на приоритета „Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора в страната“ -223 375 включени младежи при планиран брой 139 054. Значително е повишен броят на обхванатите, включени в мерките и дейностите по Приоритет „Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги“ – 904 193, при прогнозна стойност 408 994.
По отношение на мерките, свързани със социалната адаптация на младите хора в неравностойно положение, са реализирани 221 кампании, инициативи и форуми на социална тематика при планирани 150, а обхванатите младежи са 6378 при предвидени 3599.
Положителна тенденция се откроява при изпълнението на всички индикатори в отчета за 2015 г. по отношение на мерките в областта на развитието на младежкото доброволчество. В различни дейности и инициативи са привлечени 5914 млади хора (при планиран брой 1820), въведени са 89 добри практики за доброволческа работа, реализирани са 478 инициативи и са проведени 120 обучения за млади доброволци.
Спрямо предполагаемите извършители на атентата в Сарафово ще се прилагат мерките по Закона
за мерките срещу финансиране на тероризма

Правителството одобри промени в Списъка на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу тероризма. Промените са съобразени с измененията в Закона, влезли в сила по-рано тази година.
Целите на Закона са предотвратяване и разкриване на действия на физически и на юридически лица, на групи и организации, насочени към финансиране на тероризма, и се постигат в основната си част чрез блокиране и забрана за предоставяне на финансови средства и активи и на икономически ресурси.
С приетото днес решение се разширява кръгът на лицата по раздел ІІІ от Списъка с такива, срещу които е образувано наказателно производство не само за тероризъм и/или финансирането му, а и за набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, както и за излизане или влизане през границата на страната и незаконно пребиваване с цел участие в тероризъм.
По предложение на Главния прокурор на Република България се създава нов раздел ІV – за лица, за които има достатъчно данни, че осъществяват дейност, свързана с тероризъм или с финансиране на тероризъм. В него се включват Ел Хадж Хасан и Фарах Мелиад, предполагаемите извършители на терористичния акт на летище Сарафово през 2012 г.
Проф. Камен Велев е предложен за награждаване
с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Правителството предлага на Президента на Република България да награди проф. Камен Димов Велев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, за неговите големи заслуги в областта на образованието и науката.
Проф. Велев работи в областта на теорията на автоматичното управление и на приложната статистика. Автор е на седем учебника и две учебни помагала, има публикувани 2 монографии и над 100 научни статии и доклади.
От 1993 до 2003 е ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет. В периода 2003-2005 е заместник-министър на образованието и науката.
Участвал е и е председателствал множество научни съвети и комисии, професионални организации и национални и международни организации, сред които са Научният съвет към Института по управление и системни изследвания към БАН, Съюзът на учените в България, Техническият комитет по проектиране на системи за управление към International Federation of Automatic Control и др.

Вицепремиерът Томислав Дончев
е новият председател на НСТС

Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев става председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), реши правителството. Съгласно Кодекса на труда, Съветът се ръководи от вицепремиер.
На мястото на министъра на финансите Владислав Горанов в НСТС влиза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова като втори представител на правителството.
Изпълнението на мерките за образование
и обучение бележат най-голям напредък в Плана
за действие „Предприемачество 2020 – България“

Изпълнението на препоръките на ЕК в област „Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и създаването на нови предприятия“ бележи най-голям напредък в Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“, сочи отчет по документа за миналата година.
През 2015 г. в частта за образование и обучение са реализирани 12 мерки, като за миналата година компетентните институции са докладвали пред министъра на икономиката изпълнението на 15 мерки в отговор на пет препоръки на ЕК.
Въвеждането на обучение по предприемачество в училищното образование е едно от най-съществените промени в образователната ни система. С Държавния образователен стандарт за учебния план, приет с Наредба №4 от ноември 2015 г., се въвежда учебен предмет „Технологии и предприемачество“ от I до IX клас в задължителната общообразователна подготовка и предмет „Предприемачество“ в VIII клас за всички професионални направления в общата професионална подготовка.
Все по-широко застъпено е обучението по предприемачество във висшите училища в страната. През 2015 г. са актуализирани 104 учебни планове и 38 учебни програми в 34 от общо 43 висши училища в страната, в които е включено обучението по предприемачество.
С изпълнението на тези мерки, България отговаря на препоръката на ЕК, че основното умение „предприемачество“ е застъпено в учебните програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование.
Предоставени са допълнителни средства
за насърчаване на спортната дейност в училищата
в системата на МЗХ

