Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 31 януари

Share This:


Всички решения на правителството от заседанието му на 31 януари

27 проекта са включени в законодателната програма на Министерския съвет
за първото полугодие

Правителството прие оперативната и законодателната си програми за първото полугодие на 2018 г. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода, както и планиране на процеса по извършването на оценка на въздействието. Те дават също така информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от предлагането й, цели, основания за приемане на актовете и сроковете за подготовката, съгласуването и приемането им.
Оперативната и законодателната програми дават възможност за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативни актове и за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите в тях.
Включването на проекти на актове в оперативната и в законодателната програми става след извършена частична предварителна оценка на въздействието. Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 20 проекта на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет. В законодателната програма са включени 27 предложения за законопроекти, като четири от тях са проекти на нови закони, за които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието.
Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите ще бъдат публикувани заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Полк. Венцислав Мутафчийски е предложен
за началник на ВМА

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаването на полк. Венцислав Мутафчийски за началник на Военномедицинска академия и главен лекар на въоръжените сили. Предлага се той да бъде удостоен и със званието „бригаден генерал“.
Полк. проф. д-р Мутафчийски, д.м.н., е заместник-началник на ВМА. С президентски указ от 3 май 2017 г. е назначен за временно изпълняващ длъжността началник на Военномедицинската академия.

Акад. проф. д-р Петър Червеняков е предложен
за удостояване с орден „Стара планина“

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на акад. проф. д-р Петър Червеняков, д.м.н., с орден „Стара планина“ – първа степен, за изключително големите му заслуги за медицинската наука и практика и за съществените му постижения в областта на гръдната и сърдечно-съдовата хирургия.
Акад. проф. д-р Петър Червеняков е гръден хирург с дългогодишен опит и уважаван преподавател, който в продължение на 35 години е бил републикански консултант по коремна и гръдна хирургия. Член е на Научното хирургично дружество, на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, на Съюза на учените в България. Той е първият български професор, поканен за учредител на Европейската асоциация по сърдечно-гръдна хирургия.
Като преподавател и учен акад. проф. д-р Петър Червеняков се ползва с голям научен авторитет. Участвал е в редица международни конгреси в Германия, Великобритания и Русия. Автор е на 310 публикации, три монографии, две изобретения, 12 рационализации, 40 нови внедрени оперативни метода. Разработва в експеримент и внедрява в клинична обстановка нови съвременни методи за хирургично лечение на белодробните и медиастиналните заболявания.
Консултирал и оперирал е в 52 лечебни заведения в България, Русия, Либия, където е бил главен хирург-консултант в продължение на 12 години, Чехословакия и Република Македония. Извършил е над 30 000 операции и асистенции. Въпреки навършените 92 години, акад. проф. д-р Петър Червеняков продьлжава и до днес своята активна дейност в хирургично отделение.
Носител е на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, медал „За заслуга“ и други отличия и награди.

Хроничните незаразни болести са основен проблем за здравето на българските граждани

Основно предизвикателство за здравето на гражданите и приоритет за бъдещи активни интервенции са хроничните незаразни болести, които са основни причини за смърт и намалена работоспособност. Това е един от изводите в одобрения от правителството годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите. Посочва се, че най-голям негативен дял имат болестите на органите на кръвообръщението, в т.ч. мозъчно-съдовата болест и злокачествените заболявания. Те формират и най-големия дял от т. нар. предотвратима смъртност, която ежегодно отнема живота на над 20 000 души у нас.
В доклада се отбелязва, че прилагането на целенасочени политики по отношение на тези основни групи заболявания може да доведе до значителни подобрения на индивидуалното и общественото здраве, още повече, че тяхна основна характеристика е пряката им обвързаност и повлияност от факторите на външната среда и начина на живот.
Докладът анализира здравното състояние на гражданите през 2016 г., извършените дейности и разходваните средства за изпълнение на основните цели и задачи в областта на здравеопазването. Направен е анализ на основните показатели за здравното състояние на населението и факторите, произтичащи от демографското състояние, социално-икономическите условия, околната и трудова среда, както и начина на живот. Документът разглежда изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 за 2016 г. Подробно е представено въвеждането на Национална здравна карта със задължителен характер и свързания с нея механизъм за селективен подбор от страна на НЗОК на лечебни заведения, с които публичният фонд сключва договори. Анализирано е преструктурирането на основния пакет здравни дейности, заплащан от бюджета на НЗОК, с разширяването на дейностите в областта на промоцията и профилактиката на заболяванията, извеждане на болнични дейности за извършване в амбулаторни условия, създаване на условия за развитие на дейности по продължително лечение и въвеждане на изисквания за осигуряване на комплексна диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на определени категории заболявания. Разгледани са още регламентирането на интегрираните здравно-социални услуги за деца и възрастни, които да се осъществяват от лечебни заведения, както и промените в регулацията на лекарствения сектор, които доведоха до подобрено ценообразуване, договаряне на отстъпки и въвеждане на оценка на здравните технологии.
Според доклада, данните за здравното състояние на населението като цяло показват трайни подобрения, свързани с намаляване на смъртността и заболеваемостта, особено в младите възрастови групи. Макар че страната ни все още изостава в сравнителен план по много от средноевропейските показатели, се установяват обективно отчетени тенденции за динамичното подобрение на показателите. Прави се извод, че резултатите от дейностите по Националната здравна стратегия 2020 през първата година от нейното действие са положителни, а поставените цели и формулираните приоритети и политики съответстват на идентифицираните предизвикателства пред здравето на гражданите.

