Вижте решенията на правителството от заседанието му на 25 май, тази година

Share This:


Решенията на правителството от заседанието му на 25 май, тази година

***

Община Павел баня получава държавни имоти
за благоустрояване на парковата зона на града

Министерският съвет прехвърли на община Павел баня безвъзмездно правото на собственост върху седем имота – частна държавна собственост. Местната власт ще използва терените за благоустрояване на цялата паркова зона, което включва дейности по изграждане на нови и обновяване на съществуващи алеи, зелени площи, парково осветление, изграждане на съоръжения за спортни и тренировъчни дейности за хора с увреждания, както и паркинг.
Кабинетът даде съгласието си за продажбата на минералната баня в село Баните, собственост на ,,Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“. Общината участва с проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г., който ще позволи възстановяването на старата минерална баня.
Правителството разреши и продажбата на четири имота, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. Два от терените се намират в землището на с. Горна Диканя, община Радомир, и са с обща площ 4 дка. Третият е част от землището на гр. Рила и е с площ 1,2 дка, а четвъртият – край с. Леново, община Асеновград, и е с площ 1,3 дка. Продажбата на имотите ще се осъществи чрез търг при начална тръжна цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител.
Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на пет военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Имотите се намират в район Сердика в София (3,3 дка и четири сгради), землището на с. Кривня, община Провадия (32,7 дка и осем сгради), землището на с. Златина, община Провадия (52,9 дка), землището на с. Аканджиево, община Белово (93 дка и 18 сгради), гр. Созопол (245 дка и три сгради). Промяната на статута на имотите ще позволи с тях да бъдат извършени разпоредителни действия.
Кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута и на два имота с отпаднала необходимост за регионалния инспекторат по образование във Враца. Терените се намират в землището на с. Згориград и са с обща площ 6,7 дка. Построените в тях две сгради са в много лошо състояние и не се ползват.
За ратификация е предложено споразумението
за създаване на регионален доверителен фонд на ЕС в отговор на сирийската криза

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза –„Фонд Мадад“, както и неговите вътрешни правила. Документът, подписна на 15.12.2014 г., е между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз.
България се присъединява към Доверителния фонд, който е единственият инструмент за финансиране от ЕС на дейности по издръжката на бежанците и разселените лица на територията на Сирия и в съседните страни. Част от средствата във Фонда ще бъдат изразходвани за подкрепата на бежанците и търсещите убежище лица в най-засегнатите от миграционните вълни страни от Западните Балкани.
Министерствата на отбраната на България
и Унгария ще си сътрудничат в областта
на военната география

Правителството одобри проекта на меморандум за сътрудничество между министерствата на отбраната на България и Унгария в областта на военната география.
Целта на документа е да определи принципите на сътрудничество при геопространственото производство и осигуряване, военногеографската документация и научна литература. Това ще става чрез периодични работни срещи, консултации, обмен на несъдържащи класифицирана информация геопространствени материали, обмяна на опит в сферата на обучението на личния състав и др.
Одобрени са резултатите от заседанията
на българо-руската и българо-иранската комисии
за икономическо и научно-техническо сътрудничество

Министерският съвет одобри резултатите и утвърди протокола от петнадесетото заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. То се проведе на 27 и 28 януари в София под председателството от българска страна на министрите на енергетиката Теменужка Петкова и на икономиката Божидар Лукарски, а от руска страна – на първия заместник-министър на правосъдието Сергей Герасимов.
Разгледани бяха състоянието и перспективите в основните области на двустранното сътрудничество – търговия, енергетика, инвестиции, туризъм, строителство, селско стопанство, сътрудничеството в областта на информационните и комуникационните технологии. Бяха набелязани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни във всички области от взаимен интерес.
Кабинетът одобри резултатите и Меморандума за разбирателство от осемнадесетата сесия на Междуправителствената българо-иранска смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която се проведе в периода 6-9 март в Техеран. Съпредседател от българска страна на комисията е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.
По време на заседанието беше направен анализ на двустранното сътрудничество между България и Иран и беше обсъдена необходимостта от разширяването му чрез предприемане на конкретни инициативи и мерки за увеличаване на търговския стокообмен. В областите, представляващи взаимен интерес – транспорт, съобщения, енергетика, търговия, инвестиции, земеделие, туризъм, бяха създадени експертни работни групи, в които бяха обсъдени предложенията на двете делегации за активизиране на сътрудничеството. В рамките на сесията беше парафиран и меморандум за разбирателство между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Иранската организация за малки предприятия и индустриални паркове.

