Вижте всички решения на служебното правителство от заседанието му на 22 март

Share This:


Възнаграждението на ромските медиатори
ще се увеличи

Трудовото възнаграждение на ромските медиатори, назначени по Националната програма „Активиране на неактивни лица“ ще се увеличи. Това предвиждат одобрени от правителството промени в Националния план за действие по заетостта за 2017 г. За ромските медиатори със средно образование възнаграждението ще се повиши от 460 лв. на 500 лв. За висшистите увеличението е от 530 на 550 лв.
Целта е да се повиши активността на медиаторите, чиято задача е да информират и мотивират икономически неактивни хора от ромски произход и да помагат за тяхната социална и трудова интеграция.
С друга промяна се дава възможност безработни да се назначават на длъжност „помощник-възпитател“ по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“. Разширяването на обхвата на дейностите ще осигури допълнителна възможност за заетост. Паралелно с това ще увеличат услугите, предоставяни при отглеждането и възпитанието на децата с увреждания чрез извършване на дейности по подпомагане физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното им развитие.
Приет е годишният план за действие по стратегията за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

Правителството прие План за действие за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.
Предвидените за изпълнение мерки отговарят на основните цели на Стратегията и са групирани с оглед подобряване на превенцията, повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите, както и на дейностите по разследване, възстановяване и санкции, укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС.
Одобрен е отчетът за дейността през 2016 г.
на Съвета за координация при управление
на средствата от ЕС

Правителството одобри отчета за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз за 2016 г.
През миналата година Съветът е обсъдил и съгласувал проектите на решения на Министерския съвет за определяне на управляващи и сертифициращ орган по оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. Приети са и индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2017 г.
Разгледаните ключови въпроси гарантират ефективното управление и контрол на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
4148 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2016 г.

4148 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2016 г. от Националния компенсационен жилищен фонд. Това е записано в одобрения от правителството отчет на Управителния съвет на фонда за миналата година. На местните комисии са преведени компенсации за 29 625 837,44 лв., като средната изплатена компенсация по влог е 7142,20 лв.
Съгласно Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, средствата във фонда се набират от ежегодно определяни субсидии от държавния бюджет, постъпления от дарения и помощи и 50 на сто от постъпленията от продажба на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт. Средствата се изразходват за финансово компенсиране на жилищноспестовни влогове чрез левова компенсация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа по тях, съобразно действащия левов индекс.

УНСС открива три научни института

Три института ще бъдат открити в структурата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – по икономика и политики, по творчески индустрии и бизнес и по предприемачество, реши правителството по предложение на ръководството на висшето училище.
Институтът по икономика и политики ще допринесе за оптимизиране на научноизследователската дейност в университета. В него ще се извършват както дългосрочни научни изследвания, така и експертна и консултантска работа по проекти и програми с регионално, национално и международно значение. Основните цели на института ще бъдат да подпомага и провежда научни изследвания и да създава научни разработки в областта на теорията и практиката на макроикономическата политика. Институтът ще съдейства за повишаване на квалификацията на практикуващи специалисти в областта на икономиката и за трансфера на знания и опит в областта на икономическата наука между висшите училища на национално и международно равнище.
Институтът по творчески индустрии и бизнес ще осигурява научното развитие и обслужването на учебния процес в специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ към Бизнес факултета на УНСС. Развитието на т. нар. творчески (креативни) индустрии, базирани изцяло върху създаването и използването на интелектуална собственост и бизнеса с нея, са предпоставка приносът на тези индустрии в икономическия живот да бъде измерим с икономически показатели като БВП, добавена стойност, заетост, внос-износ на обекти на интелектуална собственост.
Институтът по предприемачество ще надгради и интегрира действащите научни и академични звена в областта на предприемачеството в УНСС. Научните изследвания и обучението по предприемачество са направления за интегриране на науката и преподаването с практиката, за да могат студентите да започнат собствен бизнес. Те ще спомогнат и за изграждане на нова, предприемачески ориентирана култура сред останалите студенти. Чрез създаването на Института по предприемачество ръководството на УНСС възнамерява да развие и реализира по най-добрия начин съвременната форма за изследвания, преподаване и връзка с практиката, въведена с последните промени в Закона за висшето образование.
Дейността на научните институти е в съответствие с мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014-2020 и в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.
МОН ще изплати последните две вноски
за общежитие на Марсело Илиев в CATS College