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на над 41 хил. лв. по бюджета Министерството на земеделието и храните за 2016 г. за развитието на детския и ученическия спорт.
Средствата са предвидени в централния бюджет и се предоставят на МЗХ за материално-техническото обезпечаване на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на учениците в училищата от системата на ведомството.
Бившата гара Мадара ще бъде превърната
в музейна зала за експозиции

Община Шумен получи правото на управление върху бившата ж. п. гара в село Мадара за нуждите на Регионалния исторически музей в областния град. Двуетажната масивна сграда е с отпаднала необходимост на Държавното предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“, тъй като е закрита през 2002 г. Близостта на гарата до историческата забележителност „Мадарски конник“ и високата й архитектурна стойност я правят подходяща за реализация на инициативи на музея, който има нужда от изложбени и фондови площи.
Правителството даде съгласието си за промяна на статута от публична в частна държавна собственост на рибарника в с. Дълги дел, област Монтана. Съоръжението за отглеждане на риба се намира в местността „Шошеници“ край селото и се управлява от Северозападното държавно предприятие, което няма възможност да го ползва по предназначение. Промяната на статута ще позволи привличане на инвеститори с оглед възстановяване на рибарника и осигуряване на работни места за местното население.
Кабинетът разреши и продажбата на имот, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. Бившият стопански двор с площ 0,8 дка се намира в землището на село Цалапица, област Пловдив. Продажбата на имота ще се осъществи чрез търг при начална тръжна цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител.
Министър Русинова е упълномощена да подпише Спогодба за социална сигурност между България
и Мароко

Правителството одобри проект на Спогодба за социална сигурност между България и Мароко като основа за водене на преговори. С решението министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова е упълномощена да подпише документа.
Спогодбата регулира осигуряването при работа в двете държави, както и реда за отпускане и изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство, за безработица, пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, пенсии и обезщетения за трудова злополука и професионална болест, наследствени пенсии и помощи при смърт.
След ратификация на спогодбата ще се създаде възможност за лицата, осигурявани в България и в Мароко, да реализират социалните си права.
Предстои създаването на работна група по туризъм между България и Черна гора

Министерският съвет одобри проект на междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на туризма между България и Черна гора. По силата на споразумението ще бъде създадена съвместна работна група по туризъм, която ще следи за изпълнението на договореностите, ще оценява резултатите и ще изготвя препоръки.
Правителствата на двете държави са убедени, че туризмът е от голямо значение за цялостното им икономическо развитие. Те ще развиват и укрепват сътрудничеството си в сектора с акцент върху историята и културата. Страните ще насърчават сътрудничеството между националните си туристически институции, както и между предприятията и браншовите туристически организации и асоциации с цел да се развива комуникацията между туристически агенции, туроператори и авиокомпании.
Споразумението предвижда взаимно участие в международни изложения, панаири, конференции и семинари, обмен на информация, инициативи за обучение на човешките ресурси, сътрудничество в рамките на Световната организация по туризъм и др. Двете страни ще насърчават и партньорството си по отношение подписването на договори и споразумения между държавни или частни организации за прилагането на проучвания и проекти в туризма. Ще се организират също двустранни учебни посещения на експерти, учени и представители на медии, взаимно ще се предоставят консултантски услуги и ще се насърчават контактите между организациите, ангажирани с научни изследвания.
Министерството на здравеопазването
и Европейският офис на СЗО ще подпишат
ново двугодишно споразумение за сътрудничество

Правителството одобри проекта на двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за периода 2016-2017 г.
Програмните приоритети за сътрудничество, включени в документа, са заразни и незаразни болести, подобряване на здравето през целия жизнен цикъл, здравни системи, както и подготвеност, надзор и реагиране – капацитет за сигнализиране и реакция; епидемични и пандемични болести.
Общият бюджет по споразумението за срока на действието му възлиза на 248 346 щатски долара. Средствата са на СЗО и са разпределени за сътрудничеството на Регионалния офис със страната ни.
България и Сърбия ще си сътрудничат в областта на водните ресурси