Одобрени са българските позиции за заседания
на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за участие в неформалната среща на министрите от Европейския съюз, отговарящи за градската политика, която ще се проведе на 30 май в Амстердам. Акцент в програмата на форума е приемането на Пакт, с който се създава Градски дневен ред за ЕС. Целта е да се наложи по-ефективен интегриран и координиран подход към европейските политики и законодателство с потенциално въздействие върху градските зони.
Градският дневен ред за ЕС ще се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства между представители на държавите-членки, градските власти, Европейската комисия, управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор. До края на 2016 г. се очаква да стартират пилотните партньорства по темите жилищна политика, качество на въздуха, градска бедност и миграция.
На 26 и 27 май в Брюксел се провежда заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство). Очаква се да бъде постигнат общ подход по предложението за регламент за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Ще се проведе дебат за състоянието на реалната икономиката, както и за интегриране на конкурентоспособността на във всички области на политиката с фокус върху Стратегията за цифров единен пазар. Ще бъдат приети заключения по отношение на прехода към система на отворена наука и за Седма рамкова програма и благоприятното за научните изследвания и иновациите регулиране.
На неформална среща в Хага на 30 май министрите на държавите-членки, отговарящи за космическата политика, и Съвета на министрите на Европейската космическа агенция ще обсъждат прилагането на единна космическа политика на Европа и ще търсят общо разбиране за разпределението на ролите и отговорностите на съответните организации и институции.
Одобрена беше и българската позиция за редовното заседание на съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 30 и 31 май в Брюксел. На него ще се приемат заключения относно развиването на медийната грамотност и критичното мислене чрез образование и обучение и относно ролята на сектора на младежта в рамките на интегриран и междусекторен подход за предотвратяване и борба с радикализацията, водеща до проявяващ се в насилие екстремизъм сред младите хора. Ще бъдат обсъдени възможностите за преработване на Директива 2010/13/ЕС за аудиовизуалните медийни услуги с цел насърчаване на европейското аудиовизуално съдържание. Съветът ще приеме и заключения относно утвърждаване на почтеността, прозрачността и доброто управление при големи спортни прояви.
Кабинетът одобри също позицията на България за заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат телекомуникации), което ще се проведе на 26 май в Брюксел. Очаква се министрите да приемат общ подход по законодателното предложение за хармонизирано ползване в ЕС на радиочестотния обхват 470-790 MHz. Те ще проведат дебат по регулаторната рамка на Европейския съюз за електронни съобщения с оглед очертаване на приоритетните цели на бъдещото законодателно предложение. Предвижда се участниците да обменят мнения за ролята на Съвета за ускоряване изпълнението на Стратегията за единния цифров пазар.
Одобрени са резултатите от заседания
на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от проведени заседания на Съвета на ЕС.
Министрите по околна среда заседаваха на 14 и 15 април в Амстердам. На заседанието бяха обсъдени ползите и предизвикателствата от преминаването към „екологична мобилност“. Акцент в дискусията бяха инструментите, насърчаващи прехода към превозни средства и горива с ниски или нулеви емисии. България информира за инициативата, стартирала у нас в края на март, за насърчаване на използването на електромобили. С решение на МС, чрез Националния доверителен екофонд 1 млн. лв. са предоставени за изпълнение на проекти, които насърчават употребата на електрически и хибридни превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата.
Министрите, отговарящи за енергетиката, проведоха среща в Амстердам на 10 и 11 април. На нея акцент бе поставен върху сигурността на електроенергийните доставки на ЕС и свързаните с това промени в енергийната система на съюза. На дискусия беше подложено нивото на подкрепа от държавите за подобряване прозрачността на националните политики за сигурност на енергоснабдяването и възможностите за по-добра координация на действията в тази област. На основата на проведените дискусии, Председателството ще представи заключения относно новия електроенергиен пазарен модел на ЕС на предстоящото през месец юни редовно заседание на министрите по енергетика на ЕС.
На 22 и 23 април в Амстердам беше проведено и неформално заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Обсъдени бяха инициативите за укрепване на банковия съюз и по-конкретно – регулаторното третиране на държавните дългове. Съветът разгледа темата, свързана с опростяването на Пакта за стабилност и растеж, и проведе дискусия относно устойчивото финансиране на прехода към зелена икономика. Финансовите министри разискваха механизми за подобряване на действията за борба с измамите с ДДС, в частност чрез подобряване на административното сътрудничество и обмен на информация между данъчните, митническите и съдебните власти на държавите-членки. Проведе се и дискусия по инициативите за засилване на борбата срещу прането на пари и избягването на данъчно облагане в отговор на разкритията по случая „документите от Панама“. Министрите на финансите подкрепиха инициативата на Г-5 за създаване на регистър на действителните собственици на компании, както и за провеждането на пилотен проект за автоматичен обмен на информация за действителните собственици.
Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 11 април в Люксембург. Комисията представи на министрите актуална информация относно ситуацията в секторите на млякото и млечните продукти, свинското месо, както плодовете и зеленчуците. Представена беше информация и за напредъка по прилагането на допълнителни мерки за подобряване положението на европейските фермери. Държавите-членки оценяват положително предложените от Комисията мерки, но смятат, че е необходимо те да бъдат допълнени чрез отпускане на извънредна целева финансова подкрепа, трайно увеличаване на таваните на помощта de minimis, етикетиране на произхода при млякото и увеличаване на процента на авансовите плащания за справяне с ликвидността. Някои делегации изразиха мнение, че сериозността на настоящата криза оправдава използването на средства от резерва за кризи. Нидерландското председателство посочи, че задълбочен дебат относно ситуацията на пазарите ще се проведе по време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие през месец юни 2016 г.
Германия и България подготвят споразумение
за съвместно изпълнение на пилотни екопроекти
у нас