Правителството прие стратегия
за намаляване риска от облъчване от радон

Правителството прие 10-годишна Стратегия и петгодишен Национален план за действие за намаляване риска от облъчване oт радон.
Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението в световен мащаб. Това облъчване води до повишен риск за развитие на рак на белите дробове, като рискът е пропорционален на средната концентрация на радон и на времето на облъчване. Световната здравна организация определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили.
Основна цел на Стратегията е намаляването на колективния и индивидуалния риск за българското населението от облъчване от радон в сгради. Мерките в двата документа предвиждат да бъдат прецизирани видовете работни места под земната повърхност, както и в райони, където се изискват измервания въз основа на оценка на риска. Ще се установява степента на облъчване от радон в сгради с обществен достъп, училища, детски градини, болници и т. н. Предстои да бъдат разработени насоки относно методите и инструментите за извършване на измервания и за предприемане на мерки. Ще бъдат утвърдени подходите и критериите, които да се използват за определяне на зони за места с потенциално високо облъчване от радон. Въвеждат се и правила за прилагането на превантивни мерки при строеж на нови сгради, както и коригиращи мерки – за сградите в експлоатация.
Предвидено е и разработването на комуникационна стратегия за повишаване на обществената осведоменост и за информиране на работодателите и служителите за рисковете от облъчване от радон.

Наблюдава се понижаване на броя
на безстопанствените кучета от 2013 г. насам

Правителството прие отчет за изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на България за 2016 г.
Общият брой на безстопанствените кучета, получен при събиране на данните от всички общини, е 25 861. През 2013 г. те са били 35 383. За 2016 г. се отчита незначително повишаване на броя им – с 0,97% или 733 повече, от този през 2015 г.
През 2016 г. се отчита увеличаване на броя на регистрираните приюти в страната – 44, в сравнение с 2015 г., когато са с три по-малко.
Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване броя на регистрираните и въведени в интегрираната информационна системата ВетИС домашни кучета през 2016 г. – 33 882. През 2015 г. техният брой е бил 29 215.

