Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 11 май, тази година

Share This:


Всички решения на правителството от заседанието му на 11 май, тази година

***

Одобрен е Национален план за действие
за интегриране на ромите за периода 2015-2020 г.

Провеждане на информационни кампании и привличане на младежи от ромската общност със средно и висше образование като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от училище, както и включването на родители на деца от ромски произход в процеса за преодоляване на негативни обществени прояви са част от мерките в одобрения от правителството Национален план за действие за периода 2015-2020 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).
Оперативните цели на Плана са свързани с обхващане и задържане на децата и учениците от ромски произход в образователната система и осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда; осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми; подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях; подобряване на жилищните условия, вкл. на прилежащата техническа инфраструктура; гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата; създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество.
За постигането на целите на програмата ще се работи за промяна на негативните нагласи към ромската общност чрез осигуряване на по-добра публичност и прозрачност на дейностите по интеграционните политики за ромите и други уязвими етнически групи, живеещи в сходна на ситуация. Акцент е и популяризирането на добри практики и примери в областта на интеграцията на ромите.
За реализирането на мерките в националния план се обръща внимание върху ефективното и целенасоченото използване на наличните ресурси на национално, регионално и местно ниво, както и тези на европейско ниво и достъпа до фондовете на ЕС.
Координацията и мониторингът по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на плана за действие се осъществява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, който е Националната контактна точка по изпълнението на Стратегията.
Приета е Програма за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства

Правителството одобри Програма за дейността в периода 2016-2018 г. на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който е звено към Министерството на образованието и науката.
Стратегическите цели, залегнали в документа, са четири – пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства, гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
С изпълнението на дейностите в документа се очаква по-пълно обхващане на деца между 3 и 6-7 години от етническите малцинства в детските градини, както и задържане на децата между 7-16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система. Друга цел на програмата е увеличаване на броя както на педагогическите специалисти, обучени за работа в мултикултурна среда, така и на броя на млади учители от етническите малцинства.
Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ще се фокусира върху разработване на проекти и участие в конкурси за привличане на средства извън държавния бюджет – като например от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Ромския образователен фонд, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2015-2020 г., Еразъм+ и др.
Центърът също така ще финансира проекти, свързани с работа с родители, учители, педагогически специалисти за преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси, работа с родители за повишаване осведомеността им относно образователно-възпитателния процес и разясняване ползата от образованието и интегрираното образование, провеждане на информационни кампании за привличане на доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система и др.
Правителството утвърди Националния баланс
на запасите и ресурсите на находищата
на подземни богатства

Правителството одобри изготвения от Министерството на енергетиката Национален баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства в Република България към 01.01.2016 г. В документа е направен сравнителен анализ за състоянието на количеството и качеството на запасите и ресурсите към началото на миналата и на тази година, отбелязани са измененията, допуснатите експлоатационни загуби, увеличението и/или намалението на запасите и ресурсите в резултат на проучване, преизчисление и преоценка.
В страната са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на осем вида енергийни суровини, 10 вида руди, 79 вида индустриални минерали и 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали.
Анализът показва, че настъпилите през 2015 г. абсолютни изменения в количеството и качеството на наличните запаси и ресурси на находищата на подземни богатства като цяло са в границите на заложените стойности в съгласуваните и утвърдени работни проекти. Обезпечеността на страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без нефта и природния газ), е достатъчна при сегашните потребности от различните видове подземни богатства.
Националният баланс е съставен в 16 тома и се съхранява в Националния геоложки фонд към дирекция „Природни ресурси и концесии“ на Министерството на енергетиката. Той може да се ползва по установения законов ред от компетентните ведомства, както и от всички заинтересовани физически и юридически лица.
Отменена е неактуалната програма за насърчаване на потреблението на биогорива

Правителството отмени Националната дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г. Датиращата от 2007 г. програма е разработена съгласно изискванията на отменения Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата и вече не е актуална.
Действащият стратегически документ, който очертава развитието на сектор възобновяеми източници в България за периода 2010-2020 г., е Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници, приет от Министерския съвет през януари 2013 г. Той е изготвен на основание чл. 4 от Директива 2009/28/ЕС и в съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници.
На Народното събрание ще бъде представен анализ за изпълнението на решенията на ЕСПЧ
по дела срещу България

