Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 22 юни, тази година

Share This:


Всички решения на правителството от заседанието му на 22 юни, тази година

Министър Русинова е избрана за член на Надзорния съвет на НОИ, Димитър Евлогиев – на НЗОК

Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова е определена за член на състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. За член на състава е определена и и.д. директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в министерството Калина Петкова.
Двете ще заемат местата в Надзорния съвет на Ивайло Калфин и Гълъб Донев. Решението е свързано с персоналните и структурните промени в правителството и в МТСП.
С друго решение правителството смени представителя на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). По негова молба е от състава е освободен заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. За представител на държавата е определен главният секретар на Изпълнителната агенция „Медицински одит” Димитър Евлогиев. Той е юрист по образование и има квалификация по здравен мениджмънт. Професионалният му опит е свързан с работа в РЗОК – Пазарджик като главен юрисконсулт. Бил е главен юрисконсулт в НЗОК, има юридически опит и в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.
Освобождението на Южна и Северна Добруджа
е акцент в отбелязването на 100-годишнината
от Първата световна война

Правителството прие Националния план за 2016 г. за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея. Акцент се поставя на събитията, свързани с освобождението на Южна и Северна Добруджа – Тутраканската и Добричка епопеи, както и на битката при Каймакчалан.
Основните дейности в плана са свързани с изграждането, ремонта и възстановяването на военни паметници и провеждането на ритуали за почитане паметта на загиналите през Първата световна война на територията на други държави, мероприятия на военно-патриотичните съюзи и граждански организации, военно-исторически конференции, кръгли маси, издаване на сборници, изложби и др.
Отпуснати бяха и необходимите финансови средства за изпълнението на плана. Като допълнителни разходи по бюджетите на министерства и трансфери към висши училища и общини са одобрени 380 000 лв., предвидени за целта в централния бюджет за 2016 г.
Директорите на музеите вече ще определят
числеността на персонала в тях

Кабинетът прие изменение на ПМС 14/2011, с което са определени първостепенният и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на културата.
Промяната е свързана с влезлите в сила изменения в Закона за закрила и развитие на културата, с които беше въведена системата на делегирани бюджети в държавните културни институти в областта на музеите и библиотечното дело. До този момент числеността на персонала им се определяше със заповед на министъра на културата като първостепенен разпоредител с бюджет, но с приетите законови промени това става със заповед на съответния директор на културен институт.
Промените засягат общо 13 държавни института, от които 10 музея в системата на Министерството на културата, Центъра за подводна археология, Културен център „Двореца“ и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
„Автомагистрали“ ЕАД ще използва държавен имот за ремонтна база

Правителството предостави на „Автомагистрали“ ЕАД терен от 2 дка в столичния район „Надежда“. Държавното дружество ще използва имота, който е с отпаднала необходимост за Агенция „Пътна инфраструктура”, за изграждане на ремонтна работилница и гараж. Капиталът на „Автомагистрали“ ЕАД ще бъде увеличен със стойността на непаричната вноска, представляваща правото на собственост върху имота.
Министерският съвет обяви за публична държавна собственост терените, върху които е разположен Информационният център на Министерството на отбраната, и ги предостави за управление на МО. Трите имота са с обща площ от около 3 дка и се намират на ъгъла на улиците „Ген. Гурко“ и „Георги Раковски“ в София.
Кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута на имоти, управлявани от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и Българската агенция по безопасност на храните. Имотът с променен статут, който ползва БАБХ, се намира в Добринище и е с площ 1089 кв. м. Теренът, управляван от НКЖИ, е с площ 271 кв. м и се намира в село Широко поле, община Кърджали. Промяната дава възможност за по-ефективното използване на имотите и извършване на разпоредителни действия, чрез които ще могат да се реализират допълнителни приходи.
Правителството учреди сервитут за срок от 10 години в полза на община Велинград върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, за което общината ще заплати нормативно определените такси и режийни разходи. Терените са с обща площ 8 дка и се намират в землищата на селата Юндола и Света Петка. Те ще бъдат използвани за изграждане и обслужване на водопровод.
Промени в ОП „Транспорт” гарантират изпълнението на три инфраструктурни проекта