Правителството одобри изплащането левовата равностойност на 8880 британски лири чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за последните две вноски, необходими за настаняването в общежитие на Марсело Илиев за периода му на обучение в CATS College – Cambridge, Великобритания.
През 2015 г. и 2016 г. Министерският съвет преведе 17 090 британски лири за общежитие на Марсело Илиев. Финансовата помощ е отпусната по молба на майката на Марсело до министър-председателя за подпомагане на сина й за обучението му в CATS College.
През 2015 г. Марсело Илиев издържа приемния изпит в условията на голяма конкуренция и е приет в колежа, но сумата, необходима за заплащане на таксите и настаняването за двугодишния срок на обучение, е непосилна за неговото семейство. Затова таксата за обучението му бе поета от Камарата на строителите в България, а заплащането на разходите за общежитие – от МОН.
Правителството ще приключи дело
срещу България в ЕСПЧ

Правителството одобри едностранна декларация по дело срещу България в Европейския съд по правата на човека.
Нарушението, посочено в жалбата на Александра Стоилова, се изразява в липсата на всестранно и пълно разследване на твърденията й за упражнено спрямо нея полицейско насилие. Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ, правителството прие да заплати на жалбоподателката сумата от 5500 евро за претърпените неимуществени вреди и направените разходи и разноски.
Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.
България открива нови консулства в Украйна, Полша и Молдова

Правителството прие решение за откриване на консулство на България в гр. Тараклия, Република Молдова, с консулски окръг, обхващащ територията на районите Тараклия, Кахул, Кантемир, Бесарбяска и Автономното териториално образувание Гагаузия.
Тараклия е център на район, в който българската общност представлява мнозинство от населението. В града е седалището на осъществяващия преподаване на български език Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“, който представлява единственият български университет извън пределите на нашата страна.
Откриването на Консулство се налага поради необходимостта от предоставяне на качествено обслужване и консулски услуги за българските граждани, живеещи в районите от консулския окръг. То ще допринесе за подобряване на контактите и сътрудничеството с българската общност и нейните организации и институции, особено в сферата на образованието и културата, което е от особена важност за съхраняването на националната идентичност на нашите сънародници в Молдова.
България разкрива и две почетни консулства.
Едното е в украинския град Запорожие, като консулският му окръг обхваща територията на Запорожка, Донецка и Луганска области. С решението се назначава Сергей Желев, украински гражданин, вицепрезидент на Асоциацията на българите в Украйна, за почетно консулско длъжностно лице.
Откриването на консулството и назначаването на г-н Желев ще спомогне за укрепване на връзките между България и представителите на българската общност в тази част на Украйна и ще допринесе за активизиране на българо-украинските икономически, културни, научно-образователни и туристически връзки. България има към момента едно почетно консулство в Украйна – в гр. Лвов в западната част на страната.
Второто почетно консулство, което ще бъде открито, е в Полша, със седалище в гр. Катовице и консулски окръг, обхващащ Шльонското воеводство. За почетен консул се назначава Януш Затон, полски гражданин, представител на големия местен бизнес и човек, ползващ се с висока обществена репутация.
На фона на традиционно добрите и успешно развиващите се българо-полски отношения и сътрудничеството с районите, Шльонското воеводство е един от най-неактивизираните от наша страна полски региони. Възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, търговията, инвестициите, туризма, културата и образованието и на връзките между двете страни обуславят целесъобразността от назначаването на почетен консул.
Правителството определи състава на българската делегация за участие в годишната среща
на Съвета на управителите на ЕБВР

