Вижте всички решения на служебното правителство от заседанието му на 15 февруари, тази година

Share This:


Всички решения на служебното правителство от заседанието му на 15 февруари, тази година

***

Одобрен е годишният доклад за дейността на СЕВ

Правителството прие годишния доклад за дейността на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) през 2016 г. Той съдържа информация за взетите от Съвета решения и за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.
През миналата година СЕВ е одобрил програма за 2016 г. за участие на България в процеса на вземане на решения в ЕС, проектите на шестмесечни програми с приоритетните за страната теми и досиета по време на Нидерландското и на Словашкото председателства на Съвета, проектът на план за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, проектите на позиции за заседания на различните формати на Съвета на ЕС и на Европейския съвет, както и приносът на страната към 18-месечната програма на Съвета на ЕС (юли 2017 – 31 декември 2018 г.).
СЕВ продължи да осъществява мониторинг по отношение на приемането на мерки на национално ниво, необходими за въвеждането и прилагането на актове на ЕС, чрез ежемесечното изготвяне на доклад за изпълнението на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС.
Докладът отчита увеличен обем на работата в рамките на националния координационен механизъм по въпросите на ЕС. Като причини за това са посочени подготовката на българското участие в интензивния преговорен процес по темите и досиетата от дневния ред на ЕС, но и активната фаза на подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Правителството прие и доклад за изпълнението към 31 януари т. г.на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС.
Планът за 2017 г. включва 217 мерки. От тях 59 са със срок на изпълнение през м. януари, като изпълнените са 21. Относително по-високото неизпълнение (64,4%) е традиционно за първия месец на годината и се дължи основно на прехвърлени мерки от Плана за 2016 г. От неизпълнените до 31 януари мерки 37 са прехвърлени от миналогодишния план.
От неизпълнените мерки 22 са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). С изпълнението им България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на ЕС, констатирани от Комисията в рамките на 19 процедури за нарушения.
От неизпълнените мерки 15 са законопроекти. От тях седем са внесени в 43-то Народно събрание, но не са приети до неговото разпускане, което ще доведе до значителни закъснения в изпълнението им. По отношение на останалите законопроекти отговорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по разработването им.
В условията на предсрочно прекратен мандат на 43-ото Народно събрание, до провеждането на парламентарните избори през м. март 2017 г. усилията ще бъдат насочени както към стриктно спазване на сроковете, заложени в Плана за действие, така и към ускоряване изпълнението на поетите ангажименти, в т. ч. преодоляване на натрупани закъснения, свързани с приемането на подзаконови нормативни актове от Министерския съвет и от съответните министри. Особено внимание ще се обърне на свързаните със стартирали процедури за нарушения срещу България.
Илко Семерджиев ще ръководи Националния съвет за сътрудничество по етническите
и интеграционните въпроси

Правителството определи вицепремиера по социални политики и служебен министър на здравеопазването Илко Семерджиев за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.
Съветът е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси, на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.
Облекчават се процедурите по разширяване
на интегрираната система за гранично наблюдение по българо-турската граница

Правителството прие решение, с което определи интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница за обект с национално значение и за национален обект. Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и на Закона за държавната собственост този статут позволява значително съкращаване на сроковете за провеждане на необходимите административни процедури, свързани с реализацията на проект за разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение.
Разширяването и поддържането на интегрираната система чрез изграждане на сензорни линии е една от дейностите, финансирани като спешни мерки по фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС. Индикативният бюджет на проекта е 17,8 млн. евро, а крайният срок за изпълнението му – 30 септември 2017 г.
Реализацията на проекта ще повиши капацитета на Главна дирекция „Гранична полиция” при МВР за противодействие на нелегалната миграция чрез разширяване на възможността за получаване на надеждна информация при опити за незаконно преминаване на държавната граница, което е в пряка връзка със защитата на националната сигурност на страната.
Холдинг БДЖ ще продаде имот в Карлово