Правителството одобри проект на Споразумение между Министерството на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия и българското Министерство на околната среда и водите за съвместно изпълнение у нас на пилотни проекти, свързани с околната среда. Основната цел е създаване на механизъм за сътрудничество при съвместно изпълнение на пилотни проекти в областта на опазването на околната среда на територията на България.
Споразумението регламентира предоставянето на безвъзмездно финансиране и/или целеви заеми, осигурени от федералното министерство, на предложени от МОСВ и договорени от двете страни проекти.
В документа е уредена процедурата за приемане и оценка на проектни документи от страна на МОСВ, последващата им проверка и подбор от германската страна, както и сключването на договори за финансиране между бенефициентите и упълномощена институция, посочена от федералното министерство.
Споразумението се подписва в контекста на Програмата за иновации в околната среда за проекти в чужбина на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия. Програмата финансира иновативни пилотни проекти, насочени към опазване на околната среда в страни, присъединили се към ЕС след 2004 г., и в страните-кандидатки за членство.
Утвърдено е Споразумението между АЯР
и Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния

Правителството утвърди подписаното на 20 януари т. г. Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на България и Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния. Документът ще позволи да се осъществя обмен на техническа информация и сътрудничество при регулиране и контрола на ядрената безопасност и радиационната защита.
Със споразумението се цели задълбочаване на партньорството между регулаторите на двете страни, обменът на техническа информация и сътрудничество при регулирането и контрола на ядрената безопасност и радиационната защита.
Приет е годишният национален доклад
за състоянието на околната среда

