Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 8 септември

Share This:


Всички решения на правителството от заседанието му на 8 септември, тази година

Годишният доклад за учене през целия живот отчита напредък в кариерното ориентиране
на ученици и възрастни

Докладът за 2015 г. за изпълнението на Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020) отчита положителни промени по отношение на системите за кариерно развитие на учениците и при възрастните. Документът, който съдържа информация за изпълнението на дейностите и задачите, заложени в Плана за действие за 2015 г. по стратегията, беше одобрен на днешното правителствено заседание.
Според доклада, в сравнение с 2014 г. броят на учещите в прогимназиалния етап възрастни нараства с 12 на сто. Преобладаващата част от тях (75,3%) са записани в различни програми за придобиване на степен с професионална квалификация.
Прегледът по възрастови групи на участвалите в дейности по учене през целия живот (УЦЖ) през последните шест години показва, че най-активна е групата на 25-34-годишните, като нейният дял нараства непрекъснато. Слабо остава равнището на участие в УЦЖ на хората на възраст над 45 години, които всъщност имат сравнително най-силна потребност от обучение за актуализиране или повишаване на знанията и уменията им за новите технологии.
Положително се оценява и същественото намаляване на дела на младите хора на възраст 15-29 навършени години, които не участват в образование и обучение и не работят – от 25,7% през 2013 г. на 24% през 2014 г. и 22,2% през 2015 г. По този показател намалява и разликата със средния дял в ЕС – от 9,8% разлика през 2013 г. до 7,4% през 2015 г.
Образователната система успява да обхване голяма част от населението и да го задържи до завършването на средно и висше образование, като по тази показател България се представя доста по-добре от много държави в ЕС. Въпреки различията в отделните райони на страната, досегашните политики, насочени към подобряване на тези показатели, дават резултат и тенденцията през последното десетилетие показва, че процесите са устойчиви във времето, като делът на хората с висше образование ще заеме все по-голям дял в образователната структура на страната. През 2015 г. за четвърта поредна година се увеличава относителният дял на лицата с висше образование сред младите хора на възраст 30-34 години, като достига 32,1 процента при среден показател за ЕС 38,1 на сто. За 2016 г. страната ни заема 20-о място сред 28-те държави членки на ЕС.
Докладът отчита, че професионалната общност от сектора за учене на възрастни в България, вече е част от EPALE (Електронна платформа за учене на възрастни в Европа), което позволява подобряване на резултатите и предоставя на всеки професионалист достъп до съдържателни ресурси и практики за по-висококачествено учене.
За преодоляване на някои дефицити се очаква да се използват възможностите на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, за да бъдат стимулирани децентрализацията на определени дейности и ангажирането на нови действащи лица в полето на ученето през целия живот, вкл. развитието на местни партньорства.
Увеличава се броят на заловените
безстопанствени кучета в страната

Увеличава се броят на заловените животни при изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в страната. Това показва анализът на приетия от правителството Отчет за изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България за 2015 г.
През миналата година са заловени 22 186 кучета. За сравнение, през 2014 г. заловените животни са били 20 271. Кастрирани, обработени и върнати по местата на залавянето им, съгласно разпоредбите на чл. 47 от Закона за защита на животните, са 17 300, което е с 2262 повече от предходната година. Увеличава се броят и на осиновените безстопанствени кучета. През 2015 г. те са 2960 – с 624 повече от 2014 г. Най-често осиновяванията на кучета се правят в областите Русе, София, Бургас и Стара Загора.
Анализите показват, че основен източник на безстопанствени кучета са не самите безстопанствени кучета, а домашни животни и нежеланите им приплоди. Очертава се и тенденция броят на безстопанствените кучета да се увеличава през есента, когато собствениците на летни вили ги напускат и изоставят домашните си любимци.
В интегрираната информационна система на БАБХ за 2015 г. са въведени данните за общо 65 018 регистрирани домашни и безстопанствени кучета (14 849 през 2014 г.). БАБХ също така е разработила и поддържа национален регистър на приютите в България. Те са 41, като регистрирани приюти няма в областите Благоевград, Враца, Пазарджик, Разград, Сливен, Смолян и София област.
Докладът посочва, че към момента изпълнението на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета е частично, на различните места се прилагат различни методи, с което не се постигат задоволителни резултати. В отговор на това през 2016 г. бяха направени законови промени, въз основа на които Министерството на земеделието и храните, в сътрудничество със заинтересованите страни, разработва национална програма за овладяване на популацията от безстопанствени кучета на територията на страната. Тя ще включва мерки и действия за овладяване на популацията от безстопанствени животни по хуманен начин, без да се нарушават принципите, заложени в ЗЗЖ, което да доведе до подобряване здравето на населението, намаляване броя на безстопанствените животни и съответно – на риска от възникване на зоонози.
Правителството утвърди разходите
за командировки за второто тримесечие на 2016 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2016 г. на министрите, заместник-министрите, областните управители и на органите към Министерския съвет.
За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 013,34 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1722,33 лв., на председатели и членове на държавни комисии – 536 лв., на ръководители на държавни институции – 90 лв., на областни управители – 5260,83 лв.
Седем общини получават правото на собственост
за сгради на учебни заведения