Правителството направи допълнителни изменения в текста на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. като проект за одобрение от Европейската комисия.
С решение на Министерския съвет от ноември 2015 г. в обхвата на програмата бяха включени доизграждането на Западна дъга на Софийския околовръстен път, допълнителни дейности към проекта за рехабилитация на ж.п. отсечката Пловдив-Бургас, както и разширение на участъка от третия лъч на софийското метро.
Предлаганите днес промени предвиждат преразпределение по години на средствата от Европейския фонд за регионално развитие по бюджета на програмата при запазване на общата им стойност. Първоначално одобрените 16,5 млн. евро за 2016 г. са завишени с 25 млн. евро, с което се покриват разходите по трите допълнителни проекта. Компенсаторно, средствата за следващите три години се намаляват с по 8,3 млн. евро. По този начин се гарантира изпълнението на проектите, които са от изключителна важност за развитие на инфраструктурата в България.
С новите изменения се добавят и мерки, гарантиращи капацитета на междинните звена и на бенефициентите.
Утвърден е българо-турският протокол
за прилагане на реадмисионното споразумение между ЕС и Турция

Министерският съвет утвърди подписания на 5 май т. г. протокол между правителствата на България и на Турция за прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.
С протокола се определят конкретните изисквания, условия и процедури за прилагане на реадмисионното споразумение в двустранните отношения между България и Турция – компетентни органи, гранични контролнопропускателни пунктове за изпълнение на реадмисията, сроковете за изпълнение, особености при предаването на граждани на трети страни, транзитно преминаване, съпътстващи документи и т. н.
България ще се присъедини към Конвенцията
за пряко международно железопътно съобщение

Правителството одобри проекта на Конвенция за пряко международно железопътно съобщение и упълномощи министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише документа.
Документът е част от започнатите реформи в международния железопътен транспорт и международните превози на пътници и товари, както и на Организацията за сътрудничество на железниците (ОСЖД). Конвенцията ще бъде открита за подписване след приемането на текста й от международна междуправителствена конференция.
Влизането в сила на документа ще позволи ОСЖД по-ефективно да съдейства за развитието на международните железопътни превози между Европа и Азия. Тя ще бъде инструментът, който ще работи за безпрепятственото извършване на превозите на пътници и товари в евроазиатското пространство, създавайки възможност за тяхното преразпределение от алтернативни видове транспорт към железопътния.

Одобрен е проектът на споразумение за поддръжка на Щабния елемент за интегриране на силите
на НАТО в София

Правителството одобри проекта на споразумение за поддръжка между Министерството на отбраната на България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа относно поддръжка на Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО, разположен в София.
Споразумението ще бъде сключено в съответствие с подписания меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Върховния щаб на съюзническите сили в Европа относно щабните елементи за интегриране на силите на НАТО. Меморандумът регламентира правните, организационните и финансовите договорености по изграждането и дейността им, а споразумението разглежда ролята и отговорностите на страната ни за оказване на поддръжка на дейността на Щабния елемент в София по отношение на инфраструктура, съхранение и снабдяване с материални ресурси, транспортиране, защита и сигурност, здравеопазване и медицинска помощ и т. н.
България и Иран ще си сътрудничат в областта
на малките и средните предприятия

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Иранската организация на малки предприятия и индустриални паркове.
Целта на документа е да се подпомогне развитието на икономическото сътрудничество между двете страни. Като признават стратегическото значение на малките и средните предприятия за повишаване на заетостта, икономическата и социалната стабилност, страните се договарят да подпомогнат предприятията от съответните държави да установят и поддържат различни форми на сътрудничество.
В меморандума се предвижда ИАНМСП и Иранската организация на малки предприятия и индустриални паркове да си партнират като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от България и Иран. Това ще става чрез обмен на информация за законодателството в областта на търговско-икономическата дейност, насърчаване на установяването на преки контакти, реализация на инвестиционни проекти и създаване на смесени предприятия, обмен на опит и на специалисти, обмен на публикации. Двете агенции ще си сътрудничат още при организиране на мероприятия в услуга на предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми и семинари, търговски панаири, изложения и други промоционални дейности.
Съвет „Общи въпроси“ ще обсъди последствията
от референдума за членството на Великобритания
в ЕС на редовното си заседание на 24 юни