Кабинетът прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2014 г. Неговото предназначение е информира обществеността и държавните институции за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, както и да насочи вниманието към ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика.
Докладът показва, че най-значителните източници на неблагоприятно въздействие върху околната среда продължават да бъдат потреблението на енергия и природни ресурси, при което се емитират вредни вещества в атмосферния въздух, водите и почвите и се депонират големи количества отпадъци. Необходимо е да продължат усилията и инвестициите в дейности, свързани с ефективното управление и потребление на ресурсите, свързани с производството на енергия, както и с енергийната ефективност.
През 2014 г. се наблюдава увеличение в крайното енергийно потребление, което достига 2,9% в сравнение с 2013 г.
Транспортът емитира 40% от общото количество на азотните оксиди и 23% от емисиите на въглероден оксид. Въпреки това, емисиите на въглероден оксид в атмосферния въздух от транспорта за 2014 г. намаляват с 56%, а на азотни оксиди – с 18% спрямо 2001 г.
В редица градове има намаление на средногодишните концентрации и броя на превишенията на средноденонощната норма за фини прахови частици в периода 2011-2014 г. В сравнение с 2011 г. в 29 от общо 37 пункта за мониторинг се наблюдава намаление на средногодишната концентрация (40µg/m), а в 28 – намаление на броя превишения на средноденонощната норма. Такива са, например, Добрич, Перник, Пловдив (АИС „Каменица“), Благоевград, София (пункт „Гара Яна“), Велико Търново, Кърджали.
В АИС „Гълъбово” са регистрирани две превишения на алармения праг за 2014 г., като причина за това е дейността на топлоелектрическите централи в района. Нормите за азотен диоксид обаче са спазени във всички измервателни пунктове и няма население, живеещо при наднормено замърсяване с азотен диоксид. В нито един от градските фонови пунктове няма превишение на нормите за озон през 2014 г.
Анализът на данните от националните инвентаризации на парникови газове за периода до 2014 г. спрямо целта от Киото показва, че емисиите на парникови газове са значително по-ниски в сравнение с базовата 1988 г. и в момента България има необходимия резерв, който осигурява изпълнение на ангажиментите, поети с подписването на Протокола от Киото.
Все пак, продължава тенденцията към затопляне, започнала от края на седемдесетте години на ХХ век. За България, 2014 г., със средна годишна температура 12,3? С, е сред 13-те най-топли години за периода 1988-2014 г.
През периода 1996-2014 г. се запазва тенденцията наблюдавана през последните години за подобряване на качеството на водите.
Посредством групови селищни водоснабдителни системи е осигурен достъп до питейна вода на 99,3% от населението на страната (2014 г.). По този показател България е в благоприятно положение спрямо някои други европейски страни. Нараства делът на населението, свързано със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води – от 41% през 2005 г. на 56,8% през 2014 г. От друга страна, към края на 2014 г. без пречиствателни станции са 32 града с над 10 хил. реален брой жители и 117 града от 2 хил. до 10 хил. реален брой жители.
През 2013/2014 г. Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие за първи път функционира в пълния си обхват – проведени са теренни наблюдения на 697 вида на определени за целта места за мониторинг. До края на 2014 г. Министерският съвет е определил 340 защитени зони (353 на брой, но 13 са с обща граница по двете директиви) от мрежата „Натура 2000”, покриващи общо 34,4% от територията на страната.
Данните от измерванията на шумовите нива през 2014 г. показват, че регламентираните допустими шумови нива са превишени в 72% от контролните пунктове в страната. Относителният дял на пунктовете с превишени нива не е променен сравнение с 2013 г.
Запазва се положителната тенденция при отпадъците, предадени за оползотворяване, което е показателно за ръстa на оползотворените, в т. ч рециклирани, отпадъци на национално ниво и прилагането на йерархията при практиките за управление на отпадъците. През 2014 г. 31% от отпадъците са предадени за оползотворяване, а през 2008 г. те са били 21 на сто. Количеството на образуваните битови отпадъци през последните години остава сравнително постоянно, като е постигната националната цел за рециклиране на 25% от битовите отпадъци. Въпреки това депонирането на битови отпадъци остава все още най-използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци.
През 2014 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 293,4 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт е 2,7 на сто. Отчита се увеличение на разходите спрямо 2013 г. с 9,3%, спрямо 2012 г. – с 35,4% и спрямо 2011 г. – с 59,4 на сто.
Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за 2014 г. са в размер на 127 799 496 лв., като увеличението спрямо 2013 г. е почти двойно. Изразходвани са общо 46 025 769 лв. (с близо 2,2 млн. лв. повече от 2013 г.). От тях 32 319 892 лв. са предоставени като безвъзмездни помощи за инвестиционни проекти, 4 826 591 лв. – за изпълнение на неинвестиционни проекти; 3 238 202 лв. са предоставени за политики в областта на администрацията; 5 640 519 лв. като трансфер към МОСВ.
В края на 2014 г. реално усвоени от бенефициентите по ОП „Околна среда 2007–2013 г.” са около 2,650 млрд. лв., които представляват 47,5% от общия финансов ресурс. Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на програмата в края на 2014 г. е 158,44%. Общо по програмата успешно са изпълнени 201 проекта с усвоени 238,85 млн. лв., а в изпълнение са още 242 проекта на стойност 5,311 млрд. лв.
Пълният текст на Доклада ще бъде публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда http://eea.government.bg.
Одобрена е методология за преразпределяне
на ресурса в рамките на Приоритетна ос 1
на ОПРР 2014-2020