Правителството одобри седем решения, с които правото на собственост върху имоти на учебни заведения са прехвърлени на съответните общински администрации. Решенията се отнасят до професионални гимназии, обявени за общински училища. Досега техните имоти са били собственост на Министерството на земеделието и храните.
Община Банско ще може да реализира един от основните си приоритети като обнови Професионалната лесотехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в града, след като получава правото на собственост върху имота и построените в него сгради, ползвани от училището. Безвъзмездно право на собственост получава и община Берковица за имотите на Лесотехническата професионална гимназия в града. Община Павликени ще осигури средства за поддръжка на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ след като получава имотите на гимназията. Общинска собственост става и Професионалната гимназия по хранене и земеделие „Д. И. Менделеев“ в Лом. Общината в Исперих получава терена на Професионалната гимназия по селско стопанство “Хан Аспарух“, а общината в Кайнарджа получава правото на собственост върху имота на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и туризъм „Никола Йонков Вапцаров“ в село Средище. Правителството прехвърли и на община Севлиево безвъзмездно правото на собственост върху 8 имота –материална база на Професионалната гимназия по керамика и мебелно производство и Професионалната гимназия по механизация и селско стопанство „Марин Попов“. Двете учебни заведения са определени със статут на общински училища, а след това са преобразувани в Професионална гимназия „Марин Попов“.
Във връзка със закриването на Професионалната гимназия по селско стопанство в Брезник, имотите на учебното заведение се прехвърлят на общината. Те ще бъдат ползвани за нуждите на общинската администрация, която няма право да извършва разпоредителни действия с тях. Имот, с отпаднала необходимост за Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ – Ботевград, се прехвърля на общината. Той се намира в с. Радотина и ще бъде използван за развитие и предлагане на социални услуги за възрастни хора, за деца, лишени от родителски грижи и за деца с увреждания.
В изпълнение на Закона за държавната собственост и Закона за политическите партии, Министерският съвет предоставя под наем на ПП „Движение за права и свободи“ за административните нужди на регионалната структура на партията в София (Областен съвет на ДПС – София град) първия етаж от административната сграда на ул. „Христо Белчев” №1.
Правителството даде съгласие да бъде продадена обособена част от имот, собственост на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив. Решението се отнася за три сгради, явяващи се неоперативни активи на лечебното заведение. Медицинският университет – Пловдив заявява желание да придобие собствеността върху тях чрез покупко-продажба. Сградите са му необходими във връзка с реализирането на проучвани възможности за изграждане на административно-информационен комплекс. Министерство на образованието и науката не възразява да бъдат предприети необходимите действия за закупуването им от страна на университета. Медицинският университет – Пловдив, е явява бюджетно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството и поради това е взето решение имотите да бъдат продадени чрез пряко договаряне. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции пряко свързани с предмета на дейност.
Два самостоятелни обекта с обща площ 1,1 дка в сградата на ул. „Независимост” №3 в Русе бяха обявени за частна държавна собственост. Те са с отпаднала необходимост за Регионалната здравна инспекция в града, поради намаляване на числения състав на служителите. С решението на кабинета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се възлага да извърши приватизация на имотите чрез публичен търг с явно наддаване.
Поради възникнала необходимост за Българската армия, от частна в публична държавна собственост е променен статутът на два имота в София. Те се намират в подблоковото пространство на бл. 112 в ж. к. „Гео Милев” и са предоставени за управление на Военновъздушните сили.
Отчуждават се частни имоти заради изграждането на магистрала „Струма“

Правителството прие решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на лот 3.1 от автомагистрала „Струма“. Терените се намират в землищата на селата Зелен дол, Покровник, Мощанец, Церово и Градево и гр. Симитли в област Благоевград. Финансирането на процедурата се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението на правителството може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.
С други две решения бяха учредени безсрочно право на строеж и безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии, без промяна на предназначението на територията. Терените се намират в землището на с. Кабиле, община Тунджа.
Безсрочното право на строеж и сервитутът са в полза на „ЕВН България електроразпределение“ – Сливен, за изграждане на стълб за въздушен електропровод 20 kV и за изграждане и обслужване на подземен кабел за обект „Кабелна електропроводна линия CH 20 kV’. За получените права дружеството ще заплати нормативно определените такси.