Правителството одобри мерки за намаляване
на корупцията при налагане на глоби

Правителството одобри мерки за намаляване на корупционния риск при налагане на административните наказания, най-разпространени от които са глобите и имуществените санкции. Мерките са предложени от Междуведомствената работна група, създадена със заповед на министър-председателя.
В шестмесечен срок министрите и председателите на държавните агенции ще трябва да изготвят анализ на административно-наказателните разпоредби на законите, за чието изпълнение отговарят пряко или чрез второстепенните си разпоредители. Въз основа на него ще се подготвят предложения за законодателни промени. До независимите комисии и еднолични органи, създадени със закон, ще бъде отправена покана също да направят такъв анализ. Идентифицираните принципни слабости в нормативната уредба ще бъдат изпратени и на общинските съвети, за да ги подпомогнат при приемането на наредби, които уреждат административните нарушения и наказания.
Като слаби места в законодателството може да бъдат определени, например, съществуването на няколко контролни органа за едно и също нарушение, без ясни или с припокриващи се пълномощия; неясни текстове, които позволяват различни преценки дали е извършено нарушение; необосновано широки диапазони между минималния и максималния размер на санкциите, които дават възможности за субективизъм при определяне на наказанието и т. н.
Работна група, създадена от вицепремиера по правосъдната реформа, ще трябва да изготви предложения за промени в Закона за административните нарушения и наказания след широки предварителни консултации със заинтересованите институции. Промените ще бъдат насочени към въвеждане на определения за основни понятия в Закона като „маловажен случай“, „повторно нарушение“, „системно нарушение“, с цел недопускане на противоречиво прилагане, както и към уреждане на възможност за контрол върху незаконосъобразните резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства, въпреки безспорно извършено нарушение. Ще се обсъди и възможността да се ускори производството по административното наказание и изпълнението на наложените мерки, когато нарушението бъде признато от извършителя и не се оспорва пред съда, чрез сключване на споразумение и налагане на санкция в по-малък размер, точно определена със закон. За да се защити общественият интерес и да не се допуска използването на нормативната уредба за корупционни практики, критериите за сключване на такова споразумение ще са ясно и изчерпателно изброени. Ще бъдат обсъдени и забрани за сключването му – например в случаите, когато са застрашени животът или здравето на хората или е увредена околната среда; когато на нарушителя са били налагани наказания или санкции за същия вид нарушение за определен период; когато спрямо нарушителя са прилагани принудителни административни мерки за последната година; когато спрямо нарушението има обществено възмущение.
В тримесечен срок следва да се разпише и концепция за създаването на централизиран регистър на административнонаказателните производства, включително съдържанието, поддържането, вписването на постановления в него.

Приет е планът за действие с мерките,
произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството прие План за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. В него са включени 189 мерки, свързани с изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок на транспониране през настоящата година и до края на април 2019 г. Разписани са също все още невъведени директиви и рамкови решения. Планът съдържа и мерки, свързани с подготовката на българските позиции за 96 заседания на Съвета на ЕС.
Приет беше и доклад за изпълнението на Плана за действие за 2017 г. От съдържащите се в него 217 мерки са изпълнени 150, в плана за 2018 г. се прехвърлят 59, а за осем мерки е преценена отпаднала необходимост от изпълнение. От неизпълнените мерки 20 са свързани със стартирали процедури за нарушения. Правителството възложи на съответните министри да предприемат действия за преодоляване на закъсненията и подобряване на координацията между отделните ведомства с цел своевременно въвеждане на директивите и недопускане стартирането на нови процедури за нарушения срещу страната ни.
Планът за действие, който Министерският съвет приема в началото на всяка година, е важен инструмент за проследяване на навременното изпълнение на задълженията на България, произтичащи от действащото законодателство на ЕС, и за предотвратяване на евентуални процедури за нарушение. Изпълнението му се отчита ежемесечно в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца – пред Министерския съвет.

В Бургас се открива филиал
на Националната художествена академия

Правителството прие постановление за откриване на филиал на Националната художествена академия в Бургас. Решението е взето по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.
Във филиала на академията ще може да се обучават 300 студенти по специалности от професионално направление „Изобразително изкуство“ за придобиване на висше образование на степените „бакалавър“ и „магистър“.
Откриването филиала е обосновано от изразената обществена потребност от творчески кадри в община като Бургас – културно средище с много млади хора, с динамично развиващи се туризъм, производство и услуги. Наличието на структура на висшето училище ще допринесе за задоволяване на нуждите от кадри с творчески професии – специалисти в областта на изящните и приложните изкуства, дизайна, консервацията, реставрацията и изкуствознанието.

Одобрени са промени в диференцираните нормативи за издръжка на обучението на студенти

Правителството одобри промени в начина на определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления.
Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления възниква от създадения към момента дисбаланс във държавното финансиране. При сегашните коефициенти се формират излишъци на средства при финансирането на определени професионални направления като „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ и се наблюдават съществени дефицити на средства в определени области на висшето образование (педагогически, хуманитарни, технически и изкуства). Освен това, те не изразяват себестойността на образователния процес на обучаващите се.
Натрупването на огромни финансови ресурси само в определени области на висше образование е показател за нецелесъобразно и неефективно разпределение на средства, което води до явен дисбаланс в системата. Намаляването на диференцираните нормативи за обучение някои професионални направления няма да доведе до липса на средства в нито един аспект на тяхната дейност.
Сред мотивите за промяна е и уеднаквяването на образователната инфраструктура в страната с европейската практика по отношение на държавното финансиране. В изследването на Националния център за информация и документация „Модели на публично финансиране на висшето образование. Нова програма на ЕС за развитие на висшето образование“ е направен анализ на финансирането на висшето образование в редица европейски държави. От него е видна голямата диференциация на финансиране, най-вече на база постигнати резултати в областта на стимулиране на иновациите. Различните области на висше образование също биват финансирани с различни коефициенти и тежести, като отношението между най-силно финансираните професионални направления и най-слабо финансираните не е по-голямо от 5 към 1. При сега действащите в България разпоредби се наблюдава наличие на големи диспропорции между отделните професионални направления. Например, за професионални направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ диференцираният норматив е с коефициент 9,40, докато при „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ е 1,00.
Предложените промени са израз на усилията, които Министерството на образованието и науката полага за повишаване ефективността на публичните разходи в системата на висшето образование.

