Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 3 август, тази година

Share This:


Всички решения на правителството от заседанието му на 3 август, тази година
Одобрен е Седмият национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията
за ядрена безопасност

Правителството одобри Седмия национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и определи състава на българската делегация за участие в съвещанието за преглед на националните доклади, което ще се проведе от 27 март до 7 април 2017 г. във Виена.
В документа е представено развитието в областта на осигуряването на ядрената безопасност в периода след Шестото съвещание за преглед на националните доклади, проведено през април 2014 г. По всеки член от Конвенцията е докладвано изпълнението на произтичащите от него задължения.
Особено внимание е отделено на изпълнените мерки за повишаване безопасността на намиращите се в експлоатация ядрени енергийни блокове, изпълняваните програми за продължаване срока на експлоатация, отчет за предприетите мерките от Актуализирания национален план за действие след аварията в АЕЦ „Фукушима“ и решаването на важните за безопасността въпроси, представени на предишния преглед.
В доклада е отразено и съответствието на националната законодателна рамка, регулаторната практика и политика в областта на безопасното използване на ядрената енергия с принципите от Виенската декларация по ядрена безопасност от 9 февруари 2015 г.
Начело на състава на българската делегация за участие в съвещанието за преглед на националните доклади ще бъде председателят на Агенцията за ядрено регулиране.

Определени са принципите, целите и задачите
на българската политика за развитие
и хуманитарна помощ до 2019 г.

Правителството одобри новата Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на България за периода 2016-2019 г. Тя е основен програмен документ, който определя принципите, целите и задачите на българската политика за развитие и хуманитарна помощ, както и начините и механизмите за оказване на помощ.
В програмата са посочени приоритетните за нашата външна политика страни и региони, към които е насочена българската помощ за развитие, а именно – Западни Балкани, Черноморски регион, Близък изток и Северна Африка, най-слабо развитите страни. Изборът им е въз основа на традиционните исторически, икономически и културни връзки, както и географската близост с нашата страна. Направленията и тематичните области на помощта – опазване на околната среда, повишаване качеството на образованието, разширяване на взаимната търговия и инвестиционна дейност, устойчиво управление в областта на земеделието и храните, защита на културното многообразие, подкрепа за демократични и отговорни институции, защита на правата на човека, миграция и развитие и др., са съобразени с нуждите на партньорите, с наличния опит, експертиза и ресурси от българска страна. В програмата са отчетени положените до този момент усилия и досегашната практика на България в предоставянето на помощ за развитие. Включени са условията и механизмите за предоставяне на хуманитарна помощ в бедстващи региони и възстановяването им след кризи.
България като нов донор отчита нуждата от общи усилия в борбата с бедността и неравенствата, предоставянето на достъп до качествено образование и здравеопазване, устойчиво икономическо развитие и защита на правата на човека с цел осигуряване на достоен живот на всеки. Политиката на сътрудничество за развитие на България повишава положителния имидж на страната ни и подпомага запазването и развиването на приятелски взаимоотношения със страните-партньори.
Приетата програма допринася за изпълнението на поетите от държавата ни ангажименти да насърчава устойчивия растеж на развиващите се страни, да подпомага интегрирането им в световната икономика и изграждането на по-справедливи и демократични общества. По този начин страната ни се включва активно в политиката на сътрудничество за развитие на ЕС и в общите усилия и действия за постигане на Целите за устойчиво развитие, приети от Организацията на обединените нации.
Одобрено е изпълнението на територията
на България на Пакета от способности „Отбранителни и нападателни въздушни активи
в сферата на отговорност на SACEUR”

Правителството одобри изпълнението на територията на България на Пакета от способности СР 9А1385 „Отбранителни и нападателни въздушни активи в сферата на отговорност на Върховния главнокомандващ на НАТО в Европа (SACEUR)”, чиято реализация ще стане чрез Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността.
Пакетът цели осигуряването на достатъчна инфраструктура за поддържане на военновъздушни операции в целия спектър на конфликти в зоната на отговорност на SACEUR.
Приетото решение създава условия България да изпълни поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното й членство в НАТО, с което ще бъдат повишени оперативните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.
Утвърдени са нови образци на издаваните
от ДАБ регистрационни карти