Министерският съвет определи състава на българската делегация за участие в 26-ата годишна среща на Съвета на управителите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която ще се проведе на 9 и 10 май в Никозия, Кипър.
Ръководител на делегацията е министърът на финансите и управител за България в ЕБВР. Включени са подуправителят на Българската народна банка и алтернативен управител за България в ЕБВР, ресорният заместник-министър на финансите, представителят на България в Съвета на директорите на ЕБВР и извънредният и пълномощен посланик на България в Република Кипър.
По време на форума ще бъдат обсъдени бъдещата дейност и насоки за развитие на ЕБВР и ще бъдат приети резолюции, свързани с финансовата й дейност.
България подкрепя предложението на Ирландия
за назначаване на съдия в Общия съд на ЕС

Правителството одобри българската позиция за заседание на КОРЕПЕР II, формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 29 март в Брюксел. На заседанието ще бъде разгледано назначаването на един съдия в Общия съд на ЕС.
Предложението е на Ирландия, която издига кандидатурата на г-н Колм Мак Иокийд за съдия за мандат, изтичащ на 31 август 2019 г.
С решението си Министерският съвет изразява подкрепата на България за направеното от Ирландия предложение.
Приета е Националната програма за превенция
и контрол на туберкулозата за периода 2017-2020 г.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г. Проектът е изготвен съгласно изискванията и ангажиментите, поети от страната ни в изпълнение на международните препоръки и редица политически документи като Стратегията на Световната здравна организация за спиране на туберкулозата, Глобалния план за спиране на туберкулозата и Целите на хилядолетието за развитие на ООН.
С 40% до 2025 г. в сравнение с 2015 г. следва да се намали както заболеваемостта, така и смъртността от туберкулоза, предвиждат целите на програмата. Групите в риск, към които са насочени дейностите в нея, са: лица лишени от свобода, ромска общност, лица с наркотична зависимост, лица с алкохолна зависимост, бежанци и лица, търсещи убежище, мигранти, деца на улицата и млади хора в риск, хора, живеещи с ХИВ/СПИН. Нови групи, към които ще бъдат насочени дейности, са медицински персонал от лечебните заведения за туберкулоза и от микробиологичните лаборатории за диагностика на туберкулозата и хора с инсулинозависим тип диабет.
В изпълнение на Националните програми за периода 2007-2015 г. през последните години се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта – от 39,1 на 100 000 през 2006 г. до 22,5 на 100 000 през 2015 г. Тези постижения станаха възможни и благодарение на финансирането от страна на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на програмите „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ и „Укрепване на Националната програма по туберкулоза“. Това са едни от най-мащабните превантивни здравни програми в страната, които се изпълняват с донорски средства от 2007 г. досега.
Приета е Национална програма за превенция
и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции

Правителството прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България. Документът е с хоризонт 2020 г. и е изготвен според изискванията и ангажиментите, поети от страната ни в изпълнение на международните препоръки и редица политически документи като Целите за устойчиво развитие на ООН, Декларацията за ангажираност с проблема ХИВ, Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020).
Основните цели на Националната програма са достигане до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск чрез интервенции за превенция; намаляване със 75% на новите случаи на ХИВ инфекция, елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено. Сред целите на програмата е до 2020 г. поне 90% от лицата, инфектирани с ХИВ, да знаят своя статус; включване на антиретровирусно лечение на 90% от хората, живеещи с ХИВ, които знаят своя статус, и постигане на трайна вирусна супресия при тези на лечение. Цели се също през 2020 г. до 95% от бременните жени да имат изследване за сифилис, а до 90% – за ХИВ; да се осигури защита и нулева дискриминация на хората, живеещи с ХИВ, и на лицата от групите в най-висок риск.
Благодарение на дейностите по Националната програма България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общото население. По данни от Европейския център за контрол на заболяванията новорегистрираните случаи на ХИВ в България за 2015 г. представляват 3,1 на 100 000 население, спрямо честота на разпространение на нови случаи 5,8 на 100 000 за Европейския съюз.
Тези постижения бяха възможни и благодарение на Програмата по превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд. В страната бяха въведени превантивни услуги сред най-уязвимите по отношение на ХИВ групи чрез изграждане на нископрагови центрове и мрежи от обучени екипи на неправителствени организации. Създадоха се условия за подобряване на надзора върху развитието на ХИВ епидемията. Благодарение на тази програма се финансираха дейности на неправителствени организации, които предоставят нископрагови услуги сред инжекционно-употребяващите наркотици, което допринесе за намаляване на разпространението на ХИВ сред тази група от 46% през 2008 г. до 12% през 2016 година.
В Националната програма са включени дейности по превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа. Фокусът на услугите е насочен към специфичните нужди на целевите групи.
Правителството разреши извършването
на хидротехнически работи за постигането
на проектни дълбочини на пристанища
в Бургаския залив