Правителството одобри Методология за преразпределяне на ресурса в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и даде съгласие Методологията да бъде прилагана от Управляващия орган на програмата.
Методологията предвижда подходящ механизъм за оценка на индивидуалното изпълнение на инвестиционните програми на 39-те общини-бенефициенти, на базата на който предлага финансово санкциониране на недобре представящите се общини и съответно – поощряване на добре представящите се общини. Оценката на индивидуалното изпълнение се основава на степента на постигане на заложените етапни и крайни стойности на индикаторите в одобрените инвестиционни програми на общините. В същото време, по този начин се създава и механизъм, чрез който Управляващият орган на оперативната програма да може своевременно да предприеме мерки за постигане в максимална степен на заложените стойности на индикаторите за продукт по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
Одобрената Методология се базира на математически зависимости и по този начин е максимално обективна при оценката на индивидуалното изпълнение на всяка една община и съответно при формирането на размера на финансовата санкция или на допълнителното поощряване.
Създаването на възможност за преразпределяне на ресурса между общините в рамките на Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 се явява ключов механизъм за ефективното и успешно изпълнение както на самата приоритетна ос, така и на ОПРР 2014-2020 като цяло.
Министър Зорница Русинова ще ръководи тристранната делегация за сесията
на Международната конференция на труда

Правителството измени решението, с което са одобрени позицията и съставът на правителствената част от националната тристранна делегация съгласно дневния ред на 105-ата сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода 30 май – 10 юни в Женева.
Изменението е във връзка с избирането на г-жа Зорница Русинова за министър на труда и социалната политика. Тя ще ръководи българската делегация за участие в сесията.
Регламентира се процедура за избор на НПО
и представители на академичната общност
в комитетите за наблюдение
на европейските програми

Правителството одобри промени в ПМС 79/2014 за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, финансирани от еврофондовете през новия програмен период.
Комитетите за наблюдение са колективни органи, функциониращи на принципа на партньорството, които следят за напредъка в изпълнението на стратегическите цели на Споразумението за партньорство и обсъждат предложения за промени в него, разглеждат доклади на управляващите, сертифициращите и одитиращите органи по съответните оперативни програми и др.
С одобрените днес промени функциите им се допълват с възможността да разглеждат предложения за намаляване на административната тежест при изпълнението на програмите и да следят за предприетите действия за намаляване на административната тежест. Прецизират се и функциите им по отношение на финансовите инструменти, изпълнявани по програмите.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове се определят критериите и процедурите за избор на представители на неправителствените организации. Определят се още редът и условията за създаване и определяне на състава на управителен комитет за съвместен план за действие на управляващите органи за групи проекти, които изискват мащабна инвестиция, но не в инфраструктура, и одобрение от Европейската комисия. За целта към нормативния акт са създадени специални приложения, разписващи процедурите.
Приетите промени осигуряват максимална прозрачност при изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове и създават необходимите гаранции за прилагането и спазването на принципа на партньорство.
Закрива се териториалната дирекция
„Държавен резерв“ в Стара Загора

С изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се закрива Териториалната дирекция на агенцията в Стара Загора. Нейните текущи и архивни документи, съобразно тяхното естество, ще бъдат разпределени и предадени за съхранение към други териториални дирекции и към Централното управление на агенцията.
Изменението ще способства за намаляване на административните разходи по издръжка на държавната агенция, ще повиши ефикасността и ще оптимизира контролната дейност.
Приет е нов устройствен правилник
на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

Правителството отмени стария и прие нов устройствен правилник на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.
Агенцията е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната за административно обслужване на военнослужещи и цивилни служители в системата на МО, както и на външни лица, във връзка с управлението и дейностите на военните клубове в страната, експлоатацията и организиране на разпореждането с имотите от жилищния фонд на МО, осигуряване на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители.
С устройствения правилник се запазва досегашната численост на служителите в агенцията – 409. Предлага се преструктуриране на специализираната администрация, като досегашните две дирекции в нея се обединяват в една главна дирекция – „Военно-почивно дело и военни клубове”. Това ще позволи да се въведе децентрализиран структурен модел, при който ръководството да поеме методическите и управленските функции на агенцията, а териториалните отдели в София, Пловдив, Варна и Бургас да получат повече правомощия при осъществяването на местно ниво на управленската политика и изпълнението на конкретните функционални задължения. Отделите в страната ще обхванат едновременно дейността на почивните бази и военните клубове. По този начин дейностите по двете направления ще вървят паралелно, а възлагането на контрола на началниците на териториалните отдели ще позволи той да бъде осъществяван своевременно.
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ към МРРБ определена за Управляващ орган
на ОП „Региони в растеж“

