Вижте всички решения на правителството от заседанието му на 4 юли

Share This:


Вицепремиерът Екатерина Захариева поема председателството на Националния съвет
по антикорупционни политики

Правителството определи вицепремиера по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева за председател на Националния съвет по антикорупционни политики. В състава на Съвета се включват допълнително представител на вицепремиера по обществения ред и сигурността и министър на отбраната – член на политическия му кабинет, директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията, както и представител на Националното сдружение на общините.
Националният съвет по антикорупционни политики е създаден с ПМС 136/2015 като междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията.
Промяната в постановлението се налага във връзка с новата структура на Министерския съвет и определянето на вицепремиера Екатерина Захариева за национален координатор по антикорупционни политики. От друга страна, разширяването на състава на Съвета с нови членове ще допринесе за повишаване на ефективността на работата му.
Вицепремиерът Валери Симеонов ще ръководи Националния съвет по демографска политика

Вицепремиерът Валери Симеонов ще е председател на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет, реши правителството с промяна на постановлението за създаване на консултативния орган.
Заместник-председател на Съвета ще е министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. С промените се разширява и съставът на консултативния орган и се актуализират министерствата, чиито представители влизат в него съобразно новата структура на Министерския съвет.
Националният съвет по демографска политика е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствени организации при разработването, планирането, програмирането, идентифицирането на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната междусекторна демографска политика.
Одобрени са промени в списъка на общинските пътища в общините Гоце Делчев и Сърница

Министерският съвет допълни списъка на общинските пътища с две трасета на територията на общините Гоце Делчев и Сърница. Промените се правят по предложение на кметовете.
Пътното трасе в община Гоце Делчев е с начало републиканския път III-198, преминава през селата Добротино и Горно Спанчево и с край до регулацията на с. Попови ливади. В община Сърница съществуващият път ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците се удължава до с. Медени поляни. С измененията общата дължина на общинските пътища в двете общини става съответно 43,116 км и 11,538 км.
Промените в списъка на общинските пътища ще дадат възможност на общинските администрации да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за отпускане на средства за техния ремонт и рехабилитация. Това ще подобри безопасността на движението и ще създаде условия за развитие на туризма и икономическия растеж в районите.
Поради промяна от края на миналата година на наименованието на с. Мусомища на с. Мосомище, се изменя и наименованието на съществуващия общински път 1-ва категория BLG1096 Гоце Делчев-Копривлен-Мосомище-Гоце Делчев.
64 деца ще получат персонални пенсии

64 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 108,88 лв. месечно, реши правителството.
Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 юли. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 36 семейства, останали в затруднено финансово положение.
Правителството отпусна над 308 хил. лв.
за стипендии на даровити деца

Правителството отпусна нови 308 880 лв. за изплащане на стипендии на ученици с постижения в областта на науката и на спорта. Средствата са предвидени по централния бюджет за финансови стимули по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.
По бюджета на Министерството на образованието и науката и към общини се трансферират общо 62 235 лева за стипендии на ученици, постигнали високи резултати в областта на науката. За високите си спортни постижения възпитаници на общински и държавни спортни училища ще бъдат стимулирани със стипендии в общ размер на 246 645 лева.
Стимулите по Програмата са за деца и ученици, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно, европейско или балканско първенство, или ако са шампиони от финали на държавно индивидуално първенство.
Общините получават 5,7 млн. лв. по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”

Министерският съвет одобри трансфери към общини за реализирани проекти по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”.
Със средствата в общ размер на 5 720 475 лв. се осигуряват финансово дейности по модулите „Оптимизиране на училищната мрежа“, „Рационализация на мрежата от професионални училища” и „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“.
Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ е с бюджет 30 717 000 лв. Нейните цели са свързани с предоставянето на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците след извършена оптимизация на мрежата от училища и повишаване ефективността на разходите на училища, детски градини, ученически общежития и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование чрез оптимизиране на вътрешната им структура.
Министерският съвет прехвърли държавни имоти на общини