Правителството утвърди образци на регистрационните карти, които издава Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет. Те съответстват на направените в края на миналата година промени в Закона за убежището и бежанците.
Държавната агенция за бежанците вече ще издава само три вида регистрационни карти: на чужденец, подал молба за убежище; на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила; и на чужденец, на когото е предоставена временна закрила. Отпадат досега издаваните регистрационни карти за чужденци, на които е образувано производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молбата за статут, и на които е образувано ускорено производство за предоставяне на статут.
С промените в Закона за убежището и бежанците от 2015 г. се транспонират изискванията на Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила.
2,4 млн. лв. се предоставят за подпомагане
на физическото възпитание и спорта в общинските и държавни детски градини и училища

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН и трансфери към общините в размер на 2 450 079 лв. за 2016 г.
Средствата са предвидени в централния бюджет за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическото възпитание и спорт на държавните и общинските училища. Те ще се използват за учебно-тренировъчната и спортно-състезателна дейност на децата и учениците и за материално-техническото им обезпечаване. Размерът им е определен съгласно разработени от общинските и държавните детски градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.
Отпуснати са 126 хил. лв. за заплащане на услуги, предоставени на ветерани и военноинвалиди

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 126 505 лв.
Средствата, които са предвидени в централния бюджет, ще бъдат предоставени на Военномедицинската академия и на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. С тях ще бъдат разплатени извършените разходи по предоставени дейности и услуги на правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Общините Хасково и Ябланица получават имоти
за социални дейности и читалище

Правителството предостави на община Хасково безвъзмездно пет имота на ул. „Булаир” в града (57 дка) и край с. Узунджово (3580 дка), с построените в тях сгради. С акта си кабинетът създава условия за реализация на плановете на местната власт за изграждане на автогара и жилища за самотни възрастни, за социално слаби хора и за деца, напускащи специализирани институции.
Община Ябланица получи безвъзмездно от държавата правото на собственост върху поземлен имот в с. Малък извор. Теренът е с площ от 435 кв. м, с построена сграда от 100 кв. м и ще бъде предоставен на Народно читалище „Христо Ботев 1919 г.“ в селото.
С друго решение Областната администрация в Кюстендил получава кабинет и складово помещение, които са с отпаднала необходимост за Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Имотът се намира в сградата на Областната администрация на ул. „Демокрация“ №44 в града.
Терен от 922 кв. м с построена в него полумасивна сграда на 2 етажа, собственост на „Български пощи“ ЕАД, ще бъде обявен за продажба чрез търг с тайно наддаване, реши правителството. Той се намира в село Чучулигово, община Петрич. Имотът е изгубил първоначалното си предназначение и не е необходим на „Български пощи“ ЕАД. В същото време поддържането на сградата е свързано с неоправдани разходи.
Научно-изследователски кораб ще проведе експедиция в българската акватория

Правителството разреши пребиваването на научно-изследователския кораб „Stril Explorer” във вътрешните морски води на България, както и посещения в пристанище Бургас в периода от 25 август до 5 октомври т. г. Разрешението е във връзка с извършването на океанографска експедиция по реализацията на дългосрочния проект „Black Sea Maritime Archaelogy Project”.
Експедиция е продължение на миналогодишните изследвания, проведени в рамките на проекта. При нейната реализация, освен продължаване на дейностите по дистанционно заснемане на дъното, се предвиждат пробовземания на дънни седименти за геоложки анализи в лабораторни условия, за да бъде събрана по-детайлна информация за променящата се околна среда с цел проследяване на промените в климата и морското ниво и за начина, по който тези промени са повлияли на културното развитие на крайморските общества.
Научните изследвания, които са предназначени изключително за мирни цели и за разширяване на познанията за морската среда, ще се извършват с безопасни методи и средства и не създават затруднения за страната при упражняване на суверенните й права и юрисдикция.