Държавата гарантира до 50 млн. лева
за кредитиране на студенти и докторанти

Правителството издаде държавна гаранция до 50 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите за 2018 г. за новите отпуснати кредити през бюджетната година. Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения.
Въз основа на решението министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция за отпускане на кредити по ЗКСД през 2018 г. с петте банки, подписали типовия договор – „Банка ДСК“ ЕАД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Алианц Банк България“ АД, „Юробанк България“ АД и „Първа инвестиционна банка“ АД.
Договорените кредити по реда на ЗКСД през предходните години са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване.

Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средствата от ЕС на Националния фонд за 2018 г.

Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за 2018 г. Така се осигурява финансов ресурс за приключване на предприсъединителните инструменти ФАР и САПАРД, на Преходния финансов инструмент, на Кохезионния фонд (Регламент (ЕО) 1164/94), както и за ефективното и ефикасното изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС за финансовата рамка 2014-2020 г., на програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на ЕС и на другите инструменти за финансова помощ.
Решението е прието в изпълнение на разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година. Чрез него се гарантира прозрачността при разходването на публични средства.

Определени са второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра на образованието
и науката

Правителството прие постановление за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката. Промените са в следствие на въведените със Закона за предучилищното и училищното образование нови институции, както и на преобразуваните в системата на висшето образование.
Със заключителните разпоредби на постановлението се правят изменения в Устройствения правилник на МОН. Те са в изпълнение на отправени от Европейската комисия препоръки за ясно разграничаване между функциите на звената, изпълняващи административни дейности за подпомагане на министъра, от една страна, и на конкретния бенефициент по проекти, финансирани от ОП НОИР, от друга. За целта е обособена самостоятелна дирекция, която да осигурява дейностите по изпълнение и управление на проекти или програми, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, по които министърът на образованието и науката или министерството са бенефициенти.
Друга промяна в правилника на МОН е разделянето на досегашната дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на две дирекции поради големия обем функции и задължения в областта на информационни и комуникационни технологии в министерството.
Структурните промени в МОН са направени в съответствие с разпоредбите на Закона за администрацията, предвиждащ възможност за извършване на компенсирани промени в рамките на числеността на персонала на администрацията на изпълнителната власт.

Правителството одобри допълнителни разходи
в размер на 2,08 млн. лв.

Правителството одобри допълнителни разходи в общ размер на 2 085 хил. лв. Средствата са предназначени за дължими плащания към бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции от програмен период 2007-2013 г.
Предвиждат се промени по бюджетите на Министерството на икономиката в размер на 237 хил. лв., на Министерството на околната среда и водите – 1 626 хил. лв. и на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – 222 хил. лв.
Средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2018 г.

Отпуснати са средствата за осигуряване
на събитията от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 49 007 600 за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Средствата са предвидени в централния бюджет.
От одобрените разходи 48 728,6 хил. лв. са разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители за дейности по провеждането на Българското председателство, а 279 000 – по бюджетите на общини за одобрените им проекти за инициативи, свързани с регионалното измерение на Председателството.
Основната част от дейностите са свързани с осигуряването на събитията от календара на Българското председателство, които ще се проведат в страната, както и за организиране на събития зад граница, за културната програма, за осигуряване на медийно покритие, публикации и реклама на събитията, за плащания по вече сключените през 2017 г. договори с изпълнители за осигуряване на отделните направления на подготовката – хотелско настаняване, храна, транспорт, превод, дейност на доброволците, функциониране на акредитационната система и др.