Министерският съвет разреши изпълнението на дейности, свързани с хидротехнически работи за постигане на проектни дълбочини на пристанищни терминали в акваторията на Бургаския залив с моторен кораб „Christos XXVI“, плаващ под знамето на Сейнт Винсент и Гренадини. Драгажните дейности ще се извършват от консорциум „ГЕО-СПАН“ в изпълнение на сключен договор с ДП „Пристанищна инфраструктура“.
Разрешението е за срок до приключване на драгажните работи, но за не повече от 100 дни, считано от датата на постановяване на решението на Министерския съвет.

Променя се Устройственият правилник
на Министерството на младежта и спорта

Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта.
С промените се прецизират функциите на дирекциите от специализираната администрация и се променят наименованията на пет от тях. Предвижда се увеличаване на числеността на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ с една щатна бройка за сметка на намаляване на числеността на дирекция „Научно-приложна дейност в спорта“.
Регламентират се функциите по обезпечаване на мрежовата и информационна сигурност в министерството, организацията на работата с предложенията и сигналите по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, участието на дирекциите от специализираната администрация, изпълняващи програми, в процеса на програмното бюджетиране.
Предвижда се изменение на текст от Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност с цел съсредоточаване в едно ведомство – Антидопинговия център, на административнонаказателната дейност, свързана с нарушения на антидопинговите правила.
Приета е наредба за сътрудничество между КФН
и ИА „ГИТ“ за защита от дисциплинарно уволнение на лица, сигнализирали за нарушения

Правителството прие Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти.
Наредбата се приема в изпълнение на чл. 17, ал. 2 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ) и с нея се установяват процедури за гарантиране на обмен на информация между компетентните органи – Комисията за финансов надзор (КФН) и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, във връзка със сигнали за дисциплинарно производство от лица, подали съобщения за пазарна злоупотреба.
Необходимостта от пълно хармонизиране на националното законодателство с европейското право в областта на пазарните злоупотреби обуслови изменения и допълнения на ЗПМПЗФИ, направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда в края на 2016 г. С тях се въвежда защита срещу дисциплинарно уволнение на лицата, които съобщават на КФН за действителни или възможни нарушения на ЗПМПЗФИ, на Регламент (ЕС) №596/2014 относно пазарната злоупотреба, на Регламент (ЕС) №909/2014 относно централните депозитари на ценни книжа, и на актовете по прилагането им.
С приемането на Наредбата се постига пълно транспониране на Директива №2015/2392 и се закрива процедурата срещу Република България за нетранспонирането й.
Одобрен е докладът за изпълнението на стратегията за повишаване на събираемостта на приходите
през 2016 година