Утвърден е българо-кипърски меморандум
за сътрудничество при опазване
на движимите културни ценности

Правителството утвърди подписания на 22 април т. г. Меморандум за разбирателство между българското Министерство на културата и Министерството на транспорта, комуникациите и благоустройството на Република Кипър за предотвратяване на кражбата, незаконните разкопки и незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на движими културни ценности, както и за насърчаване на тяхното връщане.
Влизането в сила на документа ще допринесе за развитие на сътрудничеството между двете страни за опазване на движимите културни ценности чрез обмен на информация и обучение и обмен на експерти. България и Кипър ще координират действията си, за да увеличат още повече осведомеността на широката общественост, музеите и други културни институции за опасностите, пораждани от кражбата, незаконно изнесените и придобити обекти на културното наследство.
България ще организира в края на 2016 г.
първия Международен конгрес на световните цивилизации и модерен туризъм

Правителството одобри проекта на споразумение между Министерството на туризма и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерен туризъм.
Форумът ще се проведе от 29 ноември до 1 декември т. г. в София. Целта му е да обърне внимание върху връзката между модерния туризъм и световните цивилизации като тенденция на международния пазар. Събитието ще изследва също как науката и технологиите допринасят за цялостното преживяване на туриста, посещаващ дадена дестинация.
За участие в конгреса са поканени 157-те министри, отговарящи за туризма в страните-членки на Световната организация по туризъм. Провеждането на събитие от такъв мащаб ще допринесе за популяризирането на България като атрактивна туристическа дестинация с огромни възможности за развитие на културно-историческия туризъм.
България е член на СОТ от 1976 г. и в момента е част от Изпълнителния съвет на организацията. Министерство на туризма, като водеща институция в сектора, участва активно в дейността на СОТ, а през 2015 г. страната ни бе избрана за вицепрезидент на 21-ата сесия на Генералната асамблея на организацията.
Одобрени са резултатите от две заседания
на Съвета на ЕС

Министрите се запознаха с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, което се проведе на 12 юли. Обект на дискусия беше законодателно предложение на Комисията по изменението на четвъртата директива срещу прането на пари и мерките срещу финансирането на тероризма. Обсъдено беше и представеното от ЕК съобщение относно насоки за бъдещи действия за увеличаване на прозрачността на данъчното облагане и борбата с данъчните злоупотреби. Министрите на финансите обсъдиха и приеха проект на заключения относно продължаващата реформа на банковите стандарти от Базелския комитет. Приети бяха решения на Съвета, с които се констатира, че Испания и Португалия не са предприели ефективни действия в отговор на препоръка на Съвета от 21 юни 2013 г. за намаляване на прекомерния бюджетен дефицит.
Правителството одобри и резултатите от участието на България в неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе на 14 и 15 юли. По време на срещата в Братислава бяха обсъдени въпроси, свързани със застаряването на населението и предизвикателствата, които то поставя пред трудовите пазари и системите за социална сигурност. Министрите на труда от държавите-членки обсъдиха още темата за цифровизацията и нейното отражение на пазара на труда, както и въздействието на технологичното развитие върху качеството на работните места и бъдещите потребности от умения на работната сила. В този контекст България постави акцент върху образованието и непрекъснатото повишаване на квалификацията и уменията на работната сила и развитие на професионалното образование и обучение, включително чрез дуално обучение и валидиране на неформални компетентности.
Близо 71 млн. лв. от концесионни плащания
са постъпили в Министерството на енергетиката през 2014 г.

Към 31.12.2014 г. на територията на България действат общо 498 концесии за добив на подземни богатства, администрирани от Министерството на енергетиката. Те са за добив на метални и неметални полезни изкопаеми, индустриални минерали, нефт и природен газ, твърди горива и строителни и скално-облицовъчни материали. Постъпилите общо приходи от концесионни плащания през 2014 г. по сметка, обслужваща концесионната дейност на МЕ, са в размер на 70 975 707 лв.
Министерският съвет одобри днес годишните доклади за 2014 г. на комисиите за контрол по предоставени концесии за добив на подземни богатства към министъра енергетиката.
По силата на приети решения на Министерския съвет, през 2014 г. са сключени нови 10 концесионни договора, предоставени са 16 нови концесии за добив и са прехвърлени права и задължения по два концесионни договора.
През 2014 г. служителите от отдел „Контрол“ към Министерството на енергетиката периодично са извършвали контрол по документи на предоставените концесии, както и на обекти, съгласно одобрения от министъра на енергетиката график. Посетени са всички находища на територията на България, контролирани от министерството.
Две дружества получават концесии за добив
на варовици