Правителството прехвърли безвъзмездно държавни имоти на общините Стара Загора, Кюстендил и Лозница.
Община Стара Загора ще получи правото на управление върху терен в града с площ 6308 кв. м и върху терен в Ахтопол от 311 кв. м, заедно с построената в него сграда. До сега тези имоти са били предоставени на Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, която през 2016 г. беше обявена за общинско учебно заведение. Прехвърлянето на правата за управление на имотите на местната власт ще й позволи да реализира проект по процедура „Подкрепа на професионалните училища в Република България” на ОП „Региони в растеж”.
Обявяването на други две професионални гимназии за общински – ПГ по механизация на селското стопанство „Св. Климент Охридски“ в Кюстендил и на ПГ по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски“ в гр. Лозница, налага промяна в собствеността на предоставените на учебните заведения сгради. Имотите – публична държавна собственост, се обявяват за частна държавна собственост и се предоставят безвъзмездно на общините Кюстендил и Лозница.
Министерският съвет одобри още предоставянето на части от имот в София за управление на Държавната агенция „Технически операции“ за осъществяване на дейностите, регламентирани в Закона за специалните разузнавателни средства. Помещенията се намират в сградата на ГДНП – МВР на столичния бул. „Александър Малинов” №1. На Агенция „Митници” за нуждите на териториалното й бюро в Търговище, беше предоставено правото на управление върху част от сградата на бул. „Траян Китанчев” №37 в града с цел подобряване на обслужването на икономическите оператори. Офисите са с отпаднала необходимост за РЗИ в Търговище.
Правителството даде съгласието си и „Български пощи“ ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване седем апартамента с площ от 25 кв. м до 89 кв. м. Четири от жилищата се намират в Пловдив, и по едно – в Кърджали, Белене и Ардино. Имотите са с отпаднала необходимост за дружеството. Продажбата на неоперативни активи е мярка за постигане на финансова стабилност на „Български пощи”.
Кабинетът реши също така да бъдат учредени ограничени вещни права на строеж и прокарване в полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД върху имоти в община Хисаря. В тях ще бъдат изградени съоръжения към язовир „Пясъчник“, който е включен в списъка на комплексните и значими язовири. За учреденото право „ЕСО“ ЕАД ще заплати 6563 лв. без ДДС.
Одобрена е нова 4-годишна програма
за сътрудничество между България и Армения
в областта на образованието и науката

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствена програма за сътрудничество в областта на образованието и науката на България и Армения. Тя обхваща периода 2017-2021 г. и се приема в изпълнение на двустранната Спогодба за културно, научно и образователно сътрудничество между страните от 1994 г.
Програмата за сътрудничество ще спомогне за развитието на образователния обмен между двете държави и ще насърчи разработването и изпълнението на съвместни научни проекти в рамките на Европейската научноизследователска програма „Хоризонт 2020”. Документът определя конкретните квоти за обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, мерките за насърчаване на прякото сътрудничество между висшите училища на двете страни и за изучаването на български и арменски език чрез дейността на български и арменски лекторати в страната-домакин и летните училища по език и култура на страната-партньор, както и начините за финансиране на договореностите.
През 2017 г. се отбелязват 25 години от установяването на дипломатически отношения между България и Армения и подписването на междуправителствената програма за сътрудничество ще допринесе за укрепване на дългогодишните връзки, активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието и науката.
Одобрени са резултатите от заседания
на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от българското участие в четири заседания на Съвета на Европейския съюз.
Съветът по икономически и финансови въпроси заседава на 16 юни в Люксембург. Министрите на финансите обсъдиха две законодателни предложения – за намалена ставка на ДДС за доставката на електронни публикации и за временното прилагане на Общ механизъм за обратно начисляване. Беше постигнат общ подход по част от пакета с предложения, целящи намаляване на риска в банковия сектор. Одобрен беше и пакетът от специфични препоръки по страни в рамките на Европейския семестър за 2017 г.
В рамките на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, състоял се на 16 юни в Люксембург, беше проведена среща на Триото председателства: Естония-България-Австрия. Нашата страна информира за един от водещите си приоритети през 2018 г. в сферата на здравеопазването – здравословното хранене при децата. Съветът прие заключения за спиране нарастването на наднорменото тегло и затлъстяването при децата. Делегациите обсъдиха и Европейския стълб за социални права.
Представителите на държавите, участвали в заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 8 и 9 юни в Люксембург, дискутираха законодателни инициативи от т. нар. „Пакет за мобилност“, насочени към укрепване на конкурентоспособността на международния товарен автомобилен транспорт. Комисията подчерта, че постигането на интегриран вътрешен пазар и елиминиране на социалния дъмпинг е сред приоритетите й. В част „Телекомуникации“ държавите членки приветстваха целите за свързаност за европейско гигабитово пространство.
На неформалната среща на министрите във формат „Кохезионна политика“ в Малта на 8 и 9 юни българската страна изрази категоричната си позиция, че основната цел на политиката за сближаване е да подобри живота на гражданите на ЕС. Това е все по-належащо в условията на сложна политическа обстановка и предизвикателства като миграция, сигурност, глобализация, БРЕКЗИТ. Кохезионната политика следва да бъде важен стимул за структурни реформи, а усилията за намаляване на административната тежест върху бенефициентите и управляващите органи да продължат. Особено полезно в тази посока е правилата на всички програми и фондове на ЕС да бъдат хармонизирани. България от своя страна подчерта, че контролът от Брюксел трябва да се основава на обективни критерии и не следва да води до несправедливо третиране. С тази среща беше затворен кръгът от обсъждания в програмата на Малтийското председателство относно ролята на Кохезионната политика и нейното бъдеще след 2020 г.