Правителството прие и ще представи в Народното събрание обобщен годишен доклад по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България. Целта на анализа е да подпомогне ефективното изпълнение на осъдителните решения на ЕСПЧ, особено в области, в които се наблюдава повторяемост на нарушенията.
Съгласно чл. 46 от Конвенцията за правата на човека държавите-членки имат международноправен ангажимент да изпълняват окончателните решения на ЕСПЧ, установяващи нарушения, както и тези, потвърждаващи постигнатите между страните приятелски споразумения. Приемането на необходимите мерки за изпълнението на контролира от Комитета на министрите към Съвета на Европа. Държавите-членки имат договорно задължение да отстранят установените нарушения на Конвенцията, но разполагат с известна свобода на преценка по отношение на средствата за това. Делата, поставящи най-сериозни проблеми, са групирани и се гледат от Комитета на министрите в „процедура за засилено наблюдение”.
По данни на Секретариата на ЕСПЧ общият брой български решения на стадия на изпълнението е 272, от които 90 са прецеденти (решения, които поставят самостоятелен проблем по Конвенцията, а не повтарящи се в други решения срещу България). За сравнение, в края на 2014 г. общият брой решения е бил 325, като прецедентите са 95.
През 2015 г. общият брой нови решения за изпълнение по български дела, изпратени за наблюдение на комитета на министрите, е бил 26, а е приключено наблюдението по общо 79 решения и приятелски споразумения. През 2014 г. е приключило наблюдението по 58 решения и приятелски споразумения.
Докладът отбелязва позитивните промени в законодателството и практиката в резултат на осъдителните решения на ЕСПЧ, което е довело до прекратяване на наблюдението по значителен брой решения. На първо място се откроява приключването на наблюдението върху изпълнението на 56 решения заради нарушение на правото на справедлив съдебен процес в разумен срок. Благодарение на нормативните промени и предприетите административни мерки, причините за тези забавяния са преодолени в голяма степен. Решен е и въпросът за ефективността на административно-съдебния механизъм за обезщетяване на засегнатите лица от т. нар. „бавно правосъдие” чрез въвеждането на вътрешния компенсаторен механизъм по Закона за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. През 2015 г. Инспекторатът към ВСС е изпратил на министъра на правосъдието 569 заявления по този ред. От тях 412 са били допуснати за разглеждане, като по 176 заявления са сключени 180 споразумения. Сключени са и още 102 споразумения по 90 заявления, получени преди 2015 г. Общо изплатените обезщетения за забавено правосъдие са 794 720 лв.
Приключено е и наблюдението на изпълнението на повечето решения от групата „Ал Нашиф срещу България” (фактите по делото са от периода 1999-2003 г.), които се отнасят до прилагането на разпоредбите на Закона за чужденците в Република България и съдебния контрол при експулсирането на чужденци, както и на решения, засягащи отказа на властите да възстановят ДДС, в резултат на законовите промени от 2007 г.
В доклада се отбелязва също направеното за въвеждане на ефективен механизъм за регулярен предварителен контрол на съответствието на законопроектите с Конвенцията. Промяна в Закона за нормативните актове, която предвижда всеки проект на закон да бъде придружен от справка за съответствие с Конвенцията и с практиката на ЕСПЧ, е внесена за разглеждане в Правната комисия на Народното събрание в началото на м. септември 2015 г.
Най-сериозните проблеми, констатирани в осъдителните решения на ЕСПЧ, по които все още не са взети всички мерки за преодоляването им, са пренаселеността и лошите условия в местата за лишаване от свобода и средствата за защита срещу тях; недостатъци на провежданите разследвания при случаите на смърт и нехуманно отношение, нарушенията на правото на живот и забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение; нарушение на правото на сдружаване поради откази на националните съдилища да регистрират „ОМО Илинден” и др.
Отпуснати са средства за изплащане
на обезщетения по споразумения
за забавено правосъдие

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 169 780 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет. Те са за изплащане на обезщетения през първото тримесечие на 2016 г. по сключени споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.
Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.
Правителството утвърди и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието. С тях се предвижда 1,5 млн. лв. от „Политика в областта на изпълнение на наказанията” да бъдат пренасочени към „Политика в областта на правосъдието”.
Решението ще позволи да бъде преодолян недостигът на утвърдените средства за персонал по бюджета на Главна дирекция „Охрана”, както и да бъдат изравнени нивата на получаваните допълнителни възнаграждения (за нощен труд, време на разположение и за работа на официални празници) на служителите в две от структурите на МП, където се прилагат сходни принципи за тяхното определяне и изплащане – ГД „Охрана” и ГД „Изпълнение на наказанията”.
Отчуждават се части от частни имоти за изграждане на техническа инфраструктура