Одобрени са промени в списъците
на републиканските и общинските пътища

Правителството одобри промени в списъците на републиканските и общинските пътища.
От държавна в общинска се променя собствеността на участъците Средногорци – Мадан – Златоград – Бенковски – Подкова – (Момчилград – Маказа) с дължина 5,395 км и (Бенковски – Подкова) – Кирково с обща дължина 1,921 км. Промените са по предложение на община Кирково, на чиято територия се намират пътищата.
Третокласният републикански път №508 се преименува на (Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище – Подкова, а наименованието на третокласния републикански път №867 става Средногорци – Мадан – Златоград – Бенковски – (Кърджали – Маказа).
С промените в списъка на общинските пътища дължината им на територията на община Кирково се увеличава на 181,686 км.
Промените ще спомогнат за постигане на по-безопасна, комфортна, добре поддържана общинска пътна инфраструктура на територията на общината, което е важно за създаването на условия за икономически растеж в региона.

Отчуждават се имоти за изграждането
на пътна инфраструктура

Правителството прие решения за отчуждаване на имоти и части от имоти за изграждането на пътна инфраструктура.
За модернизацията на участък от път І-1 (Е 79) Мездра – Ботевград се отчуждават имоти в землищата на селата Люти дол, Типченица, Ребърково, Дърманци и Крета и на гр. Мездра, община Мездра, както и в землищата на Ботевград и ботевградските села Скравена, Новачене и Рашково. Финансирането на процедурата по отчуждаване се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.
За изграждането на ж. п. линия София – Пловдив в участъка Ихтиман – Септември се отчуждават части от имоти в землището на гр. Септември, област Пазарджик. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
Решенията може да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството прехвърли в собственост на общините Долни чифлик и Велинград имотите, ползвани от професионалните гимназии по селско стопанство „Ив. Мичурин“ и по дървообработване „Иван Вазов“. Преди преобразуването на учебните заведения в общински, имотите са били в управление на Министерството на земеделието, храните и горите.
На Икономическия университет във Варна беше прехвърлено правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Сградите на ул. „Д-р Борис Божков“ №1 във Варна са с отпаднала необходимост за Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В подкрепа на промяната има решения на ръководствата на двете висши училища.
Министерството на земеделието, храните и горите получава управлението върху две помещения и гараж на ул. „Христо Ботев“ №1 в Търговище. Те ще се ползват за нуждите на областната дирекция „Земеделие“. В същата административна сграда са разположени и други структури на земеделското ведомство, което ще допринесе за по-доброто административно обслужване на гражданите.
Управляван от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ имот – частна държавна собственост, е обявен за публична държавна собственост. Това е терен с площ 655 кв. м край Батак, който е свързан функционално с склад за съхранение на държавен резерв и военновременни запаси.
От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на два поземлени имота, управлявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Те се намират в Свиленград и нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. Решението ще позволи на компанията да извърши разпоредителни действия с имотите и така да реализира необходими за подобряване на финансовото й състояние приходи.
Правителството разреши да бъде извършена продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД. За продажба ще бъдат обявени поземлен имот в землището на с. Старчево, община Петрич, с площ 7,655 дка, заедно с построените в него административна сграда и кантон; поземлен имот в землището на с. Софрониево, община Мизия, с площ 2,837 дка, заедно с построената в него сграда; поземлен имот в Стара Загора с площ 2,6 дка, заедно с построената в него сграда; две сгради със застроена площ 45 кв. м и 83 кв. м в Пещера. Продажбата на недвижимия имот в община Петрич ще се осъществи чрез пряко договаряне с общината, а на останалите имоти – чрез търг, при начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител.

Приета е Международната конвенция за контрол
и управление на корабните баластни води
и седименти

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти. Документът бе приет от Дипломатическата конференция в Лондон през 2004 г. и е в сила от 8 септември 2017 г.
С въвеждането на правилата в националното законодателство се цели да се сведе до минимум пренасянето на вредни водни организми и патогени чрез контрол и управление на корабните баластни води и седименти. Чрез тях се изпълняват препоръки в областта на околната среда от доклад на Икономическата комисия за Европа на ООН, както и изискванията на Регламент (ЕС) 1143/2014.