В музея „Бригенс” ще гостува експозицията „Легенди в злато. Тракийски съкровища
от България”

Правителството осигури държавна гаранция в размер на 100 000 лв. за временна експозиция на български културни ценности в Норвегия.
В периода септември-декември 2017 г. музеят „Бригенс” в гр. Берген ще бъде домакин на изложбата „Легенди в злато. Тракийски съкровища от България”, която включва движими културни ценности от фондовете на 12 музея – Националния исторически музей, регионалните исторически музеи в Шумен, Враца, Русе, Ловеч, Сливен, Плевен и Пазарджик, Регионалния археологически музей в Пловдив, историческите музеи в Казанлък и Свищов и Музейния център в Созопол.
Държавната гаранция се осигурява за времето на транспортирането на експонатите до Норвегия и връщането им обратно в България.
Одобрени са българските позиции за заседания
на Съвета „ПВР” и ЕКОФИН

Правителството одобри българската позиция за неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 6 и 7 юли в Талин.
Една от приоритетните теми на обсъжданията на министрите на правосъдието е за обезпечаването и конфискацията на активи като важен елемент в борбата срещу финансирането на тероризма. Дебатът ще се фокусира върху формата на предложението за законодателен акт на Европейския съюз, уреждащ материята – регламент или директива. Друга тема в обсъжданията е свързана с регламентирането на продажбата на потребителски стоки онлайн и офлайн. България ще подкрепи въвеждането на един режим за продажба на стоки и свързаните с тях гаранции, който да е приложим и за онлайн, и за офлайн продажбите. По време на работния обяд ще бъде обсъдено развитието на електронното правосъдие – приоритет в утвърдената програма на Триото Естония-България-Австрия.
Министрите на вътрешните работи на държавите членки ще обсъдят предложения от Естонското председателство път за по-нататъшни дискусии по прилагането на принципите за отговорност и солидарност. Ще бъде обсъдено и актуалното развитие на политиката на ЕС в областта на връщането. Темата на работния обяд е опазването на вътрешната сигурност на ЕС чрез сътрудничество със съседните страни, като фокус ще бъде поставен върху ситуацията в Украйна.
На 11 юли в Брюксел ще се проведе заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси. На него Естонското председателство ще представи приоритетите си, а Комисията – предложение за директива относно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености. Очаква се министрите на финансите да приемат заключения на Съвета относно средносрочния преглед на ЕК на Плана за изграждане на Съюз на капиталовите пазари и относно План за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа.
Осигуряват се 15,7 млн. лв. за асистенти на хора
с увреждания

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. Преструктурирането води до увеличаване на утвърдените средства по програма „Интеграция на хората с увреждания“ с 15 700 000 лв.
Средствата ще се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник на хората, за които е извършена социална оценка по операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
По този начин ще се осигури устойчивост на услугите от страна на държавата. С осигурените допълнителни средства през 2017 г. ще бъде оказана подкрепа на над 15 000 хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез назначаването на близо 6400 лични асистенти, 1000 социални асистенти и 2500 домашни помощници.
Създаден е междуинституционален механизъм
за обхващане и задържане на децата в училище

Правителството прие решение за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Причина за въвеждането му е необходимостта от интегрирана политика и ангажираност на всички ведомства и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и учениците в България. Целта на механизма е да се подобри междуинституционалното взаимодействие и да се определят функциите и задълженията на всички отговорни страни.
По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки 7-ми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система.
Комплексните мерки и добрата координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на управление – национално, регионално, местно и училищно, са крайно необходими. Тези мерки са заложени в механизма и включват създаване на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Ще бъдат създадени правила за обмен на информация между институциите за децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, които са в риск от преждевременно отпадане, преждевременно са отпаднали или не могат да бъдат открити на постоянния им или на настоящия адрес. Предстои оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и засилване на санкционния механизъм спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование. Предвижда се създаване на процедура за предоставяне на информация от институциите и съвместни действия за налагане на санкции по реда на Закона за административните нарушения и наказания на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище.
С механизма се определят редът и сроковете за формиране на екипите за съвместна работа на институциите, както и дейностите, чрез които ще се идентифицират децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система. Механизмът ще посочи и начина на взаимодействието на екипите с компетентните институции, с родителите, както и за привличането на медиатори. Определят се функциите и отговорностите на министъра на образованието и науката, министрите на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството, на председателя на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни и малолетни, на кметовете на общини, на областните управители, на регионалните управления на образованието, на директорите на училища и детски градини, на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ по изпълнението на дейностите в механизма.
Създава се и Координационно звено под ръководството на заместник министър-председателя с функции на координация по отношение на дейността на МОН, със задача да осъществява междуинституционална координация и контрол на национално ниво за изпълнението на механизма.
Със създаването на механизма ще се подкрепи изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), която е разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020” за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, а делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. да не надвишава 11 на сто.
Механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, залегнали в Националната стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020 г.) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.
Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на съдебната власт и на община Долна баня

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 200 000 лв. по бюджета на съдебната власт за нуждите на Прокуратурата на Република България. Средствата са предназначени за закупуване на микробуси, които след осигуряването на подходящо оборудване ще функционират като мобилни центрове за разследване.
По бюджета на община Долна баня са одобрени 228 000 лв. Те са за ремонт на дома за деца, лишени от родителска грижа „Констанца Ляпчева“, във връзка с преструктурирането му в център за настаняване от семеен тип. За целта е необходимо преустройство и обособяване на помещенията, за да се създаде среда, близка до семейната, в която децата да се чувстват добре и спокойни.
Средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет за 2017 г.


Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com