Правителството даде съгласие „Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване собствен имот в Карлово. Теренът е с площ 988 кв. м и не е необходим за дейността на дружеството.
С продажбата на имота ще бъде осигурен финансов ресурс в „Холдинг БДЖ“ и ще отпаднат разходи по поддръжката му, което е продължение на политиката за увеличаване на приходите на държавното дружество.
Правителството упълномощи министъра
на финансите да продължи договорните отношения между България и Standard and Poor’s

Правителството упълномощи министъра на финансите да подпише необходимите документи за продължаване на договорните отношения между Република България и рейтинговата агенция Standard and Poor’s.
В периода 2014-2016 г. България използва услугите на Standard and Poor’s като редовен емитент. Отсъствието в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на лимит за емитиране на облигации на международните капиталови пазари не налага продължаването на този статут. Преминаването към стандартните условия на агенцията ще допринесе до значително намаляване на разходите за кредитен рейтинг. Предлаганото споразумение със Standard and Poor’s е безсрочно и може да бъде прекратено по всяко време от всяка страна.
Суверенният кредитен рейтинг представлява независима външна оценка на макроикономическите индикатори и състоянието на политическата система на дадена страна. Анализите на рейтинговите агенции съпътстват процеса на присъждане на държавен рейтинг и се следят от широк кръг международни инвеститори.
Към момента България поддържа договорни отношения с трите водещи агенции за кредитен рейтинг – Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch, като по този начин максимално обезпечава получаването на външна оценка за процесите в страната.
Одобрени са българските позиция
за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри позициите на България за участие в три заседания на Съвета на Европейския съюз.
Редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС във формат „Образование“ ще се проведе на 17 февруари в Брюксел. На него ще бъдат приети Заключения относно инвестициите в младежта на Европа, със специален акцент върху Европейския корпус за солидарност, и Заключения относно приобщаването в условията на многообразие, с цел постигане на висококачествено образование за всички. Темата за дебат е „Приносът на образованието и обучението за социалното сближаване и утвърждаването на общите европейски ценности в контекста на Европейския семестър през 2017 г.“.
На 20 февруари в Брюксел ще заседава Съветът на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия). В рамките на срещата ще се обсъди сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите. Ще бъде представен и доклад за напредъка по предложението за регламент за одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета. Министрите ще обменят мнения по темата за инвестиции в нематериални активи, като двигател на производителността и икономическия растеж. Ще се проведе тематична дискусия по обществените поръчки в контекста на Европейския семестър 2017. Министрите ще обсъдят също инициативата на Европейската комисия за стартиращи и разрастващи се предприятия, с която да се въведе необходимото им регламентиране и облекчаване на бизнес средата за тях.
Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) ще заседава на 21 февруари в Брюксел. На министрите ще бъде предоставена информация за последващите действия във връзка със заключенията на Съвета от 8 ноември 2016 г. „Критерии и процеси, водещи до създаването на списък на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели“. Очаква се да бъде одобрен проектът на препоръки на Съвета по освобождаване от отговорност на Комисията по изпълнението на бюджета за 2015 г., както и насоките за бюджета за 2018 г. В дневния ред е включена за обсъждане директивата срещу избягване на данъци.
Правителството одобри и доклади за резултатите от заседанията на Съвета „Общи въпроси“ и „Правосъдие и вътрешни работи”, проведени в края на януари в Малта.
В рамките на заседанието на Съвета „Общи въпроси” Малтийското председателство представи своите приоритети за предстоящите шест месеца. Малта очертава като ключови въпроси миграцията и сигурността, по-нататъшно повишаване на конкурентоспособността па европейските икономики чрез по-добро функциониране на единния пазар, включително от гледна точка на дигитализацията и вътрешния енергиен пазар, и чрез откриване на нови работни места, социалното включване, по-нататъшно развитие на политиката на съседство на ЕС. Малта извежда като свой специфичен приоритет и устойчивото развитие на морския сектор. Дискусията бе фокусирана върху това как тези приоритети да се трансформират във видими за гражданите на ЕС резултати.
По темата „миграция” бе изтъкнато най-голямото предизвикателство за ЕС на настоящия етап – подобряване на защитата на външните граници на Съюза, запазването на единството на държавите-членки, практическото прилагане на принципа за солидарността и отчитане на тежестта, поемана от държавите-членки на предна линия. Изтъкнато бе, че ЕС има стратегически интерес да осигури устойчива стабилност, просперитет и сигурност в региона на Западните Балкани.
Основните дискусии на заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” – част „Вътрешни работи”, бяха по реформата в Общата европейска система за убежище и бъдещето на оперативната съвместимост на информационните системи.
България подчерта необходимостта от силен контрол по границите и по-ефективна политика на връщане. Страната ни подкрепи подход за автоматично задействане на системата за разпределение на кандидати за международна закрила, което ще позволи незабавно да се окаже подкрепа на засегнатите държави-членки. По втората тема беше постигнато съгласие да се работи за подобрено използване на биометрични данни, единен интерфейс за извършване на справки и въвеждане на общи стандарти за минималните проверки за сигурност. България подкрепи тези предложения, но отново постави искането си за получаване на пасивен достъп до Визовата информационна система, както и намиране на ефективно решение по новата система „Вход/Изход”.
Факултет „Компютърни системи и управление“
на Техническия университет в София,
се преобразува във факултет
„Компютърни системи и технологии“