Правителството утвърди Меморандума със Сърбия за намаляване на международните тарифи
за роуминг

Правителството утвърди Меморандума за разбирателство със Сърбия за намаляване на международните тарифи за роуминг. Документът беше подписан на 9 декември 2017 г. в Белград от министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България и на търговията, туризма и телекомуникациите на Сърбия.
Споразумението предвижда страните да насърчават мобилните оператори да постигнат конкретни споразумения помежду си, които да доведат до трайното намаляване на международните тарифи на роуминг услугите. В момента те са едни от най-високите в Европа – между 2,99 лв. и 6,99 лв. на минута и около 25 лв. на мегабайт.
Отпадането на роуминга на страните от Западните Балкани е сред приоритетите на българското правителство и е част от мерките за подобряване на свързаността на всички равнища в региона, което пряко ще се отрази на контактите между гражданите и фирмите.

Одобрена е българската позиция
за неформално заседание на Съвета на ЕС
по конкурентоспособност

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на министрите на Европейския съюз, отговарящи за конкурентоспособността. Заседанието ще се проведе в периода 31 януари – 2 февруари в София във формати „Индустрия“ и „Научни изследвания“.
В рамките на пленарната сесия в частта „Индустрия“ министрите ще дискутират бъдещето на европейската индустриална политика, като обсъдят въпросите за ключовите фактори, които ще оформят индустрията до 2030 г. на глобално и на европейско равнище. Ще бъдат коментирани и общите цели и приоритети на новата индустриална стратегия, за да се гарантира, че европейската индустрия ще бъде конкурентна в съвременните условия. Българското председателство ще работи в посока разработване на ясна дългосрочна визия, която да доведе до повече иновации в производството, цифровизация на индустрията, създаването на работни места, подобряването на достъпа до финансиране за предприятията, въвеждане на устойчиви технологии.
Одобрени бяха и резултатите от участието на българската делегация в заседание на съвета на Европейския съюз „Външни работи/Търговия“ във връзка с ХІ Министерска конференция на Световната търговска организация. То се проведе в периода 10-13 декември м. г. в Буенос Айрес.
На заседанието бяха обсъдени позицията на ЕС по въпроси, свързани със селското стопанство, вътрешното регулиране на услугите, електронната търговия и др. Министерската конференция на СТО приключи с приемането на решения за преговорите по субсидиите за рибарството, работната програма за електронна търговия, продължаване на мораториума върху митата върху предоставяните по електронен път услуги и др.

Изпълняват се условията по концесията за добив
на блатно кокиче

Правителството одобри годишния доклад за 2016 г. на комисията за контрол по предоставена концесия за добив на блатно кокиче при условията на опазване и регулирано ползване от защитена местност „Блатото”. Теренът се намира в землището на с. Палаузово, община Стралджа.
Концесионният договор е сключен през октомври 2012 г. с „Фито Палаузово” АД и е за срок от 20 г. Текущият контрол по изпълнението му показва, че се изпълняват условията на концесията и основните задължения по нея.

С две години се удължава срокът за търсене
и проучване на нефт и природен газ
в „Блок 1-12 Кнежа“

Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-12 Кнежа“ ще бъде удължено с две години, реши правителството. Проучваната площ е разположена на територията на областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. В нея „Проучване и добив на нефт и газ“ АД извършва дейност от 2010 г. В резултат на проведените досега геолого-проучвателни дейности е регистрирано търговско откритие и e получена концесия за добив на природен газ и кондензат от находище „Искър-запад“ – част от „Блок 1-12 Кнежа“. От „Проучване и добив на нефт и газ“ считат, че площта има потенциал, който заслужава да бъде допълнително изследван и детайлно изучен. Поради това титулярът на разрешението е поискал двугодишно продължение на срока му.
С друго решение на Министерския съвет се дава право на „България Алфа” ЕАД да търси и проучва метални полезни изкопаеми в площта „Песнопой“, разположена на територията на община Ардино. Разрешението се предоставя за срок от 3 години. За този период дружеството ще вложи минимум 1 244 365 лв. в търсещи и проучвателни дейности, които ще се осъществяват при спазване на ограниченията на законодателството. За срока на договора титулярът ще заплати съответната такса за площта, а за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.
Правителството разреши „Пирин БМК“ ЕООД да поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на кафяви въглища от находище „Ораново“. Промяната е поискана от досегашния концесионер – „Балкан МК“ ЕООД, договорът с когото е сключен през април 2005 г. за 35-годишен срок. Условията по концесионния договор остават без промяна.