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвета „Общи въпроси“, което ще се проведе на 24 юни в Люксембург.
На заседанието ще бъдат обсъдени резултатите от референдума за членството на Обединеното кралство, който трябва да се проведе на 23 юни. Позицията на България е, че оставането на Великобритания в ЕС е от общ интерес. За насърчаване на позитивния вот на допитването през февруари България подкрепи новата политическа договореност с Обединеното кралство.
Представителите на държавите-членки ще изразят позиции по първия проект на заключения от Европейския съвет, който ще се проведе на 28 и 29 юни. По въпросите на миграцията е предвидено Европейският съвет да обсъди ситуацията след споразумението ЕС – Турция от март т. г. и да обърне внимание на положението в централното Средиземноморие, където миграционният натиск поддържа същите нива както и през 2015 г. Българската страна ще подкрепи предложението на ЕК за установяване на нова рамка за партньорство под формата на специално адаптирани „пактове“ с трети държави по отношение на по-добро управление на миграцията.
Очаква се да бъде направена и оценка на първите резултати от дейността на Европейския фонд за стратегически инвестиции в рамките на Плана за инвестиции в Европа.
Одобрена беше и позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 и 28 юни в Люксембург. Предвижда се на него да бъдат приети два проекта на Заключения – относно загубата и разхищението на храна и относно оценката на Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията и на Регламента на ЕС за дървения материал. България подкрепя и двете проектозаключения.
Очаква се също така Председателството да представи актуална информация за резултатите от тристранните срещи по предложението за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Комисията ще информира за развитието на пазара, по-специално по отношение на секторите на млечните продукти, свинското месо и плодовете и зеленчуците, като министрите ще обменят мнения по въпроса. Предвижда се да бъдат приети и препоръките на експертната група за устойчива растителна защита, които България подкрепя.
В областта на рибарството Съветът ще търси постигането на общ подход по предложението за регламент относно устойчивото управление на външните риболовни флотове. България подкрепя изготвения от Председателството компромисен вариант на предложението, както и постигането на общ подход по него.
Предвижда се Комисията да представи своето Съобщение относно консултация за възможностите за риболов за 2017 г.
Правителството се запозна с резултатите от неформалната среща на министрите от ЕС, отговарящи за градската политика. Форумът се проведе на 30 май в Амстердам и основна тема на него беше приемането на Пакт, с който се поставя началото на Градски дневен ред за ЕС. Документът цели да се наложи по-ефективен интегриран и координиран подход към европейските политики и законодателство с потенциално въздействие върху градските зони. Градският дневен ред за ЕС ще се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства между представители на държавите-членки, градските власти, Европейската комисия, управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор. До края на 2016 г. се очаква да стартират пилотните партньорства по темите жилищна политика, качество на въздуха, градска бедност и миграция.
Одобрен е протоколът от заседание
на Междуправителствената
българо-туркменистанска комисия
за икономическо сътрудничество

Министерският съвет одобри резултатите и утвърди на Протокола от третото заседание на Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество.
В дневния ред на заседанието, проведено в София на 17 и 18 март т. г., бяха разгледани въпроси на двустранното икономическо сътрудничество в областта на взаимната търговия, селското стопанство, транспорта и информационните технологии, строителството, туризъм, спорт, образование и наука, енергетика и др. Набелязани бяха мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.
Ще бъде издадена концесия за добив на строителни материали в община Първомай