Министерският съвет преобразува факултет „Компютърни системи и управление“ в структурата на Техническия университет – София, във факултет „Компютърни системи и технологии“.
Предложението за промяната е на ръководството на висшето училище. Основен мотив за преобразуването е, че досегашното име на факултета не отразява спецификата на провежданото обучение по съществуващите към настоящия момент специалности. Терминът „управление“ в името на факултета е от 1988 г. и е свързано с присъствието на катедра „Системи за управление“, която в момента е във факултет „Автоматика“. Името „Компютърни системи и технологии“ отразява точно разработената учебна документация, научния профил и квалификация на преподавателския състав, съществуващата материално-техническа и информационна база.
Проектът за преобразуване на факултета има положителна оценка от Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация.
Специалната куриерска служба преминава
в състава на ДКСИ

Правителството прие нов устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация. Това се налага от влезлите в сила промени в Закона за МВР, с които дирекция „Специална куриерска служба” преминава от вътрешното ведомство в структурата на ДКСИ.
Основните функции на дирекция „Специална куриерска служба” са свързани с приемане, сортиране, съхраняване, пренасяне и доставяне на материали, съдържащи класифицирана информация, както и осигуряване на защитата им от нерегламентиран достъп в този процес.
С постановлението за приемането на устройствения правилник се уреждат отношенията във връзка с преобразуването на административните звена, дейността, структурата, организацията на работа и числеността на ДКСИ и на нейната администрация.
Приети са промени в Устройствения правилник
на Министерството на финансите

Правителството направи промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите. С тях се прави вътрешно преструктуриране на щатовете в отделни дирекции с оглед натовареността на административните звена и оптимизиране на работата във ведомството.
Численият състав на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ се увеличава с една щатна бройка. Целта е да се отговори на предвидените в Националната стратегия за развитие на сектор обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г. мерки за утвърждаване ролята на ЦОП и на продължаващия процес по разширяване на продуктовия обхват и кръга от институции, използващи неговите услуги. Допълнителната щатна бройка е за сметка на намаляване на числеността на персонала на дирекция „Финанси и управление на собствеността“.
Дирекция „Финанси на общините“ ще подпомага министъра на финансите при осъществяване на правомощията му в процедурата по финансово оздравяване на общини с финансови затруднения съгласно Закона за публичните финанси. Прилагането на закона изисква предоставянето на унифицирана методологическа и експертна подкрепа на общините за подобряване на тяхната финансовата стабилност и постигане на съответствие на работата на местните власти със законоустановените фискални правила. За обезпечаване на разширения обем от функции численият състав на дирекцията се увеличава с две щатни бройки за сметка на намаляване на персонала на Инспектората и на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“.
С една щатна бройка се увеличава и численият състав на дирекция „Информационни системи“ във връзка с необходимостта от укрепване нейния капацитет при изпълнение на възложените й функции по планиране, изграждане, поддържане и развитие на системен и приложен софтуер в Министерството на финансите. Промяната е обвързана с намаляване на числеността на персонала на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.
Европейската професионална карта ще се издава
по електронен път и в България