България и САЩ ще продължат
сътрудничеството си
в областта на ядрената безопасност

Правителството одобри проекта на споразумение между българската Агенция за ядрено регулиране и Комисията за ядрено регулиране на САЩ за обмен на техническа информация и сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Подписването му се налага поради изтичане на срока на действащото споразумение.
Проектът не се различава по същество от досегашния документ. Той предвижда предоставяне на информация между страните в областта на ядрената безопасност, радиационната защита, управлението на радиоактивни отпадъци, решенията, свързани с безопасността и въздействието върху околната среда, експлоатационния опит, включително инциденти в ядрени съоръжения.

Одобрен е проект на споразумение
за сътрудничество между МЗ и Регионалния офис
за Европа на СЗО

Правителството одобри проект на Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация. То обхваща периода 2018-2019 г. и е с общ бюджет 183 330 щатски долара. Включените в проекта средства са отпуснати от СЗО.
Програмните области на сътрудничество са определени в съответствие със стратегическата оценка на потребностите на България, както и с глобалните и регионалните приоритети на СЗО. Това са: „Заразни болести“, които включват ХИВ и хепатит, туберкулоза, ваксинопредотвратими заболявания и антимикробна резистентност; „Незаразни болести“ – незаразни болести, психично здраве и злоупотреба в вещества, хранене; „Подобряване на здравето през целия жизнен цикъл“ – репродуктивно здраве, майки, новородени, деца и юноши, социални детерминанти на здравето, равенство между половете и човешки права; „Здравни системи“ – национални здравни политики, стратегии и планове, интегрирани и ориентирани към хората здравни услуги, информация и сведения за здравните системи; „Извънредни ситуации“ – подготвеност на държавата при здравни извънредни ситуации, оценка на информацията и риска при здравни извънредни ситуации.
Планираните дейности за сътрудничество със СЗО са функция от политиките на организацията в глобален и регионален план и приложението им на национално равнище в съответствие с националните здравни приоритети на България.

Правителството одобри Актуализираната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България
до 2030 г.

Правителството одобри на Актуализирана стратегия за устойчиво развитие на туризма в България до 2030 г. и план за действие към нея за периода 2017-2020 г.
Целта на стратегията е да осигури трайна конкурентоспособност на България като туристическа дестинация. Тя представлява детайлизиран модел за развитие на туристическата индустрия, както и нужните управленски и административни действия на пазара, които да осигурят устойчиво развитие на сектора в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
Актуализираната стратегия за устойчиво развитие на туризма е обезпечена с план за реализирането й до 2020 г. с конкретни времеви параметри за изпълнение. Планът за действие позволява предприемане на конкретни действия и мерки за стимулиране на устойчивия ръст в туризма.
Като резултат от прилагането на Актуализираната национална стратегия през 2030 г. отличителните характеристики на България като туристическа дестинация ще бъдат:
– туристическа дестилация с висококачествен туристически продукт, удовлетворяващ целевите потребители, с конкурентоспособно съотношение между качество и цена;
– популярна туристическа дестинация за пътувания в четирите сезона, с добър имидж на туристическия пазар, разпознаваема и предпочитана от българските и чуждестранните туристи;
– дестинация за устойчив туризъм – туризмът в България ще бъде сред водещите (структуро-определящи) сектори на националната икономика, който използва ефективно ресурсите на страната за създаване на нарастващ национален доход и добре платена трудова заетост, създава ресурси и условия за опазване и защита на околната среда и културно-историческото наследство, за социално благополучие на местните общности.
Към стратегията е разработен механизъм за мониторинг и оценка.

Правителството одобри бюджетната процедура
за 2019 г.

Министерският съвет прие решение за бюджетната процедура за 2019 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси. С решението се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. и на проекта на държавния бюджет за 2019 година.
В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. и проекта на държавния бюджет за 2019 година. Определят се основните правила, които следва да се спазват в рамките на бюджетния процес. Базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на България за 2019 г. също са определени с акта.
С бюджетната процедура за 2019 г. се определят сроковете и отговорностите на изпълнителната власт във връзка с функциите на Фискалния съвет в рамките на процеса по съставяне на бюджета.
Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2018 г. с цел укрепване на икономическото управление и осъществяване на наблюдение на макроикономическите дисбаланси. Спазването на процедурата създава условия за прозрачност и е елемент на доброто управление на публичните финанси. Тя обхваща всички бюджетни организации и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

