Вижте всички решения на служебното правителство от заседанието му на 5 април

Share This:


Одобрено е прогнозно разпределение на разходите
за Българското председателство на Съвета на ЕС

Правителството одобри прогнозно разпределение на разходите за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Средствата на обща стойност 69 361 000 лв. са разпределени в периода 2017-2018 г.
За 2017 г. са одобрени допълнителни разходи за организация на Председателството на обща стойност 37 240 000 лв. От тях 10 млн. лв. са за Народното събрание, 8 млн. лв. са за МВР, 14 341 хил. лв. за Министерския съвет, 1,2 млн. лв. за Националната служба за охрана, 2 811 хил. лв. за МВнР, 500 000 лв. за Министерството на културата и 388 000 лв. за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С тях ще се финансира преустройство, реконструкция и основен ремонт на сгради и зали, ползване за нуждите на председателството, доставка на интериорно и офис обзавеждане, доставка на специализирани МПС, културна програма и др.
Средствата за 2017 г. се осигуряват за сметка на предвидените разходи в централния бюджет, а за следващата година ще бъдат заложени в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.
Одобрен е годишен доклад за дейността
на Националния координационен механизъм
по правата на човека

Министерският съвет одобри доклад за дейността на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ) за 2016 г.
Механизмът беше създаден в края на 2013 г. за подобряване на координацията между държавните органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на човека. Основните му дейности са насочени към разпределяне между държавните органи и институции на изпълнението на задълженията, свързани с постоянния диалог и периодичните национални доклади пред международните контролни и мониторингови механизми по правата на човека, както и обсъждането целесъобразността от присъединяването на България към международни договори в областта на правата на човека.
Мрежата от контакти в рамките на НКМПЧ твърдо се установи като надеждна платформа за оперативно разглеждане и реакция по редица въпроси в правозащитната област. Активното участие на всички компетентни държавни органи, на националните институции по правата на човека – Омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация, както и на неправителствения сектор, в редовните заседания на НКМПЧ и при формулирането на целите и задачите на механизма, носи голяма допълнителна стойност и позволява прилагането на всеобхватен подход при повишаването на качеството на защитата на правата на човека в страната.
В рамките на механизма през 2016 г. бяха координирани и в последствие успешно реализирани, всички инициативи по време на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Извършена беше подготовката за защитата на периодичния доклад на България по изпълнение на задълженията по Конвенцията за правата на детето. В изпълнение на взето от НКМПЧ решение беше издигната кандидатурата на доц. Велина Тодорова за член на Комитета по правата на детето на ООН, която на изборите през юни 2016 г. получи втория най-висок резултат от всички избрани членове. В процес на обсъждане са и други инициативи от компетентността на НКМПЧ.
Новата въздушна електропроводна линия „Добруджа – Бургас“ е обявена за обект
с национално значение

Новата въздушна електропроводна линия 400 kV „Добруджа-Бургас“ беше обявена от правителството за национален обект и обект с национално значение. Проектът ще бъде изграден на териториите на общините Ветрино, Девня, Провадия, Долни Чифлик, Дългопол, Руен, Поморие, Айтос и Бургас.
Решението на Министерския съвет се налага във връзка с делегиран регламент на Европейската комисия от 2015 г., с който проектът за изграждане на вътрешна линия между Добруджа и Бургас е потвърден като проект от общ интерес. За изпълнението на тези проекти се въвежда специфичен режим, който включва задължително даване на най-висок национален приоритет съгласно националното законодателство. От този статут следва, че въпросните обекти могат да разчитат на ускорени процедури по издаване на разрешения, правила за ОВОС и запознаване на обществеността на най-ранен етап от тяхното изпълнение, регулаторни стимули, правила за трансгранично разпределение на разходите и механизми за финансова подкрепа.
Новата въздушна електропроводна линия ще бъде с приблизителна дължина 100 км и капацитет от 1500 MW. Този проект ще допринесе за реализирането на приоритетния европейски коридор Север – Юг.
През 2016 г. ЕК одобри финансиране със средства от Механизма за свързване на Европа за изграждане на електропровода в размер на 29 857 500 евро. Строително-монтажните работи се очаква да стартират през 2018 г. и да завършат до края на 2020 година. Въвеждането в експлоатация на електропровода е предвидено за 2021 година.
На 121 милиона лева годишно се изчислява намалената административна тежест за бизнеса
в резултат на изпълнението на 70 мерки
от третия план за действие