Правителството одобри проект на Съвместна декларация между Министерството на околната среда и водите на България и Министерството на земеделието и околната среда на Сърбия за сътрудничество в областта на водните ресурси. Документът обхваща прилагането на изискванията за трансгранично сътрудничество в съответствие с Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията, като акцентира върху координирането на националните планове за управление на речните басейни, в т. ч. координирането и прилагането на плана за управление на международния басейн на река Дунав.
Страните ще съгласуват плановете за управление на риска от наводнения на националните си територии, част от международните речни басейни, които споделят, включително плана за управление на риска от наводнения в международния басейн на река Дунав.
Взаимодействието при прилагане на Декларацията ще се осъществява в рамките на Съвместна експертна работна група за сътрудничество в областта на водите и околната среда.
Одобрени са позицията и състава на делегацията ни за четвъртата сесия на Междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за четвъртата сесия на Междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество.
Сесията ще се проведе на 9 и 10 юни в Астана. Тя ще се председателства от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и Тамара Дуйсенова, министър на здравеопазването и социалното развитие на Казахстан. Предвижда се да бъдат разгледани въпроси на двустранното икономическо сътрудничество в областта на взаимната търговия, селското стопанство, транспорта и информационните технологии, строителството, енергетиката, отбраната и сигурността.
Двустранният стокообмен между България и Казахстан в последните десет години се намира в голяма зависимост от обемите на реализирания у нас внос на казахстански нефт и нефтен газ и не отговаря на възможностите и интересите на двете страни както по обем, така и със сравнително еднообразната си структура. Съществуват реални възможности за разширяване и увеличаване на българския износ на редица стоки и услуги.
Над 80 000 лв. ще бъдат инвестирани
в две проучвания на подземни богатства

Правителството одобри издаването на две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.
„Стоун Продакшън БГ“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площта „Пет гласец“, разположена в землищата на с. Костелево, община Враца, и с. Вършебница, община Мездра. Разрешението се предоставя за срок от 1 година, като за този период дружеството ще вложи минимум 44 300 лв. в проучвателните дейности. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 4430 лв.
За срок от 3 години пловдивското дружество „Ен Пи Джи Реформ“ ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Балабан-3“, разположена в землищата на селата Бряговец, Падало, Кожухари и Странджево, община Крумовград, и с. Бубино, община Ивайловград. Предвижда се през този период да бъдат инвестирани над 39 хил. лв. в проучвателни дейности, както близо 4 хил. лв. за опазване на околната среда и рекултивация.
Правителството даде разрешение търсенето и проучването на нефт и природен газ в „Блок Провадия“ да бъде удължено с 426 дни. „Блок Провадия“ е разположен на територията на Североизточна България в областите Варна, Шумен, Търговище и Разград. Там „Овергаз Инк.“ АД извършва търсещо-проучвателни дейности от 2010 г. В резултат на тях компанията счита, че в площта има потенциал, който трябва да бъде допълнително изследван и детайлно изучен чрез прокарване на търсещ сондаж.
С друго решение Министерският съвет разреши софийското дружество „Гранит, мрамор, варовик“ ЕООД да поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на скалнооблицовъчни материали – граносиенити, от находище „Божема“. Промяната е поискана от досегашния концесионер –„Геотехмин“ ООД. Находище „Божема“ е разположена в землището на с. Сливово, община Средец, област Бургас. Концесионният договор за добив на граносиенити е сключен през 2004 г. за срок от 25 години.
Концесионният договор за добив на варовици от находище „Гложене“, община Тетевен, ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на договорни задължения от концесионера. Договорът е сключен през 2007 г. със „Седимент приват“ АД за срок от 25 години. Мотивите са непредставен от концесионера годишен работен проект за 2016 г., неизвършени концесионни плащания и непредоставяне на банкови гаранции, осигуряващи изпълнението на паричните задължения по договора и др.
По искане на „Ди Ви Би“ концесионният договор за добив на пясъци и чакъли от находище „Гери“ в Кюстендилска област, ще бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни. Договорът е сключен през м. март 2009 г. за срок от 25 години. В искането си концесионерът посочва мотиви, свързани с невъзможността да постигне споразумения със собствениците на земи, покриващи находището.
Намалява се числеността на областната администрация в Пловдив

С една щатна бройка се намалява числеността на областната администрация в Пловдив, реши правителството като промени Устройствения правилник на областните администрации.
Предложението има за цел да се оптимизират разходите за персонал в съответствие с утвърдения бюджет за 2016 г.
С промяната общата численост на администрацията става 47 бройки.
Засилва се контролът върху процесите
по картографиране на рисковете от бедствия