България ще си сътрудничи с Китай и с Армения
в областта на културата

Правителството одобри проектите на двустранни програми за сътрудничество в областта на културата между министерствата на културата на България и на Армения и на Китай.
Програмите конкретизират формите на сътрудничество в областта на театъра, литературата, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, киното, музиката и танца. Те създават възможности за защита на авторските права и предотвратяване на незаконния износ, внос и трансфер на културни ценности, съгласно националните законодателства и съответните международни споразумения, подписани от страните.
Правителството одобри позицията на България
за конгрес на Всемирния пощенски съюз

Министерският съвет одобри позицията на Република България и състава на българската делегация за 26-я конгрес на Всемирния пощенски съюз. Той ще се проведе от 20 септември до 7 октомври т. г. в Истанбул. Правителството упълномощи ръководителя на делегацията – заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, да подпише актовете на Всемирния пощенски съюз.
На конгреса ще бъдат разгледани и приети Световната пощенска стратегия за развитие на международните пощенски услуги в периода 2017-2020 г., както и промени в актовете на Всемирния пощенски съюз. Ще бъдат избрани новите страни-членки за участие в ръководните органи на Съюза – Административният съвет и Съвета по пощенска експлоатация , и ще се проведат избори за генерален директор и заместник-генерален директор на Международното бюро на Всемирния пощенски съюз.
Добавено е ново трасе в списъка
на общинските пътища в община Угърчин

Правителството одобри ново пътно трасе с наименование “LOV3208 (III-307) Угърчин – туристически дом“ в списъка на общинските пътища в община Угърчин, област Ловеч. Допълнението се извършва по предложение на местната власт.
Включването на предложената пътна отсечка в списъка на общинските пътища ще даде възможност на общината да кандидатства за средства по програми, финансирани от ЕС, за подобряване на техническото и експлоатационното състояние на пътя.
Общата дължина на общинските пътища в община Угърчин с промяната става 70,980 км, а общата дължина на общинските пътища на територията на страната се увеличава на 19 490,93 км.
Правителството прие наредба за финансиране
на научната и художественотворческата дейност
в държавните и висши училища

Нов модел за предоставяне на средства от бюджета за научна или художественотворческа дейност за висшите училища предвижда размерът им да се определя въз основа оценка на постигнатите научни резултати или художественотворчески постижения.
Новият нормативен акт – Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна и художественотворческа дейност, в е съобразен с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, със Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., с Програмата на правителството за стабилно развитие на България, с препоръките на групата на Европейската комисия, проследяваща изпълнението на мерките, залегнали в стратегията за растеж „Европа 2020“, както и с препоръките в резултат на извършената през 2015 г. партньорска проверка за оценка на националната система „Наука-иновации“ на Република България в рамките на инструмента „Подкрепа на политиките“. Една от препоръките на панела е значително увеличаване на публичното финансиране за научно-изследователска и развойна дейност и достигане на 0,45% от публичното финансиране на научните изследвания в България до 2020 г., като бъде въведен механизъм за финансиране на научните изследвания в университетите на базата на постигнатите научни резултати.
С предложения акт се цели да се улесни прозрачното, справедливо и ефективно разпределение и управление на публичните средства. Това ще доведе до засилване на конкуренцията и повишаване на качеството на научните изследвания в държавните висши училища, в т. ч. и утвърждаването на част от институциите за висше образование като научни центрове.

Одобрен е Правилникът за прилагане
на Закона за електронната идентификация

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация. С документа се уреждат редица процеси, свързани с електронната идентификация, като алгоритмите и методите за създаване на електронни идентификатори, за създаване на секторни електронни идентификатори, редът и условията за регистрация на администратори на електронна идентичност и изискванията към дейността им.
Правилникът уточнява реда и условията за регистрация на центрове за електронна идентификация, както и правилата за проверка на удостоверения за електронна идентичност, изискванията към стандартите и реквизитите на удостоверението за електронна идентичност, изискванията за процедури за сигурност и др.
Приемането му е предвидено в чл. 5 от Закона за електронната идентификация, който влиза в сила на 21 ноември 2016 г.
С приемането на правилника се подобряват процесите, свързани с развитието на електронното управление и в частност електронната идентификация, оперативната съвместимост, обществените електронни услуги и др.
Одобрението на Закона за електронна идентификация и правилника към него са сред приоритетите на правителството за въвеждането на електронното управление като основна платформа за модернизация на държавата, ключов фактор и неотменимо условие за успеха на секторните реформи.
Приети са промени в Устройствения правилник
на МФ