Правителството одобри доклад с оценка за изпълнените мерки и цели през 2016 г. по прилагането на Единната национална стратегия (ЕНС) за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. Одобреният отчетен доклад е вторият за периода на действие Стратегията – в РМС 806/2015 е заложено ежегодно отчитане на изпълнението й. Той е изготвен на база предоставената в Министерството на финансите информация от институциите, които имат конкретни задължения за изпълнение на Плана за действие към ЕНС, и е структуриран в четири основни части.
Заради високия относителен дял на данъчните приходи в бюджетните приходи, докладът съдържа кратко представяне на изпълнението на данъчните приходи през 2016 година. Те нарастват с 1 557,9 млн. лв. (9,1%) спрямо предходната година, като не малка част от това се дължи на предприетите законодателни и административни мерки в изпълнение на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 година.
Някои от основните резултати от прилагането на ЕНС през 2016 г. са свързани с:
• Усъвършенстване на контрола върху доставките и движението на течни горива: По отношение на контрола върху производството и разпространението на моторни горива в страната националното законодателство регламентира едни от най-строгите разпоредби, в сравнение с нормите за останалите акцизни стоки. През 2016 г. са проведени съвместни действия на НАП, Агенция „Митници“ и МВР спрямо повече от 60 търговци на горива, за които има данни за неправомерно ползване на ДДС. Тези действия са координирани от „Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари“ при ГД БОП. Предприети са своевременни действия по възлагане на данъчни ревизии и налагане на предварителни обезпечителни мерки за над 150 хил. литра горива. За същия период, на база на информацията, получавана посредством дистанционната свързаност на фискалните устройства с НАП и внедрената ИС „Контрол на горивата“ от НАП, са извършени 27 677 проверки на търговски обекти, при които са съставени 9032 акта за установяване на административни нарушения. Освен това, митническите органи са извършили общо над 13 хил. физически проверки за спазване изискванията на ЗАДС и нормативните актове за неговото прилагане, в резултат на които предотвратените щети за бюджета са в размер на над 17,4 млн. лева.
• Разширяване на обхвата и усъвършенстване на механизма за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск: В резултат на предприети действия по изпълнение на тази мярка има ръст на декларираната данъчна основа на вътрешнообщностното придобиване (ВОП) с 861,3 млн. лв. (18,2% повече спрямо 2015 г.) от лицата, осъществили ВОП на стоки с висок фискален риск през 2016 г. Отчетен е и ръст на приходите от данъци и задължителни осигурителни вноски на лицата, осъществили ВОП на стоки с висок фискален риск през 2016 г. – ръст от 156,9 млн. лв. (12,7% повече спрямо 2015 г.). Отбелязва се и ръст на приходите от данъци и задължителни осигурителни вноски на транспортните дружества, превозващи стоки с висок фискален риск през 2016 г. – ръст от 163,9 млн. лв. (18,17% повече спрямо 2015 г.)
• Подобряване на събираемостта на публичните задължения и на условията за доброволно спазване на законодателството: Насърчаването на доброволното изпълнение и предотвратяване на избягването и укриването на данъци, осигурителни вноски и такси се постига чрез ефективното предоставяне на услугите за гражданите и бизнеса. Над 90% от всички основни декларации (данъчни, осигурителни, уведомления по КТ) се получават в НАП по електронен път. Годишно НАП разменя с клиентите си общо над 100 млн. електронни документа, което спестява на бизнеса и гражданите пряко над 300 млн. лв. административни разходи. Бюджетният ефект от проведената лотария с предметни награди е положителен и е в размер на 26 млн. лв. В нея бяха регистрирани над 51 милиона касови бележки на стойност над 670 млн. лв. В резултат на прилаганите нови подходи за събиране на публични вземания, размерът на неплатените в срок задължения е намалял през 2016 г. с 4,6% (248,1 млн. лв.), спрямо същия период на 2015 година. От прилагането на специалния механизъм за събиране на публични задължения от длъжници, които са изпълнители по договори с лица – разпоредители с бюджетни средства (приет с РМС 593/2016 г.), през 2016 г. в НАП са постъпили суми в общ размер от 160,6 млн. лева.
БНТ ще осигурява излъчването
на Българското председателство на Съвета на ЕС