Правителството одобри промени в Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия. Те са изготвени въз основа на одитен доклад на Сметната палата от 2014 г., в който са дадени препоръки относно контрола по изпълнение на задълженията на компетентните органи в тази област.
В Наредбата се записва изрично, че органите с функции по отношение на анализа, оценката и картографирането на рисковете от бедствия в срок до 10-то число на всяко тримесечие предоставят на министъра на вътрешните работи доклади с информация за постигнатия напредък в дейностите, а той, от своя страна, внася за разглеждане в Министерския съвет на обобщен доклад.
Променят се и се удължават сроковете за анализ, оценка и картографиране на рисковете. Причините за неизпълнение към момента на задълженията от страна на компетентните органи са свързани основно с неосигурено финансиране или са от технически характер.
До края на 2016 г. трябва да приключи анализът, оценката и картографирането на риска от наводнения, геоложкия риск и риска от горски пожари. Те са свързани с ангажиментите на страната ни за изпълнение на предварително условие по Споразумението за партньорство на България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове. От страна на МРРБ е посочен период от 10 години (до края на 2025 г.) за детайлно картографиране на сеизмичния риск за територията на страната, позовавайки се на становище на националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.
С допълнение в Наредбата се създава възможност масивите от пространствени данни за сеизмичния и геоложкия риск и метаданните за тях, както и картите на опасностите и картите на рисковете от бедствия за сеизмичния и геоложкия риск да се публикуват в географската информационна система на МРРБ.
Регламентират се изискванията за разработване
на държавните образователни стандарти
за придобиване на квалификации по професии

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Промените се налагат заради привеждане на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.
Променят се изискванията за придобиване на професионална квалификация от ученици и лица, навършили 16 години – входящо минимално образователно и квалификационно равнище, продължителност на обучението и изходящо образователно и квалификационно равнище.
Регламентират се изискванията за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, рамковите програми, учебните планове и учебните програми.
Заличават се професионалните училища в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, заличават се центровете за квалификация на обучаващите, създадени в рамките на проект и закрити след приключване на проектните дейности и се уреждат статутът, условията и реда за откриване, преобразуване, промени и закриване на професионалните колежи.
Точно са определени целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка. Променено е съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в. т. ч. и на практиката в реална работна среда и се разширява обхватът на местата за провеждане на практическо обучение.
В съответствие с разпоредбите за придобиване на средно образование в Закона за предучилищното и училищното образование се урежда и завършването на професионално образование и обучение и неговото документиране. Създадено е основание за издаване от министъра на образованието и науката на наредба за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. Регламентира се редът за издаване на документите за придобита професионална квалификация, издавани от професионалните колежи и центровете за професионално обучение.
По отношение управлението на системата на професионалното образование и обучение се разширяват правомощията на министъра на образованието и науката относно утвърждаване на допълнителен държавен план-прием и типовите учебни планове по специалности от професии в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.
Осигурява се поддържане на публичен регистър на професионалните колежи и осъществяване на контрол върху дейността им.
Допълват се функциите на общините по отношение на откриването, преобразуването, промяната и закриването на общинските професионални гимназии и професионални колежи, както и назначаването на директори на общинските професионални колежи.
Одобрени са българските позиции за заседание
на Съвета на ЕС

Правителството одобри българските позиции за заседание на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации и енергетика”, което ще се проведе в Люксембург на 6 юни в част „Енергетика” и на 7 юни в част „Транспорт”.
Очаква се по време на заседанието на енергийните министри да се проведе дебат по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ. България принципно подкрепя предложението, като очакванията са за подобряване на мерките и процедурите от съществуващото законодателство за гарантиране сигурността на газовите доставки в ЕС. За намаляване на енергийната зависимост и подобряване на енергийната сигурност следва да бъдат положени необходимите усилия за насърчаване и укрепване на регионалното сътрудничество. В този контекст успешното реализиране на проектите от общ интерес би могло да допринесе съществено за ефективно интегриране на енергийния пазар и устойчиво изграждане на Енергийния съюз.
Българската страна подкрепя предложението на Председателството, насочено към повишаване на прозрачността между държавите-членки по отношение на сключваните от тях енергийни споразумения с трети страни.
На заседанието на Съвета в част „Транспорт“ ще бъде приет доклад за напредъка по предложението за регламент относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз.
Очаква се да бъде разгледан пакет от решения, с които държавите-членки ще упълномощят Комисията да започне преговори за сключване на всеобхватни споразумения за въздушен транспорт с Асоциацията на народите от Югоизточна Азия – АСЕАН, Катар, Обединените арабски емирства и Турция.
Министрите на транспорта ще обменят мнения във връзка с подготовката на 39-та сесия на Общото събрание на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) и възможността за приемане на глобална пазарна мярка за намаляване на въглеродните емисии от въздухоплаването.
По отношение на морския транспорт, участниците ще обсъдят общ подход по предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com