Правителството прие решение за отчуждаване на части от 16 частни имота, необходими за изграждането на надлез при спирка Триводици по трасето на железопътния участък Септември – Пловдив, за реконструкция и кабелиране на съществуваща електропроводна линия. Терените с обща площ 4,990 дка са разположени в землищата на селата Триводици и Ново село, община Стамболийски.
Части от частни имоти ще бъдат отчуждени и за реконструкцията на съществуващи електропроводи, част от цялостния проект за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград. Терените се намират в землищата на Симеоновград и Любимец са с обща площ 1,671 дка.
За изграждането на пътен възел и пътни връзки – Стамболийски, ще бъдат отчуждени части от частни имоти, намиращи се в землището на гр. Стамболийски. Терените са с обща площ 1,12 дка.
Процедурите се финансират от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, която следва да уведоми собствениците за решението на Министерския съвет. То може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.
От публична държавна в частна държавна собственост беше променен статутът на имот, управляван от Българската агенция по безопасност на храните. Теренът с площ 120 кв. м се намира в землището на с. Крушаре, община Сливен.
Утвърдено е българо-унгарското споразумение
за сътрудничество в икономическата сфера

Министерският съвет утвърди подписаното през м. март междуправителствено споразумение за икономическо сътрудничество на България и Унгария. Целта му е да се задълбочат търговско-икономическите връзки и по-специално да се улеснят обменът на информация и контактите между правителствените институции и деловите среди от двете страни в икономическата област.
Подписването на Споразумението отразява стремежа на България и Унгария да създадат най-благоприятни условия за ползотворно и взаимно изгодно икономическо сътрудничество и насърчаване на двустранната търговия чрез увеличаване на информационния обмен, подобряване на инвестиционния климат, организиране на изложби, панаири, бизнес-форуми, активизиране на контактите между малките и средни предприятия и предприемачите от двете страни и др.
Със Споразумението се създава и Смесена българо-унгарска комисия за икономическо сътрудничество.
Одобрено е сключването на Споразумения
за нивото на обслужване между България и ЕК
за съхранение на данни за тютюневите изделия

Правителството одобри сключването на Споразумения за нивото на обслужване между България и Европейската комисия. То ще включва данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене и растителни изделия за пушене.
Чрез Споразумението се постига изпълнение на изискванията съгласно Директива 2014/40/ЕС за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО. Директивата е въведена в националното законодателство със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
България и Аржентина ще споделят добри практики и опит в сферата на туризма

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство в областта на туризма между ресорните министерства на България и Аржентина като основа за водене на преговори.
Документът отразява стремежа на двете страни да създадат най-благоприятни условия за ползотворно сътрудничество чрез развитието на различни видове туризъм, което ще се осъществява въз основа на равнопоставеност и взаимна изгода. Те ще споделят добри практики и опит и така ще допринесат за икономическото развитие и растежа на туристическия си потенциал.
Според оценката на двете страни, България предлага уникални възможности за морски, планински и оздравителен туризъм. Тя има капацитета целогодишно да приема значителен брой туристи и да споделя опит, особено в областта на зимния туризъм.
България и Аржентина ще провеждат консултации на високо ниво и ще разменят информация за качеството на туризма, туристическото развитие и рекламата в сектора. Ще бъдат насърчавани и преговорите за постигане на консенсус по позиции на Световната организация по туризъм към ООН. Двете страни ще си съдействат също при обмена на информация и практики за успешни социални програми в отрасъла.
Министерството на туризма на България е готово да ползва положителен пример от опита на Министерството на туризма на Аржентина по стратегиите за маркетинг и реклама и привличането на международни инвестиции в областта на туризма.
Приет е доклад за изпълнението на Плана
за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи
от членството на България в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението към 30 април на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.
От общо 136 мерки със срок на изпълнение до 30 април са изпълнени 76. Неизпълнението представлява 44,1 на сто. За сравнение, в края на март то беше 45,6 процента.
15 от неизпълнените мерки са свързани със стартирали процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Законопроектите, представляващи неизпълнени мерки, са 29. От тях 10 са внесени в Народното събрание и се намират на различен етап на приемане. По отношение на останалите 19 законопроекта отговорните ведомства следва положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в Народното събрание.
Правителството добри българската позиция
за заседание на Съвета на ЕС
„Външни работи/Търговия“