Министерският съвет прие отчет към 31.12.2016 г. за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г., както и на неизпълнените мерки от първия и втория план за действие.
Третият план съдържа 130 мерки за намаляване на административната тежест, реализирането на които ще доведе до нейното намаляване за бизнеса със 144,5 млн. лева годишно. В периода 1 юли – 31 декември 2016 г. са изпълнени 20 мерки от компетентността на министерствата на финансите, на труда и социалната политика, на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 1,27 млн. лв. годишно.
Сред най-важните изпълнени мерки през отчетния период е отпадането от 1 януари 2017 г. на задължения по Закона за акцизите и данъчните складове за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. Изменен е и Правилникът за прилагане на закона, като промените са в сила от 7 февруари т. г. С цел улесняване на бизнеса, МТСП отмени Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България и промени Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. ДАМТН разработи инструкции и образци на документи, публикувани на нейната интернет страница.
От началото на изпълнението на третия план през май 2015 г. до края на декември 2016 г. са изпълнени общо 70 мерки. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 121,27 млн. лева годишно или с 25% от планираното намаление с 30 на сто.
През отчетния период са изпълнени пет от забавените мерки от първия план за действие с отговорна институция Министерството на земеделието и храните, свързани с промени в Закона за сдружения за напояване и Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението. По отношение на останалите неизпълнени мерки от първия и втория план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса е приет нов срок за изпълнение – до края на 2017 г.
С приятелско споразумение ще бъде приключена процедура срещу България в ЕСПЧ

Правителството одобри приятелско споразумение по жалба срещу България в Европейския съд по правата на човека.
Предмет на жалбата на Рашко Огнянов е нарушението на принципа за едно деяние да бъдеш съден един път. През 2008 г. за едно и също деяние той е бил осъден на 15 денонощия задържане под стража по Указа за борба с дребното хулиганство, а след това и на 5 месеца лишаване от свобода по член от Наказателния кодекс.
Приятелското споразумение предвижда обезщетение от 5000 евро за вреди, разходи и разноски по делото. С изплащането му случаят се закрива.
Съдебната практика на националните съдилища по подобни случаи претърпя сериозно развитие през последните няколко години. В края на 2015 г. беше прието Тълкувателно решение №3 на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, което разглежда въпроси в случаите на прилагане на Указа за борба с дребното хулиганство и последващо наказателно производство.
Отпуснати са 103 хил. лв. за заплащане на услуги, предоставени на ветерани и военноинвалиди

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 103 211 лв.
Средствата, които са предвидени в централния бюджет, ще бъдат предоставени на Военномедицинската академия и на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. С тях ще бъдат разплатени извършените разходи по предоставени дейности и услуги на правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Удължен е срокът на договор за заем за насърчаване на микро, малки и средни предприятия

Министерският съвет одобри Анекс №1 към Договора за заем между правителството на Република България (заемодател) и „Насърчителна банка” АД (носител на проекта), чийто правоприемник в момента е „Българска банка за развитие” АД (ББР), за 4 928 704,66 евро за насърчаване на микро-, малки и средни предприятия. С анекса срокът на договора ще бъде удължен с 10 години.
Договорът за този заем е сключен на 18 април 2007 г. на основание междуправителствената спогодба от 2002 г. на България и Германия за финансово сътрудничество за изпълнение на Кредитна програма за малки и средни предприятия. Средствата се ползват за финансиране на инвестиционни проекти в български микро-, малки и средни предприятия чрез посредничеството на търговски банки-партньори.
Чрез удължаването на срока на договора за заем ще бъде продължена Кредитната програма за малки и средни предприятия и ще се осигури допълнително време на ББР да разпределя финансовите средства към търговски банки-партньори, които кредитират микро-, малки и средни предприятия, чрез сключването на договори за дългосрочно финансиране. От своя страна, търговските банки ще имат възможност за предоставяне на дългосрочно финансиране на МСП при преференциални финансови условия.
Удължаването на срока на договора за заем е в съгласие с Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г., в която е заложена стратегическата цел за улесняването на достъпа на МСП до финансиране, както и за насърчаването на финансирането от алтернативни източници, като международните финансови институции и ББР, за по-ефективно използване на средствата, предназначени за финансиране на този вид бизнес.