„Илинденски мрамор“ ООД получава концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от три участъка на находище „Луковит“ – „Луковит – Север“, „Луковит – Централен“ и „Луковит – Южен“. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.
Концесията се предоставя за срок от 35 години, като за този период дружеството ще инвестира над 200 хил. лв. за осигуряване на производствената си дейност. Очаква се за този период постъпленията от концесионните плащания да надхвърлят 2 милиона лева.
Правителството разреши на „Хидрострой“ АД да добива варовици от находище „Сухата скала“, разположено в землището на гр. Суворово, област Варна. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като за това време се очаква постъпленията от концесионни плащания да са в размер на над 1 млн. без ДДС, а инвестициите за осъществяване на добива да надхвърлят 2 млн. лв.
С друго решение правителството удължи с 15 години срока на концесията за добив на пегматити от находище „Стрелча-Мерата“, участъци „Мерата“, „Мали Кладни дял“ и „Банчовец“. Находището се намира в община Стрелча, област Пазарджик, концесионер е софийското дружество „Ватия Холдинг“. Удължаването на срока влиза в сила от 8 декември 2018 г., когато изтича сегашният концесионен договор.
Одобрен е проект на Спогодба между България
и Виетнам относно недвижимите имоти
за дипломатически представителства
на двете страни

Министерският съвет одобри проект на междуправителствена спогодба със Социалистическа република Виетнам относно недвижимите имоти за дипломатически представителства на двете страни.
Документът ще бъде сключен при условие за последваща ратификация. С него ще бъдат решени откритите въпроси, произтичащи от подписана през 1982 г. Спогодба между двете правителства за замяна на парцели, покупка и строителство на сгради, необходими за дипломатическите представителства.
Новата спогодба предвижда българската страна да върне на виетнамската неизползван имот в Ханой, като ще получи друг имот, съседен на сега ползвания за нуждите на българското посолство. Това ще позволи обособяването на цялостен комплекс с отделна административна и жилищна част, което отговаря на нуждите на дипломатическото ни представителство, имащо роля на регионално посолство. Успоредно с това, Виетнам връща на българската държава неизползван от представителството на страната в София имот.
С друго решение правителството одобри продажбата на имот, собственост на България, в град Бейрут, Ливан. Имотът представлява апартамент в кв. „Ал Кара“ и е с отпаднала необходимост за нуждите на задграничното ни представителство. Той ще бъде продаден на цена не по-ниска от 165 000 щ. долара.

Спрямо три лица, привлечени като обвиняеми,
ще се прилагат мерките по Закона за мерките
срещу финансиране на тероризма

Правителството одобри промени в Списъка на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу тероризма.
По предложение на Главния прокурор на Република България в раздел ІІІ – за лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм и/или финансирането му, за набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, както и за излизане или влизане през границата на страната и незаконно пребиваване с цел участие в тероризъм, се включват Алмоаммад Абдулхамид, Ал Абдалах Фади и Ал Фанди Ясим. Те са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления по чл. 108а, ал. 7, вр. ал. 6, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
Целите на Закона са предотвратяване и разкриване на действия на физически и на юридически лица, на групи и организации, насочени към финансиране на тероризма, и се постигат в основната си част чрез блокиране и забрана за предоставяне на финансови средства и активи и на икономически ресурси.
Наредба определя реда на ползване на утайки
от пречиствателните станции в земеделието

Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани само след предварителното им третиране. Това предвижда приетата от Министерския съвет Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчните води чрез употребата им в земеделието.
Утайките от ПСОВ съдържат ценни хранителни вещества, които могат де се използват за подобряване на почвите. Те обаче трябва да отговарят на строги определени изисквания, за де не бъдат заплаха за човешкото здраве и околна среда. Наредбата забранява внасянето им в ливади и пасища, ако в тях ще пашуват животни в срок, по-кратък от 45 дни от торенето. Не се разрешава и използването на площи, върху които се отглеждат плодни храсти, зеленчукови култури и лозя, както край реките и в защитени територии. Не се допуска и оползотворяването на утаечна маса, която има по-висока концентрация на тежки метали от разрешеното.
В наредбата са коригирани текстовете, отнасящи се за задълженията и отговорностите на компетентните органи (МОСВ и МЗХ), както и ангажиментите на потребителите на утайки. Извършена е и подмяна на стойностите на максимално допустими концентрации на тежки метали в почвата. Те са съобразени с нивата, заложени в действащата европейски директива 86/278/ЕИО за опазване на околната среда, и по специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието.
С наредбата се въвеждат разпоредби, свързани с прилагане на Директива 86/278/ЕИО.
Премахва се изискването за реимунизации
срещу жълта треска