Министерският съвет одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Външни работи/Търговия“, което ще се проведе на 13 май в Брюксел.
На форума ще бъде разгледано развитието на процеса на преговори в Световната търговска организация след Десетата сесия на Министерската конференция, проведена през 2015 г. в Найроби. Очаква се да бъде обсъдено и състоянието на преговорите между ЕС и САЩ по проекта за споразумение за Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство, както и търговските аспекти на Комуникация на ЕК относно сектора на стоманата и др.
Националният съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
ще бъде ръководен от министъра
на здравеопазването

Правителството прие промени в постановление от 2014 г., с което бе определен редът за функциониране на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Целта е да се оптимизира работата на Националния съвет, който е органът на държавно ниво, представящ искания за финансиране на националните програми за превенция и контрол на социално-значими заболявания като СПИН и туберкулоза пред международни донори.
Промените предвиждат председател на Националния съвет да бъде министърът на здравеопазването, а не вицепремиер. Заместник-председателите ще се излъчват с мнозинство от членовете на съвета като единият от тях ще е представител на членовете по право (заместник-министри и заместник-председатели на ДАЗД и ДАБ), а другият ще представлява експертните съвети, неправителствените и международните организации, осъществяващи подкрепа в превенцията на ХИВ и туберкулоза, и избираемите членове.
Редакцията е съобразена със Закона за администрацията и изискванията на един от най-големите донори в света – Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, предоставящ от 2004 г. безвъзмездна помощ в страната по Програмите за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза. Тя ще позволи по-добра ефективност и оптимизиране дейността на Националния съвет.
Актуализирани са звена, ангажирани
в администрирането в България на системата
на собствените ресурси на ЕС

Правителството одобри промени в РМС 777/2015 г., с което са определени отговорните институции в България за прилагането на системата на собствените ресурси на бюджета на Европейския съюз. Причината за това са настъпилите административни промени в Министерството на земеделието и храните и в Агенция „Митници“, които засягат звената, ангажирани в администрирането на традиционните собствени ресурси на Европейския съюз.
С решението се актуализират отговорните звена в двете администрации с цел подобряване на координацията между институциите за точното и качествено изпълнение на ангажиментите на страната ни във връзка с прилагането на системата.
Правителството одобри проект на нов закон
за независимия финансов одит

Министерският съвет одобри проект на нов закон за независимия финансов одит и ще го предложи на Народното събрание за приемане. Проектът е изготвен във връзка с транспониране в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/56/ЕС, изменяща Директива 2006/43/ЕС относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните отчети, както и приемането на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014 относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес.
Новият Закон за независимия финансов одит регламентира укрепването на публичния надзор над регистрираните одитори чрез повишаване на независимостта му и чрез предоставяне на адекватни правомощия, включително и такива за разследване, налагане на санкции и приемане на надзорни мерки. Повишава се ролята на одитните комитети в предприятията от обществен интерес за постигане на високо качество на задължителния одит чрез допълнително докладване пред одитния комитет и подобряване на комуникацията с регистрирания одитор. Законът гарантира в по-висока степен независимостта на регистрираните одитори като се забранява предоставянето на определени услуги извън одита. Установява се максималната продължителност на одитния ангажимент по отношение на одитирано предприятие от обществен интерес и наблюдение от надзорния орган на развитието на пазара на одиторски услуги, по-специално по отношение на рисковете, произтичащи от високата пазарна концентрация.
За повече яснота за потребителите на информацията от финансовите отчети в проекта са предвидени допълнителни текстове по отношение обхвата на финансовия одит, както и отговорностите на регистрираните одитори и на ръководството на одитираните предприятия.
По-високо качество на одита ще гарантират допълнителни разпоредби, които регламентират дейността по задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес. При извършването на този одит се прилагат пряко разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014, свързани със съдържанието на одиторския доклад; допълнителните доклади до компетентния орган, осъществяващ надзор над дейност на предприятието от обществен интерес и/или одитния му комитет; съдържанието на доклада за прозрачност; допълнителната информация, предоставяна на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
В съответствие с изискванията на Директива 2014/56/ЕС Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори носи крайната отговорност за надзора върху придобиването на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одиторите, включително на одиторите от други държави членки на Европейския съюз и от трети държави. Комисията отговаря за приемането и спазването на стандартите за професионална етика, за вътрешния контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и за извършването на финансов одит и свързаните с него услуги. Сред нейните задължения са и надзорът над продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори и качеството на професионалната им дейност.
Възнагражденията на нова категория служители
ще бъдат възстановявани от техническата помощ
на два фонда