Създадена е възможност професионална гимназия
в Пловдив да обнови сградния си фонд по ОПРР

Правителството предостави имот – публична държавна собственост, в управление на Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Пловдив. Имотът включва учебна сграда на три етажа, общежитие на четири етажа и физкултурен салон, които се ползват от гимназията от 2001 г. съвместно с друго училище.
С друго решение правителството предостави имот – публична държавна собственост, в управление на Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Пловдив. Имотът включва учебна сграда на три етажа, общежитие на четири етажа и физкултурен салон, които се ползват от гимназията от 2001 г. съвместно с друго училище.
Предоставянето на правото на управление върху имота на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ се налага поради включването й по проект за обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура. С решението се дава възможност да се извърши цялостен ремонт на училищния имот чрез дейностите по проекта, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, по която МОН е бенефициент.
За срок от 10 години община Тополовград получи управлението на два имота, които са археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Първият е „Двукамерен долмен“, разположен в местността „Гайдарова пещера“ в землището на с. Хлябово, а вторият – „Двукамерен долмен“ в местността „Начеви чеири“.
Предоставянето на имотите ще позволи социализацията на недвижимите културни ценности и развитието на културния туризъм.
Генерал-лейтенант Боцев ще подпише споразумение със САЩ за логистично осигуряване
по време на учения

Правителството упълномощи началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев да проведе преговорите и да подпише при условията на последваща ратификация споразумение между българското Министерство на отбраната и Департамента по отбраната на САЩ за придобиване и взаимно обслужване.
Проектът на споразумение беше одобрен от кабинета в началото на месец март. Целта на документа е да улесни взаимното логистично осигуряване при съвместни учения, тренировки, разгръщане на силите или други съвместни прояви. То ще се използва и при непредвидени обстоятелства или спешни случаи, при които е възможно за една от страните да възникне необходимост от тилово осигуряване, доставки и услуги.
Утвърден е протоколът за инвентаризация
на международните договори
между България и Монголия

Правителството утвърди подписания през януари 2016 г. българо-монголски протокол за инвентаризация на международните договори, сключени между двете страни.
Целта на процеса на преглед на документите е внасянето на яснота в договорно-правната база, регламентираща отношенията между двете страни, чрез постигането на взаимно съгласие за запазване или промяна на правния статут на действащите между държавите договори. Очакваният резултат е да се допринесе за задълбочаването на международноправните връзки между България и Монголия.
Одобрен е отчет за изпълнението на мерките
по JASPERS в България през 2016 г.

Правителството одобри отчет за изпълнение на мерките от Плана за действие 2014-2020 г. на Съвместната помощ за подготовка на проекти за Европейските региони – JASPERS, в България през 2016 г.
През миналата година са реализирани различни проекти в секторите „Околна среда“, „Транспорт“, „Общинска инфраструктура“ и „Здравна инфраструктура“. по общо 45 проекта. Сред тях са рехабилитацията на железопътния участък Пловдив-Бургас (фаза 2), строителството на лот 3 на автомагистрала „Струма”, разширението на столичното метро, ВиК проектите на осем общини, подкрепа за системата на спешната медицинска помощ и др.
Прилагането на JASPERS подпомага усилията на страната ни в постигането на ефективно усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Техническата помощ, предоставяна по линия на инициативата, е безвъзмездна за страната ни.
Димитър Владимиров ще изпълнява функциите на председател на ДАБЧ

Министерският съвет освободи по негова молба председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Борис Вангелов, който е избран за народен представител.
За временно изпълняващ длъжността, до назначаването на титуляр, е определен Димитър Владимиров, заместник-председател на ДАБЧ.
Одобрена е българската позиция
за неформалното заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри българската позиция за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 7 и 8 април в Малта.
ЕКОФИН ще обсъди бъдещето на Икономическия и паричен съюз в светлината на публикуваната през март Бяла книга за бъдещето на Европа и предложените от ЕК сценарии. Министрите на финансите и управителите на централните банки ще проведат ориентационен дебат по темата за необслужваните кредити в европейските банки. Обект на дискусия ще бъде също така данъчната сигурност в променяща се среда, както и ролята на европейските институции за повишаване на частните инвестиции в Северна Африка.
Приет е Окончателният доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.