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол. С тях се извършва синхронизиране на действащата нормативна уредба в страната с официалните препоръки на Световната здравна организация и действащите международни здравни правила по отношение на ваксинирането срещу заболяването жълта треска на лица, пътуващи в държави с риск от заразяване.
С резолюция на Световната здравна асамблея бе приета направената от Експертната група по имунизации към СЗО препоръка за премахване на реимунизациите срещу жълта треска, както и извършване на еднократно ваксиниране, с което се изгражда пожизнен имунитет, и за пожизнена валидност на международния сертификат за ваксинация срещу жълта треска, считано от 10-тия ден от поставянето на ваксина срещу заболяването.
Правителството предлага проект на нов закон
за физическото възпитание и спорта

Министерският съвет одобри проект на нов закон за физическото възпитание и спорта и предлага на Народното събрание да го приеме.
Новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност налагат приемането на закон за регулация и мениджмънт на системата на спорта, който да осъвремени и систематизира нормативната уредба в сферата на спорта.
Предлаганият проект предвижда промени по отношение на възможностите за инвестиции в спортни обекти и съоръжения, по отношение на статута, правата и задълженията на спортните организации. Регламентира се на ниво закон борбата срещу употребата на допинг в съответствие с Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта 2015-2024, която беше приета от Министерския съвет миналата година. Законопроектът осигурява провеждането на държавната политика в сферата на спорта и засилва текущия контрол и изискванията към спортните организации.
Създава се възможност спортният клуб да бъде регистриран и като всякакъв вид капиталово търговско дружество, като се запазва действащото сега правило финансиране с публични средства да могат да получават само спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Съществени изменения, които ще позволят да се ограничи съществуването на клубове-фантоми, са изискването спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация, както и задължението да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Изрично е предвидена възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и Министерството на образованието и науката.
Новата уредба на спортните федерации предвижда издаването на безсрочна спортна лицензия от министъра на младежта и спорта и засилен последващ контрол върху федерациите, притежаващи лицензии. Има нови изисквания по отношение на лицензирането на федерациите – трябва да имат най-малко 15 клуба за членове, регистрирани в три административни области, а в действащия закон изискването е за седем клуба. Федерациите могат да получат финансиране с публични средства, ако имат не по-малко от 20 члена или когато картотекиран от тях спортист е спечелил на олимпийски игри медал за България по съответния спорт.
Законопроектът цели да създаде условия за ефективно използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази, привличането на по-сериозни инвестиции за изграждането на нови спортни бази при гарантиране на публичния или обществен интерес. Отчетен е фактът, че възвращаемостта на инвестицията в спортни обекти е най-бавна. В законопроекта е предвидено да има възможност за отдаване под наем и учредяване на право на ползване на спортни обекти и съоръжения държавна и общинска собственост за срок до 30 години в полза на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и са вписани в съответния регистър на Министерството на младежта и спорта.
Законът се съобразява със задължението за спазването на европейските правила за държавната помощ при финансовото подпомагане на спортни организации. Дейностите, които се подпомагат финансово, са извън обхвата на правилата за държавни помощи, тъй като подпомагането се предоставя на юридически лица с нестопанска цел – лицензирани спортни федерации и спортните клубове – техни членове, за дейности в областта на развитието на спорта за всички и спорта за високи постижения.

Правителството прие решение за подготовката
и провеждането на изборите за президент
и вицепрезидент на Република България
и на национален референдум

Министерският съвет възложи на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев да координира изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и на национален референдум.
В задълженията му влизат още и дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия (ЦИК) на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.
Вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика е ангажиран и с внасянето на проект на решение за одобряване на вида и съдържанието на информационния лист по чл. 15, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Министърът на финансите Владислав Горанов трябва да внесе в Министерския съвет проект на план-сметка за разходите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и националния референдум, съгласувана с ЦИК. Той трябва да предложи и проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове.
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова ще организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР, а министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще координира изготвянето и публикуването на избирателните списъци.
За организацията, подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и на националния референдум извън страната отговаря министърът на външните работи Даниел Митов.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com