Правителството определи Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Сертифициращ орган по програмата ще бъде дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е единна оперативна програма за цялата територия на България и се предвижда по нея да бъдат инвестирани над 3 млрд. лева за постигане на растеж и заетост в българските региони. Посредством прилагането на балансиран и интегриран териториален подход, програмата ще допринесе за намаляване на регионалните различия и дисбалансите между различните части на страната.
През периода на действие на програмата ще бъдат финансирани мерки за подобряване на основна инфраструктура за по-добра градска среда, енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради, образователната, социалната, здравната, спортната, туристическата и културната инфраструктура, интегрирания градски транспорт, както и регионалната транспортна инфраструктура, осигуряваща достъп до TEN-T мрежата за товари и пътници.
Офелия Кънева ще ръководи работата на ДАЗД

Правителството определи Офелия Кънева за председател на Държавната агенция за закрила на детето. С решението от поста е освободена Ева Жечева.
Офелия Кънева е експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права. В периода 2009-2011 г. е заемала длъжността директор на дирекция „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане. На този пост е осъществявала методическо ръководство на дейността за закрила на детето, участвала е в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на закрилата на детето, разработвала е указания и методически материали по прилагането на нормативните актове, методически е ръководила предоставянето на социални услуги за деца.
Одобрен е проект на нов Закон за концесиите

Правителството одобри проект на нов Закон за концесиите (ЗК). Той урежда основните принципи и правила, свързани с подготовката, провеждането и приключването на процедурите, изпълнението и контрола по концесионните договори, както и необходимите действия по планирането им.
С проекта на нов ЗК се въвеждат изискванията на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия, при отчитане на спецификата на националното законодателство и на традиционните за него решения относно концесиите, публично-частното партньорство, управлението на/разпореждането с държавната и общинската собственост, практиката и досегашния опит в областта на концесиите.
Законопроектът предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство и изменя законите, съдържащи разпоредби, свързани с концесии.
Резултатите от прилагането на новия закон за концесиите се очаква да бъдат насочени основно към разширяване на възможностите за използване на концесията като форма на публично-частно партньорство за създаване на публични ресурси, блага и услуги при високо качество и ползи както за публичния и за частния сектор, така и за обществото като цяло. С прилагането на Закона се цели развитие на инфраструктурата и на услугите без финансово участие или с минимално финансово участие на държавата/общините, както и се създава възможност за използване на опита на частния сектор за постигането на ефикасност и иновации. Очаква се нарастване на конкуренцията на вътрешния пазар чрез създадените допълнителни възможности за насърчаване на частните инвестиции в строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и на социалната инфраструктура и в извършването на дейности от обществен интерес. Цел на Закона е да бъдат постигнати дългосрочни ползи от концесията, тъй като икономическата изгода от нея се изразява не с преките моментни ползи (приходи), а и с косвените ползи и с ползите за обществото в дългосрочен план. В резултат от прилагането на закона ще бъде подобрен контролът по изпълнението на концесионните договори чрез възприетия нов подход и предвидените контролни правомощия на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, като наред се това се осигурява максимална публичност и прозрачност чрез Националния концесионен регистър.
Законопроектът е изчерпателен и в необходимата пълнота урежда обществените отношения, които подлежат на трайна уредба, както и в достатъчна степен – правилата за тяхното прилагане. В тази връзка не е налице необходимост от издаването на правилник за прилагане на закона. Предвидена е законова делегация Министерският съвет да издаде една наредба, с която детайлно да се уредят финансово-икономическите елементи на концесията, в т. ч. и свързаните с концесиите плащания.
Приет е Годишният доклад за състоянието
на националната сигурност

Правителството одобри Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2015 г. и ще го предложи на Народното събрание за обсъждане и приемане.
Изготвянето на документа е утвърдена практика на запознаване на обществото и гражданите със състоянието на националната сигурност. Основна му цел е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност, за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период.
В доклада се съдържат оценки за вътрешно-политически събития, за процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни райони в други държави. Посочени са действията, предприети от институциите в съответствие със Стратегията за национална сигурност и приети през 2015 г., планови и други документи.
Нов заместник-министър на земеделието и храните ще координира прилагането на Общата политика по рибарство в ЕС и подобряването на бизнес средата в аграрния сектор

От трима на четирима се увеличава броят на заместник-министрите на земеделието и храните. Направената от кабинета промяна в Устройствения правилник на ведомството е за сметка на утвърдената численост и се извършва в рамките на бюджета на МЗХ.
Новият заместник-министър ще отговаря за прилагането на Общата политика по рибарство на ЕС и определянето на националните приоритети в сектора, както и за оптимизиране на поземлените отношения, гарантиращи ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност.
В резултат на промяната се очаква повишаване на ефективността и ефикасността на прилаганите политики и установяване на по-добра бизнес среда в аграрния отрасъл.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com