Европейска професионална карта ще бъде издавана по електронен път и в България, както в другите европейски страни. Това предвижда наредба, приета от Министерския съвет.
Европейската професионална карта е електронно удостоверение за доказване на призната професионална квалификация. Тя дава гаранции, че специалистът отговаря на всички необходими условия да предоставя услуги в приемащата държава-членка. Професиите, които отговарят на условията за издаване на европейска професионална карта са: медицински сестри с общ профил, фармацевти (с базово образование), физиотерапевти, планински водачи и агенти по недвижими имоти.
В Наредбата за условията и реда за издаване на европейската професионална карта се определят правилата за подаване на заявления, необходимите документи за издаването на професионалните карти, за получаването им от компетентните органи чрез Информационната система за вътрешния пазар, както и таксите, които се заплащат за обработване на заявленията.
С нормативния документ се цели да се осигури непрекъснат работен процес в Информационната система за вътрешния пазар и своевременно обработване на заявленията. Досега съществуващите затруднения при процедурите за признаване на професионални квалификации, включително и от административен характер, ще бъдат преодолени. Ще се редуцират разходите по процедурата, както и времето, необходимо за обработка на заявленията.
Национален координатор по взаимното признаване на професионалните квалификации е Министерството на образованието и науката.

Правителството назначи
седем областни управители

Министерският съвет назначи седем областни управители.
В Стара Загора постът се заема от проф. Веска Шошева. Тя е дългогодишен университетски преподавател, експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация към МС, квалифициран медиатор на Министерството на правосъдието. Завършила е педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“, като има специализации по „Организацията и управлението на образованието“ и „Специална педагогика“.
Начело на областната управа в Перник застава Васил Михайлов. В момента е в частния сектор. През 2014 г. е бил финансов контрольор в Областната управа, а от 2004 г. до 2007 г. – заместник-председател на Общинския съвет в Перник. Завършил е УНСС със специалност „Икономика и управление на търговията“, има специализация по маркетинг и реклама във Висшето търговско училище в Лайпциг, Германия.
Областен управител на Видин става Огнян Михайлов, който от 2015 г. досега работи в Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Бил е ръководител управление „Сигурност“ в ЕСО и ръководител отдел „Сигурност и класифицирана информация в „Булгаргаз“ ЕАД. Завършил е Академията на МВР, специалност „Управление на обществения ред и сигурност на Република България“.
Иванка Баева и Златко Митрев са назначени за областни управители съответно на Габрово и на Пазарджик. И двамата са адвокати. Завършили са право в СУ „Св. Климент Охридски“.
Областната управа в Плевен поема Марио Тодоров, който към момента е инспектор охрана и ППО в „Рафинерия Плама“ АД. Завършил е Военния университет във Велико Търново.
За временно изпълняващ длъжността областен управител на Смолян до определяне на титуляр е назначен Момчил Караиванов. Той е магистър по „Автоматика и системотехника“ от Техническия университет в София. Има магистратура и от ВСУ „Черноризец Храбър“ по стопанско управление и управление на международни проекти. Към момента е директор на дирекция в Областната администрация в Смолян.
От постовете им на областни управители са освободени Георги Ранов (Стара Загора), Александър Александров (Перник), Момчил Станков (Видин), Николай Сираков (Габрово), Недялко Славов (Смолян) и Ралица Добрева (Плевен).
Новите правила за оценка на потребностите
от социални услуги влизат в сила от 2018 г.

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Целта им е да се осигури по-дълъг преходен период за подготовка на системата за предоставяне на социални услуги за прилагане на новите подходи за оценка и работа.
Според промените, новите правила за оценка на потребностите и разработване на индивидуален план за подкрепа от доставчиците на социални услуги ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. Преходният период за подготовка на общините за профилирането и промяната на наименованията на социалните услуги се удължава до 30 април 2018 г.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com