Правителството одобри предоставянето на пловдивското дружество „Евасто“ на 35-годишна концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Капана“. Концесионната площ включва участъците „Капана-югозапад“ и „Капана-североизток“ в община Първомай. През този период дружеството ще вложи над 556 хил. лв. в добива и 150 хил. лв. за рекултивация на засегнатите земи. Очаква се концесионните плащания да надхвърлят 923 хил. лв., които според законовите разпоредби постъпват в държавния бюджет и по бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.
Кабинетът даде съгласието си договорът с благоевградското дружество „Бистрица“ от 2004 г. за предоставяне на концесия за добив на пясъци и чакъли от находище „Вълково“ в община Сандански да бъде удължен с 15 години. До момента от находището не е осъществяван добив, поради което утвърдените запаси са в пълен обем. Една от основните причини за това, посочена от концесионера, е сравнително ограниченото потребление на строителни материали в този период. По данни на дружеството, подобрените перспективи в момента са свързани с реализацията на проекта за изграждане на автомагистрала „Струма“, в близост до която се намира находище „Вълково“.
„Барс“ АД е новият концесионер на находище „Цареви ливади – изток“, от което се добиват варовици. Това реши Министерският съвет, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна. Находище „Цареви ливади – изток“ се намира на община Суворово, Варненска област. Концесията за него е предоставена през април 2009 г. за 25 години на ЕТ „Морски бряг – Васил Василев“. През 2014 г. договорът е бил продължен с правоприемника на концесионера – ЕТ „Морски бряг – Атанаска Василева“. С днешното решение правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Барс“ АД, гр. Шумен. Условията по концесионния договор остават без промяна.
Увеличава се броят на хората с трайни увреждания, постъпили на работа с посредничеството на АСП

Правителството одобри доклад за изпълнението в периода 2014-2015 г. на Плана за действие на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
През 2014 г. средногодишният брой регистрирани лица с трайни увреждания е 17 346, като делът им от всички регистрирани безработни е 4,7 на сто. С посредничеството на Агенцията по заетостта на работа са постъпили близо една трета от тях – 5554 души. През 2015 г. средногодишният брой на регистрираните хора с трайни увреждания е 16 923 (5,1% от всички безработни). Почти половината от тях – 7540 души, са намерили работа с помощта на АСП.
През отчетния период са реализирани редица мерки, програми и схеми за квалификация, преквалификация и осигуряване на заетост както по националното законодателство, така и чрез Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
Постигнатите резултати в създаването на равни възможности за хората с увреждания и тяхната интеграция показват, че през отчитания период Планът е изпълняван ритмично и заложените дейности и мерки са осъществявани отговорно от съответните министерства, другите държавни институции и местните власти. Трудовата заетост на хората с увреждания е национален приоритет, който изисква постоянно политическо и обществено внимание, както и максимална степен на координация на политиките, отнасящи се до нея.
България и Украйна ще си сътрудничат
в сферата на младежката политика

Правителството одобри проект на меморандум за сътрудничество в областта на младежта между министерствата на младежта и спорта на България и на Украйна.
Документът отразява стремежа на двете страни за насърчаване на взаимодействието в сферата на младежката политика и укрепване на взаимното разбирателство между младите хора в България и Украйна.
Областите на сътрудничество, залегнали в Меморандума, обхващат реализиране на младежки обмен между България и Украйна, организиране на мероприятия, срещи и други инициативи с участието на млади хора от двете държави, съвместно разработване и изпълнение на програми за заетост и професионална подготовка. Двете страни се ангажират да насърчават участието на представители на младите хора във фестивали, конференции, симпозиуми, семинари, изложби, както и в програми за обмен на доброволци.

На законово ниво се регламентира обособяването
в основен и допълнителен пакет на медицинската помощ, гарантирана от НЗОК

Правителството одобри промени в Закона за здравното осигуряване, с които се регламентира обособяването в основен и допълнителен пакет на медицинската помощ, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Измененията са в съответствие с Националната здравна стратегия и Концепция „Цели за здраве 2020”.
Проектът е съобразен с решението на КС, според което разделяне на видовете медицинска помощ, заплащана от бюджета на НЗОК, следва да бъде уредено на законово ниво.
Законопроектът въвежда критериите, по които ще се извършва разделянето, а именно – дали е необходимо медицинските дейности да се осъществяват незабавно или да се планират за изпълнение. Отправна точка ще бъдат стадият, развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и състояние. От значение ще бъде осигуряването на здравна закрила на рискови групи като бременни и родилки, лица със заболявания и състояния, които могат да доведат до смърт или тежки необратими функционални увреждания на жизненозначими органи и системи.
В основния пакет ще попаднат дейностите, които следва да се извършват без отлагане във времето. В допълнителния пакет ще се включва лечение на диагностицирани заболявания или състояния, които не водят до непосредствена заплаха за живота или трайно увреждане на здравето и при които медицинските дейности могат да бъдат планирани във времето без опасност от влошаване на състоянието и степента или стадия на развитие на болестта.
Със законопроекта се предлага и промяна в Закона за здравето, свързана с дейността на здравните кабинети. Създава се възможност в здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца да се извършват дейности, свързани с подпомагане процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания. Това е още една мярка за реализиране на заявените здравни цели, свързани с поставяне на приоритетно място на грижите за здравето на децата.