Правителството одобри Окончателния доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.
Резултатите от оценката на изпълнението показват, че всички райони са постигнали напредък в социално-икономическото си развитие в сравнение с 2005 г., но въпреки това вътрешнорегионалните и междурегионалните различия продължават да нарастват. Единствено Югозападният район продължава да увеличава дела си в националния БВП, докато всички останали райони намаляват участието си в него. Концентрирането на помощта от европейските фондове в едни територии на страната и недостатъчните ресурси в други са изострили демографските процеси и са довели до обезлюдяване на малките населени места. Голяма част от регионите ни са в категорията на най-изоставащите в развитието си в рамките на Европейския съюз.
В периода 2005-2015 г. се наблюдават положителни тенденции при увеличение на заетостта във всички райони от ниво 2, както и в посока намаление на безработицата. Развитието на пътната инфраструктура, автомагистрали и пътища I клас за периoда 2005-2015 г. е значително.
В доклада са дадени предложения и препоръки по отношение провеждането на политиката за регионално и местно развитие през периода до 2022 г. Основните акценти са върху прилагането на интегриран подход в планирането и управлението на територията, осигуряване на финансиране на инвестиционни програми в подкрепа на развитието на районите за целенасочена подкрепа, подобряване на системата за наблюдение на изпълнението на стратегическите документи за регионално и местно развитие.
Регламентират се отговорностите за координация
и изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г.

Правителството одобри промени в постановлението, с което са определени правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода ,,Водено от общностите местно развитие“.
С измененията се допълва съставът на Комитета за координация и се регламентират отговорностите във връзка с работата на Комитета за избор. Създават се условия за своевременно постигане на резултати от прилагането на стратегиите и се дава възможност на управляващите органи на програмите да минимизират риска от неусвояване на предвидените по подхода средства.
През 2016 г. България проведе първи прием на стратегии по подхода ,,Водено от общностите местно развитие“ чрез подкрепа по повече от един от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Мария Гигова е предложена за награждаване
с орден „Стара планина“

Правителството предлага на Президента на Република България да удостои с орден „Стара планина“ –първа степен, Мария Гигова за нейните изключително големи заслуги за развитието на спорта.
Мария Гигова е първата българска гимнастичка, спечелила три абсолютни световни титли в историята на художествената гимнастика (1969, 1971, 1973). Постижението й е вписано в Книгата на рекордите Гинес.
Мария Гигова е член на Техническия комитет по художествената гимнастика на МФГ и бивш негов вицепрезидент, настоящ член на Управителния съвет на БФХГ и бивш председател на федерацията. Тя е била член на Изпълнителния комитет на Европейския съюз по гимнастика и на Балканския съюз по гимнастика, член на Българския олимпийски комитет и негов спортен директор, депутат в 39-ото Народно събрание на Република България.
Мария Гигова е публикувала над 20 научни статии. Била е хоноруван преподавател в Националната спортна академия в периода 1985-1989 г., автор е на илюстрираната книга „Лаври от красота” (1988 г., Япония) и главен редактор на списание „Красота” (2002-2004).
Осигурени са средства за авариен ремонт
на сграден фонд на МВР

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВР в размер на 336 000 лв.
С отпуснатото финансиране ще се извърши неотложен авариен ремонт на сградния фонд, ползван от Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Сградите на ул. „Екзарх Йосиф” №46 и ул. „Искър” №27 са строени през 30-те години на миналия век и в тях не са извършвани основни ремонтни дейности в продължителен период от време. Към момента са чести течовете от покривните конструкции, а поради износената стара дограма се наводняват и част от работните помещения.
Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходи и трансфери по централния бюджет.

Прекратява се концесията на летище София

Правителството прекрати процедурата за концесия на летище София, поради наличие на обективно обстоятелство, което не е било предвидено при приемане на решението за откриване на процедурата.
Решението за прекратяване на процедурата и мотивите за приемането му ще бъдат изпратени за публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com