Осиновителите на дете до 5-годишна възраст
ще могат да ползват 365 дни отпуск

Осиновителите на дете до 5-годишна възраст ще имат право на 365 дни отпуск. Той ще може да се ползва от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, които бяха одобрени от правителството. Те ще бъдат предложени за приемане от Народното събрание.
Промените имат за цел да се гарантират равни права на осиновителите, да се осигури необходимата родителска грижа и семейна среда за отглеждане на децата и повишаване на мотивацията за осиновяване.
С промените в Кодекса на труда се правят изменения и в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, които регламентират обезщетенията при ползване на този вид отпуск.
Размерът му ще е 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск. Когато осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете, не ползва отпуск за осиновяване, ще се изплаща парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението, на което са имали право.
Ако след изтичане на отпуска в размер на 365 дни детето не е навършило 2-годишна възраст, осиновителката има право на допълнителен отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст, каквото право на отпуск има и рождената майка на детето. По време на този отпуск ще се изплаща обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Когато допълнителният отпуск не се ползва, осиновителката ще има право на обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението, което се изплаща, ако се ползва отпускът.
Предвид необходимостта да бъде променена подзаконовата нормативна уредба, която урежда редът, условията и необходимите документи за ползване на отпуските при осиновяване и за изплащане на обезщетения по време на ползването им, се предлага промените в Кодекса на труда да влязат в сила от 1 юли 2018 г.

Стартира изграждането на Централизирана система за електронна идентификация за нуждите
на българските лични документи

Министерският съвет прие решение, с което допълни одобрения през миналата година модел за централизирано персонализиране на български лични документи (БЛД) с децентрализирано административно обслужване.
Допълнението предвижда в дейностите по реализиране на Централизираната система за персонализация на БЛД да бъде включено проектирането и изграждането на Централизирана система за електронна идентификация (ЦСЕИ). Това е необходимо поради изискването за наличие на записани данни за електронна идентификация в БЛД.
Към датата на одобрение на модела за централизирано персонализиране на БЛД с децентрализирано административно обслужване ЦСЕИ е била част от обхвата на обществена поръчка, поради което изграждането й не е включено в модела. Към момента обаче процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена. За да се осигури изпълнение на законовото изискване БЛД да бъдат носители на удостоверение за електронна идентичност, е необходимо двете системи – за електронна идентификация и за персонализация на БЛД, да бъдат изградени едновременно и в необходимата логическа съвместимост. Това ще предотврати забавяне или блокиране на производствения процес на БЛД.

Правителството одобри позицията на България
за участие в Световния градски форум

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в Световния градски форум, който ще се проведе в Куала Лумпур, Малайзия, между 7 и 13 февруари 2018 г.
В рамките на форума, за първи път след конференцията в Кито от октомври 2016 г., ще бъде обсъдено на високо ниво изпълнението на Новия градски дневен ред на ООН. Темата на събитието е „Градовете 2030, градове за всички: изпълнение на Новия градски дневен ред на ООН“. Форумът ще постави фокус върху Новия градски дневен ред на ООН като инструмент и ускорител за постигане на Дневния ред за устойчиво развитие 2030 и целите за устойчивото развитие.
Позицията на България гласи, че Новият градски дневен ред на ООН отбелязва общата визия и политически ангажимент за устойчиво градско развитие и призовава за конкретни действия на глобално, национално и местно ниво. Страната ни ще отбележи, че е важно да се полагат повече усилия за балансирано териториално развитие, като се спомогне и финансирането на по-малките населени места с цел намаляване на негативните демографски тенденции. Новият градски дневен ред на ООН има надежден партньор за постигане на целите си – Градският дневен ред на ЕС, който предоставя рамка, ориентирана към резултатите, като определя 12 партньорства за сътрудничество. България подкрепя изпълнението на Новия дневен ред за градовете и ще продължи да предприема действия за прилагането му на национално ниво.

Правителството дава съгласието си
за освобождаването на началника на НСО

Министерският съвет дава съгласието си генерал-лейтенант Ангел Антонов да бъде освободен от длъжността началник на Националната служба за охрана.
Ген. Антонов е депозирал пред Президента на Република България писмо, с което желае да бъде освободен от поста. Решението на Министерския съвет във връзка със съгласувателно писмо от администрацията на Президента, каквото е изискването на Закона за НСО.

Близо 470 млн. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“
през 2018 г.

Приходи в размер на 470 млн. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2018 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен от Министерския съвет. Близо половината от тези приходи – 220 млн. лв., се очаква да бъдат от продажба на квоти въглеродни емисии.
Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на Националната електрическа компания, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката.
Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ бе създаден през м. юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват и приходите от продажба на квоти емисии парникови газове.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com