Правилникът за прилагане на Закона
за регионалното развитие е съгласуван
с последните законови промени

Министерският съвет направи промени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, за да отрази в него последните промени в Закона.
В общите разпоредби на Правилника се въвежда програмирането на регионалното развитие като принцип на държавната политика за регионално развитие и е определена взаимовръзката между него и стратегическото планиране.
По-ясно е дефинирана съгласуваността между стратегическите документи и ролята им при разработването на инвестиционни програми, включително съфинансирани от фондовете на ЕК, както и при идентифицирането на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.
В резултат от приетите промени се очаква да се постигне по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие и като цяло да се надгради и усъвършенства политиката за регионално развитие.
Приети са нормативни актове, предвидени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Правителството прие три нормативни акта, предвидени в новия Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
В Наредбата за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установените нередности, засягащи средствата по ЕСИФ. Регламентира се и редът за извършване на проверка за установяване на нередност и докладването й пред дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в структурата на МВР. В Наредбата се определя и редът за осъществяването на контрола от АФКОС относно прилагането на процедурите за администриране на нередности, засягащи средства от ЕСИФ.
Наредбата се прилага за осемте оперативни програми за периода 2014-2020, както и за Програмата за морско дело и рибарство, Програмата за развитие на селските райони и програмите за европейско териториално сътрудничество.
Предвижда се всяко лице да може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани то ЕСИФ, като след регистриране на сигнала проверката по него следва да приключи до 3 месеца. При правна и фактическа сложност на случая, тя може да бъде удължена еднократно с до три месеца.
С постановление са приети правила за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договорите в процедурата за избор с публична покана, с които се осигурява прозрачност и се създават условия за намаляване на нивото на допусканите грешки от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ.
Чрез въведеното изискване за публикуване на публичните покани и кандидатстването в процедурите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС се намалява и административната тежест за бенефициентите.
Друго постановление определя детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. С него подробно се регламентират отделните етапи на оценителния процес и сроковете за приключване на всеки от тях. Въвеждат се и задължителни изисквания към лицата, участващи в оценителния процес, както и единни правила за работата им. Предвидени са и правила за осигуряване на публичност и прозрачност при предоставянето на европейско финансиране, като е запазено задължението за провеждане на публични обсъждания, информационни кампании и обучения за бенефициентите.
Постановлението цели осигуряването на максимална ефективност и ефикасност при предоставянето на европейско финансиране чрез създаване на ясни, прозрачни и унифицирани правила за провеждане на оценителния процес и минимизиране на прекомерната административна тежест както за кандидатите за финансова помощ, така и за управляващите органи.
Одобрен е съставът на българската делегация
за срещата на най-високо равнище на НАТО
във Варшава

Правителството прие решение за състава на българската делегация за участие в срещата на най-високо равнище на НАТО, която ще се проведе във Варшава на 8 и 9 юли. В ръководената от президента Росен Плевнелиев делегация са включени министърът на външните работи, министърът на отбраната, както и представители на администрациите на държавния глава и на изпълнителната власт.
По време на срещата ще бъде обсъден напредъкът по изпълнението на решенията от Уелс, кризата в Украйна, отношенията НАТО-Русия и сътрудничеството между НАТО и ЕС. Предстои да бъдат взети стратегически решения, свързани със засилване на колективната отбрана, както и набелязване на мерки за укрепване на възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса. Във фокуса на срещата ще бъдат и темите за разширяването на НАТО и за развитието на партньорствата на Алианса.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com