Правителството одобри допълнение в Постановление №190/2015, с което са определени правилата за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” и Фонд „Вътрешна сигурност”.
Промяната предвижда разходите за възнаграждения на служителите от структури и звена, които изпълняват функции, свързани с контрол на средства по двата фонда, да се възстановяват от техническата помощ на фондовете.
Приемането на акта обезпечава целесъобразното разходване на средствата по линия на техническата помощ на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” и Фонд „Вътрешна сигурност” при спазване на принципа за добро финансово управление и оптимизиране на разходите.
Одобрена е промяна в Правилника за издаване
на българските лични документи

Възникнали технически и/или софтуерни проблеми, свързани с издаването на български личен документ, са основание издаването на документ чрез бърза или експресна услуга да се трансформира в обикновена. Това предвижда промяна в Правилника за издаване на българските лични документи, одобрена на днешното правителствено заседание.
Целта е да бъде отстранен пропуск при изброяването на причините, поради които е възможно да се наложи трансформиране на услугата, и да се избегне нарушаване правата на гражданите при възникване на проблеми, за чието отстраняване е необходимо технологично време.

Република Словения ще има почетно консулство
в София

Правителството даде съгласие за откриване на почетно консулство на Словения в България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на цялата страна. С решението се дава съгласие Николай Василев да изпълнява функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице.
За повече от 20 години от развитието на съвременните дипломатически отношения двете страни се радват на добро сътрудничество в рамките на организациите, в които членуват. Макар и с различна интензивност, през различните периоди политическият диалог е сравнително редовен. Съществува неизползван потенциал в търговско-икономическите отношения.
Николай Василев е бивш министър на държавната администрация и на икономиката. В момента е управителен партньор в инвеститорска компания.
С откриването на почетно консулство в България и определянето на Николай Василев за почетен консул ще бъде стимулирано развитието на двустранните икономически и културни отношения и възможностите за сътрудничество в различни сфери.
Улеснява се процедурата по учредяване
на сдруженията за напояване

Улесняване на процедурата по учредяване и оптимизиране на дейността на сдруженията за напояване е заложена в одобрен от правителството проект на закон за изменение и допълнение на Закона за сдруженията за напояване. Това ще доведе до ускоряване на процесите на създаване на модерно, пазарно ориентирано и конкурентно поливно земеделие.
Предлаганите промени са свързани с практическото прилагане на разпоредбите на регламентираните дейности по създаването и функционирането на сдруженията за напояване. Те осигуряват по-ясна и по-точно диференцирана процедура във връзка с учредяването на сдруженията за напояване. В законопроекта са уредени разпоредбите относно броя на учредителите на сдружението. Той е намален от 50 на 30 на сто от собствениците и ползвателите. Това се налага поради голямата раздробеност на земеделската земя на множество малки парчета и свързаните с това голям брой собственици и наследници. Изискването на кворум за редовност на учредителното събрание по сега действащата разпоредба води до затрудняване на процедурата по учредяване.
Сдруженията се създават с цел експлоатация, поддържане и реконструкция на технически средства и оборудване за напояване и отводняване. Това предоставя възможност за изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи.
Въвежда се нова схема за държавна помощ
за намалена акцизна ставка на газьола

Правителството одобри промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, с които се въвежда нова схема за държавна помощ за намалена акцизна ставка на газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Схемата ще се прилага след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.
Променя се механизмът за предоставяне на държавната помощ. Предвижда се тя да бъде предоставяна под формата на парични средства (възстановяване на част от стойността на акциза), а не както досега – под формата на ваучери за гориво. Земеделските стопани ще подават заявление за кандидатстване еднократно и ще получават помощта наведнъж.
По този начин ще се облекчи процесът на кандидатстване за помощта, като ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса.
Гинче Караминова временно ще изпълнява длъжността областен управител на Пазарджик

Правителството освободи Трендафил Величков от длъжността областен управител на област Пазарджик след подадено от него заявление.
До назначаването на титуляр, поста временно ще заема заместник областният управител Гинче Караминова.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com