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, с които дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” се преименува на „Централизирано възлагане и обществени поръчки”. Изменят се и функциите на дирекцията в съответствие със Закона за обществените поръчки и ПМС №385 от 2015 г.
Промяната има за цел всички дейности по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е министърът на финансите, да се концентрират в рамките на една дирекция. По този начин Министерството на финансите ще оптимизира работата си в сферата на обществените поръчки.
С изменението, за сметка на намаляване на числения състав на дирекция „Финанси и управление на собствеността” се увеличава числеността на персонала на преименуваната дирекцията с шест щатни бройки. С тях ще бъдат обезпечени преминаващите от едната в другата дирекция функции по планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които възложител е министърът на финансите.
Допълнителните щатни бройки за дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ ще укрепят и експертния й капацитет във връзка със значително разширения обхват на дейността на Централния орган за покупки и кръга от възложители, които ползват централизираното възлагане, съгласно ПМС № 385 от 2015 г. и в съответствие с Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014-2020 г.
Одобрени са допълнителни разходи по бюджета
на КЗК

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г. в размер на 94 800 лева. Средствата са за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията с предходния състав на Комисията, както и за изплащане на обезщетения при пенсиониране на служители на КЗК по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда.
Със заключителните разпоредби на постановлението се прави промяна в ПМС №125 от 2016 г., което се отнася до прогнозното разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. С промяната по бюджета на Министерския съвет се осигуряват 191 000 лв. Средствата се отпускат за провеждане от Института по публична администрация на първи модул от обучителната програма „Практически аспекти на Председателството на Съвета на ЕС“.
Допълнителните средства се предоставят по бюджетите на КЗК и на МС за сметка на предвидените средства за съответните цели по централния бюджет.

Правителството одобри позицията на страната ни
за заседание на ЕКОФИН

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 9 и 10 септември в Братислава.
В рамките на заседанието ще бъде обсъдена икономическата политика на ЕС и задълбочаването на Икономическия и паричен съюз. Очаква се обект на дискусия да бъдат актуалните теми в областта на данъчното облагане като подобряване на данъчната сигурност и борбата с данъчните измами, финансовите престъпления и финансирането на тероризма.
Министрите на финансите ще обсъдят изпълнението на Плана за инвестиции за Европа, както и предложения за възможни подобрения на функционирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции.
Правителството одобри позицията
на българската делегация за 66-ата сесия
на Европейския регионален комитет на СЗО

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за участие в 66-ата сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация, която ще се проведе в периода 12-15 септември в Копенхаген.
Българската делегация ще бъде ръководена от Главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев.
Основните теми, които ще бъдат предмет на обсъждане, са плановете за действие за предотвратяване и контрол на незаразните болести в Европейския регион на СЗО, за реакция на здравния сектор на случаи на вирусен хепатит, за засилване на използването на данни, информация и проучвания за определяне на политика в Европейския регион на СЗО и за действие за сексуално и репродуктивно здраве. Делегациите ще обсъдят Стратегия за женско здравеопазване и благосъстояние, както и Стратегия и план на действие за здравеопазване на бежанци и мигранти в Европейския регион на СЗО. Тема на дискусиите ще бъде и укрепването на системите на здравеопазване: рамка за действие за интегрирано предоставяне на здравни услуги.
Страната ни ще представи принципна подкрепа по предварително представените документи, но отстоявайки мнението, че всяка държава притежава изключителни национални компетенции при формулирането на здравната си политика и съответното функциониране на здравните системи. Действията на държавите се преценяват с оглед на наличните ресурси и възможности.
Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите
за президент и на национален референдум

Правителството одобри 47,080 млн. лева за разходите по подготовката и произвеждането на 6 ноември 2016 г. на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите? и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“.
Постановлението се приема в изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс, Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както в изпълнение на решението на МС за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум през 2016 г.
Първостепенните разпоредители с бюджет се задължават да представят в Министерството на финансите отчет за направените разходи, в срок до 16 декември 2016 г. Средствата се осигурят от централния бюджет за 2016 година.
Утвърдени са позициите и съставът на българската делегация за 71-ата сесия на Общото събрание
на ООН

Правителството утвърди позициите и състава на българската делегация за участие в 71-ата редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН). Българската делегация ще бъде ръководена от президента Росен Плевнелиев. В нея ще участват вицепремиерът по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова и министърът на външните работи Даниел Митов.
През тази година основна тема на Общия дебат ще бъде „Целите на устойчивото развитие – всеобщ тласък за преобразуването на нашия свят“. Дискусиите ще се съсредоточат върху изпълнението на Целите за устойчиво развитие, отразени в приетата през септември миналата година Програма 2030 на ООН, върху идеите и предложенията за цялостна реорганизация и адаптиране на дейността на ООН и нейните органи, работещи по въпросите за развитието.
Участието на българската делегация през целия период на провеждане на сесията ще даде възможност да бъдат представени позициите на страната ни по широк спектър от въпроси, особено по приоритетни теми, свързани с международния мир и сигурност, правата на човека, устойчивото развитие с хоризонт 2030 г. и промените на климата.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com