Правителството определи Българската национална телевизия за домакин-разпространител на картина и звук от събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. (т. н.„host broadcaster“).
Българската национална телевизия (БНТ) като национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията ще осигурява безплатни кадри за всички акредитирани български и чуждестранни медии по време на Председателството. Екипът на БНТ ще осигурява аудиовизуален материал от неформалните съвети на министрите и други събития на високо равнище, които ще се състоят в София, и ще участва активно в техническото изграждане на международния пресцентър. Ангажимент на БНТ ще бъде оборудването на специалните кабини за телевизионни журналисти и оператори и за радиожурналисти, изграждането на апаратна за подаване на картина и звук на журналистическите екипи, които отразяват Българското председателство. Националната телевизия ще изгради и т. нар. „stand up“ позиции, оборудвани с камера, микрофон и осветление, откъдето ще могат да предават кореспондентите на телевизиите. Сред основните й задължения е и осигуряването на екипи, които ще работят по време на цялото председателство.
БНТ като излъчващ оператор-домакин ще отговаря за всички права и задължения, свързани с организирането и телевизионното излъчване и разпространение на аудиовизуално съдържание, отразяващо Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Това съдържание ще бъде заявявано и разпространявано чрез мрежата на Евровизия до всички нейни членове – обществени доставчици на аудио-визуални медийни услуги от страните членки на Европейския съюз.
Държавите-членки на ЕС, председателствали до настоящия момент Съвета на Европейския съюз, в повечето от случаите (с изключение на Люксембург и Ирландия) са възложили функциите на домакин-разпространител на картина и звук на обществените си доставчици на аудио-визуални медийни услуги, които са членове на Европейския съюз за радио и телевизия с оглед точно на вменените им обществени функции. По този начин, от една страна, се гарантира правото на собствените им граждани за получаване на информация, от друга страна, са защитени интересите на зрителите в Европейския съюз във връзка с осигуряването на широк достъп до телевизионното отразяване на събития от първостепенна важност за европейската общественост.
Одобрено е изменение в текста
на българо-румънското споразумение
за откриването на два нови
гранично-пропускателни пункта

Министерският съвет одобри проект на споразумение за изменение на междуправителственото споразумение с Румъния от 2012 г. за откриването на нови гранично-пропускателни пунктове по държавната граница между двете страни в точките Крушари (България) – Добромир (Румъния) и Кайнарджа (България) – Липница (Румъния).
Съгласно изменението, двата пропускателни пункта ще функционират от 8,00 часа до 20,00 часа и ще бъдат отворени за международен превоз на хора и стоки до лимита от общо тегло 3,5 тона. Изменението се прави по предложение на румънската страна и се приема от България предвид факта, че прилежащата към двете нови ГКПП инфраструктура не позволява преминаването на тежкотоварни превозни средства.
Изграждането на двата гранично-пропускателни пункта ще се извърши в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, предвиждаща модернизирането и рехабилитацията на участъците от трансграничния път между населените места.
България ще подкрепи създаването
на Европейска съдебна мрежа
за киберпрестъпления

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, което ще се проведе на 27 и 28 март в Брюксел.
В част „Правосъдие“ ще бъдат обсъдени въпросите за подобряване на сътрудничеството в областта на наказателното правосъдие в киберпространството и за ответни действия по линия на наказателното право по отношение на завръщащите се чуждестранни бойци-терористи.
България ще подкрепи усилията за постигане на синхронизирана правна рамка в областта на киберпрестъпленията и електронните доказателства. Страната ни ще изрази позиция за създаването на Европейска съдебна мрежа за киберпрестъпления, която ще повиши общата киберсигурност и експертизата на професионалистите.
Министрите ще обменят мнения по предложените варианти за политически действия, разработени от Координатора на ЕС за борба с тероризма. Предвид своето географско положение България поставя акцент върху споделянето на информация, както и сътрудничеството със съседните страни. Що се отнася до правната помощ и екстрадицията с трети държави, от особено значение е прилагането на конвенциите на Съвета Европа и сключените двустранни договори по отношение на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани и Турция, както и използването на двустранните договори, сключени с държавите от региона на Близкия Изток и Северна Африка.
В предварителния дневен ред в част „Вътрешни работи“ се предвижда да бъдат разгледани темите за миграционната политика на ЕС и политиката на връщане. България приветства публикуването на обновения План за действие на ЕС в областта на връщането. Подкрепяме Комисията в опитите да намери решение на едно от основните предизвикателства пред управлението на миграционните потоци във вътрешен план, а именно – стремежът към неправомерно възползване от правото на закрила, като част от съществуващите злоупотреби с процедурите за предоставяне на убежище.
Същевременно се присъединяваме към изразеното от повечето държави-членки мнение, че основни предизвикателства пред ефективните връщания остават трудната комуникация и съдействие от страна на държавите на произход и транзит. В тази връзка вярваме, че ЕС ще работи за засилване на сътрудничеството с трети страни с цел обезпечаване на процеса по реадмисия на лица подлежащи на връщане.
България одобрява проекта на Римска декларация

Правителството одобри позицията на България за участие в тържествената среща на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС, която ще се проведе на 25 март в Рим. Срещата е посветена на 60-ата годишнина от подписването на Римските договори за европейската интеграция. На нея ще бъде приета Римска декларация, която ще определи нов дневен ред на Съюза.
Документът е структуриран в три раздела – кратък преглед на ценностите и историческите постижения на ЕС, изложение на основните предизвикателства в момента и дневен ред на ЕС в бъдеще с формулирани четири приоритета:
– Европа на сигурност и безопасност: Съюз, в който всички граждани се чувстват сигурни и могат да се движат свободно, чиито външни граници са сигурни, с ефективна, отговорна и устойчива миграционна политика;
– Просперираща и устойчива Европа: Съюз, който открива възможности за растеж и кохезия, конкурентоспособност, иновации и обмен, особено за малките и средните предприятия;
– Социална Европа: Съюз, основан на устойчив растеж, който насърчава икономическия и социален напредък, както и кохезията и конвергенцията, ключовата роля на социалните партньори, поддържайки в същото време целостта на вътрешния пазар;
– По-силна Европа на световната сцена: Съюз, който доразвива съществуващите партньорства, изгражда нови и насърчава стабилност и напредък в непосредственото си съседство на изток и юг, както и в глобален мащаб.
България е удовлетворена, че съгласуваният в предварителен порядък текст потвърждава единството и релевантността на европейския проект и включва кохезията и като принцип, и като инструмент на ЕС. От особено значение е, че кохезията се посочва експлицитно в два от четирите приоритета, което напълно съответства на българските позиции, защитавани до момента, и представлява основа за последващо отстояване на принципите на Кохезионната политика както в бъдещи заключения на Европейския съвет, така и в преговорите по бъдещата многогодишна финансова рамка на Съюза, които следва да започнат през 2018 г.
Правителството предлага на президента Румен Радев да вземе участие в срещата и да подпише Римската декларация.
Утвърдено е прилагащото споразумение
към споразумението на България и САЩ
за засилване на сътрудничеството
в предотвратяването и борбата
с тежката престъпност

Министерският съвет утвърди подписаното през ноември м. г. междуправителствено споразумение на България и САЩ за прилагане на двустранното споразумение от 2012 г. за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност.
Споразумението от 2012 г. е ратифицирано от Народното събрание. То предвижда равнопоставен и реципрочен обмен на информация – дактилоскопни данни и ДНК профили, в съответствие със законодателството на предоставящата страна, с оглед превенция и разследване на тежки престъпления. Документът е от съществено значение за повишаване на сигурността и защитата на гражданите на двете страни, особено в контекста на недопускането на пътуване на лица, свързани с терористична дейност.
Прилагащото споразумение има за цел да улесни практическото изпълнение на Споразумението от 2012 г. като определя националните точки за контакт, реда за автоматизирано запитване за дактилоскопични данни и други процедури.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com